Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

1 Utskottet

1.1 Försvarsutskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet och strålskydd bereds också av försvarsutskottet.

Vad gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet, forsknings- och framtidsfrågor och bevakning av EU-frågor.

1.2 Utskottets sammansättning

Av utskottets sjutton ledamöter tillhörde sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Kristdemokraterna. Peter Hultqvist (S) har varit ordförande och Cecilia Widegren (M) vice ordförande. Under riksmötet 2013/14 hade utskottet följande sammansättning:Ledamöter

Peter Hultqvist (S) ordförande

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

Annicka Engblom (M)

Peter Jeppsson (S)

Anders Hansson (M)

Kent Härstedt (S)

Allan Widman (FP)

Clas-Göran Carlsson (S)

Staffan Danielsson (C)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Torbjörn Björlund (V)

Suppleanter

Stefan Caplan (M)

Eva Sonidsson (S)

Abdirizak Waberi (M)

Pyry Niemi (S)

Ulf Berg (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Nina Larsson (FP)

Thomas Strand (S)

Kerstin Lundgren (C)

Bodil Ceballos (MP), t.o.m. 2014-06-23

Susanna Haby (M)

Valter Mutt (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Richard Jomshof (SD)

Lena Olsson (V)

Leif Pettersson (S)

Johan Löfstrand (S)

Christer Winbäck (FP)

Eva Flyborg (FP)

Johan Johansson (M)

Björn Söder (SD)

Stellan Bojerud (SD)

Roland Utbult (KD)


1.3 Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Peder Nielsen, tf. kanslichef, fr.o.m. 2013-10-16

Kristina Himmelstrand Sundström, tf. kanslichef, t.o.m. 2013-10-15

Maria Björkman, föredragande

Kalina Lindahl Tallberg, föredragande, t.o.m. 2013-12-31 och extra föredragande under våren 2014
Mats Lundström, föredragande, fr.o.m. 2014-04-01

Satu Saariniemi, utskottsassistent, tjänstledig fr.o.m. 2014-02-06

Monique Karlsson, utskottsassistent, föräldraledig fr.o.m. 2014-01-02

Nina Dakwar, utskottsassistent, fr.o.m. 2014-01-13


2 Utskottets verksamhet

2.1 Inledning

Under riksmötet 2013/14 höll utskottet 34 sammanträden, varav det första den 19 september 2013 och det sista den 17 september 2014. Den totala sammanträdestiden omfattade 44 timmar och 28 minuter.

Utskottet behandlade sammanlagt 5 propositioner, 2 skrivelser och 143 motioner med 303 yrkanden.

Utskottet lämnade 12 betänkanden till kammaren samt 4 yttranden och 3 yttranden i form av protokollsutdrag till andra utskott.

2.2 Betänkanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens förslag till anslag i budgetpropositionen för 2014 (2013/14:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Anslagen inom utgiftsområdet uppgick till ca 47,2 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om beredskapskredit, bemyndiganden, investeringsplaner och krediter hos Riksgäldskontoret. Utskottet tillstyrkte även att regeringen bemyndigas att ingå avtal med Schweiz om försäljning av JAS 39 E och att disponera intäkterna av försäljningen för att bidra till finansiering av utvecklingen och ombyggnationen av JAS 39 C/D till JAS 39 E.

Utskottet behandlade även vissa motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2013 och till viss del även under de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. Totalt hade fem reservationer lämnats (S, MP, SD och V). Dessutom innehöll betänkandet fem särskilda yttranden (S, MP, SD och V). Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 50 minuter.

Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. (FöU2)

I detta betänkande behandlade utskottet 51 motionsyrkanden om försvarets personalförsörjning och Försvarsmaktens personalpolitik. Motionerna hade väckts under de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013 och i ett fall med anledning av regeringens proposition 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten. Motionerna rörde frågor om totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för Försvarsmaktens militära personal, veteran- och anhörigfrågor, jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten, hemvärnets utbildnings- och övningsverksamhet och kraven på sökande till grundläggande militär utbildning.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående arbete inom Försvarsmakten och regeringens pågående utrednings- och beredningsarbete.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 2 minuter.

Modernare reglering av statsluftfarten (FöU3)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:165 Modernare reglering av statsluftfarten och en följdmotion som väckts med anledning av propositionen. I propositionen föreslog regeringen att lagregleringen av statsluftfarten skulle få formen av en ramlag och att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skulle bemyndigas att utforma närmare bestämmelser.

Lagförslaget föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå följdmotionen. I betänkandet fanns en reservation (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 49 minuter.

Naturolyckor och klimatfrågor (FöU4)

I detta betänkande behandlade utskottet 22 motioner med sammanlagt 25 yrkanden från allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013 om naturolyckor och klimatfrågor. Motionerna rörde frågor om en nationell strategi och ansvar för genomförande av klimatanpassningsåtgärder, förebyggande av naturolyckor kring Mälaren, Vänern och Göta älv, räddningstjänst i samband med översvämningar, markägares möjligheter att förebygga översvämningar, ersättning i samband med naturkatastrofer samt dna-märkning av olja som transporteras till havs. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående utredningar och arbete både inom Regeringskansliet och inom andra ansvariga myndigheter. I betänkandet fanns fyra reservationer (S, MP och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 29 minuter.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelse-verksamheten (FöU5)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:54 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, tre följdmotioner till skrivelsen samt nio motionsyrkanden om signalspaning från den allmänna motionstiden 2013. Motionsförslagen rörde bl.a. behovet av att tillsätta en utredning som utvärderar och omarbetar nuvarande lagstiftning, en översyn av behovet av att bedriva signalspaning, en utökning av antalet ledamöter i Siuns nämnd och ett avbrytande av internationellt samarbete. Utskottet avstyrkte samtliga motioner. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I betänkandet fanns sex reservationer (MP, SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 17 minuter.

Strålskydd, kärnteknisk säkerhet och explosivämnen m.m. (FöU6)

I detta betänkande behandlade utskottet 26 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013 inom områdena strålskydd, kärnteknisk säkerhet, elsäkerhet och explosivämnen. Flera yrkanden rörde strålskyddsfrågor, närmare bestämt elektromagnetiska fält och deras hälsoeffekter, radon i bostäder, starka laserpekare och solarieanvändning. Några yrkanden rörde säkerheten vid kärnkraftverk, kärnavfallsavgiften, elsäkerhetsbestämmelser och användningen av fyrverkeriprodukter. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden bl.a. med hänvisning till pågående arbete inom Regeringskansliet och andra ansvariga myndigheter. I betänkandet fanns sex reservationer (S, SD, MP och V) och ett särskilt yttrande (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 19 minuter.

Försvarspolitiska frågor (FöU7)

I detta betänkande behandlade utskottet motioner om vissa försvarspolitiska frågor som väckts under de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. Motionsförslagen rörde bl.a. behovet av en säkerhetsstrategi, det svenska försvarets förmåga, nordiskt försvarssamarbete, svenskt deltagande i internationella insatser, väsentliga säkerhetsintressen och en avveckling av Försvarsexportmyndigheten. Utskottet konstaterade i flera fall att Försvarsberedningens arbete med att utarbeta en långsiktig inriktning för försvars- och säkerhetspolitiken omfattar de frågor som motionsförslagen behandlar och utskottet ville därmed inte föregripa det arbetet varför motionerna avstyrktes.

I betänkandet fanns tolv reservationer (S, MP, SD och V) och ett särskilt yttrande (V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 41 minuter.

Dammsäkerhet (FöU8)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:38 Dammsäkerhet samt en motion som väckts med anledning av propositionen och en motion från den allmänna motionstiden 2011. I propositionen föreslogs att en samlad reglering av frågor om dammsäkerhet införs i miljöbalken. Regelverket syftar till att förebygga dammbrott, bl.a. genom att stödja utvecklingen av dammsäkerhetsarbetet hos dammägarna och stärka tillsynen av dammsäkerheten. Enligt förslaget ska Sveriges dammar klassificeras i dammsäkerhetsklass A, B eller C utifrån en bedömning av de sammanlagda samhälleliga konsekvenserna av ett eventuellt dammhaveri. Enligt regeringen bör en skyldighet för damminnehavare att upprätta en konsekvensutredning införas, och beslut om dammsäkerhetsklass ska fattas av länsstyrelsen på grundval av denna utredning. Vidare bör det enligt regeringen införas bestämmelser bl.a. om damminnehavares egenkontroll och rapportering. I propositionen föreslogs att riksdagen bemyndigar regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att införa sådana föreskrifter. Drygt 500 dammanläggningar uppskattas ha dammar som kommer att omfattas av klassificeringssystemet och regleringen i övrigt. Enligt regeringen bör tillsynen även fortsättningsvis utövas av länsstyrelsen och tillsynsvägledningen av Affärsverket svenska kraftnät. Regeringen gjorde också bedömningen att den som är skyldig att underhålla en damm i dammsäkerhetsklass A–C bör betala en årlig tillsynsavgift, och föreslog att riksdagen bemyndigar regeringen att använda de avgifter som tas ut med stöd av miljöbalken för tillsyn av dammsäkerhet. Lagstiftningen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2014.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag och avslå motionerna. I betänkandet fanns en reservation (SD).

Ingen ärendedebatt i kammaren.

Vissa frågor om militär verksamhet m.m. (FöU9)

I detta betänkande behandlade utskottet i första hand motioner från den allmänna motionstiden 2013, men även några motioner från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012. De sammanlagt 36 motionsyrkandena handlade bl.a. om olika typer av militär verksamhet som exempelvis grundorganisatoriska frågor, övningsverksamhet, materielfrågor, vindkraft och försvarsindustrifrågor. Utskottet avstyrkte samtliga motioner. I betänkandet fanns 15 reservationer (S, MP, SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 10 minuter.

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet (FöU10)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:69 Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet. I propositionen lämnade regeringen förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall (kärnavfallsdirektivet).

Huvuddelen av kärnavfallsdirektivets krav genomförs enligt regeringen med bestämmelser som redan finns i svensk lagstiftning. Direktivet medger dock under vissa förutsättningar undantag från huvudregeln om att radioaktivt avfall som uppkommer i en medlemsstat ska slutförvaras i den medlemsstaten. För att detta ska kunna tillämpas krävs det att medlemsstaten och det andra landet har ingått ett avtal som bl.a. tar hänsyn till kriterier som har fastställts av Europeiska kommissionen. Propositionen innehöll därför förslag till ändringar i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (1988:220) som innebär krav på tillstånd för att utomlands slutförvara kärnämne som inte är avsett att användas på nytt, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall. Vidare innebär förslagen att vissa krav ställs upp för att ett sådant tillstånd ska kunna ges, bl.a. måste det finnas ett avtal mellan Sverige och det andra landet. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag.

Ingen ärendedebatt i kammaren.

Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling (FöU11)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:144 Lag om sprängämnesprekursorer och redovisning av krisberedskapens utveckling, en följdmotion som innehöll 10 yrkanden samt 37 motionsyrkanden om vissa krisberedskapsfrågor som väckts under de allmänna motionstiderna 2011, 2012 och 2013. I propositionen lämnade regeringen förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om sprängämnesprekursorer samt förslag på ändring i befintlig lag. EU-förordningen syftar till att motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa allmänhetens tillgång till vissa kemikalier som finns tillgängliga på marknaden. Den föreslagna lagen, och de övriga lagändringar som föreslås, föreslogs träda i kraft den 2 september 2014. Propositionen innehöll också en redovisning och bedömning av krisberedskapens utveckling. I detta sammanhang redogjordes bl.a. för den enskilda människans roll i krisberedskapen, utvecklingen av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser och resultatmål samt av samverkan och samverkansförmåga. Vidare redogjorde regeringen för arbetet med att förbättra förutsättningarna för att ge och ta emot internationellt stöd vid kriser samt för det arbete som bedrivs inom området skydd mot olyckor. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag och avslå samtliga motioner. I betänkandet fanns 16 reservationer (S, MP, SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 3 minuter.

Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (FöU12)

I detta betänkande behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:185 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser och en motion som väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i sina granskningar av om Försvarsmakten har förmåga att uthålligt genomföra insatser i den mängd och inriktning som regeringen och riksdagen har beslutat, om regeringen gett Försvarsmakten tillräckliga förutsättningar att planera och genomföra en insatsverksamhet som är uthållig och om erfarenheter har tagits till vara och återredovisats. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motion 2013/14:Fö6 yrkandena 1 och 2.

Utskottet föreslog vidare att regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser (skr. 2013/14:185) skulle läggas till handlingarna. I betänkandet fanns en reservation (S, V) och ett särskilt yttrande (S).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 45 minuter.

2.3 Yttranden till andra utskott

Verksamheten i EU under 2013 (FöU1y)

Den 20 mars 2014 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2013 och eventuella följdmotioner, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Utskottet begränsade sitt yttrande till att gälla vissa avsnitt i skrivelsen och två motionsyrkanden som rörde nationella säkerhetsintressen, försvarsindustrifrågor och försvarsmaterielmarknaden inom EU. Försvarsutskottet föreslog att utrikesutskottet skulle avstyrka motionsyrkandena.

I yttrandet fanns en avvikande mening (S).

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU2y)

Den 25 mars 2014 beslutade konstitutionsutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2013/14:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och de motioner som väckts med anledning av skrivelsen, i de delar som rör utskottets beredningsområde. I skrivelsen redogjorde regeringen för de åtgärder som den har vidtagit med anledning av de riksdagsbeslut som har meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Försvarsutskottet har gått igenom behandlingen av de skrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Vårändringsbudget för 2014 (FöU3y)

Den 10 april 2014 beslutade finansutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att senast den 8 maj 2014 yttra sig över regeringens proposition 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 med eventuella motioner, i de delar som rör utskottets beredningsområde. Försvarsutskottet begränsade sitt yttrande av den 6 maj 2014 till förslag som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och som tas upp i motionerna samt till frågan om nationella säkerhetsintressen. Försvarsutskottet föreslog att finansutskottet skulle avstyrka motionsyrkandena om krisberedskap och JAS 39 E.

I yttrandet fanns två avvikande meningar (SD och V) och ett särskilt yttrande (S).

Den 3 juni 2014 kompletterade utskottet sitt yttrande över vårändringsbudgeten genom ett protokollsutdrag om statens möjlighet att vid behov utöva inflytande över äganderätten till Karlskronavarvet och ett bemyndigande för regeringen att kompensera Saab AB för eventuella kostnader som kan drabba bolaget till följd av miljöskador med anledning av verksamhet som bedrivs på Karlskronavarvet.

Försvarets behov av flygtrafiktjänst (FöU4y)

Den 6 maj 2014 beslutade trafikutskottet att ge försvarsutskottet och näringsutskottet tillfälle att senast tisdagen den 27 maj 2014 yttra sig över frågan om återreglering av viss flygtrafiktjänst, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde. Försvarsutskottet begränsade sitt yttrande till frågan om Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst.

I yttrandet fanns en avvikande mening (M, FP, C och KD).

2.4 Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under 2013/14 års riksmöte beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet höll sex sammanträden och har lämnat  två betänkanden till kammaren. Betänkandena rörde fortsatt svenskt bidrag till insatser i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (UFöU1) och utökat svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU2).

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

2.5 EU-frågor

Information

Försvarsutskottet har varit representerat i de återkommande interparlamentariska CFSP och CSDP om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken riksdagen kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter, och rapporterat till utskottet från mötena.

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har inför utskottet redovisat vilken verksamhet som förekommit vid EU:s försvarsministermöten. Under avsnitt 2.7 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de olika informationstillfällena.

Samtliga av Regeringskansliets faktapromemorior inom utskottets beredningsområde har delats ut till utskottets ledamöter.

Överläggning

Utskottet överlade med försvarsminister Karin Enström om en öppen europeisk försvarsmaterielmarknad med likvärdiga konkurrensvillkor. Utskottets ordförande konstaterade att det fanns en majoritet för regeringens ståndpunkt. En avvikande mening anmäldes.

Subsidiaritetsprövningar

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som hör till Lissabonfördraget - protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt artikel 4 i protokollet ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet översända sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten. Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå - unionsnivå eller nationell nivå - som den föreslagna åtgärden ska vidtas. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska vidtas eller inte.

Av de ärenden som kommissionen har sänt till riksdagen har ett blivit föremål för subsidiaritetsprövning av försvarsutskottet, nämligen Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM (2013) 522).

I prövningen beslutade utskottet att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

2.6 Utvärderings- och forskningsfrågor

På motsvarande sätt som under tidigare år har utskottet under riksmötet fortsatt sitt arbete inom uppföljning och utvärdering genom att följa upp riksdagens beslut med betänkandearbete, resor, besök och föredragningar.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområdet 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnitt 2.7 Offentliga och interna utfrågningar i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och de medverkande vid de totalt 39 informationstillfällena.


2.7 Offentliga och interna utfrågningar

2013-10-03
Information om kommissionens förslag om en mer konkurrenskraftig och effektiv försvars- och säkerhetssektor (KOM(2013) 542), och om faktapromemoria 2012/13:FPM154 av försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet.

2013-10-22

Information om regelverket kring signalspaning av rättschef Maria Hedegård åtföljd av ämnesråd Mikael Andersson från Försvarsdepartementet.

2013-10-24
Information om säkerhetsläget i Sveriges närområde av chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) generalmajor Gunnar Karlson och chefen för underrättelsekontorets EAS-avdelning överste Pär Blid från Must, Försvarsmakten.

2013-10-24
Information om uppföljning av beslutet om svensk insats i Mali av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet och chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand m.fl. från Försvarsmakten.

2013-10-24
Information om stöd till FN:s insats i Syrien av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet och chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand m.fl. från Försvarsmakten.

2013-11-07
Information om FRA:s verksamhet av generaldirektör Dag Hartelius m.fl. från Försvarets radioanstalt.

2013-11-14
Information om personalbehovet och personalrekryteringen inom Försvarsmakten och rekryteringen till hemvärnsförbanden av generaldirektör Peter Sandwall och generallöjtnant Jan Salestrand m.fl. från Försvarsmakten.

2013-11-14
Information om personalbehovet och bemyndiganderamarna för Försvarsmakten av statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet.

2013-11-14
Information inför kommande försvarsministermöte i EU av försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet.

2013-11-26
Information om FRA:s verksamhet av företrädare för Försvarets
radioanstalt.

2013-11-28
Information om incidentberedskapen m.m. av ÖB general Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

2013-12-05
Information om Kustbevakningens verksamhet av generaldirektör
Judith Melin m.fl. från Kustbevakningen.

2014-01-21
Information om Rysslands militära förmåga av företrädare från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

2014-01-28
Information om Riksrevisionens rapport Försvarets förmåga till uthålliga insatser (RiR 2013:22) av riksrevisor Jan Landahl m.fl. från Riksrevisionen.

2014-02-04
Information om konsekvenser av genomförandet av kärnavfallsdirektivet, pågående revidering av kärnsäkerhetsdirektivet samt andra aktuella frågor av generaldirektör Mats Persson m.fl. från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och företrädare från Miljödepartementet.

2014-02-18
Information om ubåtsupphandling av statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet.

2014-02-18

Information inför ett informellt försvarsministermöte av statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet.

2014-03-04
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Ukraina m.m. av utrikesråd Torbjörn Sohlström m.fl. från Utrikesdepartementet.

2014-03-04

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) av chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson m.fl. från Must, Försvarsmakten.

2014-03-06
Information om årsredovisning 2013 och andra aktuella frågor från ÖB general Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

2014-03-11
Information om Kärnavfallsrådets senaste kunskapslägesrapport av ordförande Carl Reinhold Bråkenhielm m.fl. från Kärnavfallsrådet.

2014-03-20
Information om Riksrevisionens rapport Försvarsmaktens omställning (RiR 2014:4) av riksrevisor Jan Landahl m.fl. från Riksrevisionen.

2014-03-20
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Rysslands och omvärldens nästa steg i förhållande till Ukraina från företrädare från Utrikesdepartementet.

2014-03-27
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om situationen i Ukraina av utrikesråd Torbjörn Sohlström m.fl. från Utrikesdepartementet.

2014-03-27
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Sveriges insatser i Afghanistan ur det civila perspektivet av kabinettssekreterare Frank Belfrage och statssekreterare Tanja Rasmusson m.fl. från Utrikesdepartementet och företrädare från Försvarsdepartementet.

2014-03-27
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Sveriges insatser i Afghanistan ur det civila perspektivet av generalsekreterare Anna-Karin Johansson och biståndschef Andreas Stefansson från Svenska Afghanistankommittén.

2014-04-10
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Sveriges insatser i Afghanistan ur det militära perspektivet av statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

2014-04-10
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om Sveriges deltagande i insats i Mali av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch m.fl. från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

2014-04-10

Information inför ett kommande försvarsministermöte i EU av försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet.

2014-04-10
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet inför ett kommande försvarsministermöte i EU av försvarsminister Karin Enström m.fl. från Försvarsdepartementet.

2014-04-10
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om situationen i Ukraina ur ett litauiskt perspektiv av ambassadör Cecilia Ruthström-Ruin.

2014-04-15
Information om Riksrevisionens rapporter Ekonomiska förutsättningar för en fortsatt omställning av försvaret (RiR 2014:7) och Försvaret - en utmaning för staten (RiR 2014:8) av riksrevisor Jan Landahl m.fl. från Riksrevisionen.

2014-04-15
Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om situationen i Ukraina ur ett estniskt perspektiv av ambassadör Anders Ljunggren.

2014-05-06

Information om Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) från ordförande Peter Lagerblad m.fl. från FOS.

2014-05-27
Information från ÖB general Sverker Göranson m.fl. från Försvarsmakten.

2014-08-22

Information om insatser och utmaningar med anledning av skogsbranden i Västmanland av företrädare från berörda kommuner, länsstyrelsen i Västmanland, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Kustbevakningen och SOS Alarm.

2014-09-17

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om ett samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd av utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet och ÖB general Sverker Göranson åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten.


2014-09-17

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om utvecklingen i Ukraina samt i och kring Östersjön av utrikesminister Carl Bildt åtföljd av medarbetare från Utrikesdepartementet, chefen för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) generalmajor Gunnar Karlson och ÖB general Sverker Göranson åtföljd av medarbetare från Försvarsmakten.

2014-09-17

Information till försvarsutskottet gemensamt med utrikesutskottet om FOI:s verksamhet av ställföreträdande generaldirektör Anna-Lena Österborg åtföljd av medarbetare från Totalförsvarets forskningsinstitut.

2.8 Resor och besök

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet gjort följande resor och besök:

Studiebesök hos Försvarets radioanstalt (FRA), Lovön, den 7 november 2013.

Studieresa till Natohögkvarteret i Bryssel den 29 november 2013.

Möte med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), beredningen för samhällsbyggnad, den 11 december 2013.

Rikskonferens arrangerad av Centralförbundet Folk och Försvar i Sälen den 12–14 januari 2014.

Internationella och multidimensionella övningen Viking 14,
den 31 mars–11 april 2014.

Försvarskonferens 2014 arrangerad av Försvarsmaktsråd Skaraborg i Skövde den 1–2 april 2014.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Aten den 3–4 april 2014.

Studiebesök på Första ubåtsflottiljen/HMS Belos den 4 april 2014.

Säkerhets- och försvarsforum (Annual Security and Defence Forum of Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) i Vilnius den 10–11 april 2014.

Studiebesök hos Försvarsmakten på Muskö den 8 maj 2014.

Besök på Veterandagen 2014 i Stockholm den 29 maj 2014.

Under riksmötet har utskottet tagit emot följande utländska delegationer:

Besök av statssekreteraren vid det tjeckiska försvarsministeriet den
6 mars 2014.

Besök av Belgiens vice premiärminister tillika försvarsminister den 29 april 2014.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.