Finansutskottets verksamhet 2009/10

utskottsdokument 2009/10:247107

Finansutskottets verksamhet 2009/10

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansutskottets verksamhetsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om

·         utgiftstak och ramar för utgiftsområden

·         anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
25 Allmänna bidrag till kommuner
26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska unionen

·         granskning och beräkning av statens inkomster

·         penning- och valutapolitiken

·         statsskuldspolitiken

·         kredit- och fondväsendet samt det affärsmässiga försäkringsväsendet

·         kommunal ekonomi

·         statliga arbetsgivarfrågor

·         statlig statistik

·         statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltningsekonomiska ärenden

·         Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

·         statlig egendom

·         offentlig upphandling

·         budgettekniska frågor.

Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2009/10 följande sammansättning:

Ledamöter                           Suppleanter

Stefan Attefall (kd) ordförande

Thomas Östros (s) vice ordförande

Anna Lilliehöök (m)

Sonia Karlsson (s)

Lars Elinderson (m)

Roger Tiefensee (c)

Monica Green (s)

Carl B Hamilton (fp) (t.o.m.10-02-05)

Nina Lundström (fp) (fr.o.m.10-02-05)

Hans Hoff (s)

Peder Wachtmeister (m)

Agneta Gille (s)

Göran Pettersson (m)

Ulla Andersson (v)

Tommy Ternemar (s)

Emma Henriksson (kd)

Mikaela Valtersson (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Jörgen Hellman (s)

Margareta B Kjellin (m)

Christina Zedell (s)

Lars Lindblad (m)

Per Åsling (c)

Lennart Axelsson (s)

Gunnar Andrén (fp)

Phia Andersson (s)

Isabella Jernbeck (m)

Mikael Damberg (s)

Holger Gustafsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m)

Marie Engström (v)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Peter Eriksson (mp)

Anne Marie Brodén (m)

Jörgen Johansson (c) (t.o.m. 10-06-13)

Carl B Hamilton (fp) (fr.o.m. 10-02-05)

Johan Pehrson (fp) (t.o.m.10-02-05)

Siv Holma (v) (t.o.m. 10-04-22)

Jacob Johnson (v) (fr.o.m. 10-04-22)

Mats Pertoft (mp)

Karin Åström (s)

Fredrik Olovsson (s)

Alice Åström (v)

Rosita Runegrund (kd)

Elisabeth Svantesson (m) (fr.o.m. 09-10-22)

Christer Eriksson (c) (fr.o.m. 10-06-28)

 

Som framgår av redovisningen representerade sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet och två Kristdemokraterna. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna hade vardera en ledamot i utskottet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elvingsson, utskottsråd

Niklas Frank, föredragande (tjl.)

Annli Halabi, föredragande (09-08-19–09-12-03)

Hans Hegeland, föredragande

Camilla Holmén, föredragande

Elisabeth Johansson, föredragande (fr.o.m.10-03-15)

Emelie Nilsson, utskottsassistent

Pia Sandberg, utskottsassistent

Katarina Stenmark, föredragande (fr.o.m. 10-02-01)

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Dagmar Åsander Falkkloo, utskottshandläggare

Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2009/10 höll utskottet 47 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 48 timmar och 14 minuter.

Debattid

Under riksmötet 2009/10 var debattiden i kammaren för finansutskottets betänkanden sammanlagt 22 timmar och 6 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2009 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2010 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 15 propositioner, 5 skrivelser från regeringen samt 12 framställningar och redogörelser från olika riksdagsorgan med sammanlagt 130 yrkanden samt 175 motioner med 359 yrkanden.

Utskottet avlämnade 43 betänkanden och utlåtanden till kammaren och 8 yttranden till andra utskott. Till 22 betänkanden var fogade sammanlagt 65 reservationer. Till 7 betänkanden var fogade sammanlagt 15 särskilda yttranden.

I samband med ärendeberedningen hade utskottet under riksdagsåret 4 öppna utfrågningar och 28 interna utfrågningar med företrädare för berörda myndigheter och organisationer samt 3 överläggningar med regeringen i olika EU-frågor (se s. 9).


Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag samt utskottsinitiativ

 

Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor, tillstyrkte utskottet regeringens förslag om anslagsfördelning med den ändringen att det på anslag 1:2 Oförutsedda utgifter anslås 1 miljon kronor mer än i regeringens förslag samtidigt som anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. inte tas upp på statsbudgeten. Utskottet avstyrkte regeringens föreslagna bemyndigande för anslag 1:4 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. med anledning av att anslaget inte förs upp på statsbudgeten (bet. FiU4).

Vid behandlingen av budgetpropositionen för 2010, utgiftsområde 27, konstaterade utskottet att riksdagen den 12 november 2009 genom en ändring i riksdagsordningen hade beslutat att utgiftsområde 27 ska byta namn från Avgiften till Europeiska gemenskapen till Avgiften till Europeiska unionen. Ändringen skedde eftersom Lissabonfördraget innebar att beteckningen Europeiska unionen ersätter beteckningen Europeiska gemenskapen. Lagändringen trädde i kraft den 1 december 2009. Som konsekvens av detta benämnde utskottet även anslaget Avgiften till Europeiska unionen i stället för Avgiften till Europeiska gemenskapen (bet. FiU5).

Vid behandlingen av vårtilläggsbudget för 2010 (prop. 2009/10:99) föreslog utskottet en ytterligare vidgning, utöver regeringens förslag, av ramen för att ta upp lån i Riksgäldskontoret för studielån. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna att staten avstår från anspråk på äganderätten till ytterligare några fastigheter i Uppsala, utöver regeringens förslag, eftersom ytterligare avstyckningar hade gjorts (bet. FiU21).

Vid behandling av Riksbankens framställning 2009/10:RB5 Lag om ändring i lagen (1985:1385) om Sveriges riksbank tillstyrkte utskottet Riksbankens förslag med det undantaget att Riksbanken inte ges rätt att ge ut ett 20-kronorsmynt. Utskottet föreslog således att 5 kap. 2 § ändrades med ny lydelse enligt bilaga 3 till betänkande FiU28.

Vid behandlingen av proposition 2009/10:180 Nya rättsmedel på upphandlingsområdet föreslog utskottet vissa lagtekniska justeringar i lagen om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (bet. FiU22).

Vid behandlingen av proposition 2009/10:134 Upphandling från statliga och kommunala företag föreslog utskottet nytt datum för ikraftträdande i 2 kap. 10 a § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (bet. FiU33).

Vid behandling av proposition 2009/10:151 Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning föreslog utskottet nytt ikraftträdandedatum samt vissa ändringar av lydelse i regeringens förslag (bet. FiU32).

Vid behandlingen av Riksbankens framställning 2009/10:RB4 om vissa utredningsbehov med anledning av finanskrisen föreslog utskottet att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de utredningsområden som anges i Riksbankens framställning, utom förslaget om en översyn av riksbankslagen, ska utredas av regeringen (bet. FiU36).

Vid behandlingen av proposition 2008/09:228 Redovisning av kommunal infrastruktur föreslog finansutskottet en ändring i förslaget till lag om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning så att 5 kap. 7 § fick den lydelse som utskottet föreslog i bilaga till betänkandet. Utskottets förslag innebar att kommuner och landsting får möjlighet att välja mellan det dittills enda möjliga tillvägagångssättet, direkt kostnadsföring av bidrag, och att föra upp sådana bidrag i balansräkningen under posten Bidrag till statlig infrastruktur. I det senare fallet skulle bidragen upplösas med enhetliga årliga belopp. Den valda tiden för upplösning av bidrag som redovisas i balansräkningen skulle enligt utskottets förslag uppgå till högst 25 år. Utskottet föreslog också att det i lagtexten skulle framgå att upplösning ska påbörjas det år bidraget beslutas. För bidrag som beslutades under år 2009 får dock upplösning påbörjas det år första utbetalningen av bidraget görs.

Uppföljning och utvärdering

Finansutskottet har under riksmötet fortsatt arbetet med uppföljning och utvärdering, dels genom det löpande arbetet med att följa upp riksdagens beslut, dels genom fördjupade insatser på särskilda områden.

Finansieringsprincipens tillämpning

Våren 2007 beslutade finansutskottet att genomföra en uppföljning och utvärdering av finansieringsprincipens tillämpning. Anledningen var bl.a. att flera riksdagsbeslut på det kommunala området, trots vissa preciseringar i tolkningen och tillämpningen av finansieringsprincipen, även på senare tid kritiserats för oförenlighet med principens innebörd.

Utskottets arbete med uppföljningen och utvärderingen har letts av en särskild arbetsgrupp som består av representanterna för samtliga partier. I oktober 2007 utsåg arbetsgruppen filosofie doktorerna Stellan Malmer och Patrik Zapata Johansson, båda från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, att gemensamt genomföra uppföljningen och utvärderingen. Deras arbete bedrevs under ledning av professor Björn Rombach.

Resultatet av forskarnas arbete presenterades i Rapporter från riksdagen 2008/09:RFR11 Finansieringsprincipens tillämpning. Rapporten redovisades i utskottet vid en intern utfrågning den 12 maj 2009 med fil.dr Stellan Malmer, professor Björn Rombach och fil.dr Patrik Zapata.

Utskottet behandlade rapporten i samband med regeringens årliga skrivelse om utvecklingen inom den kommunala sektorn i betänkande FiU19. Utskottet erinrade om att finansieringsprincipen är en viktig del av relationen mellan stat och kommun. Utskottet framhöll att det genom arbetet med uppföljningen och utvärderingen har erhållit värdefull kunskap om finansieringsprincipens tillämpning.

Därmed är uppföljningen och utvärderingen av finansieringsprincipens tillämpning avslutad.

Riksbanken

Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

I början av juni 2010 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2009/10:FiU24). Betänkandet innehåller en utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2007–2009.

Utskottet konstaterar i betänkandet att den aktuella perioden ställt stora krav på penningpolitiken. Inledningen av perioden utmärktes av en relativt hög svensk och internationell tillväxt, medan avslutningen kännetecknades av en global finanskris och ett historiskt mycket snabbt fall i konjunkturen och inflationen. Med facit i hand borde Riksbanken sannolikt ha höjt reporäntan snabbare under 2006 och 2007 för att dämpa det stigande inflationstrycket, enligt utskottet. Utskottet ifrågasätter även räntehöjningarna våren och sommaren 2008. Utskottet poängterar dock att detta är bedömningar gjorda i efterhand. Ingen prognosmakare förutsåg den kraftiga uppgången i råvarupriserna i slutet av 2007, och ingen prognosmakare förutsåg den snabba och djupa nedgången som kom i finanskrisens spår.

I likhet med förra årets utvärdering berömmer utskottet Riksbanken för den penningpolitik man bedrivit sedan hösten 2008. Trots att Riksbanken höjde reporäntan endast några veckor innan finanskrisen bröt ut på allvar anpassade man sig snabbt till den nya situationen. Reporäntan sänktes till historiskt låga nivåer, och omfattande extraordinära åtgärder vidtogs för att motverka produktionsfallet och nedgången i inflation. Utskottet gör bedömningen att Riksbankens åtgärder hösten 2008 och under 2009 minskat instabiliteten på den svenska finansmarknaden, motverkat en allvarlig kreditåtstramning och dämpat produktionsnedgången i den svenska ekonomin. Betänkandet antogs av kammaren den 15 juni 2010.

 

Ny extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet

I mitten av juni 2010 beslutade finansutskottet att genomföra en ny extern och oberoende utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet perioden 2005–2010. Samtidigt utsågs de båda professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet till utvärderare. Charles Goodhart är professor emeritus vid London School of Economics och Jean-Charles Rochet är professor i matematik och ekonomi vid Toulouse School of Economics.

Enligt utskottets utvärderingsdirektiv ska utvärderarna bl.a. granska den svenska penningpolitiken under den aktuella perioden och särskilt analysera vilka lärdomar som kan dras av de senaste årens finanskris. Utvärderarna ska också granska Riksbankens arbete med finansiell stabilitet och resultatet av den verksamheten. Finanskrisen har visat att det finns nära kopplingar mellan penningpolitik och finansiell stabilitet.

Utvärderingen ska genomföras av de båda professorerna gemensamt och vara klar senast hösten 2011.

Utvärderingen är finansutskottets andra externa utvärdering av Riksbanken och penningpolitiken. Den första, som publicerades 2006, genomfördes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin (RFR 2006/07:RFR1). Efter den utvärderingen beslutade utskottet att genomföra en oberoende och extern utvärdering av penningpolitiken vart fjärde år, där den nu aktuella utvärderingen är den första i den ordningen.

Extern revision av Riksrevisionen

Finansutskottet ansvarar för den externa revisionen av Riksrevisionen. Styrelsen för Riksrevisionen lämnade i februari 2010 sin årsredovisning för 2009 (2009/10:RRS10). På utskottets uppdrag genomfördes under våren 2010 en extern revision av Riksrevisionens verksamhet 2009. Ärendet redovisades i utskottets betänkande FiU27.

EU-frågor

Under riksmötet lämnade utskottet flera betänkanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade avgiften till Europeiska unionen (bet. FiU5). Vidare skrev utskottet tre utlåtande om

·    EU:s framtidsstrategi 2020 (FiU29)

·    Förstärkt samordning av den ekonomiska politiken (FiU40)

·    Grönbok om företagsstyrning i finansiella institut och om ersättningspolicy (FiU41).

Ny lagstiftning, grundad på EG-direktiv har behandlats i fyra betänkanden:

·    Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (FiU22)

·    Betaltjänster (FiU30)

·    Kreditvärderingsinstitut (FiU31)

·    Vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (FiU38).

 

Sedan 1 februari 2010 när Lissabonfördraget trädde i kraft har utskottet gjort åtta subsidiaritetsprövningar av förslag till rättsakter. I två av prövningarna har utskottet beslutat att föreslå att riksdagen ska avlämna motiverade yttranden.

Genom kammarkansliet tilldelades utskottet ca 314 EU-dokument, varav 22 faktapromemorior. Fyra av utskottets ledamöter har också deltagit i EU-nämndens arbete.

Som framgår nedan har utskottets ledamöter och tjänstemän deltagit i flera seminarier, konferenser och andra EU-relaterade aktiviteter i samband med utrikes resor under riksmötet.

Utrikes resor

Utrikes resor och konferenser

·       Den 17–18 september 2009 gjorde en delegation bestående av åtta ledamöter och två tjänstemän en studieresa till Riga, Lettland.

·       Den 17–18 september 2009 gjorde en delegation bestående av sex ledamöter och två tjänstemän en studieresa till Tallin, Estland.

·       Den 28–29 januari 2010 deltog två ledamöter och en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte i Haag.

·       Den 17–18 februari 2010 deltog tre ledamöter och en tjänsteman i ett möte i Paris som anordnades av OECD.

·       Den 16–17 mars 2010 deltog två ledamöter och en tjänsteman i ett interparlamentariskt möte i Europaparlamentets ekonomiutskott ECON.

·       Den 16 april 2010 deltog en ledamot och en tjänsteman vid en interparlamentariskt konferens i Madrid.

·       Den 3–5 maj 2010 deltog en ledamot i ICT och Global Economic Crisis i Genève.

·       Den 9–10 maj 2010 gjorde en delegation från finansutskottet och skatteutskottet sitt årliga besök vid OECD-sekretariatet i Paris.

·       Den 26–27 maj 2010 deltog en ledamot vid OECD Forum i Paris.

·       Den 1 juni 2010 deltog två ledamöter vid ett möte i Europaparlamentet i Bryssel om EU:s budget för 2011.

Inkommande besök m.m.

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot ett antal utländska delegationer.

·     Den 17 december 2009 tog utskottet emot Moldaviens finansutskott.

·     Den 20 maj 2010 tog utskottet emot Tanzanias och Zanzibars riksrevisorer.

·     Den 3 juni 2010 tog utskottet emot en delegation från IMF.

·     Den 5 augusti 2010 tog utskottet emot en delegation från strategi- och finansutskottet i Sydkoreas nationalförsamling.

·     Den 2 september 2010 tog utskottet emot finansutskottet i delstatsparlamentet i tyska Hessen.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök och kurser, både internt i riksdagen och för externa åhörare.

Studiebesök

·    Den 23–25 februari 2010  besökte utskottet Region Skåne och Köpenhamn.

·    Den 3 mars 2010 besökte utskottet Swedfund.

Öppna utfrågningar

Öppen utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2009 (bet. 2009/10:FiU23).

Datum: Den 5 november 2009.

 

Öppen utfrågning om svenska myndigheters agerande med anledning av den ekonomiska krisen i Baltikum

Deltagare:

  Erik Berglöf, chefsekonom, European Bank for Reconstruction and Development

  Stefan Ingves, riksbankschef

  Martin Andersson, generaldirektör vid Finansinspektionen

  Urban Karlström statssekreterare vid Finansdepartementet.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken (bet. 2009/10:FiU20).

Datum: Den 2 februari 2010.

 

Öppen utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riksbankens förvaltning 2009 (bet. 2009/10:FiU23).

Datum: Den 4 mars 2010.

 

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport

Deltagare:

  Lars Calmfors, ordförande, Finanspolitiska rådet

  Irene Wennemo, chef arbetslivsenheten, LO

  Eva Mörk, forskare vid IFAU

  Anders Borg, finansminister.

Debattprotokoll från utfrågningen återfinns som bilaga till finans­utskottets betänkande Riktlinjer för den ekonomiska politiken (bet. 2009/10:FiU20).

Datum: Den 25 maj 2010.

Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Överläggningar med statssekreterare Urban Karlström om finansiell tillsyn i EU, kapitaltäckningsregler och alternativa investeringsfonder

Överläggningar hölls med statssekreterare Urban Karlström från Finansdepartementet om pågående EU-arbete rörande

a) finansiell tillsyn i EU

b) kapitaltäckningsregler

c) alternativa investeringsfonder.

Deltog gjorde också Hans Bäckström, Stefan Svanström, Jianying Liu-Wijkander och Oskar Ode, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 3 november 2009.

Överläggningar med finansminister Anders Borg om statistikens kvalitet i EU

Överläggning hölls med finansminister Anders Borg om kommissionens förslag om kvaliteten på statistiken i samband med förfarandet vid alltför stora underskott (KOM [2010] 53).

Deltog gjorde också Susanne Ackum, statssekreterare, Daniel Valiollahi, pressekreterare, Victoria Ericsson, departementssekreterare, Joel Billinger departementssekreterare, Ann Lemne, departementsråd, Agne Petersson, ämnesråd, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 6 maj 2009.

Överläggningar med statssekreterare Hans Lindblad om EU-budgeten

Överläggningar hölls med statssekreterare Hans Lindblad från Finansdepartementet om EU:s årsbudget för 2011.

Deltog gjorde också departementsråd Gia Wickbom, ämnesråd Carl Asplund och departementssekreterare Julia Hagberg, samtliga från Finansdepartementet.

Datum: Den 17 juni 2010.

 

Interna utfrågningar m.m.

Information från Riksgäldskontoret

Generaldirektör Bo Lundgren, chef för garantiavdelningen Magnus Thor och chef för bankstödsavdelningen Daniel Barr informerade utskottet och svarade på frågor om stabiliteten på finansmarknaderna.

Datum: Den 24 september 2009.

Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten

Finansminister Anders Borg, biståndsminister Gunilla Carlsson och riksbankschef Stefan Ingves informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 29 september 2009.

Information om aktuella EU-frågor

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 13 oktober 2009.

Deltog gjorde också Per Jansson, statssekreterare, Anna Charlotta Johansson, pressekreterare, Johan Berggren, politiskt sakkunnig, Peter Holmgren, ämnesråd och Emil Aronsson, departementssekreterare, samtliga från Finansdepartementet.

Information om kommunal finansiering av Citybanan

Företrädare för förhandlingsdelegationen, Erik Weiman (m), Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget i Uppsala län, Jörgen Danielsson (s), Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Sörmland, Paul Lindwall (m), kommunstyrelsens ordförande, Linköpings kommun, Elisabeth Unell (m), kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 15 oktober 2009.

Deltog gjorde också Lennart Nilsson, delegationens sekreterare.

Information om AP-fonderna

Anna Hedborg och Johan Magnusson, Första AP-fonden, informerade utskottet och svarade på frågor, därefter Claes de Neergard, Gustaf Hagerud och Christina Hillesöy Kusoffsky från Tredje AP-fonden.

Datum: Den 20 oktober 2009.

 

Information om kommunernas ekonomi

Statssekreterare Dan Ericsson från Finansdepartementet, Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape (m) och kommunalrådet Lena Micko (s) informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 22 oktober 2009.

Deltog gjorde också tjänstemän från Finansdepartementet och SKL.

Information från Kommuninvest

Chefsekonom Lena Bäcker och vice vd Maria Vimme informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 22 oktober 2009.

Utfrågning av experter på penningpolitik

Chefsekonom Annika Winsth, Nordea och professor Harry Flam, IEIS, Stockholms universitet kommenterade Riksbankens penningpolitiska rapport 2009:3 och svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 3 november 2009.

Information från Riksbanken och SCB

Gunnar Blomberg och Jyry Hokkanen, Riksbanken, samt Anders Lindström, Statistiska centralbyrån, informerade utskottet och svarade på frågor om förbättrad statistik för små och medelstora företags krediter.

Datum: Den 10 november 2009.

Information om EU-budgeten 2010

Statssekreterare Hans Lindblad, Finansdepartementet informerade utskottet och svarade på frågor om EU:s budget för 2010.

Datum: Den 10 november 2009.

Deltog gjorde också departementsrådet Peter Sandwall och kanslirådet Per Aldskogius, Finansdepartementet.

Information från Finansbolagens förening

Tom Ekelund, Finansbolagens förening, ordförande, Lars Zacharoff, Finansbolagens förening, Jonas Eriksson, ledamot i föreningens styrelse, vd Scania Finans AB, och Johan Möller, vice vd Collector Credit AB, informerade utskottet och svarade på frågor angående proposition 2009/10:30 Stabilitetsavgift.

Datum: Den 12 november 2009.

Information från Finansinspektionen

Generaldirektör Martin Andersson, chefsekonom Lars Frisell och presschef Karolina Palutko-Maceus informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 12 november 2009.

Information från Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrättens ledamot Lars Heikensten föredrog årsrapporten för EU:s budget 2008 och svarade på utskottets frågor.

Datum: Den 26 november 2009.

Information från Finansdepartementet

Departementsrådet Åke Törnqvist informerade utskottet och svarade på frågor om kredit till Lettland.

Datum: Den 3 december 2009.

Information från Finansdepartementet

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor om aktuella EU-frågor.

Datum: Den 8 december 2009.

Deltog gjorde också departementsrådet Sonja Daltung, departementssekreterare Raana Faroogi Lind, kanslirådet Jianying Liu-Wijkander, ämnesrådet Eva-Lena Norgren, politiskt sakkunnige Stefan Svanström och pressekreterare Mia Widell, samtliga från Finansdepartementet.

Information från Finansdepartementet

Statssekreterare Per Jansson informerade utskottet och svarade på frågor om konvergensprogrammet.

Datum: Den 15 december 2009.

Deltog gjorde också Mattias Hector, finansråd, Åsa Eriksson, departementssekreterare, Tomas Eisensee, ämnesråd och Mårten Bjellerup, departementsråd, samtliga från Finansdepartementet.

Information från Riksbankens presidium

Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 15 december 2009.

Information från Finansdepartementet

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor om aktuella EU-frågor.

Datum: Den 28 januari 2010.

Deltog gjorde också departementssekreterare Johan Barrefelt, departementssekreterare Jenny Tiger, politiskt sakkunnige Stefan Svanström och pressekreterare Mia Widell, samtliga från Finansdepartementet.

Information från Sjätte AP-fonden

Ordförande Lennart Jeansson, vice ordförande Lars Lundqvist och vd Erling Gustafsson informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 2 mars 2010.

Utfrågning av experter på penningpolitik

Anders Vredin, vd, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (f.d. chef Riksbankens penningpolitiska avdelning), och Lena Westerlund, chefsekonom, LO, informerade utskottet och svarade på frågor inför utfrågningen av riksbankschefen den 4 mars.

Datum: Den 2 mars 2010.

Information från Finansdepartementet

Statssekreterare Susanne Ackum informerade utskottet och svarade på frågor om Lettland och Island. Deltog gjorde även departementsrådet Åke Törnqvist och kanslirådet Anna Björnemark.

Datum: Den 11 mars 2010.

Information från Finansdepartementet

Statsrådet Mats Odell informerade utskottet och svarade på frågor om aktuella EU-frågor.

Datum: Den 23 mars 2010.

Medföljande från Finansdepartementet var: Stefan Svanström, Mia Widell, Beatrice Larsson, Maria Hedin, Magnus Petrelius, Lars Gavelin och Henrik Lennefeldt.

Information om Riksbankens uppföljningsrapport

Riksbankschef Stefan Ingves, Per Jansson (chef för avdelningen för penningpolitik), Jesper Hansson (biträdande chef för avdelningen för penningpolitik), Carl-Andreas Claussen (avdelningen för penningpolitik), Tomas Lundberg (pressekreterare) och Gabriela Guibourg (utredningsenheten) informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 25 mars 2010.

Information från Riksrevisionen

Riksrevisor Eva Lindström, programansvarige Thomas Nordström och programansvarige Clas Isander informerade och svarade på utskottets frågor om granskningsrapporten om statliga garantier.

Datum: Den 13 april 2010.

Information inför IMF:s och Världsbankens vårmöten

Anders Bengtcén från Utrikesdepartementets enhet för multilateralt utvecklingsarbete, Kerstin Hallsten från den ekonomiska avdelningen och Eva Haghanipour från den internationella avdelningen på Finansdepartementet och vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak informerade utrikesutskottet och finansutskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 20 april 2010.

Information från Finansdepartementet

Finansminister Anders Borg informerade utskottet och svarade på frågor om offentliga finanser i EU.

Datum: Den 6 maj 2010.

Deltog gjorde också Susanne Ackum, statssekreterare, Daniel Valiollahi, pressekreterare, Victoria Ericsson, departementssekreterare, Joel Billinger departementssekreterare, Ann Lemne, departementsråd, Agne Petersson, ämnesråd, samtliga från Finansdepartementet.

Information från Riksbanken

Riksbankschef Stefan Ingves informerade utskottet och svarade på frågor.

Datum: Den 3 juni 2010.

Information från Finansdepartementet

Statssekreterare Susanne Ackum informerade utskottet om regeringens syn på kommissionens meddelande om förstärkt samordning av den ekonomiska politiken.

Medföljande från Finansdepartementet var Emil Antonsson, departementssekreterare, och Johanna Lybeck Lilja, departementsråd.

Datum: Den 15 juni 2010.

 

 

Riksrevisionens granskningsrapporter

Under året har åtta granskningsrapporter från Riksrevisionen föredragits i finansutskottet:

·     Regeringens försäljning av Vasakronan (RiR 2010:2)

·     Från många till en – sammanslagning av myndigheter (RiR 2010:3)

·     Vad är Sveriges utsläppsrätter värda? (RiR 2009:21)

·     Statens garantier i finanskrisen (RiR 2009:26)

·     Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2010 (RiR 2009:17)

·     IT-investeringar över gränserna (RiR 2009:18)

·     E-legitimation – en underutnyttjad resurs (RiR 2009:19)

·     Jobbskatteavdraget (RiR 2009:20).

·      

 

Elanders, Vällingby  2010

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.