Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A3E

 

Civilutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Utskottet bereder ärenden om äktenskaps-, föräldra-, ärvda-, handels-, jorda- och utsökningsbalkarna, försäkringsavtalsrätt, bolags- och föreningsrätt, skadeståndsrätt, transporträtt, konkursrätt, konsumentpolitik, internationell pri­vat­rätt, bostadspolitik, vattenrätt, bebyggelseplanläggning, bygg­nads­väsendet, fysisk planering samt expropriation, fastighetsbildning och lantmäteriväsendet.

Till utskottets beredningsområde hör ärenden inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2011/12 hade utskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Veronica Palm (S), ordförande

Jan Ertsborn (FP), vice ordförande

Magdalena Andersson (M)

Anti Avsan (M)

Carina Ohlsson (S)

Maria Abrahamsson (M), t.o.m. den 29 september 2011

Eva Bengtson Skogsberg (M)

Hillevi Larsson (S), dock inte den 1 november – 31 december 2011

Margareta Cederfelt (M)

Jonas Gunnarsson (S)

Hannah Bergstedt (S), t.o.m. den 22 mars 2012

Katarina Köhler (S), fr.o.m. den 23 mars 2012

Per Lodenius (C), t.o.m. den 13 oktober 2011

Ola Johansson (C), fr.o.m. den 14 oktober 2011

Yilmaz Kerimo (S)

Jessika Vilhelmsson (M), fr.o.m. den 30 september 2011

Jan Lindholm (MP)

Otto von Arnold (KD)

Carina Herrstedt (SD)

Marianne Berg (V)

Suppleanter

Thomas Finnborg (M)

Katarina Köhler (S), t.o.m. den 22 mars 2012

Berit Högman (S), fr.o.m. den 23 mars 2012

Lotta Olsson (M), t.o.m. den 29 mars 2012

Bino Drummond (M), fr.o.m. den 25 april 2012

Clas-Göran Carlsson (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Elin Lundgren (S)

Jessica Rosencrantz (M), t.o.m. den 29 mars 2012

Cecilia Brink (M)

Börje Vestlund (S)

Lars Tysklind (FP)

Ann Arleklo (S), dock inte den 15–31 mars 2012

Ola Johansson (C), t.o.m. den 13 oktober 2011

Rickard Nordin (C), fr.o.m. den 14 oktober 2011

Gustav Fridolin (MP), t.o.m. den 19 september 2011

Magnus Ehrencrona (MP), fr.o.m. den 20 september 2011

Margareta B Kjellin (M)

Agneta Börjesson (MP)

Yvonne Andersson (KD)

Thoralf Alfsson (SD), t.o.m. den 12 april 2012

Björn Söder (SD), fr.o.m. den 13 april 2012

Amineh Kakabaveh (V)

Anna Steele (FP)

William Petzäll (—), t.o.m. den 29 september 2011

Margareta Larsson (SD), fr.o.m. den 18 november 2011

Anders Sellström (KD)

Johnny Skalin (SD), fr.o.m. den 19 april 2012

Extra suppleanter

Rose-Marie Carlsson (S), den 1 november – 31december 2011

Christin Hagberg (S), den 15 mars – 31 mars 2012

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Monica Hall, kanslichef

Anders Löfgren, utskottsråd

Bengt Billquist, utskottsråd

Susanne Sjöblom, föredragande

Caroline Hedvall, föredragande

Peter Scharmer, föredragande, t.o.m. den 29 februari 2012

Cecilia Kignell, föredragande, den 1 mars – 15 juni 2012

Hana Svecova, utskottsassistent

Britt-Marie Rehn Henriksson, utskottsassistent

Verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 33 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till 18 timmar och 20 minuter. Under sammanträdena behandlade utskottet elva propositioner, en regeringsskrivelse och 418 motionsyrkanden. Vidare behandlades tre propositioner, en regeringsskrivelse och tio motionsyrkanden från riksmötet 2010/11.

Under riksmötet lämnade utskottet 25 betänkanden och två utlåtanden till kammaren. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Vidare lämnade utskottet fyra yttranden till andra utskott.

Verksamheten har även bestått i arbete med uppföljning och utvärdering samt EU-frågor. Beträffande EU-arbetet har utskottet bl.a. haft överläggningar med regeringen i ett stort antal olika frågor inom utskottets beredningsområde. Utskottet har även prövat om vissa EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Betänkanden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (CU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetproposition 2011/12:1 till anslag under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik och förslag till vissa bemyndiganden inom det bostadspolitiska området. Vidare behandlades regeringens förslag om ett nytt bostadspolitiskt mål samt ett förslag till ändring i fastighetsmäklarlagen (2011:666). Utskottet behandlade även de motionsförslag i anknytande frågor som väckts under årets allmänna motionstid och som dessutom avsåg en rad frågor med en mer allmän bostadspolitisk eller konsumentpolitisk inriktning, bl.a. frågor om nivån på bostadsbyggandet, stödet till bostadsbyggandet, kommunernas bostadsförsörjningsansvar och den kommunala konsumentvägledningen. Utskottet tillstyrkte förslaget om anslag för utgiftsområdet samt regeringens förslag om vissa bemyndiganden, ett bostadspolitiskt mål och en ändring i fastighetsmäklarlagen. Samtliga motionsförslag avstyrktes med hänvisning till utskottets tidigare ställningstaganden och till olika regeringsuppdrag inom de aktuella områdena. I betänkandet fanns 22 reservationer och fyra särskilda yttranden. Reservationerna avsåg flertalet av de frågor som behandlades i betänkandet. När det gällde anslagsfördelningen inom utgiftsområdet avstod ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet från att delta i utskottets beslut och redovisade sin syn på bl.a. anslagen inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

Enklare fusion av aktiebolag (CU2)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2010/11:147 Enklare fusion av aktiebolag. I propositionen föreslogs de ändringar i aktiebolagslagen (2005:551) som bedömdes som nödvändiga för att genomföra ett EU-direktiv med ändringar i fyra andra bolagsrättsliga direktiv. EU-direktivet syftar huvudsakligen till att förenkla för aktiebolag att genomföra fusioner och delningar. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (CU3)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor samt en motion som väckts med anledning av propositionen och en motion från den allmänna motionstiden 2011. I propositionen föreslog regeringen att det i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor införs ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn enligt lagen. Förslaget innebar att avgifter får tas ut för myndigheters arbete med att pröva ansvarsförsäkringar och andra säkerheter som anläggningshavare är skyldiga att ha enligt lagen. Avgifter får också tas ut för andra prövningar som behövs enligt lagen och för att utöva tillsyn över skadeståndsansvaret. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionerna. I betänkandet fanns två reservationer.

Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister (CU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2010/11:164 Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister. I propositionen föreslog regeringen att lagen (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister (försökslagen) ersätts med en ny permanent lag. Enligt den nya lagen ska Konsumentombudsmannen kunna biträda en konsument vid allmän domstol eller hos Kronofogdemyndigheten som ombud i en tvist med en näringsidkare, om tvisten är av betydelse för rättstillämpningen eller om det annars finns ett allmänt konsumentintresse av att tvisten prövas. Lagens särskilda regler om rättegångskostnader gör förfarandet i stort sett kostnadsfritt för konsumenten. Kostnadsskäl ska därmed inte hindra konsumenter från att driva mål av principiellt intresse. Den nya lagen motsvarar vad som gällde enligt försökslagen. Propositionen innehöll också förslag till konsekvensändringar i vissa lagar med anledning av Lissabonfördragets ikraftträdande och att andra EU-rättsakter har ersatts eller ändrats. Vidare föreslogs lagändringar av redaktionell karaktär. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2010/11:163 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag, i vilken regeringen redovisade insatser och särskilda satsningar med anledning av riksdagens tillkännagivande från våren 2011 om fiskvandringsvägar i reglerade vattendrag. Utskottet behandlade också åtta motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen och sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden.

Associationsrätt (CU6)

I betänkandet behandlade utskottet ett femtontal motionsyrkanden om associationsrätt m.m. från den allmänna motionstiden 2011. Motionsyrkandena gällde bl.a. könsfördelningen i bolagsstyrelser, tvångslikvidation av aktiebolag, lagen om ekonomiska föreningar, regler för socialt företagande och ytterligare lagstiftning om franchising. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns fem reservationer.

Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES (CU7)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:12 Rätt till namn som förvärvats i en annan stat och två motioner som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen att den som genom födelse, ändrat civilstånd eller annat familjerättsligt förhållande har förvärvat ett namn i ett annat EES-land eller i Schweiz ska få förvärva det namnet också i Sverige, om han eller hon vid det utländska förvärvet var medborgare eller hade hemvist i den andra staten eller hade annan särskild anknytning dit. Förvärvet ska kunna ske genom en enkel, avgiftsfri, anmälan till Skatteverket. Vissa regler till skydd för barn föreslogs gälla även vid dessa förvärv. När ett barn har samma efternamn som en förälder som inte är vårdnadshavare ska det krävas samtycke från föräldern eller en särskild domstolsprövning för att barnet ska få byta bort det namnet. Namn som kan antas väcka anstöt eller leda till obehag eller som annars uppenbarligen inte är lämpliga ska inte godkännas som förnamn. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta lagförslagen och avslå motionsyrkandena. I betänkandet fanns två reservationer.

Enklare avbetalningsköp m.m. (CU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:28 Enklare avbetalningsköp m.m. och en motion som väckts med anledning av propositionen. Vid avbetalningsköp ska parterna upprätta ett dokument med vissa uppgifter för att säljaren, om köparen inte betalar, ska kunna återta varan genom handräckning. I propositionen föreslog regeringen att dokumentet även ska kunna upprättas elektroniskt och signeras av köparen med en elektronisk signatur. I propositionen föreslogs även vissa ändringar när det gäller reglerna i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) om avräkningen mellan näringsidkaren och konsumenten när konsumenten ångrar ett distansavtal om en finansiell tjänst. Förslaget innebar att den svenska regleringen kommer att vara i linje med den som gäller i andra medlemsstater i EU. I propositionen behandlades även frågan om rättigheter och skydd för den enskilde vid tillhandahållande av tjänster i offentlig verksamhet. Regeringen redovisade vidtagna och planerade åtgärder. Också behovet av att utvidga konsumenttjänstlagen (1985:716) till att omfatta ytterligare tjänster togs upp. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionsyrkandet. I betänkandet fanns en reservation.

Fastighetsrätt (CU9)

I betänkandet behandlade utskottet de motioner som väckts i fastighetsrättsliga frågor under den allmänna motionstiden 2011. Förslagen avsåg bl.a. tomträtt, kommunal förköpsrätt och expropriation. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns fyra reservationer och ett särskilt yttrande.

Värdering till verkligt värde (CU10)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:26 Värdering till verkligt värde. I propositionen föreslogs att vissa bestämmelser om värdering av materiella och immateriella tillgångar till verkligt värde, som ännu inte har fått tillämpas, upphävs. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag.

Barns möjlighet att få vård (CU12)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:53 Barns möjlighet att få vård samt två motioner som väckts med anledning av propositionen och fyra motioner från den allmänna motionstiden 2011. I propositionen föreslog regeringen att om den ena vårdnadshavaren inte samtycker till en åtgärd till stöd för barnet ska socialnämnden få besluta att åtgärden ändå får vidtas om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Möjligheten ska gälla för psykiatrisk och psykologisk utredning och behandling, liksom för behandling i öppna former samt för utseende av en kontaktperson eller en familj enligt socialtjänstlagen. Vidare ska den omfatta några åtgärder enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Uppdraget att fatta beslut ska få delegeras till en särskild avdelning inom socialnämnden. I propositionen behandlades även frågan om det finns ett behov av att införa en möjlighet att förordna ett juridiskt biträde för barn i vårdnadsmål. Regeringen konstaterade att riksdagen har behandlat frågan vid flera tillfällen och att det finns två tillkännagivanden. Regeringen gjorde dock bedömningen att det för närvarande inte bör införas en möjlighet för domstolen att förordna ett juridiskt biträde för barnet i mål om vårdnad, boende eller umgänge. Frågan om hur barnets rätt i processen bäst tillgodoses behövde enligt regeringen övervägas ytterligare, och så kommer att ske i samband med den utvärdering av 2006 års vårdnadsreform som kommer att inledas under mandatperioden. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avstyrkte motionerna. I betänkandet fanns två reservationer.

Hyresrätt m.m. (CU13)

I betänkandet behandlade utskottet de motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2011 och som gällde hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt samt ombildning till bostadsrätt och ägarlägenheter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 15 reservationer och två särskilda yttranden. 

Planering och byggande (CU14)

I betänkandet behandlade utskottet 45 motioner med sammanlagt 72 yrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Förslagen gällde frågor om planering och byggande i vid bemärkelse. Flertalet av förslagen hade direkt eller indirekt anknytning till det som regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Vidare behandlades vissa frågor som regleras genom lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader och lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Utskottet avstyrkte samtliga motioner som behandlades i betänkandet. I sina ställningstaganden hänvisade utskottet till den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft våren 2011, sina tidigare ställningstaganden, pågående utredningar samt till det arbete som bedrivs av Boverket och andra myndigheter och av de enskilda kommunerna. I betänkandet fanns 21 reservationer.

Konsumenträtt (CU15)

I betänkandet behandlade utskottet ett trettiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Motionsyrkandena gällde bl.a. bluffakturor, obeställd reklam och telefonförsäljning, konsumentkrediter, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam och leksakers säkerhet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns tolv reservationer.

Familjerätt (CU16)

I betänkandet behandlade utskottet 79 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 på det familjerättsliga området. Motionsyrkandena gällde bl.a. faderskap, föräldraskap vid assisterad befruktning, adoption, olika frågor om vårdnad om barn, olovligt bortförda barn i internationella förhållanden, umgänge med barn, tillsyn av överförmyndare, gode män, barns skuldsättning, en barnbalk, äktenskapsfrågor, ersättning till vigselförrättare, tvångs- och barnäktenskap, namnlagen, vissa arvsrättsliga frågor samt registrering av testamenten. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden och hänvisade främst till pågående arbeten och riksdagens tidigare ställningstaganden. I betänkandet fanns 21 reservationer och två särskilda yttranden.

Hushållningen med mark- och vattenområden (CU17)

I betänkandet behandlade utskottet de motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2011 och som gällde hushållningen med mark- och vattenområden, stranderosion och allmänna vattentjänster. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns en reservation och ett särskilt yttrande. 

Ersättningsrätt (CU18)

I betänkandet behandlade utskottet tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 om olika ersättningsrättsliga frågor. Motionsyrkandena gällde bl.a. barnförsäkringar, information vid försäkringsfall, handläggning av trafikskadeärenden, solidariskt skadeståndsansvar och ideellt skadestånd. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Skuldsanering, m.m. (CU19)

I betänkandet behandlade utskottet ett tjugotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Motionsyrkandena gällde skuldsanering, överskuldsättning, översyn av insolvensrätten, s.k. fordonsmålvakter, förbehållsbelopp vid löneutmätning och Kronofogdemyndighetens försäljning av utmätt fast egendom m.m. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslog utskottet att riksdagen skulle tillkännage för regeringen som sin mening att regeringen måste ta nödvändiga initiativ för att påskynda ett pågående utredningsarbete och att utredningen bör avslutas i så god tid att regeringen kan utarbeta förslag och överlämna en proposition som riksdagen kan ta ställning till under innevarande valperiod. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet fanns en reservation (M, FP, C, KD) som gällde skuldsanering, två reservationer i övrigt och ett särskilt yttrande.

Upphävande av lagen om tillfällig försäljning (CU20)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:46 Upphävande av lagen om tillfällig försäljning, i vilken det föreslogs att lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning skulle

upphöra att gälla vid utgången av september 2012. Lagen syftade till att ta till vara konsumenters intressen i samband med tillfällig försäljning. Enligt regeringen tillgodoses detta numera bättre genom annan, mer ändamålsenlig reglering. Det behövs därför inte längre någon särreglering av den tillfälliga försäljningen. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag. 

Upphävande av lagen om exploateringssamverkan (CU22)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:54 Upphävande av lagen om exploateringssamverkan. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen. Propositionen innehöll förslag om att lagen (1987:11) om exploateringssamverkan skulle upphöra att gälla vid utgången av juni 2012. Lagen, som endast hade tillämpats vid ett fåtal tillfällen sedan den infördes, bedömdes inte komma att tillämpas framöver och fyllde inte heller i övrigt någon funktion. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag. Utskottet föreslog också att ärendet skulle avgöras efter endast en bordläggning. 

Stärkt skydd för barn i internationella situationer (CU23)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:85 Stärkt skydd för barn i internationella situationer och en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention). Konventionen syftar till att stärka skyddet för barn i internationella situationer. Genom en tillämpning av konventionen ska man kunna undvika konflikter mellan olika rättssystem om behörighet, tillämplig lag eller erkännande och verkställighet av domar och andra avgöranden. Syftet med konventionen är också att utveckla det internationella samarbetet när det gäller skydd av barn. Det föreslogs att riksdagen godkänner att Sverige vid anslutning till konventionen reserverar sig mot användandet av franska i meddelanden till myndigheter. Regeringen föreslog att konventionen blir en del av svensk lagstiftning genom en särskild lag, som också innehåller kompletterande bestämmelser om bl.a. beslut om tillfälliga skyddsåtgärder samt om handläggningen av ärenden om att få förklarat att ett utländskt avgörande är verkställbart i Sverige. Det föreslogs också en reglering i lag av förutsättningarna för placering av ett barn över nationsgränserna med stöd av samarbetsbestämmelserna i 1996 års Haagkonvention och i Bryssel II-förordningen. För att en sådan placering ska få ske måste det bedömas vara bäst för barnet att placeras i det aktuella landet. Det föreslogs slutligen att det inte längre ska krävas att barnet och barnets föräldrar är svenska medborgare för att en anmälan om gemensam vårdnad ska kunna göras direkt till Skatteverket. Det ska räcka att barnet är folkbokfört här i landet. De lagar som ansluter till 1996 års Haagkonvention och till Bryssel II-förordningen skulle enligt förslaget träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna 1996 års Haagkonvention och att Sverige vid anslutning till konventionen reserverar sig mot användandet av franska i meddelanden till myndigheter. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle anta lagförslagen och avslå motionsyrkandet. I betänkandet fanns en reservation.

Ansvarsförsäkring vid sjötransporter (CU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:111 Ansvarsförsäkring vid sjötransporter och en motion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen ändringar i sjölagen (1994:1009) och fartygssäkerhetslagen (2003:364) som syftade till att genomföra ett EU-direktiv om fartygsägares försäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Förslagen innebar att den som är redare för ett fartyg av viss minsta storlek ska vara skyldig att ha en ansvarsförsäkring för sjörättsliga skadeståndsanspråk. Fullgörandet av försäkringsskyldigheten ska kunna styrkas genom ett bevis, som ska medföras ombord på fartyget. Försäkringsskyldigheten ska gälla för svenska fartyg samt för utländska fartyg som anlöper eller lämnar svensk hamn, tilläggsplats eller ankarplats eller som används för någon annan verksamhet än transport på svenskt sjöterritorium. Vidare lämnades förslag på straffrättsliga sanktioner för den som åsidosätter försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att medföra beviset. Slutligen föreslogs lagändringar för att möjliggöra ett genomförande av direktivets krav på inspektion och utvisning av fartyg från svensk hamn. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionen.

2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet, m.m. (CU25)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2011/12:110 2007 års Haagkonvention om underhållsskyldighet m.m. Syftet med konventionen är att underlätta en effektiv indrivning av familjerättsligt underhåll över gränserna. EU:s medlemsstater, utom Danmark, kommer att bli bundna av 2007 års Haagkonvention genom EU:s tillträde till konventionen. EU har undertecknat konventionen och förväntas tillträda den under 2013. Konventionen blir direkt tillämplig i Sverige och ska inte införlivas i svensk rätt. Däremot finns det behov av vissa kompletterande bestämmelser av närmast verkställande karaktär. I propositionen föreslog regeringen därför de kompletterande bestämmelser som bedöms nödvändiga. Därutöver föreslogs i propositionen en ändring i ärvdabalken som innebär att kretsen av personer som är obehöriga att vara testamentsvittnen utvidgas till att omfatta även sambor och vissa ställföreträdare. Ingen motion hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Energideklarationer (CU26)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2011/12:120 Vägen till mer effektiva energideklarationer och en motion som väckts med anledning av propositionen. Regeringen föreslog ändringar i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader. De ändringar som föreslogs var en följd av en omarbetning av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda men även av ett behov att utveckla och effektivisera systemet med energideklarationer. Regeringens förslag innebar i huvudsak följande: Det införs ett krav på att en energideklaration ska visas upp för en spekulant och en presumtiv nyttjanderättshavare och överlämnas till en ny ägare eller nyttjanderättshavare vid försäljning eller uthyrning av en byggnad. Dessutom ska energideklarationens uppgift om energiprestanda anges vid annonsering om det finns en energideklaration när en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning. Det ska alltid finnas en energideklaration för en byggnad där en total användbar golvarea på över 500 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten. Vidare ska en utredning av alternativa energisystem göras för nya byggnader oavsett byggnadens storlek. Ett generellt krav införs också på att besiktning ska ske på plats när en byggnad energideklareras. Tillsynen flyttas från kommunerna till den eller de myndigheter som regeringen bestämmer och ska avse såväl att en energideklaration har upprättats som att deklarationen i fråga anslås, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med lagen. Det tröskelvärde på 500 kvadratmeter som föreslogs bli infört ska enligt propositionen sänkas till 250 kvadratmeter den 1 juli 2015. I propositionen föreslogs även ett förtydligande i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag med en redaktionell ändring och avslå motionen. I betänkandet fanns en reservation som gällde motionen.

Vägen till nära-nollenergibyggnader (CU27)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2011/12:131 Vägen till nära-nollenergibyggnader och fyra motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Regeringen redovisade i skrivelsen en handlingsplan för nära-nollenergibyggnader som har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. I handlingsplanen redovisas regeringens bedömningar av hur antalet nära-nollenergibyggnader avses öka i Sverige. Handlingsplanen är indelad i fyra avsnitt som svarar mot de punkter som anges i direktivet om vad som ska ingå i en nationell handlingsplan för nära-nollenergibyggnader. Utskottet ansåg att den handlingsplan som redovisats i skrivelsen bör ses som det första steget på vägen till nära-nollenergibyggnader i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda. Utskottet delade regeringens bedömning att en svensk tillämpning av begreppet nära-nollenergibyggnad bör innebära skärpta krav på energihushållning jämfört med de krav som gäller enligt dagens byggregler. Vidare instämde utskottet i regeringens bedömning att det i dag inte finns tillräckligt underlag för att ange en kvantifierad riktlinje för hur långtgående skärpning som skulle kunna bli aktuell, utan att detta ska bedömas på ett gediget underlag baserat på bl.a. utvärdering av befintliga lågenergibyggnader, vissa demonstrationsprojekt av nya energieffektiva byggnader, ekonomiska analyser m.m. Även i övrigt instämde utskottet i den bedömning som regeringen har redovisat i handlingsplanen för nära-nollenergibyggnader. Utskottet kommenterade i betänkandet de frågeställningar om handlingsplanen som lyfts fram i motionerna. Enligt utskottet borde bl.a. dessa frågeställningar kunna ges uppmärksamhet såväl genom de främjandeåtgärder som har skisserats i skrivelsen som i det arbete som ska föregå den kontrollstation 2015 som regeringen har satt upp som ett etappmål inför de krav som ska gälla från 2021. Mot bakgrund av de ställningstaganden som redovisades i betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle avslå de väckta motionerna och lägga regeringens skrivelse till handlingarna. I betänkandet fanns fyra reservationer.

Utlåtanden

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag (CU11)

Utskottet prövade i detta utlåtande kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag KOM(2011) 635. Det övergripande syftet med förslaget var att underlätta för den gränsöverskridande handeln och därmed förbättra den inre marknadens funktion. Förslaget innebar i korthet att en näringsidkare och en konsument i ett gränsöverskridande avtal om försäljning av varor, tillhandahållande av digitalt innehåll och av anknytande tjänster ska kunna välja en enhetlig gemensam europeisk köplag att tillämpas på avtalet. Även två näringsidkare där minst en av dem hör till kategorin små och medelstora företag ska kunna välja att använda köplagen. Om parterna på ett giltigt sätt har kommit överens om att använda köplagen, ska frågor som omfattas av dess bestämmelser uteslutande regleras av den. I ett sådant fall blir inte längre den annars gällande dispositiva eller tvingande nationella avtalsrätten tillämplig. Den föreslagna förordningen innebar således inte någon sedvanlig harmonisering av nationell lagstiftning. Utskottet fann att kommissionens förslag inte stred mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. Utskottet föreslog även att ärendet skulle avgöras efter endast en bordläggning. I utlåtandet fanns en reservation.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om revisorer och revision (CU21)

I detta utlåtande prövade utskottet kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning KOM(2011) 778 samt kommissionens förslag till förordning om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse KOM(2011) 779. Utskottet ansåg att båda förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen och föreslog därför att riksdagen i enlighet med 10 kap. 6 § riksdagsordningen skulle lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande. Utskottet föreslog också att ärendet skulle avgöras efter endast en bordläggning. 

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade följande yttranden.

2011/12:CU1y till finansutskottet över budgetpropositionens förslag och motstående motioner som rörde utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik.

2011/12:CU2y till socialutskottet över ett antal motioner om barnfattigdom som väckts under den allmänna motionstiden i de delar de berörde utskottets beredningsområde.

2011/12:CU3y till näringsutskottet över regeringens skrivelse 2011/12:141 Kärnkraft utan statliga subventioner och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen.

2011/12:CU4y till finansutskottet över proposition 2011/12:99 2011 års vårproposition i de delar den gällde utskottets beredningsområde.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och handlägga EU-frågor inom sitt beredningsområde.

Sedan 2007 gäller en ny ordning för riksdagens arbete med EU-frågor där utskotten har fått en mer aktiv roll. Regeländringarna innebär att utskotten ska skriva utlåtanden över vissa EU-förslag. Regeringen ska också överlägga med utskottet i EU-frågor om utskottet begär det. Sedan den 1 december 2009 gäller även att utskotten ska ta ställning till om EU-förslag till lagstiftningsakter strider mot subsidiaritetsprincipen.

Samarbetet inom EU berör utskottets beredningsområde. Det gäller bl.a. konsumenträtten, associationsrätten, transporträtten, försäkrings- och avtalsrätten, insolvens- och utsökningsrätten samt den internationellt privaträttsliga lagstiftningen. Även familjerätten och den allmänna förmögenhetsrätten berörs alltmer av samarbetet inom EU.

Utskottet har under året haft överläggningar med regeringen i sammanlagt sex olika frågor samt även fått information om EU-frågor från berörda departement.

Utskottet har hållit överläggningar med regeringen om bl.a. bostadslåneavtal, en gemensam europeisk köplag, lagstadgad revision, alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och tvistlösning online vid konsumenttvister.

Vidare har utskottet vid ett niotal tillfällen fått information från företrädare för Justitiedepartementet, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet bl.a. om pågående lagstiftningsarbete i EU inom utskottets beredningsområde.

Utskottet har gjort subsidiaritetsprövningar av nio EU-förslag. De har gällt EU-förslag om en förordning om införande av ett europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning, en förordning om en gemensam europeisk köplag (utlåtande 2011/12:CU11), ett direktiv om årsbokslut, sammanställda redovisningar och rapporter i vissa typer av företag, en förordning om ett konsumentprogram 2014–2020, ett direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av hissar och säkerhetskomponenter till hissar, ett direktiv och en förordning om revisorer och revision (utlåtande 2011/12:CU21), ett direktiv om alternativ tvistlösning och en förordning om tvistlösning online vid konsumenttvister samt en förordning om stadga för europeiska stiftelser.

Som ett led i arbetet med att följa verksamheten inom EU upprättas sedan 1996 en s.k. EU-promemoria inom utskottets kansli. I den lämnar utskottet en redogörelse för aktuella frågor som rör utskottets beredningsområde. Promemorian är avsedd att vara ett underlag för utskottets arbete med EU-frågorna. I promemorian finns länkar till aktuella EU-dokument, sammanfattningar av dokumentens innehåll samt redovisningar av det nuvarande förhandlingsläget och de svenska ståndpunkterna, när dessa är kända. Vidare redovisas när utskottet fått information i frågor och om överläggningar ägt rum med företrädare för regeringen. Promemorian, som uppdateras och kompletteras kontinuerligt, bygger bl.a. på dokument från de olika EU-institutionerna, ministerrådspromemorior och rapporter från ministerrådsmöten, faktapromemorior samt underhandskontakter med tjänstemän vid Regeringskansliet och olika myndigheter.

Uppföljning och utvärdering

Vid utskottet har under året en arbetsgrupp bestående av tre utskottsledamöter – Carina Olsson (S), Jessika Vilhelmsson (M) och Carina Herrstedt (SD) – berett allmänna frågor om uppföljnings- och utvärderingsinsatser samt forsknings- och framtidsfrågor.

Utskottet beslutade den 16 februari 2012, efter förslag från uppföljningsgruppen, att ge utvärderings- och forskningsfunktionen i uppdrag att göra en övergripande inventering av hur försäkringsbolagen hanterar ansökningar om barnförsäkringar och bolagens praxis på området. Inventeringen syftar till att ge utskottet underlag för beredning av riksdagsärenden i frågan och för eventuella synpunkter på inriktningen av den uppföljning som regeringen aviserat. Redovisning av uppdraget bör ske före utgången av december 2012.

Myndighetskontakter m.m.

Den 28 november 2011 gjorde utskottet en resa till Karlstad och besökte Konsumentverket.

Den 28 februari 2012 blev utskottet informerat av Socialstyrelsen om uppföljnings­rapporten Familjerätten och barnet i vårdnadstvister.

Den 31 maj 2012 besökte utskottet Allmänna reklamationsnämnden.

Utfrågning

Den 1 mars 2012 höll utskottet en offentlig utfrågning på temat bluffakturor – hur kan problemet lösas?

Besök och resor

Under riksmötet har utskottet haft besök av en delegation norska parlamentariker samt en delegation indonesiska parlamentariker.

Den 2–4 oktober 2011 deltog en utskottsledamot i ett interparlamentariskt möte, Single Market Forum, i Krakow.

Den 10–11 oktober 2011 deltog två utskottsledamöter i ett interparlamentariskt utskottsmöte i Bryssel om den inre marknaden.

Den 6–8 februari 2012 gjorde utskottet en resa till Oslo. Huvudsyftet med resan var att studera den norska bostadsmarknaden och fysisk samhällsplanering.

Den 3–12 september 2012 gjorde en delegation från utskottet en resa till Kanada. Inriktningen för resan var huvudsakligen konsumentpolitik och civilrättsliga frågor.

Den 4–5 september 2012 deltog en utskottsledamot i en internationell konferens, The Global Parliamentarians on Habitat, i Neapel.

Den 4–13 september 2012 gjorde en delegation från utskottet en resa till USA. Huvudinriktningen för resan var frågor om bostäder och fysisk samhällsplanering.

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.