Försvarsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:81D

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Försvarsutskottets arbetsområde

Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar – det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Vad gäller frågor om statsbudgeten, bereder utskottet ärenden som rör utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet.  Utgiftsområdet omfattar två politikområden, dels politikområdet Totalförsvar, dels politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar.

Med totalförsvar avses enligt beredskapsförordningen (1993:242) den verksamhet som är nödvändig för att förbereda landet inför yttre hot och för att ställa om samhället till krigsförhållanden. Under krigsförhållanden omfattar totalförsvaret hela den samhällsverksamhet som då skall bedrivas. Försvarsutskottet bereder även ärenden om fredsräddningstjänsten och Kustbevakningen.

Försvarsutskottets sammansättning m.m.

Av utskottets sjutton ledamöter tillhör åtta Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Eskil Erlandsson (c) är ordförande och Tone Tingsgård (s) är vice ordförande. Försvarsutskottets närmare sammansättning under verksamhetsåret framgår av bilaga 1. Av bilaga 1 framgår även personalsammansättningen vid försvarsutskottets kansli.


Verksamhetens omfattning och inriktning

Försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Försvarsutskottet har under riksmötet 2005/06 behandlat tre propositioner utöver budgetpropositionen för år 2006 och en skrivelse samt 70 motioner och 125 yrkanden. Tolv betänkanden har lämnats till kammaren och tre yttranden har lämnats till andra utskott. Under riksmötet 2005/06 höll utskottet 36 sammanträden. Den totala sammanträdestiden under riksmötet omfattade 36 timmar och 30 minuter.

 

I betänkande FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2006 tillstyrker utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag, bemyndiganden, investeringsplaner, avgiftsuttag, låneramar och krediter inom utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet för år 2006. Sammanlagt föreslås anslag inom utgiftsområdet på 43,4 miljarder kronor, varav
40,0 miljarder kronor inom politikområdet Totalförsvar och 3,4 miljarder kronor inom politikområdet Skydd och beredskap mot olyckor och svåra påfrestningar. I anslaget till Försvarsmakten har beräknats 1,5 miljarder kronor för fredsfrämjande truppinsatser, vilket är en ökning med 100 miljoner kronor jämfört med innevarande budgetår. De borgerliga partierna har velat öka Försvarsmaktens anslag med 400 miljoner kronor jämfört med regeringens förslag.

Riksdagen har vid olika tillfällen beslutat om hur riksdagens insyn, styrning och uppföljning skall kunna förbättras. Utskottet anser att fler anslag än för närvarande förbättrar riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret skall användas.

Utskottet tillstyrker också regeringens förslag om insatsorganisationen. Konstruktionen med de s.k. resursförbanden väcker dock ett antal frågor som behöver klarläggas. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer med förnyad formell redovisning om insatsorganisationens olika delar.

Utskottet kommer att fortsätta att noga följa uppbyggnaden av den nordiska snabbinsatsstyrkan.

Utskottet tillstyrker regeringens förslag om anskaffning av viktigare materielprojekt under 2006. Utskottet förutsätter att den materielredovisning som regeringen gör utvecklas ytterligare till nästa budgetproposition. Utskottet anser också att regeringen bör återkomma med en proposition innan beslut fattas om renovering och modifiering av haubitssystem.

Det finns åtta reservationer och fem särskilda yttranden i betänkandet.

 

I betänkande FöU2 Avveckling av militärdistriktsorganisationen föreslår utskottet att riksdagen godkänner regeringens förslag att lägga ned Södra militärdistriktsstaben i Göteborg, Mellersta militärdistriktsstaben i Strängnäs och Norra militärdistriktsstaben i Boden.

En gemensam reservation lämnas av (m, fp, kd och c).

I betänkande FöU3 Transport av farligt gods behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:51 Transport av farligt gods. I propositionen föreslås en ny lag om transport av farligt gods, som skall ersätta den nuvarande lagen (1982:821) om transport av farligt gods. Vidare föreslås följdändringar i andra lagar. Lagarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

Följdmotioner har avgetts dels i form av en fyrpartimotion (m, fp, kd, c), dels i form av en motion av Miljöpartiet de gröna innehållande sex yrkanden. Utskottet tillstyrker regeringens förslag i propositionen och avstyrker motionerna 2005/06:Fö2 och 2005/06:Fö3 yrkandena 1–6. En gemensam reservation har lämnats av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet gällande frågan om tillsynsansvar.

 

I betänkande FöU4 Sjö- och kustövervakningsfrågor behandlas 10 motioner från allmänna motionstiden under 2005/06 års riksmöte som rör följande:

   Kustbevakningens befogenheter

   Kustbevakningen och Försvarsmakten

   Båtar till Sjöräddningssällskapet

   Övervakning av sjötrafiken

Samtliga motioner avstyrks av utskottet. En reservation har lämnats av (m) och en reservation av (kd).

 

I betänkande FöU5 Vissa personalfrågor i Försvarsmakten behandlar utskottet motioner om olika personalfrågor i Försvarsmakten från allmänna motionstiderna 2004/05 och 2005/06 samt en motion med anledning av inträffad händelse (stormen i södra Sverige den 8–9 januari 2005).

Utskottet framhåller att en översyn av personalförsörjningssystemet är mycket viktig och utgår från att regeringen återkommer med en redovisning av arbetet med detta. Utskottet understryker också betydelsen av att ur ett kvalitets- och kompetensperspektiv öka antalet kvinnor i försvaret. Utskottet anser vidare att det är synnerligen angeläget att regeringen fortsätter att driva arbetet mot diskriminering och trakasserier och att planerade åtgärder följs upp och utvärderas. Utskottet anser att förutsättningarna för att hemvärnsmän skall få ledigt från ordinarie arbete för att delta i katastrofinsatser bör vara goda liksom att de då får rimlig ersättning. Utskottet har ingen erinran om att formerna för militära utmärkelser ses över. Utskottet konstaterar att civil meritvärdering av värnpliktsutbildning är en prioriterad fråga.

Utskottet föreslår att samtliga motioner avslås.

I betänkandet finns fem reservationer och två särskilda yttranden.

 

I betänkande FöU6 Militära skjut- och övningsfält behandlas sex motioner från allmänna motionstiden under 2005/06 års riksmöte som rör militära skjut- och övningsfält. Motionerna behandlar dels ett utökat nyttjande av Älvdalens skjutfält, dels avveckling och sanering av militära skjut- och övningsfält.

Samtliga motioner avstyrks av utskottet.

 

I betänkande FöU7 Räddningstjänst och skydd mot olyckor behandlas sex motioner från allmänna motionstiden under 2005/06 års riksmöte som rör militära skjut- och övningsfält. Motionerna behandlar dels ett utökat nyttjande av Älvdalens skjutfält, dels avveckling och sanering av militära skjut- och övningsfält.

Samtliga motioner avstyrks av utskottet.

 

I betänkande FöU8 Totalförsvarsplikt och samhällstjänst behandlar utskottet motioner om totalförsvarsplikt och samhällstjänst från allmänna motionstiden hösten 2005.

Utskottet har tidigare tagit ställning till frågan om könsneutral totalförsvarsplikt.

Utskottet finner liksom tidigare att skälen mot en sådan ordning väger tyngre än fördelarna.

Utskottet understryker att utgångspunkten för uttagning och inskrivning till totalförsvarsplikt är den som följer av en tillämpning av lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, nämligen att det är de i varje befattningsgrupp som är bäst lämpade som skall skrivas in för tjänstgöring.

Viljan att genomföra internationell fredsfrämjande verksamhet bör enligt utskottet vara ett av flera viktiga förhållanden som tillmäts betydelse vid mönstringen.

Utskottet anser att totalförsvarsplikten är grunden för personalförsörjningen. Den bör alltså inte ersättas med ett yrkesförsvar.

När det gäller motionsyrkanden om samhällstjänst föreslår utskottet med hänvisning till lagen om totalförsvarsplikt att dessa avslås.

Utskottet pekar på att det är viktigt att totalförsvarsplikten är omgärdad av sådana bestämmelser att personalförsörjningen fungerar även i en försämring av omvärldsläget. Därför bör inte några ändringar av straffbestämmelserna i lagen om totalförsvarsplikt ske nu.

Utskottet utgår från att det görs fortsatta ansträngningar för att ungdomar med invandrarbakgrund ges samma förutsättningar att skrivas in till värnplikt som ungdomar med svensk bakgrund.

Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag.

I betänkandet finns två reservationer och ett särskilt yttrande.

 

I betänkande FöU9 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle behandlar utskottet

        regeringens proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle samt därtill hörande följdmotioner,

        motioner från allmänna motionstiderna 2002–2005,

        motionsyrkanden väckta med anledning av händelse av större vikt (stormen Gudrun i januari 2005),

        Grönbok om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur, KOM(2005) 576 slutlig,

        Riksrevisionens framställning till riksdagen 2005/06:RRS21 angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer samt därtill hörande följdmotion.

Utskottet har berett konstitutionsutskottet, utrikesutskottet och trafikutskottet möjlighet att inkomma med yttranden över proposition 2005/06:133. Yttrande har inkommit från konstitutionsutskottet.

Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lagstiftning med undantag av den del som avser ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen. På grund av att ett flertal propositioner som överlämnats till riksdagen innehåller förslag till ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen har utskottet beslutat att överlämna regeringens förslag till ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) i proposition 2005/06:133 till konstitutionsutskottet för samordning och behandling (del av 2.4 och 2.5).

Utskottet avstyrker Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06: RRS21 angående statens insatser för att säkerställa en god kommunal beredskap för oljekatastrofer samt därtill hörande följdmotion.

Utskottet avstyrker även samtliga övriga motionsyrkanden.

Reservationer har lämnats av Moderata samlingspartiet, Folkpartiet liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

Till betänkandet har bifogats ett särskilt yttrande från Vänsterpartiet.

 

I betänkande FöU10 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B tillstyrker utskottet proposition 2005/06:132. En renovering och modifiering av dessa haubitsar synes enligt utskottet sammantaget sett för närvarande vara det mest lämpliga alternativet att modernisera markstridskrafternas artilleri. Projektet bör dock omprövas om inte ett utländskt utvecklingssamarbete kommer till stånd.

En reservation har avgivits av (fp).

 

I betänkande FöU11 Reformerad styrning och förvaltning för försvaret behandlar utskottet regeringens skrivelse 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret jämte följdmotioner. Utskottet erinrar om vad det uttalade i sitt betänkande 2005/06:FöU1, nämligen att fler anslag än för närvarande förbättrar riksdagens möjligheter att utöva sin finansmakt och bestämma hur medlen för det militära försvaret skall användas.

Utskottet tillstyrker att kraftfulla åtgärder vidtas för att genomföra besparingar inom stabs- och förvaltningsverksamheten och att resurser överförs till den kärnverksamhet som genomförs vid armé-, marin- och flygförbanden samt för fredsfrämjande verksamhet.

Utskottet avstyrker samtliga motionsförslag.

I betänkandet finns tre reservationer.

 

I betänkande FöU12 Naturkatastrofer, m.m. behandlar utskottet motioner väckta under de allmänna motionstiderna år 2004 och år 2005 samt motioner väckta med anledning av händelse av större vikt (stormen Gudrun i januari 2005) och med anledning av proposition 2005/06:27 Leveranssäkra elnät. Motionerna rör:

         Vattenflödet i Mälaren

        Ansvar för förebyggande arbete mot naturkatastrofer, m.m.

        Ersättning vid naturkatastrofer, m.m.

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden.

En reservation av (fp) samt en reservation av (v).

EU-bevakning under riksmötet

Försvarsminister Leni Björklund och representanter för Regeringskansliet samt överbefälhavaren general Håkan Syrén och representanter för Försvarsmakten har vid flera tillfällen redovisat för utskottet vilken verksamhet som tilldragit sig vid dels EU:s försvarsministermöten, dels EU:s försvarschefsmöten. Av bilaga 2 till denna verksamhetsberättelse framgår tidpunkterna för och medverkande vid de olika informationstillfällena.

Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Utskottet har vid två tillfällen under riksmötet beslutat att genom deputerade i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU) bereda ärenden, dels om ett utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan, dels om ett svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo.

Utöver detta har utskottet genom två yttranden till utrikesutskottet behandlat dels regeringens proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia (se försvarsutskottets protokoll 2005/06:16 § 4), dels regeringens proposition 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina (se försvarsutskottets protokoll 2005/06:28 § 6).

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet upprättar en egen verksamhetsberättelse.

 


Bilaga 1

Försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Eskil Erlandsson (c), ordf.

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

Ola Rask (s)

Ola Sundell (m)

Allan Widman (fp)

Michael Hagberg (s)

Berndt Sköldestig (s) t.o.m. 2006-04-13

Britt-Marie Lindkvist (s)

Erling Wälivaara (kd)

Berit Jóhannesson (v)

Åsa Lindestam (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Peter Jonsson (s)

Heli Berg (fp)

Marie Nordén (s)

Karin Enström (m)

Fredrik Olovsson (s) fr.o.m. 2006-05-19

Lars Ångström (mp)

Suppleanter

Britt Olauson (s) fr.o.m. 2006-05-19

Christer Skoog (s)

Carl-Axel Roslund (m)

Eva Flyborg (fp)

Birgitta Ahlqvist (s)

Rune Berglund (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Karin Thorborg (v)

Kerstin Engle (s)

Patrik Norinder (m)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Runar Patriksson (fp)

Claes Västerteg (c)

Mikael Damberg (s)

Anna Lindgren (m)

Håkan Juholt (s)

Åsa Domeij (mp)

Rigmor Stenmark (c)

Mikael Johansson (mp)

Nils-Göran Holmqvist (s)

Yvonne Ångström (fp)

Christer Winbäck (fp)

Inger Lundberg (s) t.o.m. 2006-02-18

Britta Rådström (s) fr.o.m. 2006-03-16

Per Rosengren (v)

Försvarsutskottets kansli

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Ulf Birath, föredragande

Kristina Himmelstrand Sundström, föredragande

Satu Saariniemi, byråassistent

Jimmy Lee Ormi, byråassistent


Bilaga 2

Utfrågningar och uppvaktningar

Orienterande genomgångar och uppvaktningar

Föredragande

1.

Information och kompletterande upplysningar till proposition 2004/05:160 Avveckling av militärdistriktsorganisationen.

2005-10-11

Departementsråd Dan Ohlsson m.fl. från Försvarsdepartementet samt generalmajor Anders Lindström från Försvarsmakten.

2.

Information inför EU:s informella försvarsministermöte samt EDA:s styrelsemöte.

2005-10-11

Departementsråd Johan Raeder m.fl. från Försvarsdepartementet.

 

3.

Redovisning över materielanskaffningsplanen.

2005-10-13

Departementsråd Dan Ohlson m.fl. från Försvarsdepartementet.

4.

Information om ett genomfört informellt möte mellan EU:s försvarsministrar.

2005-10-25

Försvarsminister Leni Björklund, från Försvarsdepartementet.

5.

Information om:

– Kommande möte mellan EU:s försvarschefer

– Utvecklingen av den nordiska snabbinsatsstyrkan

– Försvarsmaktens insatsorganisation och beredskap.

2005-11-10

Brigadgeneral Berndt Grundevik, överste Karl Engelbrektsson, överstelöjtnant Fredrik Robertsson samt kommendörkapten Mikael Aaröe, samtliga från Försvarsmaktens Högkvarter (FM/HKV).

6.

Information angående genomfört försvarschefsmöte i EU.

2005-11-17

Överbefälhavare general Håkan Syrén (FM/HKV).

7.

Information om EU:s GAERC/ försvarsministermöte.

2005-11-17

Försvarsminister Leni Björklund åtföljd av departementsråd Cecilia Looström och departementsråd
Johan Raeder m.fl. från Fö.

8.

Information om Folke Bernadotteakademien och dess verksamhet, m.m.

2005-11-24

Generaldirektör Michael Sahlin och Jonas Alberoth.


9.

Information angående beredning av Grönbok om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur.

2006-01-19

Enhetschef Eva Hjortendal-Hellman åtföljd av politiskt sakkunniga Mathias Bohman, Thomas Jönsson och Ulf Johansson (Fö/CIV).


 


10.

Redogörelse för arbetet med ett nytt personalförsörjningssystem.

2006-01-24

Brigadgeneral Bengt Axelsson och överste Johan Fölstad, båda från Försvarsmakten.

11.

Redogörelse med anledning av proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i FN:s mission i Liberia.

2006-02-02

Försvarsminister Leni Björklund (Fö), kabinettssekreterare Hans Dahlgren (UD) och generalmajor Anders Lindström (FM/HKV).

12.

Redovisning om Försvarsmaktens årsredovisning för 2005 samt arbetet med värnpliktens civila meritvärde.

2006-02-09

Generaldirektör Marie Hafström åtföljd av brigadgeneral Bengt Axelsson, överstelöjtnant Gunnar Magnusson, avdelningsdirektör Jan Borling, överstelöjtnant Bo Holmberg samt överstelöjtnant Jörgen Kalmendal, samtliga från FM/HKV.

13.

Information om det informella försvarsministermötet i EU.

2006-03-14

Försvarsminister Leni Björklund åtföljd av departementsråd Johan Raeder m.fl., Fö.

14.

Redovisning om Försvarsmaktens arbete mot sexuella trakasserier samt med HBT-frågor och projektet ”Gender Force”.

2006-03-16

Tjf personaldirektören, brigadgeneral Bengt Axelsson åtföljd av Jörgen Kalmendal, Jan Dorf, Charlotte Isaksson samt Krister Fahlstedt, samtliga från FM/HKV.

15.

Information om Försvarsmaktens arbete med flyg-, sjö-, skjut- och fordonssäkerhets-frågor.

2006-03-23

Överste Tommy Pålsson, kommendör Tommy Åsman, överstelöjtnant Åke Edler och avdelningsdirektör Tony Hagman, samtliga från Försvarsmaktens säkerhetsinspektion.

16.

Redovisning om krigsförbandens beredskap.

2006-03-28

Generallöjtnant Jan Jonsson åtföljd av överstelöjtnant Anders Enström, örlogskapten Roger Eriksson samt kommendörkapten Per Ola Johansson, samtliga från FM/HKV.

17.

Redovisning om utredningsläget om bombattentatet i Afghanistan som inträffade 25 november 2005.

2006-03-30

Generallöjtnant Jan Jonsson åtföljd av överste Hans Alm och major Carl Hedin, samtliga från FM/HKV.

18.

Information med anledning av proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle.

2006-04-04

Generaldirektör Göran Gunnarsson och överdirektör Ivar Rönnbäck från Räddningsverket.

 

19.

Information med anledning av proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris – för ett säkrare samhälle.

2006-04-05

Generaldirektör Ann-Louise Eksborg, åtföljd av Fredrik Hassel från Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

20.

Information med anledning av skrivelse 2005/06:131.

2006-04-06

Generaldirektör för Totalförsvarets pliktverk, Björn Körlof.

21.

Information med anledning av skrivelse 2005/06:131.

2006-04-06

Rektorn för Försvarshögskolan, Henrik Landerholm.

22.

Information med anledning av skrivelse 2005/06:131.

2006-04-07

Generaldirektör Madelene Sandström från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

23.

Information med anledning av skrivelse 2005/06:131.

2006-04-07

Överbefälhavare general Håkan Syrén från Försvarsmaktens högkvarter.

24.

Information med anledning av skrivelse 2005/06:131.

2006-04-07

Generaldirektör Gunnar Holmgren från Försvarets materielverk (FMV).

25.

Redogörelse för proposition 2005/06:132 Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B.

2006-04-20

Expeditionschef Helena Lindberg åtföljd av departementsråd Dan Ohlson och departementssekreterare Mia Löw, samtliga från Fö.

26.

Information om Sveriges strategi inom rymd- och flygområdet.

2006-04-27

Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet.

27.

Information med anledning
av Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2007.

2006-04-27

Generallöjtnant C-G Fant åtföljd av brigadgeneral Berndt Grundevik, överstelöjtnant R. Askstedt direktör
J. Borling, Försvarsmakten.

28.

Information om det kommande försvarschefsmötet i EU.

2006-05-09

Kommendörkapten Michael Aaröe och örlogskapten Anders Sundeman, från Försvarsmaktens högkvarter.

29.

Redovisning av agendan för det kommande europeiska försvarsministermötet.

2006-05-11

Statssekreterare Jonas Hjelm m.fl. från Försvarsdepartementet.

 

 

30.

Information angående genomfört försvarschefsmöte i EU.

2006-05-16

Överbefälhavare general Håkan Syrén, Försvarsmaktens högkvarter.

 

31.

Uppvaktning och information om Värnpliktsrådets verksamhet och målsättningar.

2006-05-18

Erik Wottrich åtföljd av Johan Karlsson och Cecilia Wihlborg från Värnpliktsrådet.

32.

Redovisning för Försvarsmaktens arbete med personalförsörjningssystemet.

2006-05-18

Brigadgeneral Bengt Axelsson åtföljd av överste Johan Fölstad från Försvarsmakten.

 


Bilaga 3

Utskottets resor och besök under verksamhetsåret

 

Resmål

Datum

1.

Utskottsresa till Moskva och Kaliningrad.

 

2005-10-04–08

2.

Deltagande i Centralförbundet Folk och Försvars årliga rikskonferens i Sälen.

 

2006-01-15–18

 

3.

Utskottsresa till Monrovia, Liberia.

2006-06-29–
2006-07-04

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.