Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC1D2

Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilutskottets beredningsområde

Enligt 4 kap. 6 § riksdagsordningen (tilläggsbestämmelsen 4.6.5) ska civilutskottet bereda ärenden om (1) äktenskaps, föräldra-, handels, jorda- och utsökningsbalkarna och lagar som ersätter eller anknyter till föreskrifter i dessa balkar, i den mån ärendena inte tillhör ett annat utskotts beredning, (2) försäkringsavtalsrätt, (3) bolags- och föreningsrätt, (4) skadeståndsrätt, (5) transporträtt, (6) konkursrätt, (7) konsumentpolitik, (8) internationell privaträtt, (9) lagstiftning i andra ärenden av allmänt privaträttslig beskaffenhet, (10) bostadspolitik, (11) vattenrätt, (12) bebyggelseplanläggning, (13) byggnadsväsendet, (14) fysisk planering, samt (15) expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Civilutskottet ska även bereda ärenden om anslag inom utgiftsområde 18  Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik. Anslagsfördelningen inom utgiftsområdet budgetåret 2008 har innefattat följande anslag: 31:1 Boverket, 31:2 Räntebidrag, 31:3 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader, 31:4 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, 31:5 Statens geotekniska institut, 31:6 Lantmäteriverket, 31:7 Statens va–nämnd, 31:8 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag. 31:9 Stöd för enskilda att ordna bostad, 31:10 Fonden för fukt- och mögelskador, 40:1 Marknadsdomstolen, 40:2 Konsumentverket, 40:3 Allmänna reklamationsnämnden, 40:4 Fastighetsmäklarnämnden, 40:5 Åtgärder på konsumentområdet och 40:6 Bidrag till miljömärkning av produkter.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2007/08 hade civilutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Carina Moberg (s)

Inger René (m)

Ewa Thalén Finné (m)         

Johan Löfstrand (s)  

Andreas Norlén (m)  

Lennart Pettersson (c)       

Christina Oskarsson (s)       

Jan Ertsborn (fp)     

Hillevi Larsson (s) (dock ej fr.o.m. den 9 juni 2008 –)      

Christine Jönsson (m)

Gunnar Sandberg (s)

Yvonne Andersson (kd)       

Anti Avsan (m)        

Egon Frid (v) 

Ameer Sachet (s)    

Lars Tysklind (fp)     

Jan Lindholm (mp)

 

Som framgår av uppställningen, som är i invalsordning, tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Centerpartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

Ordförande i utskottet var Carina Moberg och vice ordförande Inger René.

Suppleanter

Katarina Brännström (m)     

Eva Sonidsson (s)    

Patrik Forslund (m)   

Fredrik Lundh (s) (dock ej under tiden fr.o.m. den 23 augusti 2007 t.o.m. den 31 mars 2008)

Mats Sander (m)      

Maria Kornevik Jakobsson (c)         

Maria Stenberg (s)   

Maria Lundqvist-Brömster (fp)       

Olle Thorell (s)        

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Karin Åström (s)      

Dan Kihlström (kd)    

Jan R Andersson (m) 

LiseLotte Olsson (v) 

Leif Pettersson (s)   

Camilla Lindberg (fp) 

Ulf Holm (mp)

Johan Linander (c) (dock ej under tiden fr.o.m. den 4 februari 2007 t.o.m. den 27 juni 2008)

Ulf Nilsson (fp)        

Tobias Krantz (fp)    

Pernilla Zethraeus (v) (t.o.m. den 26 september 2007)

Helena Leander (mp) (fr.o.m. den 24 januari 2008)

Christopher Ödmann (mp)    

Ingemar Vänerlöv (kd)

Börje Vestlund (s) (fr.o.m. den 17 januari 2008)

Hannah Bergstedt (s) (under tiden fr.o.m. den 23 augusti 2007 t.o.m. den 31 mars 2008)

Mildred Thulin (c) (under tiden fr.o.m. den 4 februari 2007 t.o.m. den 27 juni 2008)

Mats Einarsson (v) (under tiden fr.o.m. den 27 september 2007 t.o.m. den 15 februari 2008)

Amineh Kakabaveh (v) (under tiden fr.o.m. den 19 februari t.o.m. den 17 juni 2008)

Rose-Marie Carlsson (s) (fr.o.m. den 9 juni 2008)

Kansli

Utskottet har under riksmötet 2007/08 biträtts av ett kansli bestående av kanslichefen Lars Haglind, utskottsrådet Monica Hall, föredragandena Bengt Billquist, Anders Löfgren, Susanne Sjöblom och Caroline Hedvall (fr.o.m. den 1 januari 2008) samt byråassistenterna Hana Svecova och Kerstin Rydegård.

Propositioner och motioner

Under riksmötet 2007/08 behandlade civilutskottet dels 7 propositioner samt 7 motionsyrkanden som väcktes med anledning av dessa och 1 framställning av Riksrevisionens styrelse, dels 2 propositioner från riksmötet 2006/07 samt 15 motionsyrkanden som väcktes med anledning av dessa.

Vidare behandlade utskottet dels 408 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007, dels 4 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2006. Därutöver behandlade utskottet 1 motionsyrkande som överlämnats till civilutskottet från ett annat utskott.

Sammanträden

Utskottet sammanträdde vid sammanlagt 30 tillfällen. Den totala sammanträdestiden uppgick till 34 timmar och 10 minuter.

Betänkanden

Utskottet avgav under riksmötet 24 betänkanden och 1 utlåtande till kammaren. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Familjerätt

I betänkande 2007/08:CU14 Barn och föräldrar behandlade utskottet 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007. Motionsyrkandena gällde bl.a. olika frågor om vårdnad, umgänge, föräldrars underhållsskyldighet, faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning och adoption. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden och hänvisade främst till pågående arbete och tidigare ställningstaganden från riksdagens sida. I betänkandet finns 10 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Drygt 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007 på familjerättens område var föremål för utskottets behandling i betänkande 2007/08:CU15 Äktenskap och partnerskap. Utskottet föreslog avslag på samtliga motionsyrkanden och hänvisade i huvudsak till pågående beredningsarbete inom Regeringskansliet och gällande rätt. I betänkandet finns 3 reservationer och 2 särskilda yttranden.

I betänkande 2007/08:CU6 Namnlagen behandlade utskottet 13 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007. Motionsyrkandena gällde frågor om ändringar av skilda slag i 1982 års namnlag och behovet av en översyn av lagen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden med hänvisning till aviserat utredningsarbete och pågående beredning inom Regeringskansliet. I betänkandet finns 2 reservationer.

Under den allmänna motionstiden år 2007 väcktes 7 motionsyrkanden som var föremål för behandling i betänkande 2007/08:CU12 Arvsrättsliga frågor. Motionsyrkandena gällde frågor om särkullbarns och efterlevande makes arvsrätt samt arvsrätt för kusiner m.fl. Därutöver behandlades 1 motionsyrkande rörande egendomsförhållandet mellan makar, partner och sambor. Ett enigt utskott föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden med hänvisning till pågående beredningsarbete. I betänkandet finns 1 särskilt yttrande.

I betänkande 2007/08:CU22 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:98. Propositionen innehöll förslag till en ny lag som kompletterar den nya Bryssel II-förordningen som började tillämpas den 1 mars 2005. Den nya lagen var avsedd att ersätta den tidigare lagen med kompletterande bestämmelser till den tidigare tillämpade Bryssel II-förordningen. Den nya Bryssel II-förordningen gäller alla avgöranden om föräldraansvar, t.ex. vårdnad, boende, umgänge eller en tillfällig placering av barnet utanför det egna hemmet och frågan behöver inte ha anknytning till ett mål om skilsmässa. För den som vill ha ett beslut om umgänge verkställt i en annan medlemsstat är förfarandet förenklat i den nya förordningen. Den innehåller också särskilda bestämmelser till skydd för olovligt bortförda eller kvarhållna barn. I propositionen föreslogs följdändringar av hänvisningar till den nya Bryssel II-förordningen. Den nya lagen och lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2008. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Fastighetsrätt m.m.

I betänkande 2007/08:CU8 Fastighetsrättsliga frågor behandlade utskottet 12 motionsförslag som väcktes på fastighetsrättens område under den allmänna motionstiden år 2007. Förslagen avsåg bl.a. felreglerna i jordabalken, lagfart och expropriation. Ett enhälligt utskott föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

Motioner som väcktes under den allmänna motionstiden år 2007 gällande hyresrätt, kooperativ hyresrätt, bostadsrätt, ombildning, ägarlägenheter m.m. behandlades i betänkande 2007/08:CU19 Hyresrätt och bostadsrätt m.m. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I frågor om hyressättning hänvisade utskottet till den pågående beredningen inom Regeringskansliet av det betänkande som Utredningen om allmännyttans villkor nyligen lämnat (SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna). I utskottets betänkande finns 20 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Regeringens proposition 2007/08:54 behandlades i betänkande 2007/08:CU16 Den nya inskrivningsmyndigheten, m.m. Propositionen innehöll lagförslag som var nödvändiga för att huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten enligt jordabalken skulle kunna överflyttas från Domstolsverket till Lantmäteriverket. Förslagen innebar att Lantmäteriverket skulle vara inskrivningsmyndighet och närmare få bestämma hur verksamheten skulle vara organiserad och hur den skulle ledas. Förvaltningslagens förfaranderegler var avsedda att bli tillämpliga vid handläggningen hos Lantmäteriverket att kompletteras med särskilda bestämmelser i vissa avseenden. Vidare innebar förslagen bl.a. att beslut i inskrivningsärenden skulle få överklagas till allmän domstol med prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juni 2008. I betänkandet behandlade utskottet 2 motioner från den allmänna motionstiden år 2007, vilka gällde frågan om införande av en friköpsrätt vid s.k. historiska arrenden som regeringen bedömt i propositionen. I denna del av propositionen lämnade regeringen inte något förslag. Ett enhälligt utskott föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionerna.

I betänkande 2007/08:CU23 Det nya statliga lantmäteriet behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:134 samt 1 motion som väcktes med anledning av propositionen. I propositionen föreslogs de lagändringar som behövdes med anledning av att regeringen avsåg att sammanföra de statliga lantmäterimyndigheterna i länen och Lantmäteriverket till en statlig lantmäterimyndighet. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 september 2008. Regeringen föreslog också att riksdagen skulle godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Civilutskottet delade regeringens uppfattning att en sammanföring av Lantmäteriverket och de 21 lantmäterimyndigheterna i länen borde komma till stånd och tillstyrkte, med en lagteknisk justering, regeringens förslag. Utskottet ansåg även att riksdagen borde godkänna regeringens förslag att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. I betänkandet finns 1 reservation.

Riksrevisionens styrelses framställning angående tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjlighet till tvistlösning (2007/08:RRS3) samt 2 motionsyrkanden från allmänna motionstiden år 2007 behandlades av utskottet i betänkande 2007/08:CU5 Tillsyn över fastighetsmäklare. I framställningen föreslog Riksrevisionens styrelse att riksdagen skulle göra två tillkännagivanden till regeringen avseende dels dokumentationskraven i fastighetsmäklarlagen, dels återrapportering till riksdagen. Med hänvisning till pågående utredningsarbete samt till vidtagna och planerade åtgärder från regeringens och Fastighetsmäklarnämndens sida ansåg utskottet att framställningen och motionerna inte borde föranleda någon vidare åtgärd av riksdagen.

Associationsrätt

I betänkande 2007/08:CU7 Associationsrättsliga frågor m.m. behandlade utskottet 12 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007. Motionsyrkandena gällde bl.a. nya företagsformer, revisionspliktens omfattning, könsfördelningen i bolagsstyrelser m.m. och lagen om ekonomiska föreningar. Även frågan om ytterligare lagstiftning om franchising togs upp. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till pågående beredningsarbete. I betänkandet finns 3 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Regeringens proposition 2006/07:112, vari föreslogs vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och lagen (1995:1570) om medlemsbanker som gällde bestämmelserna om förlagsinstanser, behandlades i betänkande 2007/08:CU2 Registrering av förlagsandelar. Förslagen innebar bl.a. att ekonomiska föreningar och medlemsbanker inte längre skulle behöva utfärda förlagsandelsbevis i skriftlig form vid kapitaltillskott i form av förlagsinsatser, om förlagsandelarna i stället registrerades i ett avstämningsregister hos en central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 mars 2008. Därutöver föreslogs vissa ändringar i bl.a. årsredovisningslagen (1995:1554) som är av rättelsekaraktär och avsedda att träda i kraft den 1 januari 2008. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

I betänkande 2007/08:CU4 Gränsöverskridande fusioner, m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:15, vari föreslogs vissa ändringar i bl.a. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och aktiebolagslagen (2005:551). Förslagen syftade i huvudsak till att i svensk rätt genomföra EG:s direktiv om gränsöverskridande fusioner. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 15 februari 2008. I propositionen behandlades också frågan om lagändringar var nödvändiga eller av andra skäl borde genomföras med anledning av ändringar i EG:s s.k. kapitaldirektiv. I den delen lämnade regeringen inte något förslag. Propositionen föranledde inte något motionsyrkande, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Regeringens proposition 2007/08:45, vari föreslogs vissa ändringar i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, stiftelselagen (1994:1220), årsredovisningslagen (1995:1554) m.fl. lagar, behandlades av utskottet i betänkande 2007/08:CU17 Elektronisk ingivning för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, m.m. Förslagen innebar bl.a. att det skulle bli möjligt för t.ex. ekonomiska föreningar, handelsbolag och stiftelser att ge in registreringsanmälningar, ansökningar och årsredovisningshandlingar till respektive registreringsmyndighet på elektronisk väg. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 april 2008. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta  regeringens lagförslag.

Försäkringsrätt

Närmare 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007 behandlades av utskottet i betänkande 2007/08:CU13 Försäkringsrättsliga frågor. Motionsyrkandena gällde bl.a. ersättningsnivån i rättsskyddsförsäkringar, överfallsskyddet i hemförsäkringen, nedsättning av försäkringsersättning, information vid försäkringsfall, trafikförsäkringen i framtiden, jämkning av trafikskadeersättning, handläggningen av trafikskadeärenden och trafikskadeersättning till barn. I betänkandet behandlades även 1 motionsyrkande som gällde ersättning för affektionsvärde. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 9 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Konsumenträtt och konsumentpolitik m.m.

I betänkande 2007/08:CU9 Konsumentfrågor behandlade utskottet 17 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007. Motionsyrkandena gällde bl.a. konsumentpolitiken inom EU, konsumentskydd och stöd till konsumentorganisationer. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 10 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Drygt 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007 behandlades av utskottet i betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning.  I motionerna föreslogs bl.a. särskild lagstiftning för sms-lån samt olika åtgärder för att förhindra överskuldsättning. Enligt utskottets mening var motionsspörsmålen angelägna, men med hänvisningar till pågående arbete inom Justitiedepartementet och Utredningen om ett samordnat insolvensförfarande ansåg utskottet att någon åtgärd från riksdagen inte var påkallad. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 4 reservationer.

I betänkande 2007/08:CU25 Spärrmöjligheter för telefonitjänster behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:86, vari föreslogs vissa ändringar i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Lagförslaget innebar att alla operatörer som tillhandahåller allmänna telefonitjänster skulle vara skyldiga att tillhandahålla två särskilda spärrtjänster. Den ena tjänsten skulle göra det möjligt för abonnenter att spärra sitt abonnemang mot uppringning av vissa nummer och samtal. Den andra tjänsten skulle möjliggöra att en anslutning spärras om operatörens fordran mot abonnenten överskrider en av abonnenten på förhand bestämd kreditgräns. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2008. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Marknadsrätt

I betänkande 2007/08:CU21 Ny marknadsföringslag m.m. behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:115. Vidare behandlades 2 motioner som väcktes med anledning av propositionen, 3 motioner från den allmänna motionstiden år 2006 och 14 motioner från den allmänna motionstiden år 2007, varav 4 gällde åtgärder mot könsdiskriminerande reklam – en fråga som inte berördes i propositionen. I propositionen föreslogs att en ny marknadsföringslag skulle ersätta den gällande marknadsföringslagen från år 1995. Härutöver föreslogs vissa ändringar i andra författningar på det marknadsrättsliga området. Genom den föreslagna lagstiftningen skulle Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 genomföras. Den föreslagna marknadsföringslagen skulle, i likhet med den nuvarande, syfta till att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Den nya lagen skulle, liksom den nuvarande, komplettera och fylla ut den särskilda lagstiftningen på det marknadsrättsliga området. Lagen skulle slå fast att näringsidkares marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. Den skulle också slå fast att det är förbjudet med vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Sanktionssystemet i den nuvarande marknadsföringslagen skulle i allt väsentligt överföras till den nya lagen. Detsamma skulle gälla processordningen i mål som rör marknadsföring.  Propositionen innehöll också förslag till följdändringar i vissa andra författningar. Lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2008. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag med några smärre lagtekniska justeringar. Samtliga motioner avstyrktes. I betänkandet finns 9 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Bostadspolitik

Utskottet behandlade i betänkande 2007/08:CU18 Bostadsförsörjningsfrågor motioner från 2007 års allmänna motionstid. Motionerna tog upp dels frågor med anknytning till lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag respektive lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, dels frågor med en mer allmän bostadspolitisk inriktning. Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag. När det gällde frågor om de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagens verksamhet samt behovet av hyresbostäder hänvisade utskottet bl.a. till den nyligen avslutade Utredningen om allmännyttans villkor samt till den fortsatta beredningen av ärendet inom Regeringskansliet. Utskottet framhöll att detta arbete får förutsättas bli inriktat på att analysera och överväga möjligheterna för att de allmännyttiga och kommunala bostadsföretagen till stor del ska kunna fungera som i dag. En utgångspunkt för det vidare arbetet måste enligt utskottet självfallet vara att regelverket ska vara utformat i enlighet med EG-rätten och lägga grunden för en väl fungerande hyresmarknad där produktion och förvaltning av hyresrätter stimuleras både för kommunala och privata fastighetsägare. Beträffande övriga motionsförslag, som avsåg miljonprogrammets bostadsområden, statlig mark för bostadsbyggande, kommunal bostadsförmedling och anvisningsrätt samt boende för äldre och ungdomar, hänvisade utskottet till tidigare ställningstaganden och redan vidtagna åtgärder samt – i fråga om boende för äldre – till ett pågående utredningsarbete. I betänkandet finns 10 reservationer.

Bebyggelseplanering m.m.

I betänkande 2007/08:CU3 Ändringar i plan- och bygglagen behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:122 samt 2 motioner som väcktes med anledning av propositionen. Lagförslaget innebar bl.a. följande. I plan- och bygglagen skulle förtydligas att det vid planläggning ska tas hänsyn till den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling och att det vid prövningen av lokalisering av bebyggelse till viss mark ska tas hänsyn bl.a. till risker för översvämning och erosion. Även reglerna om ändring av översiktsplan föreslogs förtydligas. Vidare skulle en möjlighet införas att i detaljplanen bestämma att det får ges bygglov för viss markanvändning med förbehåll att en förekommande markförorening har avhjälpts. Bygglovspliktens omfattning för en och tvåbostadshus skulle minskas bl.a. för s.k. friggebodar och den maximala bygglovsfria ytan ökas från 10 till 15 kvadratmeter. Förutsättningarna för s.k. tidsbegränsade bygglov skulle förtydligas. Dessutom skulle det bli möjligt att under vissa förutsättningar, utan någon ny bygglovsansökan, upprepa en byggnadsåtgärd årligen. Sanktionsavgifterna skulle höjas och knytas till prisbasbeloppets utveckling. Därutöver skulle införas en möjlighet för miljöorganisationer att överklaga vissa beslut om detaljplaner. Samtidigt skulle språket moderniseras i de berörda bestämmelserna. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2008. I propositionen föreslogs vidare att riksdagen skulle godkänna att Sverige i fråga om tillträde till Århuskonventionen återkallar sin reservation för genomförandet av konventionens krav i artikel 9.2 om tillgång till rättslig prövning för miljöorganisationer avseende sådana beslut om detaljplan som är förenade med krav på miljökonsekvensbeskrivning. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag; dock föreslog utskottet på eget initiativ vissa justeringar i två paragrafer för att säkerställa bestämmelsernas avsedda innebörd. I betänkandet finns 5 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Ett 60-tal motionsyrkanden från 2007 års allmänna motionstid behandlades i betänkande 2007/08:CU11 Plan- och byggfrågor. Flertalet av de frågor som togs upp hade anknytning till vad som regleras genom plan- och bygglagen och lagen om tekniska egenskapskrav på byggnader m.m. Vidare behandlades motionsförslag som gällde lagen om energideklarationer för byggnader, lagen om bostadsanpassningsbidrag samt frågor om byggregler, solfångare och byggande i trä. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Vad gällde yrkanden i frågor med anknytning till plan- och bygglagstiftningen hänvisade utskottet till pågående beredning inom Regeringskansliet samt till två utredningar, Byggprocessutredningen och Miljöprocessutredningen. Utskottet ansåg att kommande ställningstaganden och förslag från regeringen borde avvaktas. Utskottet avstyrkte också övriga motionsyrkanden med hänvisning bl.a. till pågående arbete och tidigare fattade beslut. I betänkandet finns 7 reservationer.

I betänkande 2007/08:CU20 Naturresursfrågor och vattenrätt behandlade utskottet 15 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden år 2007. Motionerna gällde bl.a. frågor om tillståndsprövningen av vindkraftverk, omprövning av vattendomar, åtgärder till förmån för fiske, orörda nationalälvar, skydd av riksintressen och ny nationalstadspark. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns 4 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Anslagen

Utskottet behandlade i betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2008 (prop. 2007/08:1) rörande utgiftsområdet tillsammans med de motionsförslag som väcktes på området under 2007 års allmänna motionstid. Motionsförslagen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet, målen för bostadspolitiken och konsumentpolitiken samt frågor om bostadsfinansiering och den kommunala konsumentvägledningen. Regeringens förslag innefattade bl.a. införande av statliga kreditgarantier för att underlätta förstagångsköpares förvärv av bostad, s.k. förvärvsgarantier. Utskottet tillstyrkte förslaget i budgetpropositionen om anslagsfördelningen budgetåret 2008 för utgiftsområde 18 samt regeringens förslag om nya mål för bostadspolitiken och konsumentpolitiken. Även övriga förslag i budgetpropositionen avseende utgiftsområde 18 tillstyrktes av utskottet. Samtliga motionsförslag som behandlades i betänkandet avstyrktes. I betänkandet finns 13 reservationer och 3 särskilda yttranden.

Yttranden

Riksmötet 2007/08 avgav civilutskottet 4 yttranden till andra utskott.

Hösten 2007 avgav civilutskottet yttrande 2007/08:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik till finansutskottet över 2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 2007/08:1) och 3 motstående motioner. Utskottet tillstyrkte att ramen för utgiftsområde 18 för budgetåret 2008 fastställdes till den nivå regeringen föreslagit. Utskottet ansåg att riksdagen även borde godkänna förslaget om preliminär ram för 2009 respektive 2010 som riktlinje för regeringens budgetarbete. De motstående motionsförslagen i dessa delar avstyrktes. I yttrandet finns 3 avvikande meningar och 1 särskilt yttrande.

Civilutskottet avgav våren 2008 yttrande 2007/08:CU2y Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri till justitieutskottet över proposition 2007/08:53 i den del som gällde ingripanden mot sjöfylleribrott och 3 motioner. I propositionen föreslog regeringen ökade möjligheter att ingripa mot bl.a. sjöfylleribrott. Förslagen innebar i huvudsak att Tullverket och Kustbevakningen skulle ges befogenheter att vidta åtgärder för att förhindra och utreda trafikonykterhetsbrott. Utskottet föreslog att justitieutskottet skulle föreslå riksdagen att anta de framlagda lagförslagen som gäller ingripanden mot sjöfylleribrott. Emellertid noterade utskottet att 20 kap. 5 § sjölagen (1994:1009) inte angavs i den föreslagna lydelsen av 1 § första stycket och andra stycket 3 lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov och att lagen om alkoholutandningsprov borde innehålla en hänvisning till bestämmelsen i sjölagen. Utskottet förslog att justitieutskottet skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I yttrandet finns 1 avvikande mening.

Utskottet avgav våren 2008 yttrande 2007/08:CU3y Indelning i utgiftsområden till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100, 2008 års ekonomiska vårproposition, punkt 11, samt 1 motion som väcktes med anledning av propositionen i de delar som berörde utskottets beredningsområde. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om en överflyttning från utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik till utgiftsområde 24 Näringsliv av aktuella ändamål och verksamheter som avsåg kommersiell service och som finansierades med anslaget för Konsumentverket. Utskottet avstyrkte motionsförslaget om att de ändamål och verksamheter som finansieras med anslaget för bostadsbidrag skulle flyttas från utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn till utgiftsområde 18. I yttrandet finns 1 avvikande mening.

Våren 2008 avgav utskottet också yttrande 2007/08:CU4y Hovrättens prövning i familjemål till justitieutskottet över proposition 2007/08:139 En modernare rättegång – några ytterligare frågor, samt 1 motion som väcktes med anledning av propositionen i de delar som berörde utskottets beredningsområde. I propositionen föreslog regeringen bl.a. att systemet med prövningstillstånd i hovrätten skulle utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i familjemål. Utskottet föreslog att justitieutskottet skulle föreslå riksdagen att anta de framlagda lagförslagen såvitt gällde hovrättens prövning i mål om vårdnad, boende och umgänge, dvs. i de delar som berörde utskottets beredningsområde, samt att avslå motionen.

EU-frågor

Det fortlöpande arbetet

Flertalet av de rättsområden som omfattas av utskottets beredningsansvar har direkt anknytning till EG:s regelverk. Detta gäller bl.a. konsumenträtten, associationsrätten, transporträtten, försäkringsavtalsrätten, insolvens- och utsökningsrätten samt den internationellt privaträttsliga lagstiftningen. Under senare tid har även familjerätten och den allmänna förmögenhetsrätten kommit att beröras av samarbetet inom EU.

Civilutskottet har – vid sidan av de EU-relaterade ärendena – fortlöpande följt lagstiftningsarbetet inom EU genom att bl.a. ta del av dokument från de olika EU-institutionerna, faktapromemorior och handlingar med anknytning till EU-nämndens sammanträden. Utskottet har vid sex tillfällen fått information från företrädare för Justitiedepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet samt Miljödepartementet om bl.a. pågående lagstiftningsarbete inom EU på utskottets beredningsområde. 

EU-promemorian

Som ett led i arbetet med att följa verksamheten inom EU upprättas inom utskottets kansli sedan år 1996 en promemoria, i vilken en redogörelse lämnas för aktuella frågor på utskottets beredningsområde. Promemorian är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. I promemorian samlas länkar till aktuella EU-dokument, görs sammanfattningar av dokumentens innehåll samt redovisas aktuellt förhandlingsläge och den svenska ståndpunkten, när denna är känd. Vidare redovisas när utskottet fått information i frågan och om överläggningar ägt rum med företrädare för regeringen.

Promemorian som uppdateras och kompletteras kontinuerligt, senast augusti 2008, bygger bl.a. på dokument från de olika EU-institutionerna, ministerrådspromemorior och rapporter från ministerrådsmöten, faktapromemorior samt underhandskontakter med tjänstemän vid Regeringskansliet och olika myndigheter.

Överläggningar med regeringen

Överläggningar med regeringen enligt 10 kap. 3 § andra stycket riksdagsordningen har ägt rum vid fyra tillfällen under 2007/08.

Den första överläggningen ägde rum den 4 oktober 2007 med företrädare för Justitiedepartementet rörande förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte, KOM(2007) 303 slutlig. Vid samma tillfälle och med samma företrädare ägde även överläggning rum rörande förslag till Europarlamentets och rådets förordning om bortfraktares skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar, KOM(2005) 592 slutlig. Vid överläggningarna redovisades regeringens ståndpunkt varefter konstaterades att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt (CU:s prot. 2007/08:1).

Det andra tillfället med överläggning ägde rum den 15 november 2007 med företrädare för Justitiedepartementet rörande meddelande från kommissionen om ett förenklat företagsklimat på områdena bolagsrätt, redovisning och revision, KOM(2007) 394 slutlig – rådsslutsatser. Vid överläggningen redovisades regeringens ståndpunkt varefter konstaterades att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Två avvikande meningar anmäldes (CU:s prot. 2007/08:6).

Den 1 april 2008 ägde den tredje överläggningen rum med företrädare för Justitiedepartementet och gällde rådets förslag till förordning om domstolars behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i frågor om underhållsskyldighet, KOM(2005) 649 slutlig. Vid överläggningen redovisades regeringens ståndpunkt varefter konstaterades att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt (CU:s prot. 2007/08:19).

Den fjärde överläggningen ägde rum den 22 april 2008 med företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementets konsumentenhet rörande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om leksakers säkerhet, (SEC[2008] 38) (SEC[2008] 39), KOM(2008) 9 slutlig, 2008/0018 (COD). Vid överläggningen redovisades regeringens ståndpunkt varefter konstaterades att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt. En avvikande mening avgavs (CU:s prot. 2007/08:23).

Utlåtande över grönboken om översynen av konsumentregelverket

I utlåtande 2007/08:CU24 Grönbok om insyn i gäldenärers tillgångar behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om effektiv verkställighet av domar i Europeiska unionen, insyn i gäldenärers tillgångar, KOM(2008) 128 slutlig. Kommissionens syfte med grönboken är att inleda ett brett samråd mellan intresserade parter om hur insynen i gäldenärers tillgångar i Europeiska unionen kan förbättras. Grönboken tar upp problem med den nuvarande situationen och föreslår möjliga lösningar. Utskottet var positivt till kommissionens initiativ till ett samråd kring dessa frågor.

Uppföljning

Bortförda barn

Den 8 april 2008 beslutade utskottet att inleda ett uppföljningsprojekt rörande bortförda barn. Underlagen till uppföljningen skulle tas fram av utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst i nära samarbete med utskottets kansli och arbetet ledas av utskottet i sin helhet.

En arbets- och tidsplan för uppföljningsprojektet fastställdes av utskottet den 10 juni 2008. En första redovisning inför utskottet ägde rum den 17 september 2008.

Arbetsvillkoren för utskottets ledamöter

Den 22 april 2008 anmäldes en fråga om initiativ till en uppföljning av arbetsvillkoren i utskottet. Utskottet gav presidiet i uppdrag att efter samråd med kansliet utforma ett sådant uppdrag till riksdagens utredningstjänst. En sammanställning presenterades för utskottet i början av riksmötet 2008/09.

Utfrågningar och uppvaktningar

Offentlig utfrågning

Som ett led i beredningen av motioner som rörde frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning anordnade utskottet den 31 januari 2008 en offentlig utfrågning på temat sms-lån och överskuldsättning. Vid utfrågningen deltog företrädare för Justitiedepartementet, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Socialstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Utredningen om ett samordnat insolvensförfarande (Ju2007:05), Folkia AB, Mobillån Sverige AB, Riksföreningen Insolvens, Svensk Inkasso, Svenska Bankföreningen samt Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst.

Programmet för utfrågningen och utskrift av den stenografiska uppteckningen som gjordes vid tillfället har tagits in som bilaga 2 i betänkande 2007/08:CU10 Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning.

Andra utfrågningar

Som ett led i behandlingen av framställningen 2007/08:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjlighet till tvistelösning, samt motioner, ägde den 30 oktober 2007 en utfrågning rum med företrädare för Fastighetsmäklarnämnden.

Utskottet höll den 22 april 2008 en utfrågning med företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet som ett led i den fortsatta behandlingen av regeringens proposition 2007/08:115 Ny marknadsföringslag, samt motioner.

Utskottet höll en utfrågning på temat Energieffektiva bostäder den 24 april 2008. Vid utfrågningen deltog företrädare för Energimyndigheten, Boverket, Örebro universitet, Lunds tekniska högskola, SABO, Veidekke Bostad AB och Stena fastigheter AB.

Inför utskottet redovisade den särskilde utredaren i Utredningen om allmännyttans villkor den 8 maj 2008 betänkande (SOU 2008:38) EU, allmännyttan och hyrorna. Med anledning av betänkandet ägde samma dag utfrågningar rum, var för sig, med företrädare för Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen Riksförbundet, SABO samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Uppvaktningar

Som ett led i behandlingen av framställning 2007/08:RRS3 Riksrevisionens styrelses framställning angående tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjlighet till tvistelösning, samt motioner, ägde den 30 oktober 2007 en uppvaktning rum med företrädare för Mäklarsamfundet.

En uppvaktning ägde rum den 11 december 2007 med företrädare för Hyresgästföreningen Riksförbundet angående hyror och hyressättningar samt tillämpningen av bruksvärdessystemet. Som ett led i behandlingen av motioner om fastighetsrättsliga frågor ägde samma dag en uppvaktning även rum med företrädare för Villaägarnas Riksförbund.

Den 14 februari 2008 ägde en uppvaktning rum med företrädare från Sveriges Träbyggnadskansli samt Nationella Träbyggnadsstrategin. Som ett led i behandlingen av motioner om försäkrings- och skadeståndsrättsliga frågor ägde samma dag en uppvaktning även rum med företrädare för Skadeståndskollegiet.

I samband med behandlingen av motioner om könsneutral äktenskapslagstiftning m.m. ägde uppvaktningar rum den 6 mars 2008, var för sig, med företrädare för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), Nätverket för partnerskap samt Aktionskommittén Bevara äktenskapet.

Med anledning av den aviserade propositionen om en starkare företagsinteckning ägde en uppvaktning rum den 10 april 2008 med bl.a. företrädare för Institutet för Företagsrekonstruktion.

Som ett led i behandlingen av regeringens proposition 2007/08:115 om ny marknadsföringslag, samt motioner, ägde den 17 april 2008 en uppvaktning rum med företrädare för bl.a. Svensk Handel.

Besök

Utskottet tog den 3 december 2007 emot besök av EU-kommissionären Meglena Kuneva som framställt önskemål om ett sammanträffande och samtal med utskottet. Hon åtföljdes av sin kabinettchef Kristian Hedberg och Pernilla Baralt från Europeiska kommissionen i Sverige. Samtalen handlade om aktuella konsumentfrågor inom EU som grupptalan och produktsäkerhet. Även frågan om sms-lån togs upp.

Studieresor och studiebesök

Inrikes studieresor

Den 18–19 februari 2008 gjorde utskottet en studieresa till Gävle och besökte Lantmäteriet och Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) för att få information om Lantmäteriets verksamhet och om den forskning som pågår inom IBF.

Den 5–6 maj 2008 gjorde utskottet en studieresa till Karlstad och besökte Konsumentverket, Karlstads kommuns rådgivning när det gäller konsument- och miljöfrågor, det s.k. Rådrummet, och Karlstads Bostads AB. Vidare gjordes besök i ett s.k. miljonprogramsområde och i ett passivhöghus.

Utrikes studieresor

Den 6–8 november 2007 företog utskottet en studieresa till Finland (Helsingfors). Där hölls ett stort antal möten med representanter för myndigheter och andra institutioner. Frågor som berördes gällde bl.a. överskuldsättning, trafikförsäkring och planering av nya bostäder. Utskottet sammanträffade även med den finska bostadsministern. Därutöver företog utskottet ett besök i den finska riksdagen.

Den 29 augusti – 11 september 2008 gjorde utskottet en delegationsresa till Australien (Canberra och Sydney). Syftet med resan var främst att studera familjerätt och fysisk planering. Under resan besöktes ett stort antal departement, domstolar och myndigheter. Delegationen besökte även parlamentet i Canberra och delstatsparlamentet i Sydney.

Den 31 augusti – 10 september 2008 reste en annan delegation till Kanada (Ottawa, Quebec City, Montreal och Toronto). Syftet med resan var att studera frågor som är aktuella inom civilutskottets ansvarsområde, bl.a. frågor om kon­sument- och bostadspolitik och s.k. könsneutrala äktenskap. Under resan besöktes ett stort antal departement, myndigheter och organisationer. Delegationen besökte även parlamentet i Ottawa samt provinsparlamentet i Quebec City.

Studiebesök

Den 29 november 2007 besökte utskottet Allmänna reklamationsnämnden (ARN) och fick därvid inblick i myndighetens verksamhet.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.