Finansutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Finansutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Finansutskottets beredningsområde

Finansutskottet (FiU) bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets uppgifter hör också att sammanställa statsbudgeten och bereda ärenden om

utgiftstak och ramar för utgiftsområden

anslag inom utgiftsområdena

2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

25 Allmänna bidrag till kommuner

26 Statsskuldsräntor m.m.

27 Avgiften till Europeiska unionen

granskning och beräkning av statens inkomster

penning- och valutapolitiken

statsskuldspolitiken

kredit- och fondväsendet och det affärsmässiga försäkringsväsendet

kommunal ekonomi

statliga arbetsgivarfrågor

statlig statistik

statlig redovisning, revision och rationalisering samt andra förvaltnings ekonomiska ärenden

Riksrevisionen i den mån ärendena inte hör till konstitutions utskottet

statlig egendom

offentlig upphandling

budgettekniska frågor.

Finansutskottets sammansättning

Under riksmötet 2013/14 hade finansutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Anna Kinberg Batra (M), ordförande

Fredrik Olovsson (S), vice ordförande

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Pia Nilsson (S)

Göran Pettersson (M)

Jörgen Hellman (S)

Peder Wachtmeister (M)

Bo Bernhardsson (S)

Carl B Hamilton (FP)

Marie Nordén (S)

Per Åsling (C)

Sven-Erik Bucht (S)

Staffan Anger (M)

Per Bolund (MP)

Anders Sellström (KD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Ulla Andersson (V)

Suppleanter

Jörgen Andersson (M)

Ardalan Shekarabi (S)

Edip Noyan (M)

Maria Stenberg (S)

Edward Riedl (M)

Peter Persson (S)

Finn Bengtsson (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Gunnar Andrén (FP), t.o.m. 2014-02-19

Hans Ekström (S)

Roger Tiefensee (C)

Mats Pertoft (MP)

Fredrik Schulte (M)

Helena Leander (MP)

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Jacob Johnson (V), t.o.m. 2014-06-30

Adnan Dibrani (S)

Johan Pehrson (FP)

Emil Källström (C)

Johnny Skalin (SD)

Hans Rothenberg (M)

Björn Söder (SD)

Anders Andersson (KD)

Robert Halef (KD)

Monica Green (S)

Torbjörn Björlund (V)

Lotta Olsson (M)

Christer Nylander (FP), fr.o.m. 2014-02-20

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Ingvar Mattson, kanslichef

Pär Elvingsson, utskottsråd

Camilla Holmén, föredragande –

Elisabeth Johansson, föredragande (tjl. 2014-01–2014-08)

Katarina Stenmark, föredragande

Ann-Charlott Tunved, föredragande

Lars Widlund, föredragande (även på KU)

Jesper Sundewall, föredragande, t.o.m. 2013-11-20

Madeleine Orvelius, utskottshandläggare

Pia Sandberg, utskottsassistent

Sylvia Fredlund, utskottsassistent

Finansutskottets verksamhet

Sammanträdestid

Under riksmötet 2013/14 höll utskottet 45 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 38 timmar och 35 minuter.

Debattid

Under riksmötet 2013/14 var debattiden i kammaren för finansutskottets betänkanden sammanlagt 31 timmar och 10 minuter.

Antal ärenden, förslag till beslut m.m.

I enlighet med den beslutsordning som riksdagen fastställt för sin behandling av den statliga budgeten lade finansutskottet under hösten 2013 fram förslag till ramar för utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster i sitt s.k. rambetänkande med anledning av regeringens budgetproposition (bet. 2013/14: FiU1). När riksdagen behandlat detta betänkande och fattat beslut om ramarna för de 27 utgiftsområden som budgeten indelats i, är dessa utgiftsramar styrande för riksdagens fortsatta beredning av budgeten.

Våren 2014 behandlade finansutskottet förslag i den ekonomiska vårpropositionen om riktlinjer för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken (bet. 2013/14: FiU20).

Under riksmötet behandlade utskottet 14 propositioner, 5 skrivelser från regeringen, 3 framställningar och 3 redogörelser från olika riksdagsorgan och 139 motioner.

Utskottet lämnade 37 betänkanden till kammaren och 8 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (FiU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftsramarna och beräkningen av inkomsterna i regeringens budgetproposition för 2014.

I betänkandet fanns 4 reservationer samt 13 yttranden från andra utskott.

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (FiU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 2.

I betänkandet fanns fyra särskilda yttranden.

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 25. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning.

I betänkandet fanns fyra särskilda yttranden.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (FiU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 26.

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag inom utgiftsområde 27
och bemyndigade regeringen att ingå de ekonomiska åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret 2014.

Vidare framhöll utskottet, liksom tidigare, att restriktivitet ska prägla budgetpolitiken i EU och att EU-budgeten bör reformeras och moderniseras.

AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 (FiU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2012/13:130 och en följdmotion och elva motioner från den allmänna motionstiden hösten 2013.

I skrivelsen redogjorde regeringen för resultatet av AP-fonderna under 2012 och utvärderade fondernas långsiktiga förvaltning.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I betänkandet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Ändringar i statistiklagstiftningen (FiU7)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:7.

I propositionen föreslog regeringen bl.a. att olika kvalitetskrav på den officiella statistiken skrivs in i lagen (2001:99) om den officiella statistiken. Lagen kompletteras också med en skyldighet att lämna uppgifter till

europeisk statistikproduktion enligt en EU-förordning. Till skillnad från tidigare blir även kommunalförbund uppgiftsskyldiga, och regeringen får rätt att meddela föreskrifter om uppgiftsskyldighet. Utskottet tillstyrkte lagändringarna.

Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet (FiU8)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:30.

I propositionen föreslog regeringen att Finansinspektionen ska få ta ut avgifter för sin tillsyn av kreditinstitut och värdepappersbolag samt för prövning av ansökningar och anmälningar. Den nya lagen är en anpassning till EU-regler. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Riksrevisionens årliga rapport 2013 (FiU9)

I betänkandet behandlade utskottet Riksrevisionens årliga rapport 2013 i form av en redogörelse (2012/13:RR5). I redogörelsen sammanfattas Riksrevisiionens revision och effektivitetsrevision av de statliga myndigheterna.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen ger många myndigheter undantag från redovisningsreglerna, vilket oroar finansutskottet. Enligt Riksrevisionen riskerar dessa undantag att påverka möjligheten att uttala sig om huruvida myndigheters årsredovisningar ger en rättvisande bild av verksamheten eller inte. Finansutskottet tyckte därför att undantag ska ges i så liten utsträckning som möjligt. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga redogörelsen till handlingarna.

Statsbudget för 2014 (FiU10)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle överlämna utskottets sammanställning av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2014 till regeringen.

Höständringsbudget för 2013 (FiU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:2. Utskottet föreslog att riksdagen skulle säga ja till regeringens förslag om ändringar i statsbudgeten för hösten 2013.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande.

Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt (FiU12)

I betänkandet behandlade utskottet Riksbankens framställning 2013/14:RB3.
I framställningen föreslog Riksbanken att riksdagen bör anta två nya lagar om att vissa sedlar och mynt ska upphöra som betalningsmedel.

Utskottet sa ja till Riksbankens förslag.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktions-fond (KOM(2013) 520) (FiU13)

Utskottet prövade EU-kommissionens förslag om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktionsfond för EU:s bankunion. Utskottet ansåg att delar av förslaget strider mot de s.k. subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Utskottet ansåg också att det är osäkert om förslaget är förenligt med EU-fördraget och föreslog att riksdagen skulle skicka ett motiverat yttrande till EU.

Viss kreditgivning till konsumenter (FiU14)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:107.

I propositionen föreslog regeringen att konsumentskyddet för personer som lånar pengar ska bli bättre. Företag som ger och förmedlar krediter till konsumenter ska uppfylla vissa krav och kontrolleras av Finansinspektionen. Företagen ska driva verksamheten på ett sunt sätt. Ledning och större ägare måste vara lämpliga för att driva den här typen av verksamhet. Syftet är att bidra till att minska konsumenternas problem med skulder.
Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkandet fanns en reservation och ett särskilt yttrande.

Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt (FiU15)

I betänkandet lade utskottet med hjälp av sin initiativrätt fram förslag om ett tillkännagivande som rör skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle återta det förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt som lämnades i budgetpropositionen för 2014.

Riksdagen sa nej till finansutskottets förslag. I betänkandet fanns en reservation.

Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt (FiU16)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle ändra sitt beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt och anta förslaget till lag om ändring i lagen (2013:000) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).

Kammaren biföll utskottets förslag till beslut. Beslutet fattades sedan frågan om ställande av proposition prövats av konstitutionsutskottet. (Protokoll 2013/14:40, Bet 2013/14:KU32).

I betänkandet fanns en reservation (M, FP, C, KD).

Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro (FiU17)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:84.

I propositionen föreslog regeringen att Finansinspektionen ska se till så att betalningsleverantörer följer reglerna i EU:s s.k. Sepa-förordning. Förordningen innehåller krav för betalningar och gireringar i euro. Syftet är att skapa gemensamma regler för betalningar mellan länder inom EU. Samma villkor ska gälla oavsett om en betalning i euro görs inom ett land eller mellan länder.

I propositionen föreslogs även att övergångsperioden för s.k. understödsföreningar förlängs till slutet av 2017. Det gäller tjänstepensionskassor och andra föreningar som erbjuder personförsäkringar för anställda i vissa företag eller yrkesgrupper.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Direktupphandling (FiU18)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:133 och två motioner.

I propositionen föreslog regeringen ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. I betänkandet fanns två reservatione

Förstärkta kapitaltäckningsregler (FiU19)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:228 och en motion.

I propositionen föreslog regeringen två nya lagar för att förstärka kapitaltäcknings-reglerna för banker och andra kreditinstitut.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. I betänkandet fanns en reservation.

Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:100

Utskottet behandlade också en skrivelse från regeringen med anledning av en granskningsrapport från Riksrevisionen (skr. 2013/14:205) om transparensen i budgetpropositionen för 2014 och en motion som väcktes med anledning av skrivelsen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. I betänkandet fanns fem reservationer.

Vårändringsbudget för 2014 (FiU21)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:99 och två motioner.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i propositionen om ändrade ramar och ändrade anslag.

I betänkandet fanns fyra reservationer och fyra särskilda yttranden

Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor (FiU22)

I betänkandet behandlade utskottet 41 motionsyrkanden om bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor från den allmänna motionstiden hösten 2013. Motionerna handlade bl.a. om kontanthantering amorteringskrav på bostadslån, kreditupplysning och bluffakturor, sparbankernas villkor och frågan om delning av banker.

Utskottet avstyrkte samtliga yrkanden. I betänkandet fanns nio reservationer och två särskilda yttranden.

Riksbankens förvaltning 2013 (FiU23)

I betänkandet granskade finansutskottet Riksbankens förvaltning för 2013.

Utskottet behandlade Riksbankens framställningar 2013/14: RB1 och RB2, samt Riksrevisionens redogörelse 2013/14:RR2 och fyra motioner från den allmänna motionstiden hösten 2013.

Utskottet tillstyrkte att riksdagen beviljar riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för dess verksamhet och beviljade Riksbankens direktion ansvarsfrihet för förvaltningen av Riksbanken 2013. Utskottet föreslog också att riksdagen fastställer Riksbankens resultat- och balansräkning för 2013 samt godkände riksbanksfullmäktiges förslag till disposition av Riksbankens vinst 2013. I betänkandet fanns en reservation och ett särskilt yttrande.

Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2011–2013 (FiU24)

I betänkandet redovisade utskottet sin årligt återkommande utvärdering av penningpolitiken. Utvärderingen bygger bl.a. på Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2013. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört om penningpolitiken. I betänkandet fanns en reservation.


Statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

I betänkandet behandlade utskottet 30 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2013, 2012 och 2011 inom områdena statlig förvaltning och statistik. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till det arbete som hade genomförts eller som pågick inom respektive område.

I betänkandet fanns tio reservationer och ett särskilt yttrande.

Kommunala frågor (FiU26)

I betänkandet behandlade utskottet motioner om kommunala frågor från den allmänna motionstiden 2013. Motionerna rörde vinstutdelning i offentligt finansierade välfärdsverksamheter, avknoppning av kommunal verksamhet, kommunala utjämningssystem, tillsynsavgifter, regelbyråkrati och handläggningstider.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden och hänvisade bl.a. till pågående utredningar. I betänkandet fanns sju reservationer och två särskilda yttranden.

Offentlig upphandling (FiU27)

I betänkandet behandlade utskottet motioner från den allmänna motionstiden 2013 om offentlig upphandling. Offentliga upphandlingar görs av stat, kommuner och landsting vid inköp av vissa varor och tjänster. Motionerna handlade bl.a. om hårdare krav för offentlig upphandling i fråga om kollektivavtal, sociala hänsyn, småföretagande och närproducerade varor och tjänster.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 16
reservationer och 5 särskilda yttranden.

Användningen av kreditbetyg i riskhantering (FiU28)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:108. I propositionen föreslog regeringen ändringar i lagen (1967:531) om tryggande av pensions-

utfästelse m.m., lagen (2004:46) om värdepappersfonder och i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Utskottet tillstyrkte förslagen.

Säkerheter vid clearing hos central motpart (FiU29)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:111.

I propositionen föreslog regeringen ändringar i konkurslagen (1987:672), lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden (avvecklingslagen).

Finansutskottet tillstyrkte förslagen.

Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder (FiU30)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:113.

I propositionen föreslog regeringen att lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder skulle kompletteras med bestämmelser som genomför AIFM-direktivets regler om s.k. EU-pass.

Utskottet tillstyrkte förslagen.

En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna (FiU31)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2013/14:161 och tre motioner.

I propositionen föreslog regeringen att det skulle införas ett rättsligt ramverk för insamling av finansiell statistik hos Statistiska centralbyrån (SCB) och att det i SCB skulle sättas upp en särskild databas som ska innehålla uppgifter för övervakning och tillsyn av finansmarknaderna. Enligt förslaget skulle Finansinspektionen (FI) och Riksbanken ha direktåtkomst till databasen.

Utskottet tillstyrkte förslagen. I betänkandet fanns en reservation.

Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013 (FiU32)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:196.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet sagt om regeringens riktlinjer för statsskuldsförvaltningen och Riksgäldens verksamhet och att skrivelsen skulle läggas till handlingarna.

Årsredovisning för staten 2013 (FiU33)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:101, Riksrevisionens redogörelse för granskningen av Årsredovisning för staten 2013 (2013/14:RR4) och en motion som väckts med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen och redogörelsen till handlingarna. I betänkandet fanns en reservation.

Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2013 (FiU34)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:102 och en motion. Skrivelsen innehöll regeringens årliga redovisning av ekonomin och verksamheterna i kommuner och landsting. Redovisningen avsåg i huvudsak förhållandena t.o.m. 2013.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I betänkandet fanns en reservation och två särskilda yttranden.

Riksrevisionens årsredovisning 2013 (FiU35)

I betänkandet granskade utskottet Riksrevisionens årsredovisning för 2013 i form av en redogörelse (2013/14:RR1).

Utskottet föreslog att redogörelsen skulle läggas till handlingarna. Utskottet lämnade också ett tillkännagivande till riksdagsstyrelsen om ansvaret för riksrevisorernas chefspensioner. Utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta om anslagsavräkning av avsättningar för riksrevisorernas chefspensioner.

Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden (FiU36)

Utskottet föreslog att behandlingen av en proposition, två skrivelser och en redogörelse skulle få skjutas upp till riksmötet 2014/15.

Regeringens förvaltningspolitik (FiU37)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:155.

I skrivelsen gavs en samlad redogörelse för regeringens insatser på det förvaltningspolitiska området sedan hösten 2006 och för utvecklingen inom statsförvaltningen under samma period. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I betänkandet fanns två särskilda yttranden.

Yttranden till andra utskott

2013/14:FiU1y till konstitutionsutskottet över kansliets uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll hösten 2013.

2013/14:FiU2y till konstitutionsutskottet över regeringens förslag i budgetpropositionen om ändringar i budgetlagen.

2013/14:FiU3y till socialutskottet om vissa motioner som väckts med anledning av proposition 2012/13:175 Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

2013/14:FiU4y till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2014 (KOM(2013) 739).

2013/14:FiU5y till konstitutionsutskottet över riksdagsstyrelsens framställning 2013714:RS3 Översyn av riksdagsordningen.

2013/14:FiU6y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013.

2013/14:FiU7y över regeringens skrivelse 2013/14:139 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2012 och 2013.

2013/14:FiU9y till konstitutionsutskottet över proposition 2013/14:173 En utvecklad budgetprocess

Utlåtanden och subsidiaritetsprövningar av EU-förslag

Under riksmötet 2013/14 lämnade inte utskottet några granskningsutlåtanden med anknytning till Europeiska unionen (EU).

Utskottet gjorde däremot 16 subsidiaritetsprövningar av förslag till rättsakter från EU-kommissionen under riksmötet 2013/14. Vid ett tillfälle ledde prövningarna till att utskottet beslutade att föreslå att riksdagen skulle lämna motiverade yttranden till EU-kommissionen om att förslagen strider mot subsidiaritetsprincipen. Det gjordes i utlåtande 2013/14:FiU13 över kommissionens förslag till förordning om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktionsfond (KOM [2013] 520).

Överläggningar med regeringen i vissa EU-frågor

Den 26 november 2013 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja om en gemensam avvecklingsmekanism (SRM), betalkontodirektivet (PAD), och europeiska långsiktiga investeringsfonder (ELTIF).

Den 14 januari 2014 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja om förordningen om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal, förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner och direktivet om betaltjänster på den inre marknaden.

Den 18 mars 2014 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman om ett förslag till en revidering av betaltjänstdirektivet (PSD2) ett förslag till en förordning om förmedlingsavgifter (IF) och ett förslag till en förordning om faktablad för investeringsprodukter (Prips).

Den 5 juni 2014 hölls överläggningar med finansmarknadsminister Peter Norman om ett förslag till en förordning om värdepappersfinansiering, ett förslag till en förordning om strukturreformer av kreditinstitut, kommissionens förslag om penningmarknadsfonder (MMF) och direktiv om tjänstepensionsinstitut (IORP).

Den 19 juni 2014 hölls en överläggning med statssekreterare Hans Lindberg om kommissionens förslag till EU:s årsbudget för 2015.

Utskottets årliga utvärdering av penningpolitiken

I början av juni 2014 justerade utskottet sitt årliga betänkande om penningpolitiken (2013/14:FiU24). Betänkandet innehåller en utvärdering av penningpolitiken 2011–2013 och bygger bl.a. på Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2013.

Utskottet konstaterade att inflationen mätt enligt både KPI och KPIF legat en bra bit under inflationsmålet på 2 procent under utvärderingsperioden, samtidigt som resursutnyttjandet i ekonomin legat under normala nivåer och vad som kan betraktas som långsiktigt hållbara nivåer.

Med facit i hand tydde detta, enligt utskottets uppfattning, på att Riksbanken hade kunnat bedriva en något mer expansiv penningpolitik under 2012 och inledningen av 2013 för att inflationen skulle ha kommit närmare målet och resursutnyttjandet i ekonomin skulle ha blivit högre under 2013. Utskottet påminde också om att utskottet i förra årets utvärdering av penningpolitiken 2010–2012 drog slutsatsen att Riksbanken, med facit i hand, hade kunnat föra en något mer expansiv penningpolitik och kanske avstått från en del av räntehöjningarna under 2010 och 2011 för att måluppfyllelsen skulle ha blivit bättre.

Utskottet ansåg också att det är viktigt att riksdagen håller sig informerad om det nya Finansiella stabilitetsrådets arbete och diskussioner. Utskottet kommer därför att ta kontakt med rådet för att hitta lämplig form för fastare möten mellan utskottet och rådet. Under nästa mandatperiod kommer utskottet att bereda frågan om en översyn av riksbankslagen. En översyn kan bli aktuell efter att utskottets nya och tredje externa utvärdering av den svenska penningpolitiken genomförts, ansåg utskottet.

Ny extern utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2014

Hösten 2013 beslutade utskottet att genomföra en ny extern utvärdering av den svenska penningpolitiken. Samtidigt tillsattes en grupp av ledamöter för att tillsammans med kansliet utarbeta förslag till utredningsdirektiv och förslag på utvärderare.

I juni 2014 beslutade utskottet om utvärderingens direktiv. Samtidigt utsåg man Mervyn King, professor och tidigare chef för Bank of England, och Marvin Goodfriend, professor vid Carnegie Mellon University, till utvärderare.

Enligt de beslutade direktiven ska utvärderarna granska den svenska penningpolitiken 2010–2014 – d.v.s. undersöka om räntenivåerna varit väl avvägda och politiken nått sitt mål. I det ingår bl.a. att utifrån internationella erfarenheter och den senaste forskningen analysera och bedöma Riksbankens beslut under perioden att väga in riskerna med den höga skuldsättningen hos hushållen i räntebesluten. Utvärderarna ska också granska utformningen av det svenska inflationsmålet och den s.k. flexibla inflationsmålspolitiken. Utvärderarna ska även särskilt granska Riksbankens inflationsprognoser under utvärderingsperioden.

Utvärderingen ska lämnas till utskottet i slutet av 2015. Utvärderingen är utskottets tredje externa utvärdering av penningpolitiken. Den första gjordes av professorerna Francesco Giavazzi och Frederic Mishkin och omfattade perioden 1995–2005. Den andra gjordes av professorerna Charles Goodhart och Jean-Charles Rochet och omfattade perioden 2005–2010.


Öppna utfrågningar, seminarier m.m.

Den 20 september 2013 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley om den aktuella penningpolitiken.

Den 7 november 2013 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén om den aktuella penningpolitiken.

Den 28 november 2013 hölls en öppen utfrågning om ändrad brytpunkt för statlig inkomstskatt. Inbjudna talare var Fredrik Sterzel, f.d. justitieråd, Per Molander, generaldirektör, Ove Nilsson, f.d. kanslichef finansutskottet, och Sverker Gustavsson, statsvetare.

Den 29 januari 2014 hölls ett öppet seminarium om vidareutveckling av regeringens resultatredovisning till riksdagen. Hans Lindberg, statssekreterare för budgetfrågor i Finansdepartementet, redogjorde för regeringens syn på resultatredovisningen till riksdagen.

Den 6 mars 2014 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Karolina Ekholm om den aktuella penningpolitiken.

Den 27 maj 2014 höll utskottet ett öppet seminarium om Finanspolitiska rådets rapport Svensk finanspolitik 2014. Seminariet inleddes med en presentation av rapporten av professor John Hassler och följdes av kommentarer från finansminister Anders Borg och överdirektören för Statens ekonomiska forskningscentral (VATT) i Finland, Juhana Vartiainen.

Den 19 augusti 2014 hölls en öppen utfrågning med riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Martin Flodén om den aktuella penningpolitiken.

Interna utfrågningar m.m.

Den 3 oktober 2013 informerade finansminister Anders Borg, riksbankschef Stefan Ingves och biståndsminister Hillevi Engström inför IMF:s och Världsbankens årsmöten

Den 24 oktober 2013 informerade statssekreterare Johanna Lybeck Lilja om aktuella EU-frågor.

Den 5 november 2013 gav de penningpolitiska experterna Anna Felländer, chefsekonom Swedbank, och Lars E.O. Svensson, f.d. vice riksbankschef, sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 5 november 2013 informerade statssekreterare Hans Lindberg om

EU:s årsbudget.

Den 12 november 2013 informerade riksrevisor Claes Norgren om granskningsplanen för 2013/14 och om Riksrevisionens ekonomi.

Den 19 november 2013 informerade generaldirektör Martin Andersson om Finansinspektionens rapport om risker i det finansiella systemet 2013.

Den 26 november 2013 informerade finansmarknadsminister Peter Norman om sin syn på förslag om utskottsinitiativ angående statistik över hushållens skulder och tillgångar.

Den 12 december 2013 informerade riksbanksfullmäktiges presidium, ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven Erik Österberg, om fullmäktiges verksamhet och kontrollfunktion.

Den 16 januari 2014 informerades utskottet om en granskning av Riksrevisionen av bl.a. teamledare Nick Bateson från brittiska National Audit Office och Riksrevisorerna Claes Norgren och Jan Landahl.

Den 16 januari 2014 var Anna Hedborg, f.d. socialförsäkringsminister och generaldirektör, inbjuden för att informera om en utredning om överskuldsatta med särskild vikt på hushållens skuldsituation.

Den 30 januari 2014 informerades utskottet om det ekonomiska läget av generaldirektör Mats Wikström, ESV, och generaldirektör Mats Dillén, KI.

Den 4 mars 2014 gav de penningpolitiska experterna Barbro Wickman-Parak, f.d. vice riksbankschef, och Robert Bergqvist, chefsekonom SEB, sin syn på den aktuella penningpolitiken.

Den 25 februari 2014 informerade redaktör Magnus Isberg utskottet om boken Riksrevisionen 10 år och sammanfattade innehållet. Därefter kommenterade riksrevisorerna Jan Landahl och Claes Norgren boken.

Den 13 mars 2014 informerade statssekreterare Johanna Lybeck Lilja utskottet om egenkapitalbevis och kontanthantering.

Den 25 mars 2014 redovisade riksbankschef Stefan Ingves Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken 2013.

Den 3 april 2014 informerade Finansminister Anders Borg, riksbankschef Stefan Ingves och biståndsminister Hillevi Engström inför IMF:s och Världsbankens vårmöten.

Den 15 april 2014 informerade statssekreterarna Susanne Ackum och Oscar Wåglund Söderström om konvergensprogrammet och nationella reformprogrammet

Den 29 april 2014 informerade riksrevisorerna Jan Landahl och Claes Norgren och stabschefen Dag Levin Sparr om Riksrevisionens verksamhetsutveckling och årsredovisning. Jan Landahl informerade också om revisionen av Riksbanken och hur fullmäktiges förslag till utdelning bör granskas.

Den 3 juni 2014 informerade Christian Danielsson, generaldirektör i Europeiska kommissionen, de landspecifika rekommendationerna till Sverige inom ramen för den europeiska terminen.

Utrikes resor och konferenser

Den 2 oktober 2013 deltog två ledamöter vid OECD:s högnivå-seminarium i Paris.

Den 9–10 oktober 2013 reste en ledamot till Washington D.C. för att delta i Världsbankens och IMF:s höstmöten.

Den 16–18 oktober 2013 deltog två ledamöter i en s.k. artikel
13-konferens i Vilnius.

Den 14 november 2013 reste en ledamot till Europaparlamentet i Bryssel för att delta i ett möte med Budgetkontrollutskottet (CONT).

Den 11–14 december 2013 gjorde två ledamöter en studieresa till Georgien.

Den 20–22 januari 2014 deltog fyra ledamöter vid den europeiska parlamentarikerveckan om den europeiska planeringsterminnen och artikel 13-konferensen i Europaparlamentet, Bryssel.

Den 5–7 februari 2014 deltog en ledamot vid OECD:s parlamentariker-dagar i Paris.

Den 27 februari 2014 deltog en ledamot i ett OECD-seminarium om inkluderande tillväxt i New York.

Den 8–11 april deltog två ledamöter i Världsbankens och Internationella valutafondens vårmöten i Washington D.C.

Den 23–24 juli reste två ledamöter till Mexico City för att delta i möte med OECD Global Parliamentary Network.

Den 29–30 september deltog en ledamot i en artikel 13-konferens i Rom.

Inkommande besök m.m.

Den 26 september 2013 besökte ledamöter från Kenyas parlament (Public Investment Committee) utskottet.

Den 22 januari 2014 besökte ledamöter från Turkiets finansutskott utskottet.

Den 27 maj 2014 besökte Estlands talman utskottet.

Den 3 juni 2014 höll utskottet en arbetslunch med IMF:s artikel
4-delegation.

Den 10 juni 2014 besökte Tanzanias riksrevisor utskottet.

Den 26 juni 2014 besökte Världsbankens operativa chef Sri Mulyani Indrawati utskottet.

Den 4 september 2014 besökte en parlamentariker delegation från den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen utskottet.


Studiebesök

Den 6 november 2013 besökte utskottet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Den 27 november 2013 besökte utskottet Sveriges riksbank.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.