EU-nämndens verksamhet riksmötet 2016/17

utskottsdokument 2016/17:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

:EUN

0

0

DOCPROPERTY Dok

beteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

:EUN

EU-nämndens verksamhetsberättelse

r

iksmötet 2016/17


EU-nämndens verksamhet riksmötet 2016/17

EU-nämndens verksamhetsområde

Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Regeringen ska fortlöpande informera riksdagen och samråda med organ som utses av riksdagen om vad som sker inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen. För samråd ska riksdagen för varje valperiod inom sig tillsätta en nämnd för Europeiska unionen (EU-nämnden). Regeringen ska underrätta EU-nämnden om frågor som ska beslutas av Europeiska unionens råd. Regeringen ska också rådgöra med nämnden om hur förhandlingarna i rådet ska föras inför besluten i rådet. Regeringen ska rådgöra med nämnden inför möten och beslut i Europeiska rådet.

EU-nämndens sammansättning

EU-nämnden har 17 ordinarie ledamöter. Under riksmötet 2016/17 hade EU-nämnden totalt 73 suppleanter och 2 extrasuppleanter. Under riksmötet fanns bland nämndens ledamöter och suppleanter representation från samtliga 15 utskott. Ordförande för EU-nämnden var fram till den 14 juli 2017 Åsa Romson (MP), och efter det tillträdde Jonas Eriksson (MP) som ordförande. Vice ordförande var Eskil Erlandsson (C).

Under riksmötet 2016/17 hade EU-nämnden följande sammansättning:

Ledamöter –

Jonas Eriksson (MP), ordförande fr.o.m. 2017-07-15

Åsa Romson (MP), ordförande t.o.m. 2017-07-14

Eskil Erlandsson (C) vice ordförande

Marie Granlund – (S)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Börje Vestlund (S)

Maria Plass (M)

Johan Büser (S)

Johnny Skalin (SD)

Fredrik Schulte (M)

Lawen Redar (S)

Johan Hultberg (M)

Pyry Niemi (S)

Pavel Gamov (SD)

Tina Acketoft (L)

Jens Holm (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Suppleanter

Hanna Westerén (S)

Jessica Rosencrantz (M)

Lennart Axelsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Johan Nissinen (SD)

Christian Holm Barenfeld (M)

Alexandra Völker (S)

Johan Hedin (C)

Stefan Nilsson (MP) fr.o.m. 2017-02-01

Margareta Cederfelt (M)

Johan Andersson (S)

Jeff Ahl (SD)

Fredrik Malm (L)

Amineh Kakabaveh (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Lars Eriksson (S)

Erik Ezelius (S)

Patrik Björck (S)

Emanuel Öz (S)

Krister Hammarbergh (M)

Olof Lavesson (M)

Hans Rothenberg (M)

Jessika Roswall (M)

Amir Adan (M)

Cecilia Magnusson (M)

Maria Abrahamsson (M)

Betty Malmberg (M)

Anna Kinberg Batra (M)

Karin Enström (M)

Julia Kronlid (SD)

Mikael Jansson (SD)

Stina Bergström (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Janine Alm Ericson (MP)

Kerstin Lundgren (C)

Johanna Jönsson (C)

Solveig Zander (C)

Emil Källström (C)

Jonas Sjöstedt (V)

Emma Wallrup (V) t.o.m. 2017-04-25

Mia Sydow Mölleby (V) fr.o.m. 2017-06-26 t.o.m. 2017-08-31

Caroline Szyber (KD)

Magnus Oscarsson (KD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maria Weimer (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Lars Tysklind (L)

Roger Haddad (L)

Christer Nylander (L)

Bengt Eliasson (L)

Barbro Westerholm (L)

Said Abdu (L)

Ulf Berg (M)

Aron Modig (KD)

Tobias Billström (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Martin Kinnunen (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Adam Marttinen (SD)

Markus Wiechel (SD)

Jonas Millard (SD)

Roger Hedlund (SD)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Dag Klackenberg (M)

Helena Bouveng (M)

Gunilla Nordgren (M)

Penilla Gunther (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Andreas Carlson (KD)

Lars-Axel Nordell (KD)

Extrasuppleanter

Anna Vikström (S) t.o.m. 2017-04-01

Gunnar Hedberg (M) t.o.m. 2017-06-18

EU-nämndens ledamöter och suppleanter fördelade på partier vid riksmötets slut

S

M

SD

MP

C

V

L

KD

Totalt

Ordinarie

6

4

2

1

1

1

1

1

17

Suppleanter

11

20

11

3

5

3

10

8

71

Kansliet

Johanna Möllerberg Nordfors, kanslichef

Pia Törsleff Hertzberg, föredragande

Kanja Berg, föredragande (föräldraledig fr.o.m. 2016-12-12)

Christina Hammarstedt, föredragande, fr.o.m. 2016-11-14

Caroline Jender Pamrin, föredragande, fr.o.m. 2016-11-28

Margareta Hjorth, föredragande, t.o.m. 2016-11-11

Helena Fridman Konstantinidou, nämndhandläggare

Caroline Hägerhäll, assistent, fr.o.m. 2017-08-21

Anne-Charlotte Gramén, assistent, fr.o.m. 2017-08-21

Sanna Helsing, assistent, t.o.m. 2017-08-13

Amanda Forsberg, assistent, fr.o.m. 2016-11-07 t.o.m. 2017-08-31

EU-nämndens verksamhet

Regeringens samråd och information med EU-nämnden

Regeringen samrådde med EU-nämnden inför samtliga ordinarie ministerråd under riksmötet. Utöver de ordinarie ministerrådsmötena samrådde regeringen med EU-nämnden inför två extrainsatta ministerråd (miljö den 30 september och allmänna frågor den 27 april). I samband med mötet i rådet (konkurrenskraft den 29–30 maj) samrådde regeringen med EU-nämnden per telefon med anledning av en A-punkt som godkändes på rådet.

Med anledning av Storbritanniens anmälan enligt artikel 50 i fördraget om europeiska unionen har allmänna rådet träffats tre gånger utan Storbritannien (allmänna rådet artikel 50) och Europeiska rådet har träffats en gång i samma format (Europeiska rådet artikel 50) under perioden för riksmötet 2016/17.

Rådssammansättningarnas dagordningar innebär att ett ministerrådsmöte kan involvera flera statsråd. Under riksmötet 2016/17 informerade och samrådde regeringen genom ansvariga ministrar med EU-nämnden vid totalt 101 tillfällen. Regeringen representerades i statsrådens ställe av statssekreterare vid 7 tillfällen och av kabinettssekreteraren vid 4 tillfällen. I samband med mötet i rådet för allmänna frågor den 15 november och mötet i rådet för konkurrenskraftsfrågor den 29 maj, informerade och samrådde regeringen även med nämnden via telefon. Återrapportering från ministerrådsmöten och informella ministerrådsmöten sker skriftligen till nämnden.

Statsminister Stefan Löfven informerade och samrådde med nämnden under riksmötet inför samtliga möten i Europeiska rådet samt inför två informella möten mellan EU:s stats- och regeringschefer:

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer den 16 september (endast information)

Europeiska rådet den 20–21 oktober

Europeiska rådet den 15–16 december

Informellt möte mellan EU:s stats- och regeringschefer (EU-27) den 3 februari

Europeiska rådet den 9–10 mars

Extrainsatt Europeiska rådet (art. 50) den 29 april

Europeiska rådet den 22–23 juni

Statsministerns sammanträden med EU-nämnden var öppna för allmänheten. Statsministern återrapporterade från samtliga möten dels i kammaren, dels i nämnden. Återrapporteringen i nämnden ägde rum den 29 juni från mötet i Europeiska rådet den 22–23 juni.

Den 18 oktober 2016 informerade H G Wessberg, svensk ledamot av Europeiska revisionsrätten, nämnden om Europeiska revisionsrättens årsrapport för 2015. Sammanträdet hölls gemensamt med finansutskottet.

EU-nämnden har under tidigare mandatperioder tillsatt en beredningsgrupp med företrädare för varje parti i riksdagen för fördjupad information om aktuella frågor. Under riksmötet 2016/17 fick beredningsgruppen vid tre tillfällen information om processen kring Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Skriftliga samråd

Utöver regeringens samråd och information vid EU-nämndens sammanträden har regeringen skriftliga samråd med nämnden, dels om s.k. troliga A-punktslistor (A-punkter avser de beslut där överenskommelse har nåtts i ett tidigare skede i beslutsprocessen och som ska antas formellt av rådet), dels om vissa beslut inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och dels om beslut som tas i ministerrådet via skriftliga procedurer.

Under riksmötet 2016/17 hölls 54 skriftliga samråd om troliga A-punktslistor. I andra fall höll regeringen skriftliga samråd med EU-nämnden i 91 frågor, varav flertalet inför rådets möte om utrikes frågor. Vissa beslut inom ramen för GUSP kräver ett regeringsbeslut innan beslutet kan antas i EU. Under riksmötet hölls regelbundet skriftliga samråd med EU-nämnden med anledning av godkännandet av gemensamma åtgärder respektive ståndpunkter om restriktiva åtgärder som rörde bl.a. Iran, Syrien och Ukraina.

Sammanträden och utskick

Under riksmötet 2016/17 höll EU-nämnden 49 protokollförda sammanträden mellan den 15 september 2016 och 8 september 2017. Av dessa hölls 18 under hösten 2016 och 31 under våren och sommaren 2017. EU-nämnden sammanträdde sammanlagt 71 timmar, varav 35 timmar under hösten 2016 och 36 timmar under våren och sommaren 2017.

Inför EU-nämndens sammanträden under riksmötet 2016/17 gjordes 100 utskick med sammanträdesmaterial. Dessutom skickades material ut via e-post inför skriftliga samråd. Aktuelltnotiser publicerades inför varje sammanträde. Sammanträdesmaterial, protokoll och en förteckning över skriftliga samråd publicerades på riksdagens webbplats. Uppteckningarna från nämndens sammanträden är tillgängliga på riksdagens webbplats. Dessa uppteckningar ingår i riksdagstrycket.

Yttranden

Den 28 april 2017 yttrade sig EU-nämnden till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016. EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN1y finns som bilaga till utrikesutskottets betänkande Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 (bet. 2016/17:UU10). Den 28 april 2017 yttrade sig EU-nämnden även till utrikesutskottet över vitboken om EU:s framtid (KOM(2017) 2025). Utrikesutskottet valde att lägga EU-nämndens yttrande 2016/17:EUN2y till handlingarna.

Cosac

Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) upprättades 1989 och är ett forum för kontakter och diskussioner mellan Europaparlamentet och de nationella parlamentens särskilda organ för EU-frågor.

Konferensen är fördragsbunden enligt Lissabonfördragets protokoll nr 1. I protokollet anges följande: ”En konferens mellan parlamentariska organ för EU-frågor får till Europaparlamentet, rådet och kommissionen överlämna alla bidrag som den finner lämpliga. Konferensen ska dessutom främja utbyte av information och bästa praxis mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet, och även mellan deras fackutskott” (art. 10, protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, avdelning II Interparlamentariskt samarbete).

Representanter vid Cosacs möten kan inte binda sitt nationella parlament. I mötet deltar högst sex delegater från varje nationellt parlament, sex delegater från Europaparlamentet och tre observatörer från kandidatländernas parlament. Observatörerna får tillfälle att delta i debatterna men inte i besluten.

Värdskapet för Cosacmötet roterar halvårsvis och arrangeras av det EU-ansvariga organet i ordförandelandets parlament. EU-nämnden deltog vid samtliga Cosacmöten under riksmötet.

Cosackonferens den 13–15 november 2016, Bratislava: Vid mötet diskuterades bl.a. energiunionen och de nationella parlamentens roll i EU. Den svenska delegationen bestod av ordförande Åsa Romson (MP), vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Börje Vestlund (S), Maria Plass (M) och Amineh Kakabaveh (V).

Cosacs ordförandemöte den 22–23 januari 2017, Valletta: Utöver ordförandeskapets prioriteringar diskuterades även den sociala dimensionen. Vid mötet deltog kanslichef Johanna Möllerberg Nordfors.

Inom ramen för Cosac anordnades en resa till Pozzallo, Sicilien, den 5–6 maj 2017. Syftet med resan var att diskutera migration och besöka en s.k. hotspot för migranter. Den svenska delegationen bestod av vice ordförande Eskil Erlandsson (C).

Cosackonferens den 28–30 maj 2017, Malta: Vid mötet diskuterades bl.a. migration, Storbritanniens utträde ur EU och vägen mot en mer hållbar blå ekonomi. Den svenska delegationen bestod av vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S), Erik Ezelius (S) och Maria Plass (M).

Cosacs ordförandemöte den 9–10 juli 2017, Tallinn: Vid mötet diskuterades bl.a. start-ups och scale-ups samt ordförandeskapets prioriteringar. Den svenska delegationen bestod av vice ordförande Eskil Erlandsson (C).

Resor

Den 5–7 mars 2017 deltog ledamöter från EU-nämnden i en studieresa till Malta. Syftet med resan var att besöka Malta i rollen som ordförandeland. Delegationen besökte bl.a. utrikesministeriet, parlamentet och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo). I programmet ingick bl.a. möten med maltesiska parlamentets talman Angelo Farrugia, ledamöter från det maltesiska parlamentets EU-utskott, statssekreterare med ansvar för ordförandeskapet Ian Borg och kommissionär för migration Martine Cassar. Ämnen som togs upp var bl.a. Maltas ordförandeskapsprioriteringar och migrationsfrågor. Delega-
tionen bestod av vice ordförande Eskil Erlandsson (C), Marie Granlund (S), Börje Vestlund (S), Mathias Tegnér (S), Cecilia Magnusson (M), Gunilla Nordgren (M), Jens Holm (V) och Lars-Axel Nordell (KD).

Besök

Den 17 maj 2017 fick EU-nämnden besök av finska riksdagens utrikesutskott. Man diskuterade bl.a. det nordiska samarbetet, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och migrationskrisen.

Den 2 juni 2017 fick EU-nämnden besök av kommissionär Julian King. Ämnen som diskuterades var bl.a. säkerhetsfrågor och terrorism.

Den 7 juni 2017 fick EU-nämnden besök av slovakiska EU-utskottets ordförande Luboš Blaha och vice ordförande Martin Klus. Ämnen som diskuterades var bl.a. vitboken om EU:s framtid, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen och den svenska sociala modellen.

Den 16 augusti 2017 fick EU-nämnden besök av Makedoniens utrikesminister Nikola Dimitrov.

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.