Försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC252

Försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet

2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsutskottets arbetsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden som ska beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Vad gäller frågor om statsbudgeten, bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet. Utgiftsområdet omfattar två politikområden, dels politikområdet Totalförsvar, dels politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Med totalförsvar avses enligt beredskapsförordningen (1993:242) den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Försvarsutskottet bereder även ärenden om fredsräddningstjänsten och Kustbevakningen.

Sedan riksmötet 2006/07 hanterar utskottet frågor rörande kärnteknisk säkerhet och strålningsskydd.

I utskottets uppgifter ingår även arbetet med uppföljning och utvärdering av tidigare riksdagsbeslut inom ansvarsområdet samt bevakning av EU-frågor.

Försvarsutskottets sammansättning m.m.

Av utskottets sjutton ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Anders Karlsson (s) är ordförande och Rolf Gunnarsson (m) är vice ordförande. Försvarsutskottets närmare sammansättning under verksamhetsåret framgår av bilaga 1. Av bilaga 1 framgår även personalsammansättningen vid försvarsutskottets kansli.

Verksamhetens omfattning och inriktning

Försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Försvarsutskottet har under riksmötet 2006/07 behandlat 6 propositioner utöver budgetpropositionen för år 2008, 3 framställningar från Riksrevisionens styrelse och en grönbok samt 120 motioner och 263 yrkanden.

Under riksmötet 2007/08 höll utskottet 42 sammanträden, det första ägde rum den 20 september 2008 och det sista den 19 augusti 2008. Den totala sammanträdestiden omfattade 42 timmar och 5 minuter.

15 betänkanden har lämnats till kammaren samt ett yttrande, och ett yttrande genom protokollsutdrag har lämnats till andra utskott. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2007/08:1 utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.

Budget för utgiftsområdet

Utskottet tillstyrker regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag, bemyndiganden, investeringsplaner, avgiftsuttag, låneramar och krediter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet för år 2008.

Sammanlagt föreslås anslag inom utgiftsområdet på 43,9 miljarder kronor, varav 39,8 miljarder kronor inom politikområdet Försvar, 0,3 miljarder kronor för anslag inom politikområdet Miljöpolitik samt 3,8 miljarder kronor inom politikområdet Samhällets krisberedskap. I Försvarsmaktens anslag har beräknats 1,8 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser. Socialdemokraterna föreslår att Försvarsmaktens anslag ska ökas med 350 miljoner kronor jämfört med regeringen. Vänsterpartiet vill anslå 4,4 miljarder mindre än regeringen till utgiftsområdet och Miljöpartiet de gröna 550 miljoner kronor mindre än regeringen.

Försvarsmaktens anslagsstruktur

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om Försvarsmaktens anslagsstruktur. Utskottet förutsätter att regeringen senast i budgetpropositionen för 2009 lämnar förslag till en tydligare anslagsstruktur där Försvarsmaktens utgifter delas upp på fler anslag än i den nuvarande budgetpropositionen. Det bör finnas ett särskilt anslag för Försvarsmaktens internationella truppinsatser.

Besparingar inom staber och förvaltningar

Utskottet kommer att fortsätta att följa hur det tidigare beslutade sparmålet på 2 miljarder kronor inom staber och förvaltningar uppnås. Regeringen bör därför i budgetpropositionen för 2009 i en sammanställning redovisa hur besparingarna skett.

 

Befälsordningen

Utskottet biträder regeringens förslag när det gäller aspirantskolor och förkunskaper för officersutbildning. Därmed finns enligt utskottet en god grund för regeringen att fullfölja reformeringen av befälsordningen. Utskottet anser att ett tvåbefälssystem bör införas.

Materielanskaffning

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2008 får besluta om utveckling och anskaffning av vissa angivna materielsystem. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer senast i nästa års budgetproposition med en ytterligare utvecklad materielredovisning.

Motioner, reservationer och särskilda yttranden

Samtliga motioner avstyrks av utskottet. Det finns åtta reservationer (s, v och mp) och ett särskilt yttrande (s) i betänkandet.

FöU2 Utlåtande om grönbok om bioberedskap

I detta betänkande behandlar utskottet grönboken om bioberedskap.

I utlåtandet redovisar utskottet för riksdagen resultatet av sin granskning enligt 10 kap. 4 § riksdagsordningen av Europeiska kommissionens grönbok om bioberedskap, KOM(2007) 399 slutlig.

Grönboken om bioberedskap publicerades av kommissionen den 11 juli 2007. Grönboken syftar till att uppmana till debatt och till att inleda ett samråd på europeisk nivå om hur biologiska risker ska minskas samt hur beredskapen för sådana risker ska stärkas. Alla potentiella risker kopplade till olyckor, avsiktlig spridning av sjukdomsagenser eller naturligt förekommande sjukdomar omfattas. Samrådet kring grönboken kan komma att medföra konkreta åtgärder under 2008.

Utskottet ställer sig positivt till att kommissionen uppmanar till debatt om hur man kan minska biologiska risker och stärka beredskapen och insatserna mot sådana risker.

Utskottet understryker vikten av att det tillkommer en utvärdering av existerande strukturer och en identifiering av eventuella brister.

FöU3 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikten m.m.

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2006/07:116 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikten m.m. som innehåller flera förslag som rör totalförsvarsplikten. I propositionen föreslås att totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt eller civilplikt ska vara skyldiga att medverka vid slumpmässiga drogtester. Ett annat förslag rör avskaffande av inskrivningsnämnderna i syfte att skapa en likartad och förenklad överklagandeprocess av beslut som fattas av Totalförsvarets pliktverk. Vidare föreslås en korrigering i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret, m.m. med anledning av att disciplinpåföljden utegångsförbud inte längre finns.

Propositionen innehåller även ett förslag om att inskränka kravet på tillstånd för fotografering eller liknande registrering från luftfartyg inom eller av restriktionsområden för luftfart. 

I ärendet har lämnats en följdmotion. I betänkandet behandlar utskottet även fem motioner från allmänna motionstiden 2006 och åtta motioner från allmänna motionstiden 2007 i vilka föreslås förändringar av totalförsvarsplikten.

Utskottet föreslår att riksdagen antar de i propositionen föreslagna lagändringarna med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 januari 2008. Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns tre reservationer.

FöU4 Beredskapen för kärnkraftsolyckor

I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning angående beredskapen för kärnkraftsolyckor (2006/07:RRS26) jämte följdmotioner. Utskottet behandlar även fyra motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 som rör kärnkraftssäkerhet.

I framställningen från Riksrevisionens styrelse föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anför om att regeringen säkerställer att de myndigheter som har ett ansvar för beredskapen för kärnkraftsolyckor förbättrar sin beredskap att hantera den akuta fasen under en kärnkraftsolycka (punkt 1). Vidare att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anför om att regeringen säkerställer att de myndigheter som har ett ansvar för beredskapen för kärnkraftsolyckor förbättrar sin beredskap att hantera de långsiktiga konsekvenserna av en kärnkraftsolycka (punkt 2). Slutligen föreslås att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anför om att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att åstadkomma en bättre beredskap vad gäller dels den akuta fasen under en kärnkraftsolycka, dels de långsiktiga konsekvenserna av en sådan olycka (punkt 3).

Utskottet föreslår att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen måste vidta åtgärder vad gäller dels den akuta fasen under en kärnkraftsolycka, dels de långsiktiga konsekvenserna av en sådan olycka, dels redovisar för riksdagen vilka åtgärder som vidtagits och om några ytterligare åtgärder behövs från riksdagens sida.

Utskottet tillstyrker därmed delvis Riksrevisionens styrelses förslag i punkterna 1 och 2 samt motionerna 2007/08:Fö1 yrkande 1 och 2007/08:Fö2 samt tillstyrker punkt 3 i framställningen och motion 2007/08:Fö1 yrkande 2. Övriga motionsyrkanden avstyrks.

I betänkandet finns två reservationer (v) och två särskilda yttranden (s och mp).

FöU5 Säkerheten vid vattenkraftsdammar

I detta betänkande behandlar utskottet Riksrevisionens styrelses framställning angående säkerheten vid vattenkraftsdammar 2007/08:RRS5 samt därtill hörande följdmotioner. I betänkandet behandlas även fem motioner från allmänna motionstiden hösten 2007 som tar upp frågor om skador på liv, egendom och miljö förorsakade av vatten.

Riksrevisionen har granskat de statliga insatserna för dammsäkerhet. Resultatet av granskningen har presenterats i rapporten Säkerheten vid vattenkraftdammar (RiR 2007:9).

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen har Riksrevisionens styrelse överlämnat framställning 2007/08:RRS5 till riksdagen i vilken föreslås att regeringen tar initiativ till en översyn av de statliga insatserna för dammsäkerhet.

Utskottet vill betona vikten av att säkerheten kring Sveriges vattenkraftsdammar är god och ser allvarligt på den kritik som Riksrevisionens styrelse framställt. Utskottet finner dock att det arbete som regeringen påbörjat, och som är en direkt följd av granskningen, bör avvaktas och gör på den grunden bedömningen att Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS5 samt därtill hörande följdmotioner därför inte behöver bifallas.

Utskottet avstyrker även de övriga i betänkandet behandlade motionsyrkandena med hänvisning till bl.a. påbörjat arbete inom Regeringskansliet.

En reservation har lämnats i ärendet (s, v, mp).

FöU6 Kärnteknisk säkerhet

I detta betänkande behandlar utskottet fem motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007 som rör kärnteknisk verksamhet. Samtliga motioner avstyrks av utskottet.

I ärendet finns reservationer från företrädare för Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

FöU7 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal

I betänkandet behandlas motioner från de allmänna motionstiderna hösten 2006 och hösten 2007 om olika personalfrågor om bl.a. jämställdhet och mångfald, internationellt fredsarbete samt utbildnings- och ersättningsfrågor.

Utskottet anser att det är mycket viktigt att regeringen och dess myndigheter fortsätter att driva arbetet för att främja jämställdhet och mångfald samt att vidta åtgärder mot diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och sexuell läggning.

Utskottet ställer sig ånyo liksom det gjort vid många tillfällen tidigare bakom FN-resolution 1325 (2000) om kvinnor och fred och säkerhet.

Utskottet utgår från att regeringen senast under hösten 2008 återkommer med förnyade redovisningar av arbetet med dessa frågor.

Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag, bl.a. när det gäller jämställdhets- och mångfaldsfrågor samt kvinnors betydelse i internationellt fredsarbete mot bakgrund av att de till stor del är tillgodosedda.

Fem reservationer har fogats till betänkandet.

FöU8 Naturkatastroffond m.m.

I betänkandet behandlar utskottet sju motioner väckta under allmänna motionstiden vid 2007/08 års riksmöte vilka aktualiserar frågor om ekonomisk ersättning till kommuner och enskilda efter skador som inträffat till följd av naturkatastrofer.

Utskottet avstyrker samtliga motioner mot bakgrund av att ett svar på riksdagens uppdrag till regeringen, om att överväga ett system för ersättning till enskilda och kommuner i samband med naturkatastrofer, bör avvaktas.

I betänkandet finns en reservation av Vänsterpartiet.

FöU9 Strålningsskydd

I betänkandet behandlar utskottet 13 motionsyrkanden som rör elektromagnetisk strålning och elkänslighet, strålskyddslagen m.m., vilka väcktes vid allmänna motionstiden under 2007/08 års riksmöte. Utskottet avstyrker samtliga motioner.

I betänkandet finns 4 reservationer (v och mp).

FöU10 Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhets-myndigheten

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:71 Lagändringar med anledning av den nya Strålsäkerhetsmyndigheten.

Utskottet tillstyrker regeringens lagförslag om att myndighetsnamnen Statens kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut byts ut mot Strålsäkerhetsmyndigheten i lagen (1988:1597) om finansiering av hantering av visst radioaktivt avfall m.m., lagen (1999:673) om skatt på avfall samt lagen (2006:263) om transport av farligt gods.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2008.

FöU11 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2007/08:56 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter samt därtill hörande följdmotioner.

Utskottet konstaterar att det i Europa finns en stor brist på strategisk flygtransportkapacitet för internationella militära insatser. Det nu aktuella multilaterala avtalet om en strategisk flygtransportförmåga (Strategic Airlift Capability – SAC) är en åtgärd som syftar till att bemästra den rådande bristen. Försvarsmakten behöver ha tillgång till strategisk flygtransportkapacitet som snabbt kan transportera skrymmande och tung utrustning över stora avstånd till platser som saknar storflygplatser med terminalkapacitet och där det råder en förhöjd hotbild för flygverksamhet.

Utskottet tillstyrker därför att riksdagen godkänner Sveriges anslutning till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC.

I betänkandet finns en reservation (s, v, mp).

FöU12 Stärkt krisberedskap

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2007/08:92 Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull samt därtill hörande följdmotioner som innehåller 21 yrkanden.

Utskottet behandlar förslaget om nedläggning av Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar. Vidare behandlas ett antal förslag som väckts i motionsyrkanden. I övriga delar av propositionen har utskottet inte tagit ställning.

Utskottet behandlar även 16 motioner med 27 yrkanden från allmänna motionstiden 2007.

I betänkandet behandlas även Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens styrning av informationssäkerhetsarbetet i den statliga förvaltningen, 2007/08:RRS6, och därtill hörande följdmotion.

Riksrevisionen har i sin granskning fokuserat på regeringens ansvar för att ställa krav på och följa upp förvaltningens arbete med informationssäkerheten samt ta initiativ till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för förvaltningens arbete inom detta område.

Med anledning av vad som framkommit av granskningen föreslår Riksrevisionens styrelse att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad styrelsen anfört om att regeringen snarast bör genomföra en översyn av regleringen på området informationssäkerhet och återrapportera resultatet till riksdagen.

Utskottet ställer sig positivt till att en ny myndighet för samhällets krishantering bildas och tillstyrker således regeringens förslag om att lägga ned Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar den 31 december 2008.

Utskottet avstyrker Riksrevisionens framställning 2007/08:RRS6 och därtill hörande följdmotion med hänvisning till det påbörjade arbetet med att ta fram en effektiv och tydlig ansvarsfördelning mellan berörda aktörer på området.

Utskottet avstyrker vidare samtliga motionsyrkanden i betänkandet bl.a. med hänvisning till att många av de förslag som väckts kommer att tas om hand i samband med etableringen av den nya myndigheten.

I betänkandet finns 9 reservationer (s, v, mp).

FöU13 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m.

I betänkandet behandlar utskottet motionsförslag om totalförsvarsplikt, grundorganisationen samt mark- och miljöfrågor.

När det gäller totalförsvarsplikten framhåller utskottet att man utgår från att flera frågor av det slag som väcks av motionärerna kommer att behandlas av den parlamentariska utredningen om totalförsvarsplikten.

Samtliga motionsförslag avstyrks av utskottet.

Det finns tre reservationer och ett särskilt yttrande i betänkandet.

FöU14 Lag om signalspaning m.m.

Utskottet behandlade i juni 2007 i betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet proposition 2006/07:63. Riksdagen beslutade med anledning av betänkandet att anta huvuddelen av propositionens lagförslag till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen beslutade också att propositionens förslag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle vila i minst ett år. Utskottet behandlar nu i ett nytt betänkande efter vilandeperioden de förslag i proposition 2006/07:63 som rör signalspaning.

Utskottet behandlar också motionsyrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna som väckts om signalspaning under den allmänna motionstiden hösten 2007.

Konstitutions- och justitieutskotten ansåg i yttranden till försvarsutskottet under våren 2007 att propositionen borde tillstyrkas i sin helhet.

Utskottet har vid sin förnyade beredning av ärendet samma uppfattning som under våren 2007. Utskottet gör dock vissa förtydliganden av sitt tidigare ställningstagande. Detta innebär följande.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning sker efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter. Ett särskilt tillståndsförfarande införs för myndigheternas inriktningar. Vidare regleras när uppgifter ska förstöras och hur rapportering ska ske. De sökbegrepp som ska användas, liksom att förstöring och rapportering sker i enlighet med lagens bestämmelser, ska kontrolleras i särskild ordning. Den myndighet som kontrollerar verksamheten ska få möjlighet att besluta att inhämtning ska upphöra och inhämtat material förstöras. Vidare inrättas ett integritetsskyddsråd inom Försvarets radioanstalt.

Utskottet utgår från att regeringen meddelar närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller

         en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen,

         hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske,

         hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

Utskottet utgår därutöver från att regeringen

         lämnar årliga rapporter till riksdagen,

         redovisar en kontrollstation 2011.

Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag.

Utskottet tillstyrker vidare regeringens lagförslag om nya regler i lagen om elektronisk kommunikation och de delar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänger ihop med signalspaningslagen.

Utskottet föreslår att lagarna träder i kraft den 1 januari 2009. Bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter föreslås dock gälla fr.o.m. den 1 oktober 2009.

Utskottet föreslår att motionerna avslås.

I betänkandet finns tre reservationer från s, v och mp.

FöU15 Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling)

Utskottet behandlade i juni 2007 i betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet proposition 2006/07:63. Riksdagen beslutade med anledning av betänkandet att anta huvuddelen av propositionens lagförslag till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen beslutade också att propositionens förslag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle vila i minst ett år. Utskottet behandlade i ett nytt betänkande 2007/08:FöU14 efter vilandeperioden de förslag i proposition 2006/07:63 som rör signalspaning. Utskottet behandlade också i betänkandet motionsyrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna som väckts om signalspaning under den allmänna motionstiden hösten 2007.

Kammaren beslutade med stöd av 4 kap. 10 § riksdagsordningen den 18 juni 2008 att återförvisa betänkandet till försvarsutskottet för ytterligare beredning.

Utskottet tar därför nu i ett nytt betänkande upp det av kammaren återförvisade ärendet om en lag om signalspaning till förnyad beredning.

Konstitutions- och justitieutskotten ansåg i yttranden till försvarsutskottet under våren 2007 att propositionen borde tillstyrkas i sin helhet.

Utskottet har vid sin förnyade beredning av ärendet samma uppfattning som under våren 2007. Utskottet gör dock vissa förtydliganden av sitt tidigare ställningstagande. Detta innebär följande.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Lagen omfattar signalspaning för försvarsunderrättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd. Lagen innehåller flera regler till skydd för den enskildes integritet. Signalspaning sker efter inriktning från regeringen och berörda myndigheter. Ett särskilt tillståndsförfarande införs för myndigheternas inriktningar. Vidare regleras när uppgifter ska förstöras och hur rapportering ska ske. De sökbegrepp som ska användas, liksom att förstöring och rapportering sker i enlighet med lagens bestämmelser, ska kontrolleras i särskild ordning. Den myndighet som kontrollerar verksamheten ska få möjlighet att besluta att inhämtning ska upphöra och inhämtat material förstöras. Vidare inrättas ett integritetsskyddsråd inom Försvarets radioanstalt.

Utskottet anser att regeringen ska meddela närmare föreskrifter i förordningsform om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer när det gäller

         en precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen,

         hur tillämpningen av tillståndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske,

         hur förstöring av uppgifter ska genomföras.

Utskottet anser att lagen om signalspaning ska kompletteras på följande sätt:

         att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny domstolsliknande nämnd,

         att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd för användande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer,

         att regeringen och Regeringskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen.

Utskottet anser att regeringen senast under hösten 2008 ska återkomma med förslag till ändringar i signalspaningslagen i dessa delar.

Därutöver ska regeringen

         lämna årliga rapporter till riksdagen,

         redovisa en kontrollstation 2011.

Enligt utskottet ska vidare ett särskilt uppdrag lämnas till Datainspektionen om att fram till kontrollstationen 2011 följa FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Till Datainspektionen ska en särskild referensgrupp knytas, med personer som nomineras av riksdagspartierna. Regeringen ska också tillsätta en kommitté som utifrån ska följa FRA:s verksamhet generellt från ett integritetsperspektiv fram till kontrollstationen. Kommittén ska bestå av parlamentariker. Kommittén ska tillsätta ett integritetsombud, som har till uppgift att vid tillståndsprövningen bevaka integriteten för personer bosatta i Sverige.

Vad utskottet anför om ytterligare rättssäkerhets- och kontrollmekanismer bör riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening.

Därmed förstärks enligt utskottet skyddet för enskilda personer ytterligare utöver regeringens förslag.

Utskottet tillstyrker vidare regeringens lagförslag om nya regler i lagen om elektronisk kommunikation och de delar i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet som hänger ihop med signalspaningslagen.

Utskottet föreslår att lagarna träder i kraft den 1 januari 2009. Bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter föreslås dock gälla fr.o.m. den 1 oktober 2009.

Utskottet föreslår att motionerna avslås.

I betänkandet finns en reservation (s, v, mp) och ett särskilt yttrande (s, v, mp).

Uppföljning och utvärdering

Under riksmötet 2007/08 har utskottet låtit en särskild utredare, f.d. generalmajoren Lars Frisk, utvärdera 2004 års försvarspolitiska beslut. Utskottet har tagit del av utvärderingsrapporten samt publicerat rapporten Utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut (2007/08:RFR6). Utskottet anordnade i maj 2008 en offentlig utfrågning med anledning av rapporten.

Genomförda utfrågningar framgår av bilaga 2.

EU-bevakning under riksmötet

Försvarsminister Sten Tolgfors (m), som efterträdde Mikael Odenberg (m) den 5 september 2007, och representanter för Regeringskansliet samt överbefälhavaren general Håkan Syrén och representanter för Försvarsmakten har vid flera tillfällen redovisat för utskottet vilken verksamhet som tilldragit sig vid dels EU:s försvarsministermöten, dels EU:s försvarschefsmöten.

Av bilaga 2 till denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och medverkande vid de olika informationstillfällena.

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har under 2007/08 års riksmöte beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda vissa ärenden gemensamt. Det sammansatta utskottet höll 18 sammanträden och har lämnat fem betänkanden till kammaren.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

Resor och studiebesök

Utskottet deltog i Centralförbundet Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen den 13–15 januari 2008.

Två utskottsdelegationer besökte Bryssel respektive Kosovo den 28–30 maj 2008.

 Ledamöter

Anders Karlsson (s) ordförande*

Rolf Gunnarsson (m) vice ordf.

Karin Enström (m)

Peter Jonsson (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Staffan Danielsson (c)

Michael Hagberg (s)

Allan Widman (fp)

Mats Berglind (s)

Isabella Jernbeck (m)

Åsa Lindestam (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Rolf K Nilsson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Inger Jarl Beck (s)

Rosita Runegrund (kd)

Peter Rådberg (mp)

 

* fr.o.m. 20/09-07

 

 

 

Suppleanter

Patrik Forslund (m)

Peter Jeppsson (s)

Maria Plass (m)

Eva Sonidsson (s) fr.o.m. 06/12-07

Björn Leivik (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Ann-Kristine Johansson (s)

Nina Larsson (fp)

Håkan Juholt (s)

Anna König Jerlmyr (m)

Magdalena Streijffert (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Anti Avsan (m)

Alice Åström (v)

Johan Löfstrand (s)

Annelie Enochson (kd)

Karla López (mp) t.o.m. 15/11-07

Maria Wetterstrand fr.o.m. 20/12-07

Annicka Engblom (m)

Claes Västerteg (c)

Eva Flyborg (fp)

Torbjörn Björlund (v)

Per Bolund (mp)

Leif Pettersson (s)

Kerstin Engle (s)


Försvarsutskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Ulf Birath, föredragande

Kristina Himmelstrand Sundström, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent

Jimmy Lee Ormi, utskottsassistent, tjl. 20/2–20/8 2008

 


Utfrågningar och uppvaktningar

Orienterande genomgångar och uppvaktningar

Föredragande

1.

Information med anledning av grönboken om bioberedskap, KOM(2007) 399 slutlig.

2007-09-20

Försvarsdepartementet:

Statssekreterare Håkan Jevrell och Karin Måwe.

Jordbruksdepartementet:

Departementetssekreterare Kierstin Petersson Gravé.

Socialdepartementet:

Ämnessakkunnig Anita Janelm.

 

2.

Information om det kommande informella försvarsministermötet inom EU.

2007-09-27

Försvarsdepartementet:

Statssekreterare Håkan Jevrell m.fl.

3.

Uppvaktning angående informationen till värnpliktiga om den nordiska stridsgruppen (NBG).

2007-10-23

Värnpliktsrådet:
Carl Lundgren och Hampus Ekström.

4.

Redogörelse för Försvarsmaktens syn på budgetsförslagets konsekvenser, särskilt materielplaneringen.

2007-10-25

Försvarsmakten:

Generaldirektör Marie Hafström, generallöjtnant Jan Salestrand, konteramiral Jörgen Ericsson, konter-amiral Leif Nylander och ekonomidirektör Lars Eriksson, samtliga från Försvarsmaktens ledning.

 

5.

Information angående budgetpropositionen, särskilt materielplaneringen.

2007-10-30

Försvarsdepartementet:

Statssekreterare Håkan Jevrell, departementssekreterare Cecilia Looström, departementsråd Peter Mild, departementssekreterare Thomas Loréhn, stabschef Göran Lithell och politiskt sakkunnig Sofia Krigsman.

 

6.

Redovisning om det avslutade arbetet med utvärderingen av 2004 års försvarsbeslut.

2007-11-01

Utredare generalmajor Lars Frisk och Peter Strand (från riksdagens kammarkansli).

7.

Redovisning inför EU:s kommande försvarschefsmöte (CHOD).

2007-11-13

Försvarsmakten:

Kommendörkapten Klas-Henrik Gustafsson.

8.

Information om regeringens och Regeringskansliets jour- och krishanteringssystem.

2007-11-13

Statssekreterare H G Wessberg och GD Christina Salomonsson från Statsrådsberedningen.

9.

Information angående Försvarsmaktens reviderade materielplan.

2007-11-13

Försvarsdepartementet:

Statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Mats Nilsson och kansliråd Tobias Steen.

 

10.

Redovisning inför kommande mötet mellan EU:s
utrikes- och försvarsministrar (GAERC).

2007-11-15

Försvarsdepartementet:

Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av departementsråd Johan Raeder, kansliråd Marie Holmberg, departementssekreterare Adrienne Coyet och politiskt sakkunnig Sofia Krigsman.

 

11.

Rapport från EU:s försvarschefsmöte (CHOD).

2007-11-22

Försvarsmakten:

ÖB general Håkan Syrén.

12.

Information om sjukvårdsberedskapen m.m. i förbanden vid Sveriges militära utlandsinsatser.

2007-11-22

Försvarsmakten:

Chef för insatsledningen generalmajor Anders Lindström åtföljd av generalläkare överste Claes Meijer, chef för SJ 3/Insatsstaben överste-löjtnant Jörgen Forsberg och stabsläkare överstelöjtnant Bertil Starfelt.

 

13.

Orientering om läget inom Hemvärnet samt dess närmaste utveckling.

2007-11-29

Hemvärnet:

Rikshemvärnschefen brigadgeneral Roland Ekenberg åtföljd av Roland Svensson, vice ordförande i Rikshemvärnsrådet.

 

14.

Presentation av en forsk-ningsöversikt över försvarsutskottets beredningsområde.

2007-12-04

Riksdagens utredningstjänst:

Forskningssekreterare Helene Limén och praktikanten Eleonora Stolt.

 

15.

Information om aktuella kärnavfallsfrågor

2007-12-06

Kärnavfallsrådet:
Torsten Carlsson ordf., m.fl.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning:
Mikael Karlsson, ordf. Naturskyddsföreningen
m.fl.

 

16.

Information angående vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal.

2008-01-29

Försvarsmakten:

Brigadgeneral Bengt Axelsson ställföreträdande personaldirektör, Ann-Christin Lundbäck-Petersson chef för personalstabens arbmiljöavd., Charlotte Isaksson Gender Adviser hos insatsledaren samt Anna Delsol ansvarig för frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter.

 

17.

Information angående FUD-programmet 2007 (forskning, utveckling och demonstration).

2008-01-31

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB):

Saida Laarochi Engström avdelningschef MKB och Samhällskontakter, Olle Olsson avdelningschef platsundersökningar och Carl Sommerholt informationschef.

 

18.

Redovisning för det ekonomiska läget m.m. i Försvarsmakten.

2008-02-12

Försvarsmakten:

Generaldirektör Marie Hafström, Jan Salestrand, Peter Torndahl samt Lars Eriksson.

 

19.

Information inför det informella försvarsministermötet i EU.

2008-02-19

Försvarsdepartementet:

Peter Göthe åtföljd av Henrik
Moberg, Marie Holmberg och Adrienne Coyet.

 

20.

Information om det informella försvarsministermötet i EU, m.m.

2007-03-04

Försvarsdepartementet:

Försvarsminister Sten Tolgfors åtföljd av departementsråd Johan Raeder, departementsråd Mats Nilsson, departementsråd Reidar Ljöstad, stabschef Göran Lithell, pressekreterare Mikael Östlund och politiskt sakkunnig Charlotta Herrström.

 

21.

Information om aktuella EU-frågor.

2007-03-04

Försvarsdepartementet:

Statssekreteraren Håkan Jevrell åtföljd av politiskt sakkunnig Charlotta Herrström, ämnesråd Pia Övelius vid enheten för samordning av samhällets krisberedskap, kansliråd Tobias Steen på militära enheten, departementssekreterare Fredrik Leviner Norberg vid enheten för säkerhetspolitiska och internationella frågor samt departementssekreterare Adrienne Coyet på Fö och EU-samordningen.

 

22.

Information till utskottet.

2007-03-27

Polisen.

23.

Offentlig utfrågning om IT-säkerhet.

 

Anförande om De samhällskritiska systemens sårbarhet.

 

Anförande om Hälsoläget på Internet i dag.

 

 

Anförandet om Nätangrepp – trender och åtgärder.

Offentlig utfrågning om IT-säkerhet.

 

Anförandet om Handlingsplan om informationssäkerhet

 

 

Anförandet om Säker och robust elektronisk kommunikation.

 

Anförandet om Kampanjen Surfa Lugnt – erfarenheter och utmaningar.

 

Anförandet om Internetframsyn* och IT-säkerhet.

 

*Internetframsyn – ett IVA-projekt om Internets framtidsfrågor.

2007-04-03

 

 

 

Dan Larsson, informationssäkerhetsexpert på Försvarets radioanstalt (FRA).

 

 

Anne-Marie Eklund-Löwinder, kvalitets- och säkerhetschef på Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE).

 

Kurt Erik Lindqvist, vd på Netnod Internet Exchange AB.

 

Ingvar Hellquist, chef informationssäkerhetsenheten på Krisbered-skapsmyndigheten (KBM).

 

Anders Johanson, chef nätsäkerhetsavdelningen, Stefan B. Grinneby, chef för Sitic Sveriges it-incidentcentrum) på Post- och telestyrelsen (PTS).

 

Roland Ekström, projektledare för Kampanjen Surfa Lugnt.

 

 

Östen Frånberg, projektledare på Kungliga Ingenjörsvetenskapsaka-demien (IVA). 

 

24.

Orientering om säkerhetsskyddsrapport för 2007 samt omvärldsbedömande 2008.

2007-04-03

 

Försvarsmakten:

Generalmajor Stefan Kristiansson biträdd av Mats Engman, Anna Westerholm, John Daniels, Andreas Sturesson från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

 

25.

Offentlig utfrågning om kärnvapen och radiologiska hot.

Anförandet om Vad är ett kärnvapen?

 

Anförandet om Kärnvapenspridning, motverkande åtgärder och kärnvapenhotet i dag.

 

 

Anförandet om Radiologiska hot.

 

Ett kort anförande hölls om Att förebygga nukleära och radiologiska hot: SKI:s samarbete med Östeuropa.

2007-04-10

 

 

Martin Goliath, institutionschef på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Jens Wirstam, förste forskare Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), ambassadör Henrik Salander, Utrikesdepartementet.

 

Björn Sandström, laborator på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

 

Lars van Dassen, tf. avdelningschef på International Co-operation Programme (ICP), Statens kärnkraftinspektion, SKI.

26.

Information om myndighetens syn på tilläggsbudgeten för år 2008 m.m.

2007-04-17

Försvarsmakten:

ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Jan Salestrand och Mikael Frisell.

 

27.

Redovisning utredningen m.m. om en viss händelse i Kongo 2003.

2007-04-22

Försvarsmakten:

ÖB general Håkan Syrén åtföljd av bl.a. chefsjurist Stefan Ryding-Berg, major Magnus Eriksson, informationsdirektör Staffan Dopping och överstelöjtnant Mikael Frisell.

 

28.

Information inför utskottets beredning av betänkande 2007/08:14 Lag om signalspaning.

2007-04-22

Försvarets radioanstalt (FRA):

Generaldirektör Ingvar Åkesson

29.

Offentlig utfrågning om med anledning av en utvärdering av 2004 års försvarspolitiska beslut.

 

Presentation av slutsatserna av utredningen.

 

Anföranden.

 

 

 

Panelsamtal:

Diskussionen behandlade rapportens rekommendationer och de anföranden som lämnats.

 

 

Diskussion.

 

 

2007-05-15

 

 

 

Generalmajor Lars Frisk.

 

 

Generaldirektör Marie Hafström, Försvarsmakten samt avdelningschef Susanne Jansson och expert Nils Eklund, Ekonomistyrningsverket.

 

 

Leddes av ledamoten Allan Widman (fp) med följande paneldeltagare:

direktör Peter Lagerblad, generaldirektör Henrik Landerholm, generalmajor Paul Degerlund, generaldirektör Marie Hafström och fil.dr Eva Haldén.

 

Statssekreterare Håkan Jevrell, Försvarsdepartementet och generallöjtnant Jan Salestrand, Försvarsmakten.

 

30.

Rapport från EU:s försvarschefsmöte (CHOD) m.m.

2007-05-20

 

Försvarsmakten:

ÖB general Håkan Syrén åtföljd av Mikael Frisell.

31.

Information inför mötet mellan EU:s försvarsministrar vid GAERC (Rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser).

2007-05-22

Försvarsdepartementet:

Försvarsministern Sten Tolgfors åtföljd av departementsråd Johan Raeder, departementsråd Cecilia Looström, ämnesråd Johanna Gårdmark, pressekreterare Mikael Östlund, politiskt sakkunnig Charlotta Herrström, departementssekreterare Adrienne Coyet.

 

 

 


Innehållsförteckning

Försvarsutskottets arbetsområde................................................. 1

Försvarsutskottets sammansättning m.m.................................. 1

Verksamhetens omfattning och inriktning................................. 2

Försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet............ 2

EU-bevakning under riksmötet.......................................... 10

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott........................... 11

Resor och studiebesök..................................................... 11

Försvarsutskottets sammansättning............................................ 12

Utfrågningar och uppvaktningar.................................................. 13

 

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.