Finansutskottets verksamhet 2007/08

Finansutskottets verksamhet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten samt bereda ärenden om

·         utgiftstak och ramar för utgiftsområden

·         anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,
25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor m.m.

·         27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

·         granskning och beräkning av statens inkomster

·         penning- och valutapolitiken

·         statsskuldspolitiken

·         kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

·         kommunal ekonomi

·         statliga arbetsgivarfrågor

·         statlig statistik

·         statlig redovisning, revision och rationalisering och andra förvaltningsekonomiska ärenden

·         Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

·         statlig egendom

·         offentlig upphandling

·         budgettekniska frågor.

 


Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2007/08 följande sammansättning:

Ledamöter                               Suppleanter

Stefan Attefall (kd) ordförande

Pär Nuder (s) vice ordf. (t.o.m. 08-01-31)

Thomas Östros (s) vice ordf (fr.o.m.
 08-02-12)

Ulf Sjösten (m)

Anna Lilliehöök (m)

Sonia Karlsson (s)

Lars Elinderson (m)

Roger Tiefensee (c)

Monica Green (s)

Christer Nylander (fp) (t.o.m. 07-10-03)

Johan Pehrson (fp) (fr.o.m. 07-10-04)

Hans Hoff (s)

Peder Wachtmeister (m)

Agneta Gille (s)

Göran Pettersson (m)

Ulla Andersson (v)

Tommy Ternemar (s)

Emma Henriksson (kd)

Mikaela Valtersson (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Jörgen Hellman (s)

Margareta B Kjellin (m)

Christina Zedell (s)

Lars Lindblad (m)

Per Åsling (c)

Lennart Axelsson (s)

Gunnar Andrén (fp)

Phia Andersson (s)

Isabella Jernbeck (m)

Mikael Damberg (s)

Holger Gustafsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m)

Marie Engström (v)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Peter Eriksson (mp)

Anne Marie Brodén (m)

Jörgen Johansson (c)

Johan Pehrson (fp) (t.o.m. 07-10-03)

Christer Nylander (fp) (fr.o.m. 07-10-04)

Siv Holma (v)

Mats Pertoft (mp) (fr.o.m. 08-01-24)

Karin Åström (s)

Fredrik Olovsson (s)

Christopher Ödmann (mp)

(2007-08-16–2007-12-31)

 

Som framgår av redovisningen representerade sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet samt två Kristdemokraterna. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet de gröna hade vartdera en ledamot i utskottet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elfvingsson, föredragande

Niklas Frank, föredragande

Joanna Gerwin, föredragande

Camilla Holmén, föredragande

Emelie Nilsson Jernberg, utskottsassistent

Thomas Ordeberg, föredragande

Pia Sandberg, utskottsassistent

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Dagmar Åsander-Falkkloo, utskottshandläggare

Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet 36 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 45 timmar.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2007 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2008 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 12 propositioner, 5 skrivelser från regeringen samt 14 framställningar och redogörelser från olika riksdagsorgan med sammanlagt 109 yrkanden samt 123 motioner med 293 yrkanden.

Utskottet avlämnade 31 betänkanden till kammaren och 1 yttrande till annat utskott. Till 15 betänkanden var fogade sammanlagt 62 reservationer. Till 8 betänkanden var fogade sammanlagt 10 särskilda yttranden

 

Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag

Vid behandlingen av proposition 2007/08:1 utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning föreslog utskottet riksdagen att tidsmässigt avgränsa omfattningen av propositionens förslag till bemyndigande om att regeringen under 2008 för anslag 1:12 Bidragsfastigheter får ingå ekonomiska avtal för underhåll av fastigheter som innebär behov av framtida anslag  (bet. FiU2).

Utskottsinitiativ

Ändring i riksbankslagen

Finansutskottet beslutade under hösten 2007 att föreslå en ändring i 1 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Förslaget innebar att en ledamot i Riksbankens direktion kan tillsättas för en mandatperiod om antingen fem eller sex år. Riksdagen biföll utskottets förslag och lagen trädde i kraft den 1 juli 2008 (bet. FiU13).

Uppföljning och utvärdering

Finansutskottet har under riksmötet fortsatt arbetet med uppföljning och utvärdering, dels genom det löpande arbetet med att följa upp riksdagens beslut, dels genom fördjupade insatser på särskilda områden.

Finansieringsprincipens tillämpning

Våren 2007 beslutade finansutskottet att genomföra en uppföljning och utvärdering av finansieringsprincipens tillämpning. Anledningen var bl.a. att flera riksdagsbeslut på det kommunala området, trots vissa preciseringar i tolkningen och tillämpningen av finansieringsprincipen, även på senare tid kritiserats för oförenlighet med principens innebörd. Uppföljningen och utvärderingen ska enligt direktiven huvudsakligen analysera följande:

·         Hur har riksdagsbesluten om kompensation i enlighet med finansieringsprincipen genomförts utifrån ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv?

·         Har finansieringsprincipen medverkat till att säkerställa en effektiv reglering och finansiering av den kommunala verksamheten?

·         Vilka konsekvenser har finansie­rings­principens historiska tillämpning för riksdagens framtida arbete?

Utskottets arbete med uppföljningen och utvärderingen leds av en särskild arbetsgrupp som består av representanterna för samtliga utskottspartier. Arbetsgruppens sammansättning ändrades vid två tillfällen under verksamhetsåret. I oktober 2007 ersatte Gunnar Andrén Christer Nylander som Folkpartiets representant i arbetsgruppen. Samtidigt valdes Anna Lilliehöök (m) till arbetsgruppens ordförande och Emma Henriksson (kd) till vice ordförande. I mars 2008 utökades arbetsgruppen med ytterligare en ordinarie ledamot – Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m).

I oktober 2007 utsåg arbetsgruppen filosofie doktorerna Stellan Malmer och Patrik Zapata Johansson, båda från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, till att gemensamt genomföra uppföljningen och utvärderingen. Deras arbete bedrivs under ledning av professor Björn Rombach.

Uppföljningen och utvärderingen påbörjades i november 2007. Under vintern genomförde Stellan Malmer och Patrik Zapata Johansson omfattande litteraturstudier kring det kommunala statsbidragssystemet, finansieringsprincipen och de sex reformer som arbetsgruppen valt för närmare undersökning. Våren 2008 ägnades åt fördjupande intervjustudier på kommunal och nationell nivå. Forskarna genomförde sammanlagt 34 intervjuer med ekonomichefer, förvaltningschefer, ekonomer, handläggare och politiker i sex utvalda kommuner (Malmö, Karlskrona, Staffanstorp, Emmaboda, Östersund och Strömsund). Dessutom gjorde man sex intervjuer med tjänstemän och politiker på Statskontoret, Riksrevisionsverket, Sveriges Kommuner och Landsting samt ledamöter i finansutskottet. Resultaten av detta arbete diskuterades med utskottets arbetsgrupp vid ett avrapporteringsmöte i juni 2008. Utöver mötena med de uppdragsansvariga forskarna träffade arbetsgruppen Statskontorets representanter för presentation av en studie om hur verksamhetsanknutna statsbidrag till kommuner och landsting följs upp och utvärderas. Arbetsgruppen genomförde också överläggningar om finansieringsprincipens tillämpning med den politiska ledningen för Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppföljningen och utvärderingen av finansieringsprincipens tillämpning ska vara färdig i februari/mars 2009, då den överlämnas till finansutskottet och publiceras i rapportform för allmän spridning.

Riksbanken

Utvärderingen av penningpolitiken

I början av juni 2008 justerade utskottet ett betänkande om Utvärdering av penningpolitiken (2007/08:FiU24). Betänkandet innehåller två delar: dels en uppföljning av den tidigare externa utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995–2005 (En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005, Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin 2006/07:RFR1), dels utskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2005–2007.

Utskottets grundläggande bedömning i betänkandet var bl.a. att Riksbanken under perioden fört en väl avvägd penningpolitik. Utskottet konstaterade dock att inflationen började stiga snabbt i slutet av 2007 på ett sätt som inte fångades upp i Riksbankens prognoser. Med facit i hand innebar detta att Riksbanken möjligtvis borde ha höjt reporäntan lite snabbare under kanske framför allt 2006 för att motverka den snabbt stigande inflationstakten under 2007. Finansutskottet beslutade vidare att vart fjärde år ge externa experter i uppdrag att utvärdera den svenska penningpolitiken. Den första utvärderingen beräknas vara klar hösten 2011. Betänkandet antogs av kammaren den 16 juni 2008.

Statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet

Utskottet höll den 27 mars 2008 en offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet i syfte att följa upp hur staten som arbetsgivare verkar för ökad jämställdhet. I utfrågningen deltog statsrådet Matts Odell, generaldirektör Göran Ekström, Arbetsgivarverket, professor Anita Göransson, Linköpings universitet samt ordförande Annette Carnhede, fackförbundet ST. Debattprotokoll från utfrågningen finns publicerat i riksdagens rapport 2007/08:RFR19.

Extern revision av Riksrevisionen

Finansutskottet ansvarar för den externa revisionen av Riksrevisionen. Styrelsen för Riksrevisionen lämnade i februari 2008 sin årsredovisning för 2007 (2007/08:RRS10). På utskottets uppdrag genomfördes under våren 2008 en extern revision av Riksrevisionens verksamhet 2007. Ärendet redovisades i utskottets betänkande FiU28.

Forsknings- och framtidsfrågor

Information om EU-forskning

Den 12 mars besökte finansutskottet Södertörns högskola för att få information om den EU-forskning som bedrivs där. Utskottet togs emot av rektor Ingela Josefson och därefter berättade forskare som är verksamma inom ämnena företagsekonomi, statsvetenskap och sociologi om flera olika forskningsprojekt. Efter presentationerna hade ledamöterna möjlighet att ställa frågor och diskutera forskarnas presentationer.

Framtidsdag i riksdagen

Den 23 januari deltog utskottet i riksdagens framtidsdag. Finansutskottet var tillsammans med tre andra utskott värdutskott för ett seminarium om Informationstekniken i framtiden.

 

 

EU-frågor

Under riksmötet lämnade utskottet flera betänkanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade avgiften till Europeiska gemenskapen (bet. FiU5). I betänkande FiU7 behandlades ny lagstiftning inom offentlig upphandling med sin grund i EG-direktiv. Betänkande FiU12 rörde ett godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering.  Ny lagstiftning, grundad på ett EG-direktiv, för återförsäkringsverksamhet behandlades i FiU15. Vidare behandlade utskottet i FiU16 kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalningar som ska åtfölja överföringar av medel. Betänkande FiU30 om tillåtna tillgångar i värdepappersfonder m.m. behandlade lagstiftning grundad på EG-direktiv. Utskottet skrev två utlåtanden om EU-frågor. Ett utlåtande rörde en översyn av EU:s budget utifrån ett långsiktigt perspektiv (FiU14). Ett annat utlåtande avsåg en vitbok om hypotekslån (FiU27).

Genom kammarkansliet tilldelades utskottet ca 150 EU-dokument, varav 10 faktapromemorior. Två av utskottets ledamöter har också deltagit i EU-nämndens arbete.

Som framgår nedan har utskottets ledamöter och tjänstemän deltagit i flera seminarier, konferenser och andra EU-relaterade aktiviteter i samband med utrikes resor under riksmötet.

Utrikes resor

Utrikes resor och konferenser

·    Den 5–6 november 2007 deltog två representanter för utskottet samt en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte i Lissabon med EU:s finansutskott.

·    Den 18–19 december 2007 deltog en ledamot och en tjänsteman i ett möte med Europaparlamentets budgetkontrollutskott i Bryssel.

·    Den 4–13 januari 2008 besökte finansutskottet och arbetsmarknadsutskottet Indien.

·    Den 22–23 januari 2008 deltog representanter för utskottet i en interparlamentarisk konferens i Bryssel.

·    Den 21 februari 2008 deltog två ledamöter och en tjänsteman i ett parlamentarikerseminarium om finansmarknadsfrågor på OECD i Paris.

·    Den 26–27 maj 2008 gjorde en delegation från finansutskottet och skatteutskottet sitt årliga besök vid OECD-sekretariatet i Paris. På programmet stod bl.a. OECD:s bedömningar av den svenska ekonomin.

·    Den 3–4 juni 2008 deltog ordföranden och en tjänsteman i OECD Forum i Paris. Inriktningen på konferensen var klimatförändringarna, tillväxt och stabilitet.

·     Den 25 juni 2008 deltog en ledamot och en tjänsteman i ett möte i EU:s budgetutskott i Bryssel.

·     Den 5–14 september 2008 besökte finansutskottet Japan.

 

Inkommande besök m.m.

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot ett antal utländska delegationer.

·    Den 11 oktober 2007 träffade två representanter för utskottet styrelsen för Nordiska Investeringsbanken i samband med deras styrelsemöte i Stockholm.

·    Den 24 oktober 2007 tog utskottet emot en delegation från Serbiens finansutskott.

·     Den 16 november 2007 ordnade utskottet ett möte med den svenske ledamoten i Revisionsrätten Lars Heikensten.

·    Den 28 november 2007 träffade utskottet brittiska underhusets finansutskott Treasury Committee.

·    Den 13 december 2007 träffade ordföranden Ruandas statssekreterare för finansfrågor.

·    Den 22 januari 2008 deltog finansutskottets och näringsutskottets ledamöter i ett gemensamt möte med EU-kommissionären för näringsliv och industri, Günter Verheugen.

·    Den 15 maj 2008 träffade två av utskottets ledamöter den isländske talmannen Sturla Böðvarsson vid hans besök i riksdagen.

·    Den 20 maj 2008 tog utskottet emot budget- och finansutskottet i Nord­rhein-Westfalen vid en arbetslunch.

·    Den 12 juni 2008 träffade några ledamöter i utskottet generaldirektören från Europakommissionen Jörgen Holmquist.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök och kurser, både internt i riksdagen och för externa åhörare.

Studiebesök

Utskottet har under riksdagsåret besökt ett antal myndigheter som ingår i utskottets ansvarsområde:

·    Den 17 oktober 2007 Statistiska centralbyrån (SCB)

·    Den 22 november 2007 Sveriges Kommuner och Landsting

·    Den 23 januari 2008 Finansplats Stockholm

·    Den 14 februari Rymdbolaget i Solna

·    Den 20 februari 2008 Konjunkturinstitutet (KI)

·    Den 5 mars 2008 Verket för förvaltingsutveckling (Verva)

·    Den 12 mars 2008 Södertörns högskola

·    Den 13 mars 2008 Ekonomistyningsverket (ESV)

·    Den 9 april 2008 Premiepensionsmyndigheten (PPM)

 

Den 30 mars–1 april 2008 besökte utskottet också Jämtland.

Offentliga utfrågningar

Offentlig utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2007 (bet. 2007/08:FiU23).

Datum: Den 15 november 2007

Offentlig utfrågning om den finansiella oron

Deltagare:

– vice riksbankschefen Lars Nyberg,

– Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde,

– Counsellor vid OECD Vincent Koen,

– Finansinspektionens chefsekonom Tomas Flodén.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2007 (bet. 2007/08:FiU23).

Datum: Den 22 november 2007

Offentlig utfrågning om översynen av EU:s budget

Finansutskottet medverkade i EU-nämndens offentliga utfrågning om översynen av EU:s budget.

Deltagare:

– Cecilia Malmström, EU-minister,

– Lars Heikensten, ledamot av Europeiska revisionsrätten,

– Sixten Korkman, verkställande direktör för finska näringslivets forsknings­-

   institut ETLA samt finska näringslivets delegation EVA,

– Anna Kinberg Batra, EU-nämndens ordförande.

Debattprotokoll från utfrågningen finns i finansutskottets utlåtande om översynen av EU:s budget (2007/08:FiU14).

Datum: Den 6 december 2007

Offentlig utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av Riksbankens penningpolitiska rapport 2008:1 samt  rapporten Underlag för utvärdering av penningpolitiken 2005–2007.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2007 (bet. 2007/08:FiU23).

Datum: Den 26 februari 2008

Offentlig utfrågning om statlig arbetsgivarpolitik och jämställdhet

Deltagare:

– statsrådet Mats Odell, Finansdepartementet,

– generaldirektör Göran Ekström, Arbetsgivarverket,

– professor Anita Göransson, Linköpings universitet,

– ordförande Annette Carnhede, Fackförbundet ST.

Debattprotokoll från utfrågningen finns i riksdagens rapport 2007/08:RFR19.

Datum: Den 27 mars 2008

Offentlig utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Deltagare:

– finansminister Anders Borg,

– professor Lars Calmfors,

– professor John Hassler.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken (bet. 2007/08:FiU20).

Datum: Den 22 maj 2008

Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Överläggningar om direktiv om försäkrings- och återförsäkrings-verksamhet

Överläggningar hölls om förslaget till nytt direktiv om försäkrings- och återförsäkringsverksamhet, KOM (2007)361 slutlig, med statsrådet Mats Odell, åtföljd av Sonja Daltung, departementsråd, Brita Hammar, departementssekreterare, samt Stefan Svanström, pol. sakkunnig, från Finansdepartementet, angående

1. Föreslagen dagordning för överläggningarna: Promemorior från Finansdepartementet (2006/07:FPM117), (2007-10-25).

2. Direktiv för försäkrings- och återförsäkringsverksamhet KOM(2007) 361 slutlig.

Datum: Den 30 november 2007

Överläggningar om Solvens II

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående förslaget till nytt EU-direktiv om rätten att etablera och driva verksamhet med försäkring och återförsäkring (Solvens II). Deltog gjorde också

– Sonja Daltung, departementsråd,

– Brita Hammar, departementssekreterare, Finansdepartementet.

Datum: Den 4 mars 2008

Överläggningar om översyn av EU:s budget

Överläggningar hölls med med statsrådet Cecilia Malmström, Statsrådsberedningen.

Från Statsrådsberedningen deltog också departementsråd Annika Söderberg, och departementssekreterare Johan Sandberg.

Från Finansdepartementet deltog departementsråd Peter Sandwall.

Datum: Den 11 mars 2008

Överläggningar om EU:s budget för 2009

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad.

Från Finansdepartementet deltog också kansliråd Lotta Karle och departementsråd Peter Sandwall.

Datum: Den 20 maj 2008

Överläggningar om direktivförslag om försvarsupphandling

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet angående förslaget till nytt EU-direktiv om försvarsupphandling (KOM (2007) 766 slutlig).

Deltog gjorde också Gunilla Hulting, departementsråd, och Rickard Falkendal, kansliråd, från Finansdepartementet samt Maria Diamant, ämnesråd, och Andreas Savelli, departementssekreterare, från Försvarsdepartementet.

Datum: Den 10 juni 2008

Interna utfrågningar m.m.

Intern utfrågning om ny lagstiftning om offentlig upphandling

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utfrågades med anledning av proposition 2006/07:128 Ny lagstiftning om offentlig upphandling.

Deltagare:

– Kerstin Wiss Holmdahl, förbundsjurist på SKL,

– Per Dahlgren, upphandlingschef vid Stockholms läns landsting.

Datum: Den 16 oktober 2007

Intern utfrågning inför Världsbankens och IMF:s årsmöten

Finansminister Anders Borg och biståndsminister Gunilla Carlsson utfrågades av finansutskottet och utrikesutskottet inför Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöten i Washington den 18–22 oktober 2007.

Datum: Den 17 oktober 2007

Information om AP-fondens utveckling

Finansdepartementets statssekreterare Dan Ericsson utfrågades om 4:e AP-fondens utveckling med anledning av behandlingen av betänkande FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006. Deltog gjorde även ämnesrådet Lars Gavelin.

Datum: Den 23 oktober 2007

Information om Finansinspektionens beslut om investmentbanken Carnegie

Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde utfrågades med anledning av Finansinspektionens beslut om investmentbanken Carnegie. Deltog gjorde också enhetschef Marcus Hjort.

Datum: Den 23 oktober 2007

Intern utfrågning av riksrevisorerna

Riksrevisorerna Lennart Gruvberg, Karin Lindell och Eva Lindström utfrågades med anledning av finansutskottets behandling av Riksrevisionens årliga rapport 2007/08:RRS1.

Datum: Den 20 november 2007

Information om långtidsöversynen av EU:s budget

Erik Rudal, kansliråd, Statsrådsberedningen, och Kristian Seth, departementssekreterare, Finansdepartementet, informerade om långtidsöversynen av EU:s budget inför den interparlamentariska konferensen i Lissabon den 5–6 november 2007.

Datum: Den 1 november 2007

Information om EU:s budget för 2008

Statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet, informerade om EU:s budget för 2008.

Deltog gjorde också

– Peter Sandwall, departementsråd,

– Anders Bäckstrand, departementssekreterare,

– Lotta Karle, kansliråd.

Datum: Den 22 november 2007

 

Information om kvaliteten i offentliga finanser i EU

Finansminister Anders Borg informerade och svarade på frågor om kvaliteten i offentliga finanser i EU.

Deltog gjorde också

– Mattias Hector, departementsråd, 

– Peter Holmgren, ämnesråd,

– Lotta Karle, kansliråd,

– Anna Gedda, departementssekreterare.

Datum: Den 27 november 2007

Intern utfrågning med riksbanksfullmäktige
Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky informerade och svarade på frågor om den förestående omorganiseringen i Riksbanken m.m.

Datum: Den 29 november 2007

Information från finansministern om innehållet i vårpropositionen

Finansminister Anders Borg informerade finansutskottet och skatteutskottet om de kommande förändringarna av innehållet i vårpropositionen (bilaga 2) samt svarade på utskottens frågor.

Från Finansdepartementet deltog också statssekreterare Hans Lindblad, ämnesrådet Helene Rånlund och departementsrådet Robert Boije.

Datum: Den 15 januari 2008

Intern utfrågning

Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz lämnade information om Konjunkturinstitutets senaste prognos samt svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 29 januari 2008

Information om aktuella frågor i Världsbanken

Svein Aass, exekutivdirektör, och Stefan Isaksson, rådgivare, från den nordisk-baltiska valkretsen vid Världsbanken informerade och svarade på frågor från finansutskottet och utrikesutskottet.

Datum: Den 31 januari 2008

Intern utfrågning om den statliga styrningen

Sten Heckscher, regeringsråd och särskild utredare, informerade och svarade på frågor om utredningen Att styra staten.

Datum: Den 12 februari 2008

Intern utfrågning med riksbanksfullmäktige

Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky lämnade information om bl.a. verksamhetsåret 2007 och fullmäktiges kontrollfunktion samt svarade på frågor från utskottet.

Datum: Den 19 februari 2008

Intern utfrågning om Riksbankens penningpolitiska rapporter

Swedbanks prognoschef Cecilia Hermansson och Nordeas chefsekonom Jörgen Appelgren kommenterade Riksbankens penningpolitiska rapport 2008:1, räntehöjningen och den särskilda underlagsrapporten för utvärdering av penningpolitiken 2005–2007 samt svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 21 februari 2008

Lamfalussyprocessen

Statsrådet Mats Odell och kanslirådet Henrik Lennefeldt, från Finansdepartementet informerade och svarade på utskottets frågor om Lamfalussyprocessen.

Datum: Den 4 mars 2008

Intern utfrågning om aktiemarknadsnämnden
Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde, chefsjurist Joakim Schaaf, enhetschef Annika von Haartman och informationschef Helena Östman informerade om Finansinspektionens och Arbetsmarknadsnämndens roller vid offentliga uppköpserbjudanden, samt svarade på ledamöternas frågor.

Datum: Den 11 mars 2008

Intern utfrågning om offentliga finanser

Riksrevisor Eva Lindström informerade och svarade på frågor om granskningsrapporterna om det finanspolitiska ramverket och budgetdokumenten.

Från Riksrevisionen deltog också Thomas Nordström, Jonas Norlin och Claes Isander.

Datum: Den 25 mars 2008

Intern utfrågning om krisberedskapen i betalningssystemet

Riksrevisor Eva Lindström informerade och svarade på frågor om granskningsrapporten Krisberedskap i betalningssystemet. Från Riksrevisionen deltog också Eero Marttinen.

Datum: Den 25 mars 2008

IMF:s och Världsbankens årsmöten

Finansminister Anders Borg, biståndsminister Gunilla Carlsson och riksbankschef Stefan Ingves informerade finansutskottet och utrikesutskottet inför IMF:s och Världsbankens vårmöten den 12–13 april.

Datum: Den 2 april 2008

Intern utfrågning inför Ekofins informella möte den 4–5 april

Finansminister Anders Borg och riksbankschefen Stefan Ingves informerade och svarade på frågor.

Deltog gjorde också

– Mattias Hector, finansråd, Finansdepartementet,

– Peter Holmgren, ämnesråd, Finansdepartementet,

– Markus Sjöqvist, pressekreterare, Finansdepartementet,

– Johanna Lybeck Lilja, ekonomisk rådgivare, Riksbanken.

Datum: Den 3 april 2008

Intern utfrågning om krisberedskapen i betalningssystemet

Riksbankschefen Stefan Ingves och Finansinspektionens generaldirektör Ingrid Bonde kommenterade Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2007:28 Krisberedskap i betalningssystemet samt svarade på frågor.

Deltog gjorde också

– Malin Alpen, enhetschef, Riksbanken,

– Thomas Flodén, chefsekonom, Finansinspektionen.

Datum: Den 3 april 2008

Intern utfrågning om ekonomin i kommunsektorn

Sveriges Kommuner och Landstings tredje vice ordförande Lennart Gabrielsson och chefsekonom Clas Olsson utfrågades.

Datum: Den 20 maj 2008

Intern utfrågning om kommunernas ekonomi

Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om kommunernas ekonomi.

Deltog gjorde också ämnesrådet Kjell Ellström, departementssekreterare Eva Eklund från kommunalekonomiska enheten och Daniel Liljeberg, politiskt sakkunnig.

Datum: Den 5 juni 2008

Intern utfrågning av företrädare för Sveriges rikstäckande pensionärsorganisationer

Följande personer deltog:

– Anders Teljebäck, förbundssekreterare PRO,

– Hans Lenkert, förbundssekreterare, SPF,

– Sam Sandberg, ordförande SKPF,

– Bertil Enemo, vice ordf. SPRF,

– Bo Björksten, förbundsstyrelseledamot, RPG.

Datum: Den 5 juni 2008

Information om Solvens II

Statsrådet Mats Odell, Finansdepartementet,  informerade och svarade på frågor om Solvens II. Deltog gjorde också departementssekreterare Brita Hammar från Finansdepartementet.

Datum: Den 10 juni 2008

Riksrevisionens granskningsrapporter

Under året har åtta ganskningsrapporter från Riksrevisionen föredragits i finansutskottet och lagts till handlingarna:

·         RiR 2008:3 Staten och pensionsinformationen

·         RiR 2008:4 Regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter

·         RiR 2007:5 Regeringens skatteprognoser och 2007/08:RRS2 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens skatteprognoser

·         RiR 2007:10 Regeringens styrning av informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen

·         RiR 2007:16 Regeringens uppföljning av kommunernas ekonomi

·         RiR 2007:21 Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

·         RiR 2007:22 Sambandet mellan utgiftstaket, överskottsmålet och skattepolitiken – regeringens redovisning

·         RiR 2007:28 Krisberedskap i betalningssystemet.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.