Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

Utskottets beredningsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden om det militära och det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Med totalförsvar avses enligt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Vidare bereder försvarsutskottet ärenden om samhällets krisberedskap i fredstid, vilket bl.a. omfattar åtgärder för att minska samhällets sårbarhet och att upprätthålla räddningstjänst. Ärenden om sjö- och kustövervakning samt kärnteknisk säkerhet, strålskydd och elsäkerhet bereds också av försvarsutskottet.

När det gäller frågor om statsbudgeten bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

I utskottets uppgifter ingår även att bereda forsknings- och framtidsfrågor, bevaka EU-frågor samt följa upp och utvärdera tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade utskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Allan Widman (L), ordförande

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Mikael Jansson (SD)

Jan R Andersson (M)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP), t.o.m. den 6 juni 2016

Anders Schröder (MP), fr.o.m. den 9 juni 2016

Lotta Olsson (M)

Paula Holmqvist (S)

Roger Richtoff (SD)

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Mattias Ottosson (S)

Suppleanter

Kalle Olsson (S)

Dag Klackenberg (M)

Anna-Lena Sörenson (S), t.o.m. den 9 juni 2016

Johan Büser (S), fr.o.m. den 9 juni 2016

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S), fr.o.m. den 9 juni 2016

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD), ledig fr.o.m. den 11 januari 2016 t.o.m. 28 juli 2016

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C), fr.o.m. den 20 april 2016

Av utskottets sjutton ledamöter tillhörde sex Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Allan Widman (L) har varit ordförande och Åsa Lindestam (S) vice ordförande.

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Lars Franzén, kanslichef

Maria Björkman, föredragande

Karin Hebert, föredragande t.o.m. den 21 december 2015

Mats Lundström, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent

Annika Tuvelid, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet 2015/16 höll utskottet 44 sammanträden, varav det första den 23 september 2015 och det sista den 14 juni 2016. Den totala sammanträdestiden omfattade 44 timmar och 55 minuter.

Utskottet har behandlat sammanlagt 8 propositioner, 4 skrivelser och 169 motionsyrkanden.

Utskottet har lämnat 15 betänkanden till kammaren som behandlade totalt 88 olika förslag till riksdagsbeslut. Utskottet lämnade även 4 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap (FöU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap och motioner från den allmänna motionstiden 2015. Bland motionerna finns alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Folkpartiet liberalerna.

Utskottet föreslog att riksdagen anvisar anslagen inom utgiftsområdet i enlighet med den fördelning som regeringen föreslår. Anslagen uppgår till drygt 48,8 miljarder kronor för 2016. Utöver regeringens förslag föreslog utskottet att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2016 besluta om upplåtelse av sådan materiel som kan avvaras under begränsad tid till de länder till vilka JAS 39 C/D har upplåtits. Som en följd av detta föreslog utskottet bl.a. en justering av ändamålet för anslaget 1:11 i förhållande till regeringens förslag.

Utskottet har följt upp regeringens resultatredovisning till riksdagen och lämnade vissa bedömningar av hur arbetet med att förbättra resultatredovisningen kan fortsätta i såväl kvalitativa som kvantitativa termer under inriktningsperioden.

Centerpartiet och Kristdemokraterna hade i sina motioner föreslagit samma anslagsfördelning som regeringen. Dessa motioner tillstyrktes i motsvarande delar. Övriga motionsförslag som behandlas i betänkandet avstyrktes. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna deltog inte i anslagsbeslutet.

I betänkandet fanns 15 reservationer (M, SD, C, V, L, KD) och 5 särskilda yttranden (M, SD, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 55 minuter.


Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten (FöU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) har fått förutsättningar för att kunna bedriva kontrollverksamheten på ett effektivt sätt. Riksrevisionens granskning visade dock att det finns delar av kontrollverksamheten som behöver utvecklas. Det fanns inga skäl, ansåg regeringen, att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av rapporten.

Utskottet instämde i Riksrevisionens iakttagelser och såg positivt på hur kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten fungerar och utvecklas. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av skrivelsen.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Militära frågor (FöU3)

I betänkandet behandlade utskottet motioner från allmänna motionstiden 2014 och 2015. De sammanlagt 51 motionsyrkandena rörde bl.a. olika typer av militär verksamhet, exempelvis grundorganisatoriska frågor, skjutfält och övningsverksamhet, materiel- och anskaffningsfrågor samt frågor om Försvarsmaktens anläggningar och infrastruktur.

I betänkandet föreslog utskottet med anledning av motioner två tillkännagivanden: ett tillkännagivande om att miljöprövningen av övnings- och skjutfält behöver ses över i syfte att förkorta handläggningstiderna så att Försvarsmaktens möjligheter till övning inte allvarligt försvåras samt ett tillkännagivande om att Sveriges tillgång till långräckviddiga bekämpningssystem ska vara en prioriterad materielfråga under kommande mandatperioder. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns tio reservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 40 minuter.

Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm (FöU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm och en följdmotion.

Regeringen framhöll i sin skrivelse att Sverige i motsats till många andra länder under en lång tid har haft ett i grunden väl fungerande system för en samordnad alarmering. I likhet med Riksrevisionen ansåg dock regeringen att systemet för samhällets alarmeringstjänst har en del brister.

Utskottet välkomnade den utredning som är tillsatt av regeringen om hur en nationell alarmeringsfunktion ska kunna inrättas för att samhällets alarmeringstjänst ska kunna samordnas på ett bättre sätt och föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Följdmotionen avstyrktes med hänvisning till pågående utredningsarbete.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 24 minuter.

Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2015/16. I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och att motionsyrkanden om försvarsunderrättelseverksamheten inklusive signalspaning skulle avslås. Utskottet hänvisade till att systemet för att värna den personliga integriteten m.m. vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet bedöms fungera på det sätt som avsetts i lagar och förordningar.

I betänkandet fanns tre reservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 40 minuter.

Skydd för geografisk information (FöU6)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:63 Skydd för geografisk information. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny lag om skydd för geografisk information och några följdändringar i andra lagar.

Det lagförslag som utskottet tillstyrkte ersatte lagen om skydd för landskapsinformation. Den nya lagen har samma syfte som den tidigare, dvs. att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Den föreslagna lagen innebär en rad lättnader, bl.a. i fråga om tillstånd för sjömätning. När det gäller krav på tillstånd för spridning av geografisk information har geografisk information om insjöar, vattendrag och kanaler undantagits. Tillståndskravet har begränsats också på så sätt att spridning av landgeografisk information endast ska vara tillståndspliktig när informationen har hämtats in genom fotografering eller liknande registrering från luftfartyg. Tidigare krav på tillstånd för att inrätta databaser med geografisk information togs bort.

Den nya lagen liksom följdändringarna föreslogs träda i kraft den 1 maj 2016.

Med stöd av 9 kap. 16 § riksdagsordningen om utskottsinitiativ föreslog utskottet utöver detta ett tillkännagivande om att regeringen bör se över bestämmelserna om skyddsobjekt i syfte att förbättra skyddet för vissa militära skyddsändamål och om det finns behov återkomma till riksdagen med förslag till förbättringar.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen debatt hölls i kammaren.


Beredskap för kris och krig (FöU7)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2015/16 i frågor om samhällets krisberedskap.

I betänkandet föreslog utskottet två tillkännagivanden. Det första var med anledning av ett motionsyrkande och innebär att regeringen bör se över förutsättningarna för att ge utbildning på regional eller lokal nivå för räddningstjänstens deltidsbrandkår.

Grunden för det andra tillkännagivandet var den uppföljning som utskottet gjort av informationsinsatser till allmänheten och den enskildes ansvar och beredskap vid kris eller krig. Utskottet ansåg att regeringen bör se över föreskriftsstödet för informationsinsatser till allmänheten inför och under en kris.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående utredningar och arbeten.

I betänkandet fanns 25 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 50 minuter.

Vissa frågor om Försvarsmaktens personal (FöU8)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 motionsyrkanden från allmänna mo-tionstiden 2015.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande om att ytterligare stärka stödet för Sveriges veteraner.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden.

Motionerna som behandlades i betänkandet rörde bl.a. totalförsvarsplikt och mönstring, villkor för olika personalkategorier, veteranfrågor och fri-
villigorganisationer.

I betänkandet fanns 19 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 40 minuter.

Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (FöU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:116 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:1512) om elektromagnetisk kompatibilitet. De ändringar utskottet tillstyrkte i lagen om elektromagnetisk kompatibilitet gjordes för att genomföra EU:s omarbetade direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet och innebar att regeringen skulle bemyndigas att meddela föreskrifter om sanktionsavgifter. Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter utökades enligt förslaget till att omfatta föreskrifter om skadeförebyggande arbete och åtgärder när en utrustning inte överensstämmer med gällande krav. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juni 2016.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (FöU10)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:126 Återställande av bestämmelse i lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.

Utskottet ställde sig bakom regeringens lagförslag. Genom detta föreslogs att bestämmelsen i 7 § 3 lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle återställas till att ha den innebörd som den hade innan 27 kap. 22 § rättegångsbalken ändrades den 1 januari 2015. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 15 juli 2016.

Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

Ingen debatt hölls i kammaren.

Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor (FöU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:94 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor och tre motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor för att kunna genomföra det omarbetade direktivet om explosiva varor inom EU. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juni 2016. Ingen följdmotion väcktes med anledning av propositionen.

I betänkandet föreslog utskottet, mot bakgrund av en motion från allmänna motionstiden 2015/16, ett tillkännagivande till regeringen om att lagstiftningen som omfattar handgranater bör ses över. För att få ett underlag i det arbetet föreslog utskottet att explosiva ämnen i kriminella sammanhang skulle kartläggas.

Utskottet föreslog att övriga motionsyrkanden om klassning och straffsatser gällande handgranater skulle avslås, bl.a. mot bakgrund av pågående utredningsarbete.

I betänkandet fanns en reservation (S, MP).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 19 minuter.

Elsäkerhet (FöU12)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:163 Elsäkerhet, en följdmotion och en motion från allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet ställde sig, med en mindre lagteknisk justering, bakom regeringens förslag till en ny samlad elsäkerhetslag, lag om ändring i ellagen (1997:857) och lag om ändring i lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

En följdmotion väcktes i ärendet. Denna avstyrktes i huvudsak med hän-visning till bestämmelserna i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer.

I anslutning till detta ärende behandlades också ett motionsyrkande från allmänna motionstiden 2015/16 om vagabonderande strömmar. Motionsyrkandet avstyrktes med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 18 minuter.

Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (FöU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:88 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete och följdmotioner.

Den övergripande slutsatsen av granskningen är att länsstyrelsernas krisberedskapsarbete behöver förbättras i flera avseenden för att alla län ska leva upp till statsmakternas mål och krav.

Regeringen delade denna slutsats i skrivelsen och har därför vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för länsstyrelsernas arbete, vilket utskottet välkomnade. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. Följdmotionerna avstyrktes med hänvisning till pågående arbete.

I betänkandet fanns tre reservationer (M, SD, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 6 minuter.

Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands (FöU14)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:122 Deltagande med väpnad styrka i utbildning utomlands och följdmotioner.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet. Förslaget innebar att bemyndigandet för regeringen att sända väpnad styrka utomlands för övning och annan utbildning skulle omfatta all slags övning och annan utbildning inom ramen för internationellt, militärt samarbete. Förslaget innebar således att den nuvarande begränsningen av regeringens beslutsbefogenhet i fråga om övningar och annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet togs bort. Vidare ställde sig utskottet bakom vissa följdändringar i lagen (2014:341) om beslut i särskilda regeringsärenden och i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016.

I betänkandet fanns tre reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 19 minuter.

Stöd till Frankrike med försvarsmateriel (FöU15)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel och följdmotioner.

Efter terroristdåden i Frankrike den 13 november 2015 begärde Frankrike stöd enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) i kampen mot Daish. Begäran avsåg bl.a. stöd med försvarsmateriel i form av ammunition. I betänkandet behandlades förslag om att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2016 besluta om att bistå Frankrike med stöd genom att överlåta sådan försvarsmateriel som kunde avvaras av Försvarsmakten för en begränsad tid. Regeringen föreslog även att den skulle få disponera försäljningsinkomsterna för anskaffning av materiel motsvarande den som säljs.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle besluta i enlighet med vad reger-ingen hade föreslagit. Utöver detta föreslog utskottet att riksdagen skulle ställa sig bakom det som utskottet anfört om att regeringen omgående borde besluta om beställning av den mängd och det slag av ammunition som säljs till Frankrike och tillkännagav detta för regeringen.

I betänkandet fanns två reservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 42 minuter.

Yttranden till andra utskott

Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism (FöU1y)

Den 20 oktober 2015 beslutade justitieutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism och motioner i de delar som rörde utskottets beredningsområde.

Försvarsutskottet begränsade sitt yttrande till att gälla ämnena för nio mo-tionsyrkanden som rörde utskottets beredningsområde, dvs. signalspaning, myndighetssamverkan och militära insatser. Utskottet välkomnade att
regeringen har tagit fram en svensk strategi mot terrorism och avstyrkte de aktuella motionsyrkandena med hänvisning till pågående arbeten. I övrigt hade utskottet inget att anföra med anledning av regeringens skrivelse.

I yttrandet fanns två avvikande meningar (SD, KD) och två särskilda yttranden (M, V).

Kommissionens arbetsprogram 2016 (FöU2y)

Den 12 november 2015 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016, Dags för nya tag (KOM(2015) 610 inklusive bilagor), i de delar som rörde utskottets beredningsområde.

Försvarsutskottet inriktade sig vid behandlingen på två förslag i arbetsprogrammet: handlingsplanen för den europeiska försvarsmarknaden och direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS).

I yttrandet fanns en avvikande mening (SD).


Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (FöU3y)

Den 5 april 2016 beslutade konstitutionsutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen och eventuella följdmotioner i de delar de berör försvarsutskottets beredningsområde.

Försvarsutskottet har vid behandlingen koncentrerat sig på de riksdagsskrivelser som riktats till regeringen med anledning av utskottets betänkanden.

Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 (FöU4y)

Den 22 mars 2016 beslutade utrikesutskottet att ge bl.a. försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16:115 Verksamheten i Europeiska
unionen under 2015 och eventuella följdmotioner i de delar de berör försvarsutskottets beredningsområde.

Försvarsutskottet begränsade sitt yttrande till att gälla ämnena för två
motionsyrkanden som rörde utskottets beredningsområde, nämligen EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik och försvarsmaterielupphandling samt europeisk gräns- och kustbevakning. Utskottet föreslog att de aktuella motionsyrkandena skulle avslås.

I yttrandet fanns en avvikande mening (SD).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utskottet beslutade under 2015/16 års riksmöte att genom deputerade i sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Utskottet höll elva sammanträden om totalt 3 timmar och 55 minuter och lämnade fyra betänkanden till kammaren. Betänkandena var Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats (Resolute Support Mis-sion, RSM) i Afghanistan (prop. 2015/16:41, bet. 2015/16:UFöU1), Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (prop. 2015/16:40, bet. 2015/16:UFöU2), Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (prop. 2015/16:119, bet. 2015/16:UFöU3) och Samförståndsavtal om värdlandsstöd (prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4).

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

EU-frågor

Företrädare för regeringen och Regeringskansliet har regelbundet redovisat för utskottet vilken verksamhet som förekommer vid EU:s försvarsministermöten.

Försvarsutskottet har varit representerat i de halvårsvisa interparlamentariska konferenserna om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), till vilken försvars- och utrikesutskottet gemensamt kan sända en delegation med sex riksdagsledamöter. Delegationerna har återrapporterat till utskottet efter genomförda konferenser.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskotten ska enligt regeringsformen följa upp och utvärdera de beslut som riksdagen har fattat. Utöver det arbete utskottet vanligen gör under ett riksmöte har utskottet även låtit göra en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten. I rapporten Om krisen eller kriget kommer – en uppföljning av infor-mationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap (2015/16:RFR3) har utskottet följt upp de uttalanden det gjort om vikten av information från myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap vid en kris- eller krigssituation.

Utskottet har också beslutat att riksdagens senaste försvarspolitiska beslut ska följas upp. Uppdraget är bl.a. att klargöra i vilken utsträckning den insatsorganisation som riksdagen har beslutat om har bemannats. Uppdraget ska redovisas senast den 14 mars 2017.

Liksom tidigare år har utskottet fått föredragningar om de delar av statens årsredovisning som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Under avsnittet Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar nedan i denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för de drygt 50 informa-tionstillfällena och vilka som medverkat.

Offentlig utfrågning

Den 8 december 2015 arrangerade utskottet en offentlig utfrågning med anledning av rapporten Om krisen eller kriget kommer – en uppföljning av informationsinsatser till allmänheten om den enskildes ansvar och beredskap (2015/16:RFR3). En stenografisk utskrift från utfrågningen finns i utskottets betänkande 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig (bil. 2).

Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

Den 23 september 2015

Information om analysen av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare general Sverker Göranson.

Information från EU:s informella försvarsministermöte den 2–3 september 2015 av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Information om Joint Expeditionary Force (JEF) och eventuellt bidrag till snabbinsatsstyrkan Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare general Sverker Göranson.


Den 24 september 2015

Information tillsammans med utrikesutskottet om Sveriges deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak, Sveriges deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Sveriges deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinstas i Afghanistan av bl.a. kabinettssekreterare Annika Söder från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand från Försvarsdepartementet och generallöjtnant Dennis Gyllensporre från Försvarsmakten.

Den 13 oktober 2015

Information om aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 20 oktober 2015

Information om aktuella frågor av bl.a. överbefälhavare general Micael Bydén.

Den 22 oktober 2015

Information om arbetet med flyktingsituationen i Sverige av bl.a. generaldirektör Helena Lindberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den 5 november 2015

Information om uppföljning av vårens redovisning av nationella risker och förmågor och inriktning för 2016, om samordningen av krisberedskapen, om krisberedskap när det gäller lagring av drivmedel, samhällets betalningssystem m.m. samt redovisade pågående arbete om släckskum inom räddningstjänsten och försvaret av bl.a. generaldirektör Helena Lindberg från MSB.

Den 10 november 2015

Information om aktuella frågor av bl.a. överbefälhavare general Micael Bydén.

Information om aktuella frågor av bl.a. generaldirektör Anders Thornberg från Säkerhetspolisen (Säpo).

Den 12 november 2015

Fördjupad information om nordisk och rysk försvarspolitik:

Presentation av en översikt över utvecklingen av nationella försvarsutgifter med fokus på Nordeuropa och Östersjöregionen av seniora forskarna Pieter Wezeman och Siemon Wezeman, båda från stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri).

Information om försvarspolitiska reaktioner och utmaningar i vårt närområde i ljuset av kriget i Ukraina av forskare från enheten för säkerhetspolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Information inför FAC (försvar) den 17 november 2015 i Luxemburg, och om andra aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 19 november 2015

Information tillsammans med utrikesutskottet om internationellt samarbete mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) av bl.a. utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder och försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 1 december 2015

Information om aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 3 december 2015

Information om Kustbevakningens flyktinginsatser i Medelhavet av bl.a. överdirektören och stf. generaldirektör Anders Kjaersgaard från Kustbevakningen (KBV).

Information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) om EU:s direktiv för nät- och informationssäkerhet (NIS), samt särskild information om EU:s arrangemang för integrerad politisk krishantering (IPCR) av bl.a. statssekreterare Ann Linde från Justitiedepartementet.

Den 10 december 2015

Information om Statens haverikommissions verksamhet av bl.a. general-direktör Hans Ytterberg från Statens haverikommission.

Information om Utredningen om översyn av bestämmelserna om undersökning av olyckor (SOU 2014:82) av utredaren Johan Franson.

Den 17 december 2015

Information tillsammans med utrikesutskottet om svenskt stöd till Frankrike enligt artikel 42.7 i fördraget om Europeiska unionen av bl.a. utrikesminister Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 19 januari 2016

Information om Hemvärnet av rikshemvärnschef Roland Ekenberg.

Den 21 januari 2016

Information om aktuella frågor av bl.a. överbefälhavare general Micael Bydén.

Den 28 januari 2016

Information om Försvarsmaktens inventering av skyddsobjekt av bl.a. chefen för insatsledningen generallöjtnant Göran Mårtensson.

Den 2 februari 2016

Information inför EU:s informella försvarsministermöte och om andra aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Uppföljning och information om skogsbranden i Västmanland och länsstyrelsernas krisberedskapsarbete:

Information om Skogsbrandsutredningen av utredaren Aud Sjökvist.

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om myndighetens pågående arbete med regeringens uppdrag att genom erfarenhetsåterföring stärka samhällets krisberedskap av bl.a. biträdande avdelningschef Jan Wisén.

Information om Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete (RiR 2015:18) av bl.a. riksrevisor Margareta Åberg från Riksrevisionen.

Den 4 februari 2016

Information om Statskontorets rapport Reformeringen av försvarslogistiken (2015:11) av bl.a. generaldirektör Ingvar Mattson från Statskontoret.

Information om reformeringen av försvarslogistiken och om radarsystemet ArtE 740 av bl.a. överdirektör Dan Ohlsson från Försvarets materielverk (FMV).

Den 23 februari 2016

Information om aktuella frågor av bl.a. överbefälhavare general Micael Bydén.

Den 25 februari 2016

Information om Riksrevisionens rapport Regeringens styrning av SOS Alarm – viktigt för människors trygghet (RiR 2015:11) av bl.a. riksrevisor Susanne Ackum från Riksrevisionen.

Den 1 mars 2016

Information om iakttagelser i Stockholms skärgård m.m. av bl.a. generaldirektör Peter Sandwall från Försvarsmakten.

Den 3 mars 2016

Information från Ekonomistyrningsverket (ESV) med anledning av rap-
porterna Anslagsfinansiering av Försvarets materielverk (ESV-rapport 2015:59), En ändamålsenlig styrning av Försvarsmaktens investeringar (ESV-rapport 2015:47), Fungerande styrning av försvarets materiel- och logistikförsörjning (ESV-rapport 2014:39) och Finansiell styrning av försvaret (ESV-rapport 2013:57) av bl.a. generaldirektör Mats Wikström.

Information om Försvarsmaktens budgetunderlag för 2017 m.m. av bl.a. generaldirektör Peter Sandwall från Försvarsmakten.

Den 8 mars 2016

Information inför ministerrådet (allmänna rådet) den 15 mars 2016 om förslaget (KOM(2016) 115 slutlig) till rådets förordning om tillhandahållande av krisstöd inom unionen av bl.a. statssekreterare Ann Linde från Justitiedepartementet.

Den 22 mars 2016

Information från Justitiedepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten om aktuella frågor såsom bl.a. it-attacken mot flera nyhetsredaktioners webbsidor den 19 mars 2016 och proposition 2015/16:153 Stöd till Frankrike med försvarsmateriel av bl.a. inrikesminister Anders Ygeman, försvarsminister Peter Hultqvist och överbefälhavare general Micael Bydén.

Den 5 april 2016

Information om Afghantolkarna m.fl. av bl.a. tillförordnade insatschefen konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten och generaldirektör Anders Danielsson från Migrationsverket.

Information om aktuella frågor av bl.a. tillförordnade insatschefen
konteramiral Anders Grenstad från Försvarsmakten.

Information om utredningen att se över straffbestämmelserna i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor av utredare professor Petter Asp.

Den 14 april 2016

Information inför utrikesrådet (FAC) den 19 april 2016 av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Den 21 april 2016

Information om Försvarsmaktens ej krigsplacerade materiel av bl.a. generallöjtnant Anders Silwer.

Den 26 april 2016

Information om Försvarsmaktens årsredovisning för 2015 av bl.a. revi-

sionsdirektör Thomas Dawidowski från Riksrevisionen.

Den 28 april 2016

Information om flygverkstäderna och utfärdande av underhållsintyg av flygsäkerhetsinspektör Anders Janson från Försvarsmakten och av över-direktör Dan Olsson från Försvarets materielverk (FMV).

Information om frågor som gällde underhållet av flygmotorn i JAS39 Gripen av generallöjtnant Anders Silwer från Försvarsmakten och av bl.a. överdirektör Dan Olsson från Försvarets materielverk (FMV).

Den 10 maj 2016

Information om aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist och statssekreterare Jan Salestrand.

Den 12 maj 2016

Information från Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté (FOS) om verksamheterna och om frivilligorganisationernas ekonomiska situation av FOS:s ordförande Annette Rihagen.

Den 17 maj 2016

Information om den nuvarande militära utvecklingen i Arktis och en introduktion till olika nationella säkerhetspolitiska inriktningar kring arktiska frågor av seniora forskaren Siemon Wezeman och forskaren Ekaterina Klimenko, båda från stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (Sipri).

Den 19 maj 2016

Information om beredskapslagring m.m. av generaldirektör Mikael Odenberg från Affärsverket svenska kraftnät och av bl.a. chef Mikael Toll från Energimyndigheten.

Den 26 maj 2016

Information om beredskapslagring m.m., tema dricksvatten och livsmedelsförsörjning av bl.a. tf. generaldirektör Annica Sohlström från Livsmedelsverket och av huvudsekreterare Folke K Larsson från Dricksvattenutredningen (SOU 2016:32).

Den 7 juni 2016

Information av Säkerhetspolisen (Säpo) om årsboken 2015 m.m. av bl.a. generaldirektör Anders Thornberg.

Den 9 juni 2016

Information av Fortifikationsverket om myndigheten och de uppgifter och utmaningar den ser framför sig de närmaste fyra till fem åren (försvars-beslutsperioden) av bl.a. generaldirektör Urban Karlström.

Information av Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) om
aktuella frågor av chefen för Must generalmajor Gunnar Karlson med medarbetare.

Den 14 juni 2016

Information om aktuella frågor av bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist.

Resor, besök, konferenser och seminarier

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet deltagit i följande resor, besök, konferenser och seminarier:

Konferens med Natos parlamentariska församling i Stockholm den 24–25 september 2015.

Besök på Försvarshögskolan i Stockholm för att delta i paneldebatt där partierna presenterade sin försvarspolitik och framtidsvision för de studerande vid den högre militära stabsutbildningen den 21 oktober 2015.

Besök på Försvarsmaktens signalspaningsfartyg HMS Orion på Berga
Örlogsbas i Haninge den 23 och den 26 oktober 2015.

Konferens om svensk-finskt försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete på Hanaholmen, Helsingfors, den 2–3 november 2015.

Seminarium om säkerhet och styrning i det globaliserade Arktis, Århus universitet, Danmark, den 12–13 november 2015.

Möte med Försvarsmaktens ledning på Högkvarteret i Stockholm den 18 november 2015.

Besök hos Försvarets radioanstalt (FRA) på Lovön den 24 november 2015.

Försvarsmaktens seminarium Myndighetsöverskridande samarbete kring stöd till personal på internationella uppdrag på Karlbergs slott i Solna den 2 december 2015.

Medaljceremoni för Sveriges andra kontingent i Mali vid Livregementets husarer i Karlsborg den 11 december 2015.

Rikskonferens arrangerad av Folk och Försvar i Sälen den 10–12 januari 2016.

Besök hos SOS Alarms SOS-central för nödnumret 112 i Stockholm den 24 februari 2016.

Besök hos Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) i Kista den 24 februari 2016.

Försvarsmaktens Veteranforskningsseminarium i Stockholm den 8 mars 2016.

Seminarium med inrikesminister Anders Ygeman på Justitiedepartementet den 9 mars 2016.

Besök hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Stockholm den 9 mars 2016.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Haag, Nederländerna, den 6–8 april 2016.

Besök hos Försvarshögskolan i Stockholm för att delta i paneldebatt med anledning av högskolans avslutning av syntesvecka av högre kurs steg 2 i samhällets krisberedskap den 7 april 2016.

Försvarskonferens 2016 arrangerad av Försvarsmaktsråd Skaraborg i Skövde den 18–19 april 2016.

Säkerhets- och försvarsforum för Baltikum, Norden och Polen (Annual Security and Defence Forum of the Defence Committees of the Baltic, Nordic and Polish Parliaments) på Bornholm, Danmark, den 22–23 maj 2016.

Bemanning av utställningsmonter och deltagande i Försvarsmaktens Veterandag 2016 i Stockholm den 29 maj 2016.

Besök i Irak hos det svenska insatsförbandet i Erbil den 23–24 maj 2016.

Besök på Hemvärnets stridsskola i Vällinge, Norsborg, den 8 juni 2016.

Seminarium med Försvarsmaktens ledning på Högkvarteret i Stockholm den 15 juni 2016.

Medaljceremoni för Sveriges tredje kontingent i Mali vid Livregementets husarer i Karlsborg den 17 juni 2016.

Utrikespolitisk diskussion (Gullrandadiskussionen) hos Republiken Finlands president Sauli Niinistö i Nådendal, Finland, den 19–20 juni 2016.

Utskottsresa (delegationsresa) till Malaysia och Singapore den 26 augusti–3 september 2016. Syftet var bl.a. att få en fördjupad förståelse för den regionala försvars- och säkerhetspolitiken och det förebyggande och hanterande arbetet avseende civila kriser, t.ex. naturolyckor, genom att utbyta erfarenheter med aktörer i Malaysia och Singapore.

Interparlamentarisk konferens om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP) i Bratislava, Slovakien, den 2–4 september 2016.

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet tagit emot följande besök:

Iraks talman Dr. Saleem Al-Jbori med delegation den 17–18 september 2015.

Dr. Dlamini Zuma, ordförande för den afrikanska unionens kommission med delegation den 21 september 2015.

Australiensiska senatorn Stephen Conroy med delegation den 13 oktober 2015.

Lettlands försvarsminister Raimonds Bergmanis med delegation den 22 oktober 2015.

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg med delegation den 10 november 2015.

Estlands försvarsutskott den 12 november 2015.

Afghanistans president Mohammad Ashraf Ghani med delegation den 4 december 2015.

Moldaviens talman Andrian Candu med delegation den 9 februari 2016.

Tjeckiens försvarsminister Martin Stropnicky med delegation den 7 april 2016.

Konstantin I. Kosatjev, ordförande i det ryska federationsrådets utrikesutskott med delegation den 21 april 2016.

David Bakradze, Georgiens minister för europeisk och euroatlantisk integration med delegation den 27 april 2016.

Före detta riksdagsledamöter på riksdagens veterandag 2016 den 11 maj 2016.

Ambassadör Håkan Jevrell från den svenska ambassaden i Singapore den 19 maj 2016 som informerade inför utskottets resa till Malaysia och
Singapore hösten 2016.

Natos biträdande generalsekreterare Tacan Ildem med delegation inför
Natotoppmötet i Warszawa, Polen, den 25 maj 2016.

Professor Christopher Kojm med studenter vid Elliott School of International Affairs vid George Washington University (GWU) i Washington, USA, den 26 maj 2016.

Finlands talman Maria Lohela med delegation den 26 maj 2016.

Amerikanska kongressledamöter den 27 maj 2016.

Irans utrikesminister Javad Zarif med delegation den 1 juni 2016.

Försvarsattaché Roger Nilsson från den svenska ambassaden i Kuala Lumpur, Malaysia, den 16 juni 2016 som informerade inför utskottets resa till Malaysia och Singapore hösten 2016.

Finlands utrikesminister Timo Soini med delegation den 17 augusti 2016.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Amerikanska kongressledamöterna Tom Cotton och Mike Pompeo med delegation den 1 september 2016.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.