Finansutskottets verksamhet riksdagsåret 2006/07

utskottsdokument 2006/07:2268

­

Finansutskottets verksamhet
riksdagsåret 2006/07

 

 

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten samt bereda ärenden om

·       utgiftstak och ramar för utgiftsområden

·       anslag inom utgiftsområdena
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,
25 Allmänna bidrag till kommuner,
26 Statsskuldsräntor m.m. samt
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen

·       granskning och beräkning av statens inkomster

·       penning- och valutapolitiken

·       statsskuldspolitiken

·       kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

·       kommunal ekonomi

·       statliga arbetsgivarfrågor

·       statlig statistik

·       statlig redovisning, revision och rationalisering och andra förvaltningsekonomiska ärenden

·       Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutionsutskottet

·       statlig egendom

·       offentlig upphandling

·       budgettekniska frågor.

 

 


Finansutskottets sammansättning m.m.

Finansutskottet hade under riksmötet 2006/07 följande sammansättning:

Ledamöter                               Suppleanter

Stefan Attefall (kd) ordförande

Pär Nuder (s) vice ordf.

Ulf Sjösten (m)                       

Anna Lilliehöök (m)                  

Sonia Karlsson (s)                   

Lars Elinderson (m)                  

Roger Tiefensee (c)                 

Monica Green (s)                     

Christer Nylander (fp)               

Hans Hoff (s)                          

Peder Wachtmeister (m)           

Agneta Gille (s)                       

Göran Pettersson (m)               

Ulla Andersson (v)                   

Tommy Ternemar (s)                

Emma Henriksson (kd)              

Mikaela Valtersson (mp)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Jörgen Hellman (s)

Margareta B Kjellin (m)

Christina Zedell (s)

Lars Lindblad (m)

Per Åsling (c)

Lennart Axelsson (s)

Gunnar Andrén (fp)

Phia Andersson (s)

Isabella Jernbeck (m)

Mikael Damberg (s)

Holger Gustafsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m)

Marie Engström (v)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Peter Eriksson (mp)

Anne Marie Brodén (m)

Jörgen Johansson (c)

Johan Pehrson (fp)

Siv Holma (v)

Mats Pertoft (mp)

Karin Åström (s)

Fredrik Olovsson (s)

Ersättare

Christina Andersson (c) under

Roger Tiefensees (c) ledighet

2007 04 18–2007 07 29

 

Som framgår av redovisningen representerade sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet samt två Kristdemokraterna. Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna, Vänsterpartiet samt Miljöpartiet de gröna hade vartera en ledamot i utskottet.


Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elfvingsson, föredragande

Niklas Frank, föredragande

Joanna Gerwin, föredragande

Camilla Holmén, föredragande

Thomas Ordeberg, föredragande

Henrik Samuelsson, byråassistent

Pia Sandberg, byråassistent

Dagmar Åsander-Falkkloo, utskottshandläggare

Verksamhetens omfattning m.m.

Sammanträdestid

Under riksmötet 2006/07 höll utskottet 33 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 30 timmar och 55 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2006 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgetförslaget.

Våren 2007 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. FiU20).

Utskottet behandlade under riksmötet 7 propositioner, 4 skrivelser från regeringen samt 12 framställningar och redogörelser från olika riksdagsorgan med sammanlagt 137 yrkanden samt 122 motioner med 361 yrkanden.

Under maj och juni 2006 hänvisades ytterligare 1 proposition och 1 skrivelse till finansutskottet för behandling under riksmötet 2007/08.

Utskottet avlämnade 28 betänkanden till kammaren och 4 yttranden till andra utskott. Till 14 betänkanden var fogade sammanlagt 63 reservationer. Till 6 betänkanden var fogade sammanlagt 10 särskilda yttranden.

Förslag till ändringar i regeringens lagförslag och budgetförslag

·       I samband med behandlingen av budgetpropositionen (prop. 2006/07:1, bet. FiU1) föreslog utskottet vissa ändringar i lagförslagen på skatteområdet samt på statsbudgetens utgifter på utgiftsområden.

Skatt på bär, svamp och kottar

Gränsen för skattefri inkomst av icke yrkesmässig plockning av bär, svamp och kottar föreslogs höjas från 5 000 kr till 12 500 kr fr.o.m. den 1 januari 2007.

Moms på transport i skidliftar

Utskottet godtog regeringens förslag om sänkt moms till 6 % på transport i skidliftar men med den ändringen att liftkort kan köpas till den lägre skattesatsen redan fr.o.m. den 1 december 2006 om de ska användas efter årsskiftet.

Ändring i statsbudgetens utgifter på utgiftsområden:

Utskottet beslutade på förslag av näringsutskottet att sänka ramen för utgiftsområde 24 Näringsliv med 40 miljoner kronor.

·       Vid behandlingen av Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1, bet. FiU11) föreslog utskottet att utbetalningen av gårdsstöd och mjölkbidrag för 2006 tidigareläggs till slutet av året. Utskottets förslag resulterade i ett tillskott till anslaget 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. på 6 miljarder kronor. Samtidigt underströk utskottet att utbetalningarna av EU:s jordbruksstöd ska ske samma år som stödet avser.

·       Vid behandlingen av proposition 2006/07:1 utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning påpekade utskottet när det gällde Riksrevisionens styrelses förslag till investeringsplan att ett formellt riksdagsbeslut om denna är överflödigt och föreslog därför ett avslag på propositionen på denna punkt (bet. FiU2).

Uppföljning och utvärdering

Finansutskottet har under riksmötet fortsatt arbetet med uppföljning och utvärdering, dels genom det löpande arbetet med att följa upp riksdagens beslut, dels genom fördjupade insatser på särskilda områden.

Utvärderingen av penningpolitiken

Finansutskottet beslutade våren 2005 att genomföra en extern och oberoende utvärdering av Riksbankens penningpolitik perioden 1995–2005. Anledningen var bl.a. att inflationsmålet officiellt varit i kraft i tio år. Professorerna  Frederic Mishkin vid Columbia University (fr.o.m. september 2006 governor i Förenta staternas centralbank, Federal Reserve) och Francesco Giavazzi vid Bocconi University fick uppdraget att gemensamt genomföra utvärderingen.

Professorernas rapport (2006/07:RFR1) presenterades vid en presskonferens i slutet av november 2006 och vid en offentlig utfrågning i början av december 2006. Vid den offentliga utfrågningen deltog, förutom Francesco Giavazzi, även riksbankschefen Stefan Ingves samt professor John Hassler vid Stockholms universitet.

Utvärderingen är den mest omfattande och genomarbetade analysen av svensk penningpolitik som gjorts sedan inflationsmålet infördes i mitten av 1990-talet. Rapporten inleds med en genomgång av den aktuella penningpolitiska forskningen. Därefter undersöks hur den svenska penningpolitiken bedrivits 1995–2005 samt om den svenska inflationsmålspolitiken uppfyller de kriterier som forskning och praktisk erfarenhet ställer för hur en penningpolitik bör läggas upp och föras.

Utvärderarna anser sammanfattningsvis att Riksbanken står sig väl i jämförelse med de bästa centralbankerna i världen och att den penningpolitiska utvecklingen förbättrats avsevärt efter införandet av en inflationsmålspolitik som bedrivs av en självständig centralbank. Utvecklingen har, enligt utvärderarna, främjats av en bra styrning av landet och av en regeringspolitik inriktad på en ansvarsfull finanspolitik, finansiell stabilitet och en ökning av produktiviteten.

Utvärderarna konstaterar samtidigt att inflationen under de senaste åren konsekvent underskridit Riksbankens inflationsmål, vilket varit förknippat med produktionsbortfall och högre arbetslöshet. Riksbanken har också varit något mindre effektiv när det gäller att tydligt kommunicera sin strategi för penningpolitiken. Enligt utvärderarna finns det därför utrymme för förbättringar när det gäller Riksbankens arbetssätt. I rapporten presenteras nio rekommendationer uppdelade på genomförandet av penningpolitiken och styrningen av penningpolitiken. Vid sidan av rekommendationerna föreslår utvärderarna bl.a. förändringar i Riksbankens organisation och ledning samt att Riksbanken bör lägga mer resurser på att analysera utvecklingen i den reala ekonomin.

I början av december 2006 beslutade utskottet att skicka utvärderingen på remiss till 38 utvalda remissinstanser. Följande instanser inkom med yttrande: riksbanksfullmäktige, Riksbankens direktion, Konjunkturinstitutet (KI), Ekonomiska rådet, Företagarna, Landsorganisationen (LO), Lunds universitet (nationalekonomiska institutionen), Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) samt Riksgäldskontoret.

I januari 2007 besökte utskottet Stockholms universitet för att bl.a. diskutera utvärderingen med dels forskare vid Institutet för internationell ekonomi, dels studenter vid nationalekonomiska institutionen. I början av maj 2007 besökte också en delegation från utskottet Norge för att närmare studera den norska penningpolitiken och det norska systemet för utvärdering av penning­politiken. Torsdagen den 24 maj 2007 höll utskottet en intern utfrågning med riksbankschefen Stefan Ingves och förste vice riksbankschefen Irma Rosenberg om direktionens remissyttrande om utvärderingen. Tisdagen den 29 maj 2007 höll utskottet också en intern utfrågning med presidiet i riksbanksfullmäktige om fullmäktiges remissyttrande.

I början av juni 2007 justerade utskottet ett betänkande om utvärderingens resultat jämte remissinstansernas synpunkter samt två motioner (bet. FiU27). En majoritet bestående av sex av riksdagens sju partier beslutade att bl.a. ta fram förslag till en förändring av mandatperioderna för ledamöterna i Riksbankens direktion samt att på olika sätt stärka riksdagens granskning av Riksbankens verksamhet. Betänkandet antogs av kammaren den 14 juni 2007.

Extern revision av Riksrevisionen

Finansutskottet ansvarar för den externa revisionen av Riksrevisionen. Styrelsen för Riksrevisionen lämnade i februari 2007 sin årsredovisning för 2006 (2006/07:RRS10). På utskottets uppdrag genomfördes under våren 2007 en extern revision av Riksrevisionens verksamhet 2006. Ärendet redovisades i utskottets betänkande FiU18.

Finansieringsprincipens tillämpning

I april 2007 beslutade finansutskottet att genomföra en uppföljning och utvärdering av finansieringsprincipens tillämpning. Beslutet har fattats mot bakgrund av att flera riksdagsbeslut på det kommunala området,  trots vissa preciseringar i tolkningen och tillämpningen av finansieringsprincipen, även på senare tid kritiserats för oförenlighet med principens innebörd.

Uppföljningen och utvärderingen av finansieringsprincipens tillämpning (dnr 069-2995-06/07) ska öka utskottets kunskap om hur principen har tillämpats utifrån de av riksdagen fastställda riktlinjerna. Den ska ge ett fördjupat underlag inför behandlingen av eventuella propositioner och motioner med anknytning till tillämpningen av finansieringsprincipen samt principens funktionssätt. Resultatet kommer även att kunna användas som ett underlag vid den årliga beredningen av budgetförslag som berör utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

Utskottet utsåg en särskild grupp för arbete med uppföljningen och utvärderingen. I arbetsgruppen ingår Christer Nylander (fp) ordförande, Anna Lilliehöök (m), Ulla Andersson (v), Tommy Ternemar (s), Emma Henriksson (kd), Mikaela Valtersson (mp), Jörgen Hellman (s) samt Jörgen Johansson (c). Arbetsgruppen genomförde två möten under perioden maj–juni 2007. Vid dessa tillfällen enades man om att uppföljningen och utvärderingen ska genomföras med hjälp av extern, akademisk kompetens. Arbetet med att upphandla en konsulttjänst för uppdraget har påbörjats. Dessutom antog gruppen direktiv för uppföljningen och utvärderingen i form av en projektbeskrivning. Enligt direktiven ska man inom projektet huvudsakligen analysera följande frågor:

·       Hur har riksdagsbesluten om kompensation i enlighet med finansieringsprincipen genomförts utifrån ett nationellt, regionalt och kommunalt perspektiv?

·       Har finansieringsprincipen medverkat till att säkerställa en effektiv reglering och finansiering av den kommunala verksamheten?

·       Vilka konsekvenser har finansie­rings­principens historiska tillämpning för riksdagens framtida arbete?

Uppföljningen och utvärderingen av finansieringsprincipens tillämpning ska vara färdig i februari/mars 2009, då den överlämnas till finansutskottet och publiceras i rapportform för allmän spridning.

Forsknings- och framtidsfrågor

Den 26 och 27 mars 2007 besökte finansutskottet Förvaltningshögskolan i Göteborg. Under besöket kunde finansutskottets ledamöter bekanta sig närmare med högskolans senaste forskning på flera områden inom ämnet offentlig förvaltning, bl.a. ledarskapsprocesser, verksamhetsstyrning och organisationsförändringar i kommuner och landsting. Ledamöterna deltog också i diskussioner med Förvaltningshögskolans lärare och forskarstuderande om förvaltningsutbildning och förvaltningsforsk­ning i framtiden. Diskussionerna inriktades särskilt på frågorna kring den offentliga sektorns ledning och organisation, relationer mellan staten och kommunsektorn samt policyformulering och beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen.

I samband med utvärderingen av Riksbankens penningpolitik (se ovan) besökte utskottet den 24 januari 2007 Stockholms universitet för att diskutera utvärderingen med dels forskare vid Institutet för internationell ekonomi, dels studenter vid nationalekonomiska institutionen.

EU-frågor

Under riksmötet avgav utskottet flera betänkanden med anknytning till Europeiska unionen (EU). Utskottet behandlade avgiften till Europeiska gemenskapen (bet. FiU5), och i ett motionsbetänkande togs frågan om nordisk samordning vid implementering av EG-direktiv upp (bet. FiU14). I några betänkanden behandlades propositioner om genomförande av EG-direktiv. Betänkande FiU7 rörde direktiven om nya kapitaltäckningsregler. I betänkande FiU16 behandlades regeringens skrivelse om miljöanpassad offentlig upphandling, med anledning av ett meddelande från Europeiska kommissionen. En proposition om genomförandet av det s.k. öppenhetsdirektivet togs upp i betänkande FiU17. En proposition om genomförande av direktivet om marknader för finansiella instrument (det s.k. MiFID-direktivet) behandlades i betänkande FiU25. EU:s upphandlingsregler aktualiserades i betänkande FiU13 där motioner om offentlig upphandling behandlades. Avslutningsvis behandlades Europeiska kommissionens grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag, och utskottet avgav ett utlåtande (FiU28).

Genom kammarkansliet erhöll utskottet ca 200 EU-dokument, varav 6 faktapromemorior. Två av utskottets ledamöter har också deltagit i EU-nämndens arbete.

Som framgår nedan har utskottets ordförande, ledamöter, kanslichef och tjänstemän deltagit i flera seminarier, konferenser och andra EU-relaterade aktiviteter i samband med utrikes resor under riksmötet.

Utrikes resor

·       Den 5–8 februari 2007 besökte utskottet Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt samt EU-domstolen, Revisionsrätten och Eurostat i Luxemburg.

·       Den 1–3 april 2007 gjorde en delegation från finansutskottet sitt årliga besök vid OECD-sekretariatet i Paris. På programmet stod bl.a. OECD:s bedömningar av den svenska ekonomin.

·       Den 28 februari–1 mars 2007 deltog utskottets ordförande och en tjänsteman i en interparlamentarisk konferens i Bryssel som anordnades av Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

·       Den 15–17 mars 2007 deltog två representanter för utskottet i en konferens om fattigdomsbekämpning som Världsbankens parlamentariska nätverk anordnade i Kapstaden, Sydafrika.

·       Den 30 april 2007 deltog en delegation från finansutskottet i ett interparlamentariskt möte i Berlin med finansutskotten i EU:s nationella parlament.

·       Den 10–11 maj 2007 besökte en delegation från finansutskottet Oslo med bl.a. utfrågning av riksbankschefen i Stortingets finanskommitté och möte med riksbankschefen Svein Gjederm.

·       Den 28 juni 2007 deltog en ledamot från utskottet och en tjänsteman i en interparlamentarisk konferens i Bryssel som anordnades av Europaparlamentets budgetutskott.

Studiebesök

Under riksdagsåret besökte utskottet följande myndigheter och organisationer som hör till eller berör finansutskottets ansvarsområde:

·       Onsdagen den 18 oktober 2006 Riksbanken

·       Onsdagen den 15 november 2006 Riksrevisionen

·       Onsdagen den 24 januari 2007 Stockholms universitet

·       Onsdagen den 14 februari 2007 Fondbolagens förening

·       Torsdagen den 22 mars 2007 Finansinspektionen

·       Måndagen och tisdagen den 26–27 mars 2007 Förvaltningshögskolan och AP-fonderna i Göteborg

·       Onsdagen den 11 april 2007 Riksgäldskontoret

·       Onsdagen den 9 maj 2007 Svenska Bankföreningen.

Inkommande besök

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot ett antal utländska delegationer.

·       Den 15 mars 2007 – möte med en delegation med tjänstemän från Sydkorea.

·       Den 7 juni 2007 – ledamöter från finansutskottet och utrikesutskottet  träffade Världsbankens vicepresident Michael Klein för att tala om Världsbankens verksamhet och framtida utveckling.

·       Den 14 juni 2007 – möte med det finska parlamentets ekonomiutskott om finansmarknadsfrågor.

Finansutskottets kansli har informerat om utskottets verksamhet och om riksdagens budgetprocess vid inkommande besök och kurser, både internt i riksdagen och för externa åhörare.

Öppet hus i riksdagen

Finansutskottet medverkade tillsammans med skatteutskottet vid öppet hus för allmänheten lördagen den 25 november 2006.

Offentliga utfrågningar

Offentlig utfrågning med riksbankschefen

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken.

Debattprotokoll från utfrågningen finns med som bilaga till finans­utskottets betänkande FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna.

Datum: Den 26 oktober 2006

Offentlig utfrågning om utvärderingen av den svenska penningpolitiken 1995–2005

Professor Francesco Giavazzi presenterade rapporten 2006/07:RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005.

Medverkande:

Professor Francesco Giavazzi

Professor John Hassler, Stockholms universitet

Riksbankschef Stefan Ingves

Debattprotokoll från utfrågningen finns med som bilaga till finans­utskottets betänkande FiU27 Utvärdering av penningpolitiken.

Datum: Den 30 november 2006

Offentlig utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Riksbankschef Stefan Ingves utfrågades om den aktuella penningpolitiken med anledning av den penningpolitiska redogörelse som Riksbanken den 15 februari över­lämnat till riksdagens finansutskott. 

Debattprotokoll från utfrågningen finns med som bilaga till finans­utskottets betänkande FiU23 Riksbankens förvaltning 2006.

Datum: Den 22 februari 2007

Offentlig utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag

Finansutskottet medverkade i näringsutskottets offentliga utfrågning om försäljning av vissa statligt ägda företag.

Deltagare:

Mats Odell, kommun- och finansmarknadsminister, Finansdepartementet

Marianne Treschow, generaldirektör, Post- och telestyrelsen (PTS)

Claes Norgren, generaldirektör, Konkurrensverket

Christer Lidström, generalmajor, Försvarsmakten

Mikael von Otter, generalsekreterare, Näringslivets telekomförening

Johan Lindgren, verkställande direktör, Telenor Sverige

Niclas Palmstierna, verkställande direktör, Tele 2 Sverige

Anders Bruse, verkställande direktör, Telia Sonera Sverige samt

Annika Hernodh, chef för Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Datum: Den 26 april 2007

Saksamråd med regeringen i vissa EU-frågor

Saksamråd om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven

Överläggningar hölls om förslagen till ändringar i rättmedelsdirektiven (89/665/EEG respektive 92/13:EEG) med statsrådet Mats Odell, åtföljd av rättschefen Lilian Wiklund och rättssakkunniga Margareta Palmstierna, samtliga från Finansdepartementet, angående

1. Föreslagen dagordning för överläggningarna: Promemoria från Finansdepartementet (2007-03-30).

2. Rättsmedelsdirektiven för offentlig upphandling: Promemoria från Finansdepartementet (2007-04-02) om rättsmedelsdirektiven samt mötesdokument av den 14 mars 2007 till rådsarbetsgruppen för offentlig upphandling (DS 183/07). Regeringens ståndpunkt redovisades i Finansdepartementets promemoria med förslag till dagordning för överläggningarna (2007-03-30, se punkt 1 ovan).

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt.

Datum: Den 10 april 2007

Saksamråd om förordning om folk- och bostadsräkningar samt förslag till EU-budget

Överläggningar hölls med statsrådet Anders Borg och statssekreterare Hans Lindblad, båda från Finansdepartementet, angående

1. Promemoria från Finansdepartementet (2007-05-16) med angivande av regeringens ståndpunkt i de frågor som togs upp under överläggningarna.

2. Förordning om folk- och bostadsräkningar: Faktapromemoria från Finansdepartementet (2006/07:FPM68) om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om folk- och bostadsräkningar samt promemoria (2007-03-02) från Finansdepartementet där regeringens ståndpunkt till ovanstående förslag framgår. Ordförandeskapets förslag till ändringar i förslaget om förordning (2007-05-03).

3. Kommissionens förslag till EU-budget för 2008. Som underlag förelåg kommissionens pressmeddelande (IP/07/597) från den 2 maj 2007 och en sammanfattning i tabellform av kommissionens budgetförslag för 2008.

Övriga deltagare vid samrådet:

Departementssekreterare Maisoun Jabali

Kansliråd Agne Pettersson

Ämnesråd Peter Holmgren

Departementsråd Peter Sandwall

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkter.

Datum: Den 22 maj 2007

Saksamråd om översyn av långtidsbudgeten

Överläggningar hölls med statsrådet Cecilia Malmström från Statsrådsberedningen angående översynen av EU:s långtidsbudget.

Deltog gjorde också Oscar Wåglund Söderström, politisk sakkunnig samt Erik Rudal, kansliråd, från Statsrådsberedningen.

Underlag för samrådet utgjordes av en promemoria från Statsrådsberedningen (2007-06-01) med regeringens utgångspunkter i frågan om den budgetöversyn som Europeiska rådet beslutade om i december 2005 i samband med överenskommelsen om budgetplanen för perioden 2007–2013.

Vid överläggningarna framkom synpunkter från utskottet angående

·       vikten av att även fortsättningsvis driva en budgetrestriktiv linje

·       vikten av en tydlig reformlinje för jordbrukspolitiken

·       behovet av att stärka Revisionsrättens möjligheter att utöva aktiv och effektiv kontroll av användningen av EU:s medel

·       att arbeta för att EU:s handels- respektive biståndspolitik inte hamnar i konflikt med varandra

·       att verka för att EU-parlamentet ska vara lokaliserat endast i Bryssel.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens utgångspunkter för det fortsatta arbetet och att frågorna som framkommit under överläggningarna bör beaktas av regeringen.

Avvikande mening (v)

Företrädaren för Vänsterpartiet ansåg att regeringen även borde beakta synpunkter angående

·       att verka för en öppen och generös gemensam flykting- och invandringspolitik

·       att bidragen till EU:s gemensamma insatsstyrkor borde minska i stället för att öka.

Datum: Den 5 juni 2007

Interna utfrågningar m.m.

Lönebildningsrapport 2006

Ingemar Hansson, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, utfrågades med anledning av institutets lönebildningsrapport 2006.

Datum: Den 19 oktober 2006

Information om aktuella EU-frågor

Statssekreterare Hans Lindblad, departementsrådet Peter Sandvall och departementssekreterare Maisoun Jabali, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor inför kommande Ekofinmöte och EU:s budget.

Datum: Den 9 november 2006

Information om aktuella Ekofinfrågor

Finansminister Anders Borg och ämnesrådet Peter Holmgren, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om Ekofinmötet den 7 november.

Datum: Den 14 november 2006

Information om utredningen Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition

Företrädare för den statliga utredningen Riksbankens kapitalstruktur och vinstdisposition (Fi 2006:5) informerade om utredningens arbete och inriktning.

Datum: Den 21 november 2006

Information om konvergensprogrammet

Statssekreterare Per Jansson, ämnesrådet Yngve Lindh och kanslirådet Thomas Pettersson, Finansdepartementet, informerade och svarade på frågor om Sveriges konvergensprogram.

Datum: Den 28 november 2006

Medlingsinstitutets årsrapport

Medlingsinstitutets generaldirektör Claes Stråht och Anne-Marie Egerö, informationsansvarig på institutet, informerade om Medlingsinstitutets årsrapport och årets avtalsrörelse samt svarade på frågor.

Datum: Den 27 februari 2007

Information om vissa EU-frågor

Förslag till ett nytt direktiv om upphandling på försvarsområdet

Deltagare:

Dan Ericsson, statssekreterare, Finansdepartementet

Margareta Palmstierna, rättssakkunnig, Finansdepartementet samt

Maria Diamant, ämnesråd, Försvarsdepartementet.

Översyn av långtidsbudgeten och årets budgetprocess

Deltagare:

Peter Sandwall, departementsråd, Finansdepartementet

Lotta Karle, departementssekreterare, Finansdepartementet

Peter Holmgren, ämnesråd, Finansdepartementet

Per Augustsson, departementsråd, Statsrådsberedningen.

Företrädarna för Regeringskansliet informerade och svarade på frågor.

Datum: Den 13 mars 2007

Seminarium om OECD:s Sverigerapport

Ett seminarium om OECD:s Sverigerapport anordnades med finansrådet Susanne Ackum och departementsrådet Anders Kristoffersson, Finansdepartementet. Seminariet genomfördes tillsammans med skatteutskottet inför utskottens besök på OECD i Paris den 1–3 april 2007.

Datum: Den 22 mars 2007

Information inför utskottets OECD-besök

Frédric Lemaître och Oliver Rosseau, tjänstemän från franska ambassaden,  informerade finansutskottet och skatteutskottet om fransk ekonomi och politik.

Datum: Den 22 mars 2007

Information om vissa EU-frågor

Statsrådet Mats Odell med medarbetare informerade och svarade på frågor om

-      förslag till direktiv om betalningstjänster m.m. samt

-      direktiv om genomförande av det s.k. UCITS-direktivet om fondföretag.

Övriga deltagare:

Mats Walberg, departementsråd

Claes Svenson, rättssakkunnig

Lars Afrell, departementsråd

Helene Wall, rättssakkunnig samt

Peter Holmgren, ämnesråd.

Datum: Den 10 april 2007

Information inför IMF:s och Världsbankens vårmöten

Statssekreterare Per Jansson, Finansdepartementet, och statssekreterare Joakim Stymne, Utrikesdepartementet, informerade och svarade på frågor inför IMF:s och Världsbankens årsmöten den 14–15 april. Utfrågningen anordnades tillsammans med utrikesutskottet.

Övriga deltagare:

Ewa Wiberg, departementssekreterare och Marit Widman, praktikant,

Finansdepartementet samt

Susanne Jacobsson, ämnesråd och Patrik Granström, kansliråd,

Utrikesdepartementet.

Datum: Den 12 april 2007

Möte med generaldirektören för inre marknaden vid kommissionen

Generaldirektören för inre marknaden vid kommissionen (DG Markt) Jörgen Holmkvist träffade ledamöter från finansutskottet för att knyta kontakter och informera om sin verksamhet.

Datum: Den 30 maj 2007

Intern utfrågning av riksbanksdirektionen

Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Irma Rosenberg utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005. Deltog gjorde också Viktoria Ericsson från Riksbankens enhet för ekonomisk-politisk analys.

Datum: Den 24 maj 2007

Information om trängselskatten

Statssekreterare Hans Lindblad och kansliråd Thomas Nielsen, Finans-departementet, informerade och svarade på frågor om Den budgetmässiga hanteringen av trängselskatten.

Datum: Den 29 maj 2007

Intern utfrågning av riksbanksfullmäktiges presidium

Riksbanksfullmäktiges ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Leif Pagrotsky utfrågades om utskottets rapport RFR1 En utvärdering av den svenska penningpolitiken 1995–2005.

Datum: Den 29 maj 2007

Riksrevisionens granskningsrapporter

Under året har fem ganskningsrapporter från Riksrevisionen föredragits i finansutskottet och lagts till handlingarna:

·       RiR 2006:12 Konsumentskyddet inom det finansiella området – fungerar tillsynen?

·       RiR 2006:15 Statliga bolag och offentlig upphandling

·       RiR 2006:17 Förvaltningsutgifter på sakanslag

·       RiR 2006:23 Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna

·       RIR 2006:32 Bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar

Tryck: Elanders, Vällingby  2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.