Finansutskottets verksamhet 2008/09

Finansutskottets verksamhet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om

·         utgiftstak och ramar för utgiftsområden

·         anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

·         granskning och beräkning av statens inkomster

·         penning- och valutapolitiken

·         statsskuldspolitiken

·         kredit- och fondväsendet samt det affärsmässiga försäkringsväsendet

·         kommunal ekonomi

·         statliga arbetsgivarfrågor

·         statlig statistik

·         statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltningsekonomiska ärenden

·         Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

·         statlig egendom

·         offentlig upphandling

·         budgettekniska frågor.

 

Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2008/09 följande sammansättning:

Ledamöter                           Suppleanter

Stefan Attefall (kd) ordförande

Thomas Östros (s) vice ordf

Anna Lilliehöök (m)

Sonia Karlsson (s)

Lars Elinderson (m)

Roger Tiefensee (c)

Monica Green (s)

Johan Pehrson (fp) (t.o.m. 08-10-20)

Carl B Hamilton (fp) (fr.o.m. 08-10-21)

Hans Hoff (s)

Peder Wachtmeister (m)

Agneta Gille (s)

Göran Pettersson (m)

Ulla Andersson (v)

Tommy Ternemar (s)

Emma Henriksson (kd)

Mikaela Valtersson (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Jörgen Hellman (s)

Margareta B Kjellin (m)

Christina Zedell (s)

Lars Lindblad (m)

Per Åsling (c)

Lennart Axelsson (s)

Gunnar Andrén (fp)

Phia Andersson (s)

Isabella Jernbeck (m)

Mikael Damberg (s)

Holger Gustafsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m)

Marie Engström (v)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Peter Eriksson (mp)

Anne Marie Brodén (m)

Jörgen Johansson (c)

Johan Pehrson (fp)

Christer Nylander (fp) (t.o.m. 08-11-13)

Siv Holma (v)

Mats Pertoft (mp)

Karin Åström (s)

Fredrik Olovsson (s)

Alice Åström (v) (fr.o.m. 08-12-01)

Rosita Runegrund (kd) (fr.o.m. 09-02-11)

Christina Andersson (fp) (08-11-26–

09-02-01)

Christopher Ödmann (mp) (08-10-01–

08-12-31)

 

Som framgår av redovisningen representerade sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet och två Kristdemokraterna. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna hade vartdera en ledamot i utskottet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elfvingsson, utskottsråd

Niklas Frank, föredragande

Joanna Gerwin, föredragande (tjl.)

Hans Hegeland, föredragande

Camilla Holmén, föredragande

Emelie Nilsson, utskottsassistent

Thomas Ordeberg, föredragande

Kristina Padrón, föredragande

Pia Sandberg, utskottsassistent

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Dagmar Åsander-Falkkloo, utskottshandläggare

Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet 55 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 69 timmar och 45 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2008 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2009 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 21 propositioner, 3 skrivelser från regeringen samt 11 framställningar och redogörelser från olika riksdagsorgan med sammanlagt 114 yrkanden samt 161 motioner med 428 yrkanden.

Utskottet avlämnade 42 betänkanden till kammaren och 8 yttranden till andra utskott. Till 29 betänkanden var fogade sammanlagt 105 reservationer. Till 10 betänkanden var fogade sammanlagt 21 särskilda yttranden.

I samband med ärendeberedningen hade utskottet under riksdagsåret 5 öppna utfrågningar och 42 interna utfrågningar med företrädare för berörda myndigheter och organisationer samt 5 överläggningar med regeringen i olika EU-frågor (se s. 7).

Utskottet har haft ett antal ärenden att hantera med anledning av den finansiella krisen. Dessa redovisas i promemorian Finansutskottet och den finansiella krisen riksmötet 2008/09 som återfinns som bilaga till denna verksamhetsberättelse.

Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag samt utskottsinitiativ

Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2009, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor, föreslog utskottet

·       att riksdagen anvisar medel på anslagen inom utgiftsområde 26 enligt regeringens förslag med den ändringen att anslag 1:2 Oförutsedda utgifter minskas med 1 miljon kronor och att samma belopp anvisas på ett nytt anslag, 1:5 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. (initiativ Fi3 och 4, bet. FiU4)

·       att anslag 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning får, utöver vad som föreslås i propositionen, användas även för övergångseffekter hos riksdagens myndigheter (bet. 2008/09:FiU4).

I samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2009 föreslog finansutskottet på eget initiativ en ändring i 6 § lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen, som innebär att de ändrade grunderna för anslagsavräkning även ska gälla för riksdagens myndigheter (initiativ Fi2, bet. FiU15).

Vid behandlingen av proposition 2008/09:49 Utvidgning av insättningsgarantin föreslog utskottet att riksdagen för budgetåret 2008 minskar anslaget 92:2 Oförutsedda utgifter med 1 miljon kronor för att finansiera det nya ramanslaget 92:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. under utgiftsområde 26 (initiativ Fi1, bet. FiU14).

Vid behandlingen av proposition 2008/09:61 Stabilitetsstärkande åtgärder för det finansiella systemet föreslog utskottet med anledning av ett motionsyrkande ett tillkännagivande till regeringen om information till riksdagen. Regeringen bör till riksdagen lämna en utförlig beskrivning av vidtagna stödåtgärder och dessas ekonomiska konsekvenser (bet. FiU16).

Vid behandlingen av proposition 2008/09:95 Stärkta insatser för fordonsindustrin föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om information till riksdagen. Under våren 2009 bör regeringen för riksdagen redovisa den närmare utformningen av åtgärderna i den aktuella propositionen (bet. FiU19).

Vid behandlingen av propositionen 2008/09:106 Kredit till Island föreslog utskottet ett tillkännagivande med innebörden att regeringen under våren 2009 bör återkomma till riksdagen med information om bl.a. villkoren för Sveriges kredit till Island (bet. FiU34).

Uppföljning och utvärdering

Finansutskottet har under riksmötet fortsatt arbetet med uppföljning och utvärdering, dels genom det löpande arbetet med att följa upp riksdagens beslut, dels genom fördjupade insatser på särskilda områden.

Finansieringsprincipens tillämpning

Våren 2007 beslutade finansutskottet att genomföra en uppföljning och utvärdering av finansieringsprincipens tillämpning. Anledningen var bl.a. att flera riksdagsbeslut på det kommunala området, trots vissa preciseringar i tolkningen och tillämpningen av finansieringsprincipen, även på senare tid kritiserats för oförenlighet med principens innebörd.

Utskottets arbete med uppföljningen och utvärderingen leds av en särskild arbetsgrupp som består av representanterna för samtliga partier. I oktober 2007 utsåg arbetsgruppen filosofie doktorerna Stellan Malmer och Patrik Zapata Johansson, båda från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, till att gemensamt genomföra uppföljningen och utvärderingen. Deras arbete bedrivs under ledning av professor Björn Rombach.

Resultatet av forskarnas arbete presenterades i Rapporter från riksdagen 2008/09:RFR11 Finansieringsprincipens tillämpning. Rapporten redovisades i utskottet vid en intern utfrågning den 12 maj 2009 med fil.dr Stellan Malmer, professor Björn Rombach och fil.dr Patrik Zapata.

Riksbanken

Utvärderingen av penningpolitiken

I slutet av maj 2009 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2008/09:FiU24). Betänkandet innehåller två delar: dels utskottets utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2006–2008, dels en genomgång av finanskrisen och Riksbankens åtgärder för att begränsa krisens effekter och värna stabiliteten på finansmarknaderna.

Utskottet konstaterar i betänkandet att den aktuella perioden ställt stora krav på penningpolitiken. Perioden utmärks av gradvis stigande kostnadstryck och ökad osäkerhet om konjunkturen. Perioden utmärks också av stora förändringar – kraftigt stigande internationella råvarupriser och en dramatiskt fördjupad finanskris – som varit svåra att förutse och bedöma. Med facit i hand skulle Riksbanken enligt utskottets mening möjligtvis ha kunnat höja reporäntan snabbare under 2006 och delar av 2007 för att dämpa det stigande inflationstrycket. Utskottet ifrågasätter även räntehöjningarna under 2008. Utskottet konstaterar dock samtidigt att det var svårt att förutse den kraftiga nedgången i efterfrågan och inflationstakten som följde i finanskrisens spår.

Genomgången av finanskrisen visar enligt utskottet att Riksbanken var mycket snabb med att anpassa penningpolitiken och bankens övriga verksamhet när krisen med full kraft drog in över Sverige hösten 2008. Riksbanken tog snabbt på sig sin roll som s.k. lender of last resort i den svenska ekonomin för att säkra bankernas tillgång till likviditet. Samtidigt sänkte Riksbanken reporäntan kraftigt för att begränsa krisens effekter och lägga grunden för en ekonomisk återhämtning. Utskottet konstaterar vidare att Riksbankens öppenhet har bekräftats under finanskrisen. Betänkandet antogs av kammaren den 12 juni 2009.

Extern revision av Riksrevisionen

Finansutskottet ansvarar för den externa revisionen av Riksrevisionen. Styrelsen för Riksrevisionen lämnade i februari 2009 sin årsredovisning för 2008 (2008/09:RRS10). På utskottets uppdrag genomfördes under våren 2009 en extern revision av Riksrevisionens verksamhet 2008. Ärendet redovisades i utskottets betänkande FiU28.

EU-frågor

Under riksmötet lämnade utskottet flera betänkanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade avgiften till Europeiska gemenskapen (bet. FiU5). Vidare behandlade utskottet i FiU16 frågan om Sveriges medverkan i en höjning av kapitalet i Europeiska investeringsbanken (EIB). Betänkande FiU32 om förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag behandlade lagstiftning grundad på EG-direktiv. Ny lagstiftning, grundad på ett EG-direktiv, för gränsöverskridande fusioner i finansiella företag behandlades i FiU38. Utskottet skrev även ett utlåtande om finansiell tillsyn i EU (FiU42) med anledning av Europeiska kommissionens meddelande om detta.

Dessutom har utskottet lämnat flera yttranden till andra utskott rörande EU-frågor. Utskottet yttrade sig till utrikesutskottet om Lissabonfördraget (FiU2y), om Europeiska kommissionens årliga politiska strategi för 2010 (FiU7y) och om regeringens skrivelse om verksamheten i EU under 2008 (FiU8y). Dessutom yttrade sig utskottet till förvarsutskottet om Europeiska kommissionens meddelande om försvarsindustrin i EU (FiU1y) och till justitieutskottet om ny lagstiftning om penningtvätt som grundas på EG-direktiv (FiU5y).

Genom kammarkansliet tilldelades utskottet ca 270 EU-dokument, varav 14 faktapromemorior. Fyra av utskottets ledamöter har också deltagit i EU-nämndens arbete.

Som framgår nedan har utskottets ledamöter och tjänstemän deltagit i flera seminarier, konferenser och andra EU-relaterade aktiviteter i samband med utrikes resor under riksmötet.

Konferens för ordförandena i finans- och budgetutskotten

Den 6–7 september 2009 stod finansutskottet värd när ordförandena i finans- och budgetutskotten i EU:s medlems- och kandidatländer samt Europaparlamentet träffades. Parlamentariker från 21 länder och 29 kamrar (inklusive Europaparlamentet) deltog. Temat för konferensen var Hållbara finanser och ekonomiska aspekter av klimatförändringarna.

Utrikes resor

Utrikes resor och konferenser

·       Den 14–15 september 2008 deltog utskottets ordförande i en konferens för ordförandena i EU:s finansutskott.

·       Den 11–12 februari 2009 deltog två av utskottets ledamöter i ett möte med Europaparlamentets ekonomiutskott (ECON) i Bryssel.

·       Den 16–17 februari deltog en ledamot i ett möte i EU-parlamentet, Bryssel.

·       Den 19 februari 2009 deltog två ledamöter i ett seminarium i Paris som anordnades av OECD.

·       Den 5–6 april 2009 deltog en ledamot och en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte i Prag.

·       Den 19–20 april 2009 gjorde en delegation från finansutskottet och skatteutskottet sitt årliga besök vid OECD-sekretariatet i Paris.

·       Den 27–28 april 2009 deltog en representant för utskottet och en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte i Prag med EU:s finansutskott.

·       Den 7–8 maj 2009 deltog en ledamot i Interparlamentariska unionens (IPU) möte i Geneve.

Inkommande besök m.m.

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot ett antal utländska delegationer.

·     Den 25 november 2008 tog utskottet emot en delegation från Iran.

·     Den 3 december 2008 träffade utskottet representanter från OECD.

·     Den 2 april 2009 tog utskottet emot en delegation från Kenyas riksbank.

·     Den 16 april 2009 tog utskottet emot en delegation från Europaparlamentets ekonomiutskott (ECON).

·     Den 28 april 2009 tog utskottet emot den norska finanskommittén.

·     Den 7 maj 2009 tog utskottet emot nederländska inrikesutskottet.

·     Den 12 juni 2009 träffade utskottet en IMF-delegation under ledning av Peter Doyle, Mission Chief, European Department.

·     Den 12 augusti 2009 tog utskottet emot en delegation från det tjeckiska finansutskottet.

·     Den 8 september 2009 tog utskottet emot en delegation från finansutskotten i den franska senaten och nationalförsamlingen.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök och kurser, både internt i riksdagen och för externa åhörare.

Studiebesök

Utskottet har under riksdagsåret besökt ett antal myndigheter som ingår i utskottets ansvarsområde:

·    Den 26 november 2008 besökte utskottet Statskontoret.

·    Den 18 mars 2009 besökte utskottet Riksgäldskontoret

·    Den 25 mars 2009 besökte utskottet Statens fastighetsverk.

·     Den 6 maj 2009 besökte utskottet Riksbanken.

·     Den 9–11 september 2009 besökte utskottet Länsstyrelsen i Norrbottens län och kommunerna Luleå, Haparanda/Torneå och Pajala.

Öppna utfrågningar

Öppen utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 22 oktober över­lämnat till riksdagens finansutskott.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2008 (bet. 2008/09:FiU23).

Datum: Den 13 november 2008.

Öppen utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2008 (bet. 2008/09:FiU23).

Datum: Den 26 februari 2009.

Öppen utfrågning om kommunernas ekonomi

Deltagare:

– Lennart Gabrielsson, 3:e vice ordf. i SKL samt kommunalråd (fp) i  Sollentuna

– Lena Micko, ledamot av SKL:s arbetsutskott samt kommunalråd (s) i Linköping

– Clas Olsson, chefsekonom, SKL

– Mats Dillén, generaldirektör, Konjunkturinstitutet (KI)

– Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Utvecklingen inom den kommunala sektorn (bet. 2008/09:FiU27).

Datum: Den 12 mars 2009.

Öppen utfrågning om den ekonomiska utvecklingen

Deltagare:

– Kerstin Hallsten, prognoschef, Konjunkturinstitutet

– Anders Rune, chefsekonom, Teknikföretagen

– Lena Hagman, chefsekonom, Almega

– Roland Spånt, chefsekonom, TCO, informerade utskottet och svarade på frågor.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken (bet. 2008/09:FiU20).

Datum: Den 7 maj 2009.

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Deltagare:

– Lars Calmfors, ordförande, Finanspolitiska rådet

– Lena Westerlund, chefsekonom, LO

– Peter Fredriksson, generaldirektör, IFAU

– Anders Borg, finansminister, informerade utskottet och svarade på frågor.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken (bet. 2008/09:FiU20).

Datum: Den 19 maj 2009.

Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Överläggningar med statsrådet Mats Odell om kapitaltäckningsregler, finansiell tillsyn samt clearing och avveckling

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet om pågående EU-arbete rörande

a) kapitaltäckningsregler

b) finansiell tillsyn

c) clearing och avveckling.

Deltog gjorde också Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, Mia Widell, pressekreterare, Gunilla Hulting, departementsråd, Rickard Falkendal, kansliråd, Jianying Liu-Wijkander, kansliråd, Lars Gavelin, ämnesråd, Henrik Lennefeldt, kansliråd och Anna Larris, departementssekreterare, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 28 oktober 2008.

Överläggningar med statsrådet Mats Odell om reglering av kreditvärderingsinstitut (KOM(2008) 704 slutlig)

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet om pågående EU-arbete rörande förslag till reglering av kreditvärderingsinstitut.

Deltog gjorde också Raana Farooqi Lind, departementssekreterare, Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, Aino Bunge, kansliråd, Henrik Lennefeldt, kansliråd, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 19 februari 2009.


Överläggningar med statsrådet Mats Odell om finansiell tillsyn i EU

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet om pågående EU-arbete rörande finansiell tillsyn.

Deltog gjorde också Jörgen Eklund, Peter Holmgren, Eva-Lena Norgren, Raana Farooqi Lind, Johan Berggren, Emil Antonsson, Björn Wretfeldt och Stefan Svanström, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 8 juni 2009.

Överläggningar med statsrådet Mats Odell om reglering av alternativa investeringsfonder

Överläggningar hölls med statsrådet Mats Odell från Finansdepartementet om pågående EU-arbete rörande reglering av alternativa investeringsfonder.

Deltog gjorde också Raana Farooqi Lind och Stefan Svanström, båda från Finansdepartementet.

Datum: Den 8 juni 2009.

Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-bud­geten

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2010.

Deltog gjorde också Per Aldskogius, Julia Hagberg och Peter Sandwall, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 16 juni 2009.

Interna utfrågningar m.m.

Information från Finansinspektionen

T.f. generaldirektör Erik Saers och chefsekonom Thomas Flodén informerade och svarade på frågor om stabiliteten på finansmarknaderna.

Datum: Den 18 september 2008.

Information från Riksbanken

Vice riksbankschef Irma Rosenberg och chefen för avdelningen finansiell stabilitet Mattias Persson informerade och svarade på frågor om stabiliteten på finansmarknaderna.

Datum: Den 18 september 2008.

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten samt om utvecklingen på finansmarknaderna

Finansminister Anders Borg och riksbankschef Stefan Ingves informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 30 september 2008.

Information från Finansdepartementet

Finansminister Anders Borg och kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 14 oktober 2008.

Information från SEB

Chefsekonom Håkan Frisén informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 14 oktober 2008.

Information från Konjunkturinstitutet

Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 14 oktober 2008.

Information från Näringsdepartementet

Statssekreterare Jöran Hägglund informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 14 oktober 2008.

Information från Riksgäldskontoret

Generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson, chefsjurist Charlotte Rydin och upplåningschef Thomas Olofsson informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 16 oktober 2008.

Information från Arbetsförmedlingen

Generaldirektör Angeles Bermudez Svankvist, analytiker Stefan Tjärnback och stabschef Lena Liljebäck informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 16 oktober 2008.

Information från Finansinspektionen

T.f. generaldirektör Erik Saers, chefsekonom Thomas Flodén och analytiker Masih Yazdi informerade finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 16 oktober 2008.

Information från Bankföreningen

Ordförande Jan Lidén och vd Ulla Lundqvist informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 23 oktober 2008.

Information från Finansdepartementet

Statsråd Mats Odell, departementsråd Mats Wahlberg, chefsekonom Daniel Barr och finansråd Peter Lindfelt informerade utskottet och svarade på frågor.

Deltog gjorde också politiskt sakkunnige Stefan Svanström.

Datum: Den 23 oktober 2008.

Information från Riksbanken

Vice Riksbankschef Lars Nyberg informerade utskottet och svarade på frågor. Deltog gjorde också presschef Britta von Schoultz.

Datum: Den 23 oktober 2008.

Information från Finansinspektionen

T.f. generaldirektör Erik Saers, chefsjurist Joakim Schaaf och chefsekonom Thomas Flodén informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 23 oktober 2008.

Information från Riksgälden

Styrelseordförande Ove Nilsson, chefsekonom Lars Hörngren och chefsjurist Charlotte Rydin från Riksgälden informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 23 oktober 2008.

Information om EU-arbete om fondregler, tillgångsförvaltning och försvarsupphandling

Statsrådet Mats Odell informerade och svarade på frågor.

Deltog gjorde också Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, Mia Widell, pressekreterare, Gunilla Hulting, departementsråd, Rickard Falkendal, kansliråd, Jianying Liu-Wijkander, kansliråd, Lars Gavelin, ämnesråd, Henrik Lennefeldt, kansliråd och Anna Larris, departementssekreterare, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 28 oktober 2008.

Information från Konjunkturinstitutet

Generaldirektör Mats Dillén och prognoschef Urban Hansson Brusewitz från Konjunkturinstitutet informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 30 oktober 2008.

Utfrågning av experter på penningpolitik

F.d. vice riksbankscheferna Kerstin Hessius och Willy Bergström kommenterade Riksbankens penningpolitiska rapport 2008:3 och svarade på frågor.

Datum: Den 11 november 2008.

Information om konvergensprogrammet

Statssekreterare Per Jansson informerade och svarade på frågor.

Deltog gjorde också Susanne Ackum, finansråd, Thomas Pettersson, kansliråd, Åsa Eriksson, departementssekreterare och Anders Bergwall, departementssekreterare, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 18 november 2008.

Information om garantiprogrammet

Deltagare:

Riksgäldskontoret

Riksgäldskontorets generaldirektör Bo Lundgren, styrelseordförande Ove Nilsson och chefen för garantiavdelningen Magnus Thor informerade utskottet och svarade på frågor.

Finansdepartementet

Finansmarknadsminister Mats Odell, departementsråd Mats Wahlberg, finansmarknadsavdelningen, och Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, informerade utskottet och svarade på frågor.

Deltog gjorde också pressekreterare Mia Widell.

Datum: Den 20 november 2008.

Interna utfrågningar och information

Professor Lars Calmfors informerade och svarade på frågor.

Jens Lundsgaard, OECD, informerade om Sverigerapporten och svarade på frågor.

Professor John Hassler informerade och svarade på frågor.

Datum: Den 4 december 2008.

Intern utfrågning om Riksbankens verksamhet

Riksbanksfullmäktiges presidium, ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky informerade och svarade på frågor om verksamheten i Riksbanken och fullmäktige.

Datum: Den 9 december 2008.

Intern utfrågning om arbetsmarknaden och det ekonomiska läget

Arbetsförmedlingen och Konjunkturinstitutet (KI) informerade och svarade på frågor om läget på arbetsmarknaden och det aktuella ekonomiska läget.

Deltagare:

Arbetsförmedlingen

Angeles Bermudez-Svankvist (generaldirektör)

Tord Strannefors (prognoschef)

Lena Liljebäck (stabschef)

Konjunkturinstitutet

Mats Dillén (generaldirektör)

Urban Hansson Brusewitz (prognoschef)

Datum: Den 9 december 2008.

Information från Bankföreningen

Vd Ulla Lundqvist, chefsjurist Tomas Tetzell från Bankföreningen samt Gent Jansson från SEB informerade utskottet och svarade på frågor angående proposition 2008/09:70 om penningtvätt.

Datum: Den 11 december 2008.

Intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet

Med anledning av proposition 2008/09:95 Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. hölls en gemensam intern utfrågning tillsammans med näringsutskottet.

Deltagare:

    Vd Jan-Åke Jonsson, informationsdirektör Eric Geers och ansvarig för myndighetskontakter Anna Petri från SAAB informerade och svarade på frågor.

    Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Jöran Hägglund informerade och svarade på frågor.

    Personaldirektör Björn Sällström, informationsdirektör Olle Axelsson, ansvarig för myndighetskontakter Anders Kärrberg och handläggare för myndighetskontakter Thomas Fleisher från Volvo PV informerade och svarade på frågor.


    Ordförande Stefan Löfven IF Metall informerade och svarade på frågor.

    Vd Svenåke Berglie från Fordonskomponentgruppen och koncernchef Roar Isaksen från Plastal informerade och svarade på frågor.

Datum: Den 16 december 2008.

Information inför det informella Ekofinmötet

Finansministern informerade utskottet inför det informella Ekofinmötet den 18 december.

Datum: Den 17 december 2008.

Intern utfrågning om småföretagens kreditmöjligheter

Deltagare:

Industrins finansförening (IFF)

Charlotte Lindstedt (NCC), Vidar Mohammar (Ericsson), Carl-Axel Olsson (SCA) och Hannes Wadell (Autoliv).

Företagarna

Anna-Stina Nordmark Nilsson (vd) och Jan Carlzon (ordförande).

Svenskt Näringsliv

Krister Andersson (chef för skatteavdelningen).

Svenska Handelsbanken

Pär Boman (vd och koncernchef) och Björn Börjesson (vice koncernchef).

Almi

Elisabeth Gauffin (ordförande) och Göran Lundwall (vd).

Svensk Exportkredit (SEK)

Peter Yngwe (vd).

Datum: Den 15 januari 2009.

Intern utfrågning om Riksrevisionens rapporter

Riksrevisor Eva Lindström med medarbetare Tomas Nordström, Cristina Eriksson och Qaisar Mahmood informerade och svarade på frågor om följande rapporter:

-    Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i 2008 års ekonomiska vårproposition (RiR 2008:15)

-    Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009 (RiR 2008:30)

-    Granskning av Årsredovisning för staten 2007 (RIR 2008:20)

-    Regeringens hantering av tilläggsbudgeten (RiR 2008:17)

-    Avveckling av myndigheter (RiR 2008:18) Kasernen Fastighetsaktiebolag (RiR 2008:25)

-    Årliga rapporten 2008.

Datum: Den 20 januari 2009.

Intern utfrågning om Riksbanken

Mattias Persson, chef för avdelningen finansiell stabilitet, informerade och svarade på frågor.

Datum: Den 20 januari 2009.

Interna utfrågningar

Statssekreterare Per Jansson, rätts- och expeditionschef Erik Nymansson, departementsråd Mattias Hector och departementsråd Björn Fritjofsson från Finansdepartementet informerade och svarade på frågor om proposition 2008/09:106 Kredit till Island.

Datum: Den 22 januari 2009.

Information om andra EU-frågor och vissa aktuella finansmarknadsfrågor

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor.

Från Finansdepartementet deltog också Raana Farooqi Lind, departementssekreterare, Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, Aino Bunge, kansliråd, och Henrik Lennefeldt, kansliråd.

Datum: Den 19 februari 2009.

Intern utfrågning av penningpolitiska experter

Cecilia Skingsley, Swedbank, och Sven-Arne Svensson, Erik Penser Bankaktiebolag, informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 22 februari 2009.

Information om finansiell reglering i EU samt andra aktuella finansmarknadsfrågor

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor.

Från Finansdepartementet deltog också Stefan Svanström, politiskt sakkunnig, Johanna Orth, kansliråd, Johanna Tajthy, departementssekreterare, och Sara Lundgren, pressassistent.

Datum: Den 26 mars 2009.

Information om finansiell reglering i EU m.m.

Generaldirektör Martin Andersson och analytiker Masih Yasdi, Finansinspektionen samt statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, informerade utskottet och svarade på frågor.

Från Finansinspektionen deltog också Hans Bäckström, analytiker, och Karin Hallgren, informationschef.

Datum: Den 31 mars 2009.

Intern utfrågning av AP-fondernas etikråd

Nadine Viel Lamare, Första AP-fonden, och Christina Kusoffsky Hillesöy, Tredje AP-fonden, informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 21 april 2009.

Intern utfrågning om finansieringsprincipens tillämpning

Fil.dr Stellan Malmer, professor Björn Rombach och fil.dr Patrik Zapata från Göteborgs universitet presenterade rapporten Finansieringsprincipens tillämpning och svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 12 maj 2009.

Information från kulturutskottet

Anne Marie Brodén (m), Per Mårtensson, kanslichef vid kulturutskottet, och Christer Åström, riksdagens utredningstjänst, informerade om uppföljning av hyressättning för vissa kulturinstitutioner och svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 14 maj 2009.

Information från finansministern inför det svenska ordförandeskapet samt Ekofinmötet den 9 juni

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor.

Deltog gjorde också Jörgen Eklund, Peter Holmgren, Eva-Lena Norgren, Raana Farooqi Lind, Johan Berggren, Emil Antonsson, Björn Wretfeldt och Stefan Svanström, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 8 juni 2009.

Information från statsråd Mats Odell angående ersättningssystem inom finanstjänstesektorn

Statsråd Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 8 juni 2009.

Information från Riksbanken

Vice riksbankschef Svante Öberg kommenterade kommissionens meddelande om finansiell tillsyn och svarade på utskottets frågor.

Deltog gjorde också Tom Andersson och Thomas Rundberg, båda ifrån Riksbanken.

Datum: Den 9 juni 2009.

Information från Finansinspektionen

Generaldirektör Martin Andersson kommenterade kommissionens meddelande om finansiell tillsyn och svarade på utskottets frågor.

Deltog gjorde också Carolina Palutko Maceus och Christina Ohlén, båda ifrån Finansinspektionen.

Datum: Den 9 juni 2009.

Information från IMF

Exekutivdirektör Jens Henriksson från IMF informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 16 juni 2009.

Riksrevisionens granskningsrapporter

Under året har sex granskningsrapporter från Riksrevisionen föredragits i finansutskottet:

·     Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i 2008 års ekonomiska vårproposition (RiR 2008:15)

·     Regeringens hantering av tilläggsbudgeten (RiR 2008:17)

·     Avveckling av myndigheter (RiR 2008:18)

·     Granskning av Årsredovisning för staten 2007 (RIR 2008:20)

·     Kasernen Fastighetsbolag (RiR 2008:25)

·     Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009 (RiR 2008:30).

·      


Bilaga

 

DocuImage 620s

DocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620sDocuImage 620s

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.