Försvarsutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:23499F

Försvarsutskottets verksamhet under riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsutskottets arbetsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Vad gäller frågor om statsbudgeten, bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Med totalförsvar avses enligt beredskapsförordningen (1993:242) den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Försvarsutskottet bereder även ärenden om samhällets räddningstjänst, åtgärder för att minska samhällets sårbarhet samt sjö- och kustövervakningen.

Sedan riksmötet 2006/07 hanterar utskottet frågor rörande kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd.

I utskottets uppgifter ingår även arbetet med uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet samt bevakning av EU-frågor.

Försvarsutskottets sammansättning m.m.

Av utskottets sjutton ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Anders Karlsson (s) är ordförande och Rolf Gunnarsson (m) är vice ordförande. Försvarsutskottets närmare sammansättning under verksamhetsåret framgår av bilaga 1, i bilagan framgår även personalsammansättningen vid försvarsutskottets kansli.

 

Verksamhetens omfattning och inriktning

Försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Försvarsutskottet har under riksmötet 2008/09 behandlat 5 propositioner utöver budgetpropositionen för år 2009, 3 framställningar från Riksrevisionens styrelse samt 80 motioner och 248 yrkanden.

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet 37 sammanträden, det första ägde rum den 23 september 2008 och det sista den 9 juni 2009. Den totala sammanträdestiden omfattade 36 timmar och 15 minuter.

11 betänkanden har lämnats till kammaren och 1 yttrande genom protokollsutdrag har lämnats till annat utskott. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

FöU1 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:1 utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.

Budget för utgiftsområdet

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens förslag i budgetpropositionen om beredskapskredit, anslag, bemyndiganden, investeringsplaner och avgiftsuttag.

Sammanlagt föreslås anslag inom utgiftsområdet på 44,7 miljarder kronor, varav för Försvar 40,4 miljarder kronor, Samhällets krisberedskap 4,0 miljarder kronor, Strålsäkerhet 0,3 miljarder kronor och Elsäkerhet 0,04 miljarder kronor.

Insatsorganisationen

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktning för insatsorganisationens utformning för 2009.

Materielprojekt

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2009.

Lagförslagen

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens lagförslag.

Motioner, reservationer och särskilda yttranden

Utskottet föreslår att samtliga motioner avslås. Det finns 4 reservationer från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna och 1 särskilt yttrande från Socialdemokraterna i betänkandet.

FöU2 Insatser för att hantera omfattande elavbrott

I detta betänkande behandlar utskottet 2007/08:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående insatser för att hantera omfattande elavbrott samt därtill hörande följdmotioner. I betänkandet behandlas även en motion från allmänna motionstiden 2007 samt en motion från allmänna motionstiden 2008 som tar upp frågan om säker elförsörjning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och Svenska kraftnät har ett tillräckligt underlag för att kunna förebygga omfattande elavbrott och om statens åtgärder ger förutsättningar för att omfattande elavbrott kan hanteras. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Statens insatser för att hantera omfattande elavbrott (RiR 2007:17). Rapporten publicerades i juni 2007.

Riksrevisionens styrelse har med anledning av granskningen överlämnat en framställning till riksdagen i vilken föreslås att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till att underlaget för att kunna förebygga omfattande elavbrott förbättras samt att regeringen vidtar åtgärder för att statens förmåga att hantera omfattande elavbrott förbättras.

Utskottet anser, i likhet med Riksrevisionen, att tillgången till el är grundläggande för samhällets funktion. Det är därför nödvändigt att ställa höga krav på grundläggande säkerhet inom elförsörjningen, både vad det gäller underlaget för att förebygga omfattande elavbrott och åtgärder för att hantera ett sådant elavbrott.

Sedan Riksrevisionen avlämnade sin rapport i juni 2007 har regeringen bl.a. beslutat att utreda Svenska kraftnäts befogenheter relativt branschen vid svåra påfrestningar i elsystemet. Vidare har regeringen säkerställt att det tas fram ett underlag om stamnätets dimensionering är rimlig relativt de kostnader som samhället kan drabbas av i händelse av svåra påfrestningar.

Resultatet av dessa åtgärder bör enligt utskottets mening avvaktas, och utskottet avstyrker på den grunden framställning 2007/08:RRS14 och samtliga i betänkandet behandlade motionsyrkanden.

I betänkandet finns en reservation av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

FöU3 Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri

I detta utlåtande behandlar utskottet Europeiska kommissionens meddelande En strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU, KOM (2007) 764.

Utskottet välkomnar det initiativ till en strategi för en starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindustri i EU som kommissionen presenterar och ställer sig bakom de strävanden som framkommer av meddelandet. En väl fungerande försvarsindustrimarknad utgör en viktig komponent i uppfyllandet av de gemensamma åtagandena inom den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken.

I ärendet har anmälts två motivreservationer (s), (v, mp).

 

FöU4 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:59 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar).

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller regeringens förslag att godkänna överenskommelsen mellan Sverige och Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar) av den 19 december 2007 samt att anta regeringens förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

Till betänkandet är fogat en reservation (v, mp).

FöU5 Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser

I detta betänkande behandlar utskottet 2008/09:RRS4 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående dricksvattenförsörjning.

Riksrevisionen har granskat om regeringen och de statliga myndigheterna skapat tillräckliga förutsättningar för att allvarliga kriser inom dricksvattenförsörjningen ska kunna hanteras. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora kriser (RiR 2008:8) som publicerades den 11 juni 2008.

Riksrevisionens styrelse anser att iakttagelserna som redovisats i rapporten är allvarliga och menar att regeringen snarast bör vidta de åtgärder som behövs för att förbättra samhällets beredskap inför en stor kris i dricksvattenförsörjningen.

Utskottet ser allvarligt på att Riksrevisionen i sin granskning funnit brister i dricksvattenförsörjningen.

Sedan rapporten publicerades sommaren 2008 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bildats och startat sin verksamhet. Myndigheten har bl.a. till uppgift att samordna och samverka med de aktörer som kan komma att bli involverade i en kris. Utskottet förutsätter att den nya myndigheten på ett positivt sätt kommer att bidra till att göra det svenska samhället säkrare och mer motståndskraftigt.

Utskottet har även erfarit att Regeringskansliet påbörjat ett arbete med att bl.a. se över grundläggande säkerhetskrav, utövande av tillsyn och kartläggning av förstärkningsmateriel för att förbättra beredskapen för en kris inom dricksvattenförsörjningen. Även ansvarsfördelningen och samverkansformerna på området kommer att belysas.

Utskottet anser att Riksrevisionens styrelses redogörelse 2008/09:RRS4 bör läggas till handlingarna.

FöU6 Regeringen och krisen

I detta betänkande behandlar utskottet 2008/09:RRS5 Riksrevisionens styrelses framställning angående Regeringen och krisen. I betänkandet behandlas även en motion från allmänna motionstiden hösten 2007 och nio motionsyrkanden från allmänna motionstiden hösten 2008.

Riksrevisionen har under åren 2007–2008 genomfört sex granskningar av ansvariga myndigheters beredskap för att hantera olika typer av hot mot samhället.

Granskningen av regeringens styrning av krisberedskapen och egen krishantering har utgått ifrån de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i samband med dessa granskningar.

Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen

     tar initiativ till en översyn av lagreglerna rörande sektorslagstiftningen och regeringens befogenheter vid ett nationellt krisläge samt ser över myndigheternas ansvars- och uppgiftsfördelning för att säkerställa samhällets förmåga att hantera en omfattande samhällskris,

     återkommande informerar riksdagen om vilka åtgärder som regeringen har vidtagit för att förbättra beredskapen och gör en bedömning av samhällets samlade krisberedskap och förmåga att hantera en omfattande kris.

Utskottet anser att frågorna om samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser är mycket viktiga. Riksrevisionens rapport publicerades dock i juni 2008, dvs. innan den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bildades och innan kansliet för krishantering inom Regeringskansliet kommit i gång med sin verksamhet. Utskottet anser att flertalet av de yrkanden som framställts i betänkandet faller under den nya myndighetens ansvarsområde. Utskottet avstyrker Riksrevisionens styrelses framställning angående Regeringen och krisen punkterna 1 och 2 samt de i betänkandet behandlade motionsyrkandena.

I betänkandet finns fem reservationer av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna.

FöU7 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd

I detta betänkande behandlar utskottet 16 motionsyrkanden som rör frågor om kärnteknisk säkerhet och strålskydd, vilka väcktes under den allmänna motionstiden under 2008/09 års riksmöte.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

FöU8 Transporter av radioaktivt avfall m.m.

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:121 Transporter av radioaktivt avfall, m.m.

Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionen och därmed regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet, lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220), lag om ändring i lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt lag om ändring i lagen (2006:652) om upphävande av lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m.

Inga följdmotioner har inkommit i ärendet.

FöU9 Några frågor om sekretess och tillgång till register

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2008/09:152 Några frågor om sekretess och tillgång till register. I propositionen föreslås ändringar i förslaget till den nya offentlighets- och sekretesslag som föreslås träda i kraft den 30 juni, i lagen (1998:620) om belastningsregister och i lagen (1998:621) om misstankeregister. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009.

Utskottet tillstyrker propositionen, några motioner i ärendet har inte avlämnats.

Med anledning av ett av förslagen i proposition 2008/09:152 föreslår utskottet i betänkandet vidare vissa smärre redaktionella justeringar i den föreslagna nya offentlighets- och sekretesslagen.

FöU10 Försvarets inriktning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar jämte tillhörande motioner.

Utskottet behandlar dessutom vissa motioner från de allmänna motionstiderna hösten 2007 och hösten 2008.

Regeringens proposition bygger på underlag i form av rapporter från Försvarsberedningen och underlag från Försvarsmakten.

Säkerhetspolitisk inriktning

Utskottet tillstyrker att målen för vår säkerhet är att

     värna befolkningens liv och hälsa

     värna samhällets funktionalitet

     värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Utskottet delar regeringens uppfattning att ett enskilt militärt väpnat angrepp direkt mot Sverige är fortsatt osannolikt under överskådlig tid. Kriser och incidenter, som även inbegriper militära maktmedel, kan dock också uppstå i vår region, och på längre sikt kan militära angreppshot likväl aldrig uteslutas. Den säkerhetspolitiska situationen i norra Europa är under förändring och är således behäftad med osäkerhet och kan leda till utmaningar.

Utskottet ställer sig bakom den av regeringen deklarerade solidaritetsförklaringen som omfattar EU-medlemmar samt Norge och Island.

Utskottet ställer sig bakom vad utrikesutskottet framhållit i sitt yttrande om den säkerhetspolitiska inriktningen som helhet och har ingen annan uppfattning än vad utrikesutskottet anför.

Försvarspolitisk inriktning

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag att målet för politikområdet Försvar upphör att gälla vid utgången av 2009 och godkänner regeringens förslag till det mål för det militära försvaret som ska gälla fr.o.m. 2010.

Målet för det militära försvaret ska fr.o.m. 2010 vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att

     hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen

     förebygga och hantera konflikter och krig

     skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen godkänner regeringens förslag att de krav på operativ förmåga som riksdagen tidigare beslutat ska upphöra att gälla vid utgången av 2009 och godkänner regeringens förslag till Försvarsmaktens operativa förmåga fr.o.m. 2010.

Försvarsmakten ska fr.o.m. 2010 ha en operativ förmåga som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra omvärldsbevakning, insatser och utveckling av insatsorganisationen. Denna operativa förmåga ska uppnås enskilt och tillsammans med andra.

Insatsorganisationens utformning

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag till inriktningen för insatsorganisationens utformning 2014.

Utskottet har erfarit att det pågår ett fortsatt utredningsarbete om den närmare utformningen av förbanden. Utskottet utgår från att regeringen årligen t.ex. i budgetpropositionen underställer riksdagen ett förnyat underlag för prövning av insatsorganisationens utformning i likhet med hittillsvarande ordning.

Hemvärn

Utskottet välkomnar att det sker en satsning på hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna. Detta ligger i linje med den uppfattning om hemvärnets betydelse som utskottet vid flera tillfällen framfört.

Personalförsörjning

Den nya insatsorganisationen bygger på att ett nytt personalförsörjningssystem införs. Det nuvarande personalförsörjningssystemet måste reformeras om det ska vara möjligt att höja förbandens insatsberedskap och en mer mångsidig användning av förbanden.

Den största förändringen sker när det gäller personalförsörjningen av soldater och sjömän. Totalförsvarsplikten ska tillämpas när försvarsberedskapen så kräver. Enligt propositionen ska den grundläggande soldatutbildningen vara frivillig. Därefter ska soldaterna kunna anställas på heltid eller på deltid. Soldaterna och sjömännen ska ha skyldighet att tjänstgöra såväl i Sverige som i internationell fredsfrämjande verksamhet.

Utskottet kan konstatera att det återstår viktiga frågor som behöver klaras ut i det fortsatta arbetet. Hit hör hur längre tidsbegränsade anställningar bäst uppnås, skydd för annan anställning och rätt till tjänstledighet.

Den pågående Kommittén om en förändrad totalförsvarsplikt (Fö 2008:01) kommer enligt utskottet att ha en viktig roll när det gäller att ta fram underlag om detta. Den av regeringen aviserade personalförsörjningsutredningen kommer också att lämna viktiga bidrag för personalförsörjningssystemets genomförande. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll när det gäller genomförandet av reformen.

Materielförsörjning och logistik

Utskottet understryker att försvarsindustrin sedan decennier har en central roll i svensk försvarspolitik. Detta ger Sverige inflytande och har betydelse för vår strävan att integreras i försvars- och säkerhetspolitiskt samarbete med andra länder.

Försvarsutskottet erinrar om vad man anfört tidigare, nämligen att det finns starka skäl att reformera verksamheten inom Försvarsmaktens logistik för att överföra resurser till den kärnverksamhet som genomförs vid armé-, marin- och flygstridskrafterna.

Grundorganisation

Utskottet delar regeringens mening att det inte ska ske några nedläggningar av organisationsenheter inom grundorganisationen under innevarande mandatperiod.

Frivillig försvarsverksamhet

Utskottet uttalar sig igen om den stora betydelse som de frivilliga försvarsorganisationerna har. De bidrar på ett betydelsefullt sätt till den folkliga förankringen av försvaret, samtidigt som de bedriver en kostnadseffektiv verksamhet.

Utskottet kommer att ta ställning till finansieringsformerna för den frivilliga försvarsverksamheten vid budgetprövningen för 2010.

Civil-militär samverkan

Utskottet delar regeringens bedömning att civil-militär samverkan inför och under internationella insatser bör förbättras.

Mark- och miljöfrågor

Utskottet anser liksom man gjort tidigare att allmänhetens tillträdesmöjligheter till Försvarsmaktens övnings- och skjutfältsområden måste säkerställas då det inte pågår någon militär verksamhet där.

Utskottet utgår från att regeringen regelbundet återkommer med en redovisning över hur utnyttjandet och avvecklingen av de militära fälten fortskrider.

Utskottet anser nu liksom vid tidigare tillfällen att miljöfrågorna i försvaret även i fortsättningen ska prioriteras högt. Regeringen bör fortsätta att redovisa för riksdagen hur detta arbete fortskrider.


Ekonomisk styrning och ekonomiska ramar

Utskottet delar regeringens bedömning att den ekonomiska nivå för försvaret som regeringen beräknade för 2009 bör vara utgångspunkten för den årliga prövningen i respektive års budgetproposition.

Utskottet framhåller att man vid olika tillfällen begärt ett förbättrat underlag för sina ställningstaganden om materielprocessen.

Utrikes- och arbetsmarknadsutskotten

Utrikes- och arbetsmarknadsutskotten har yttrat sig över propositionen och de motionsyrkanden som har anknytning till utskottens beredningsområden.

Utrikes- och arbetsmarknadsutskotten avstyrker motionsyrkandena.

Motionerna

Utskottet avstyrker samtliga motioner.

Reservationer och särskilda yttranden

Det finns 12 reservationer från (s), (v) och (mp) och 2 särskilda yttranden från (fp) respektive (mp) i betänkandet.

FöU11 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar

I detta utskottsinitiativ konstaterar utskottet att den omfattande och noggranna beredning av ett förslag till en komplettering av signalspaningslagen som riksdagen begärt kommer att göra att tidpunkten för när signalspaning i kablar ska starta behöver senareläggas.

Med stöd av riksdagsordningen (RO 3:7) föreslår utskottet att bestämmelsen i lagen om elektronisk kommunikation om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter föreslås gälla fr.o.m. den 1 december 2009.

Det finns 1 särskilt yttrande (s, v, mp) i betänkandet.

Utfrågningar

Utskottet har anordnat två öppna utskottsutfrågningar under året dels den 4 december om förhållandena i Afghanistan med anledning av proposition 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, dels den 5 maj om system för Försvarsmaktens framtida bemanning med anledning av proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Ett antal myndigheter, organisationer och arbetsgivarorganisationer inbjöds att medverka. Utfrågningarna är dokumenterade genom stenografiska uppteckningar som publicerats i serien Rapporter från riksdagen, RFR 2008/09:7, respektive i betänkande 2008/09:FöU10.

Av bilaga 2 till denna verksamhetsberättelse framgår de medverkande vid de båda utfrågningstillfällena.

EU-bevakning under riksmötet

Försvarsminister Sten Tolgfors (m) och representanter för Regeringskansliet samt överbefälhavaren general Håkan Syrén och representanter för Försvarsmakten har vid flera tillfällen redovisat för utskottet vilken verksamhet som tilldragit sig vid dels EU:s försvarsministermöten, dels EU:s försvarschefsmöten.

Av bilaga 2 till denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och medverkande vid de olika informationstillfällena.

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under 2008/09 års riksmöte beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet höll nio sammanträden och har lämnat tre betänkanden till kammaren.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

Resor och studiebesök

Under riksmötet har hela eller delar av utskottet gjort följande studiebesök:

          Hemvärnets stridsskola i Vällinge den 22 oktober.

          Parlamentsbesök i Tallinn, Estland den 4–6 november 2008.

          Seminarium och visning av Visbysystemet på korvetten MHS Helsingborg vid Skeppsholmen, Stockholm den 14 november 2008.

          Försvarsmaktens specialförband i Karlsborg den 17 november 2008.

          Den årliga rikskonferensen arrangerad av Centralförbundet Folk och Försvar i Sälen den 18–20 januari 2009.

          Informationsmöte med Försvarsmaktens ledning och den nytillträdde överbefälhavaren Sverker Göranson (2009-03-25) den 14 april 2009.

Utländska besök    

Under riksdagsåret har utskottet tagit emot följande utländska delegationer:

          Greklands försvarsutskott onsdagen den 22 november 2008.

          Nederländernas försvarsutskott torsdag den 12 februari 2009.

          Norges försvarsutskott tisdagen den 24 mars 2009.

 


Bilaga 1

Försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Anders Karlsson (s) ordförande

Rolf Gunnarsson (m) vice ordf.

Karin Enström (m)

Peter Jonsson (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Staffan Danielsson (c)

Michael Hagberg (s)

Allan Widman (fp)

Mats Berglind (s)

Isabella Jernbeck (m)

Åsa Lindestam (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Rolf K Nilsson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Inger Jarl Beck (s)

Rosita Runegrund (kd) t.o.m. 9/2

Kjell Eldensjö (kd) fr.o.m. 9/2

Peter Rådberg (mp)

 

Suppleanter

Patrik Forslund (m)  t.o.m. 2/10

Ulf Grape (m) fr.o.m. 2/10

Peter Jeppsson (s)

Maria Plass (m)

Eva Sonidsson (s) t.o.m. 16/10

Tommy Waidelich (s) fr.o.m. 27/11

Björn Leivik (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Ann-Kristine Johansson (s)

Nina Larsson (fp)

Håkan Juholt (s)

Anna König Jerlmyr (m)

Magdalena Streijffert (s)*

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) t.o.m. 9/2

Irene Oscarsson (kd) fr.o.m. 9/2

Anti Avsan (m)

Alice Åström (v)

Johan Löfstrand (s)

Annelie Enochson (kd)

Maria Wetterstrand (mp)

Annicka Engblom (m)

Claes Västerteg (c)

Eva Flyborg (fp)

Torbjörn Björlund (v)

Per Bolund (mp)*

Leif Pettersson (s)*

Kerstin Engle (s)

Mats Sander (m) fr.o.m. 16/10

 

* ers. Lage Rahm  (mp) 081001–090113

* ers. Anna-Karin Nylund (s) 081110–081231

* ers. Björn Lind (s) 090807–100215

 

 


Försvarsutskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Ulf Birath, föredragande

Kristina Himmelstrand Sundström, föredragande

Annli Halabi, föredragande 1/9–30/6

Satu Saariniemi, utskottsassistent

Monique Svensson, utskottsassistent fr.o.m. 1/11

 


Bilaga 2

Utfrågningar och uppvaktningar

1.       2008-09-30
Information om de franska ambitionerna under dess ordförandeskap i EU hösten 2008 samt Sveriges förberedelser för ordförandeskapet hösten 2009 av statssekreterare Håkan Jevrell från Försvarsdepartementet.
Information om EU:s kommande informella försvarsministermöte av Försvarsminister Sten Tolgfors (m) m.fl. från Försvarsdepartementet.

2.       2008-09-30
Redovisning av haveriutredningen angående helikopterolyckan 2007 i Ryd av Göran Rosvall, Agne Widholm och Lena Kecklund från Statens haverikommission.

Försvarsmakten kommenterade haveriutredningen samt Försvarsmaktens arbete med anledning av utredningen av generalmajor Anders Silwer, överste Thomas Karlsson och kommendörkapten Anders Johnson från Försvarsmakten.

3.       2008-10-23
Information om budgetläget 2008–2010, rapporten till Ekonomistyrningsverket samt budget- och planeringssystemet PRIO av konteramiral Jörgen Ericsson, brigadgeneral Göran Mårtensson, ekonomidirektör Lars Eriksson, avdelningsdirektör Mia Arblom och överste Bengt Persson från Försvarsmakten.

4.       2008-10-30
Information inför GAERC/Försvarsministermöte av departementsråd Peter Göthe, departementsråd Cecilia Looström, militärsakkunnig Göran Bäck och departementssekreterare Adrienne Coyet från Försvarsdepartementet.

5.       2008-11-11
Försvarsmaktens omvärldsanalys av generalmajor Stefan Christiansson och Alexander Zorin från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

6.       2008-11-11
Information med anledning av beskjutningar av svensk trupp inom det svenska PRT (Provincial Reconstruction Teams)-området i norra Afghanistan av generalmajor Berndt Grundevik åtföljd av kommendörkapten Anders Jonsson och överstelöjtnant Fredrik Hedvall från Försvarsmakten.

7.       2008-11-27
Information med anledning av proposition 2008/09:59 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete av departementssekreterare Marcus Nadelius, Mikael Andersson och politiskt sakkunnig Sofia Krigsman från Försvarsdepartementet.

8.       2008-12-04
Offentlig utskottsutfrågning om förhållandena i Afghanistan.
Anföranden presenterades av:

       F.d. generalsekreterare Bengt Kristiansson från Svenska Afghanistankommittén

       F.d. chef för Sveriges PRT överste Torbjörn Larsson från Försvarsmakten

       Poliskommissarie Joakim Johansson från Rikskriminalpolisen

       Insatschef generallöjtnant Anders Lindström från Försvarsmakten

       Director fil. dr Svante Cornell från Institute for Security & Development Policy

9.       2008-12-16
Information om Georgienkriget av generalmajor Stefan Kristiansson m.fl. från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

10.   2008-12-16
Information om Försvarsdepartementets analys om Georgienkriget av departementsråd Jan Hyllander m.fl. från Försvarsdepartementet.

11.   2009-01-27
Information om gränsförändringar i norra Afghanistan av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av kansliråd Magnus Bergman och departementssekreterare Cecilia Helander från Försvarsdepartementet.

12.   2009-01-29
Information angående beslutsproceduren om slutförvaring och kärnbränsle av verkställande direktör Claes Thegerström och avdelningschef Saida Laarouchi Engström från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB).

13.   2009-02-10
Information om Försvarsmaktens planeringsunderlag till regeringen av generaldirektör Ulf Bengtsson och konteramiral Jörgen Ericsson från Försvarsmakten.

14.   2009-02-19
Information om aktuella frågor under det tjeckiska ordförandeskapet samt det aktuella planeringsläget inför det svenska ordförandeskapet av statssekreterare Håkan Jevrell, politiskt sakkunnig Charlotta Herrström, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd Johanna Gårdmark, ämnesråd Michael Koch, kansliråd Anna Wikner och departementssekreterare Anna Frängsmyr från Försvarsdepartementet.

15.   2009-02-24
Information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och dess uppgifter av generaldirektör Helena Lindberg, kommunikationsdirektör Svante Werger samt ekonomi- och planeringsdirektör Björn Myrberg från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

16.   2009-03-10
Information angående det informella försvarsministermötet i Prag och förberedelserna inför det svenska EU-ordförandeskapet av Försvarsminister Sten Tolgfors åtföljd av medarbetare från Försvarsdepartementet.

17.   2009-03-12
Redovisning av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – ambitioner och utmaningar 2008 av Jan Lejonhielm åtföljd av Jakob Hedenskog, Fredrik Westerlund, Ingemar Oldberg, Maria Tisell, Susanne Oxenstierna och Roger Roffey från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

18.   2009-03-19
Information om Sekretariatet för underrättelsefrågor (SUND) samt om försvarsunderrättelsetjänsten av ambassadör Per Anderman och ämnessakkunnig Charlotte Lindgren från Försvarsdepartementet.

19.   2009-03-19
Information om sitt nya uppdrag som ordförande för EU:s militärkommitté i Bryssel (EUMC) av avgående ÖB general Håkan Syrén från Försvarsmakten.

20.   2009-03-31
Information av Kustbevakningen om aktuella frågor av generaldirektör Judith Melin åtföljd av överdirektör Hans Lindqvist, chefen för räddningstjänstavdelningen Thomas Fagö och chefen för sjöövervakningsavdelningen Kristina Falk Strand från Kustbevakningen.

21.   2009-04-02
Orientering om omvärldsbedömandet av generalmajor Stefan Kristiansson åtföljd av Lars-Anders Ericsson, Arne Nilsson, Patrik Jotun och Kristina Sandklef från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

22.   2009-04-16
Information om Afghanistan av statssekreterare Håkan Jevrell från Försvarsdepartementet.

23.   2009-04-23
Information om rättsläget för eventuellt omhändertagna personer vid Somalias kust (Operation Atalanta) av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD och statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet.

24.   2009-04-28
Information om 2009 års ekonomiska vårproposition 2008/09:100 av departementsråd Reidar Ljöstad åtföljd av departementsråd Peter Mild från Försvarsdepartementet.

25.   2009-05-05
Offentlig utfrågning om system för Försvarsmaktens framtida bemanning. Anföranden presenterades av:

       Statssekreterare Håkan Jevrell från Försvarsdepartementet

       Generaldirektör Göran Ekström från Arbetsgivarverket

       Ombudsman Lars Johansson från SEKO

       Ordförande Håkan Rosenqvist från Försvarsförbundet

       Förbundsordförande Lars Fresker från Officersförbundet

       Ordförande Jörn Holmgren från Reservofficersförbundet

       Ordförande Oscar Rosén från Värnpliktsrådet

       Rikslottachef Annelie Rihagen från Svenska lottakåren

       Ordförande Peter Lagerblad från Flygvapenfrivilligas riksförbund

       Generalmajor Alf Sandqvist från Frivilligorganisationernas samarbetskommitté

       Generalsekreterare Leif Tyrén från Sveriges försvarsutbildningsförbund.

26.   2009-05-07
Information om pandemiberedskapen m.m. av generaldirektör Ragnar Norrby och statsepidemiolog Annika Linde från Smittskyddsinstitutet (SMI), avdelningschef Johan Carlson och kommunikationsdirektör Ulrika Lyth från Socialstyrelsen samt generaldirektör Helena Lindberg och avdelningschef Anneli Bergholm Söder från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


27.   2009-05-07
Information inför GAERC den 18 maj samt om förberedelserna inför svenska EU-ordförandeskapet av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av stabschef Jakob Kiefer, Peter Göthe, Cecilia Looström, Anna Wikner och Susanne Adolphi från Försvarsdepartementet.

28.   2009-05-07
Information om säkerhetsläget i Afghanistan av generalmajor Stefan Kristiansson och överstelöjtnant Lena Persson från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

 


Innehållsförteckning

Försvarsutskottets arbetsområde................................................. 1

Försvarsutskottets sammansättning m.m.................................. 1

Verksamhetens omfattning och inriktning................................. 2

Försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet............ 2

Utfrågningar..................................................................... 9

EU-bevakning under riksmötet.......................................... 10

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott........................... 10

Resor och studiebesök..................................................... 10

Utländska besök.............................................................. 10

Bilaga 1

Försvarsutskottets sammansättning............................................ 11

Bilaga 2

Utfrågningar och uppvaktningar.................................................. 13

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.