Jordbruksutskottets beredningsområde

Jordbruksutskottets beredningsområde

Jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden som kärnsäkerhet, naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredning.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar tillhör utskottets beredning.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 1997/98 hade jordbruksutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Lennart Daléus (c)

Sinikka Bohlin (s)

Inge Carlsson (s)

Göte Jonsson (m)

Kaj Larsson (s)

Leif Marklund (s)

Ingvar Eriksson (m)

Alf Eriksson (s)

Ingemar Josefsson (s)

Carl G Nilsson (m)

Eva Eriksson (fp)

Ann-Kristine Johansson (s)

Maggi Mikaelsson (v)

Åsa Stenberg (s)

Eva Björne (m)

Gudrun Lindvall (mp)

Lennart Brunander (c)


Suppleanter:

Michael Hagberg (s)

Berndt Sköldestig (s)

Ola Sundell (m)

Håkan Strömberg (s)

Bengt Kronblad (s)

Peter Weibull Bernström (m)

Sverre Palm (s)

Marie Wilén (c)

Berndt Ekholm (s)

Inger René (m)

Lennart Fremling (fp)

Lena Klevenås (s)

Hanna Zetterberg (v)

Inger Segelström (s)

Anders G Högmark (m)

Marianne Samuelsson (mp)

Birgitta Carlsson (c)

Ann-Marie Fagerström (s)

Sven-Erik Österberg (s)

Erling Bager (fp)

Jan Jennehag (v)

Roy Ottosson (mp)

Dan Ericsson (kd)

Ordförande i utskottet var Lennart Daléus och vice ordförande Sinikka Bohlin. Som framgår av uppställningen tillhörde åtta av ledamöterna Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Lars-Erik Sojdelius, kanslichef

Björn G:son Wessman, föredragande

Madeleine Gabrielson Holst, föredragande

BrittMarie Hartvig, föredragande (tjl. sedan 12/1 1998)

Birgitta Stenberg, föredragande

Cecilia Back, föredragande (sedan 12/1 1998)

Roger Wikström, föredragande (15/12 1997–31/7 1998)

Lena Nicander, byråassistent

Ella Persson, byråassistent

Under våren 1998 biträddes utskottet även av Roger Berggren, doktorand i  statsvetenskap vid Umeå universitet och riksdagsstipendiat.

Vissa uppgifter om verksamheten

Under riksmötet höll utskottet 40 sammanträden. Sammanträdestiden under riksmötet omfattade 70 timmar och 15 minuter.

Utskottet behandlade 13 propositioner och 54 motioner med sammanlagt 315 yrkanden som väckts med anledning härav. Utskottet behandlade även en skrivelse från regeringen och två följdmotioner med 33 yrkanden samt 100 motioner och 214 yrkanden från allmänna motionstiden 1996 och 251 motioner med 642 yrkanden från allmänna motionstiden 1997. Härutöver behandlade utskottet ett förslag från Riksdagens revisorer angående miljövårdsarbetet och försurningen jämte tre motioner med 9 yrkanden.

Utskottet avlämnade 28 betänkanden till kammaren och fyra yttranden till andra utskott.

De propositioner och den skrivelse som behandlats har avsett bl.a. vissa avfallsfrågor, hållbart fiske och jordbruk, ekologisk hållbarhet på miljöområdet, djurskydd, jordbruks- och livsmedelspolitiken inom EU samt införande av en miljöbalk jämte följdlagstiftning.

Utskottet har beslutat om två utskottsinitiativ. Det ena innebär att under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård skall medel ur anslaget A 8 Visst internationellt miljöarbete utgå till vissa ideella miljöorganisationers internationella verksamhet även för år 1998 (JoU2). Det andra initiativet innebär att regeringen skall söka åstadkomma en nationell särlösning för stödutfodring av vilt (JoU22).

Riksdagens revisorer har fått utskottets uppdrag att inleda ett uppföljningsprojekt angående riksdagens beslut om producentansvaret (JoU:s prot. 1997/98:25 § 6). Som ett första led i projektet kan en förstudie om avfallshantering och återvinning förväntas under hösten 1998.

Utskottet bereder årligen ett stort antal motioner som tar upp detaljfrågor där riksdagen har delegerat beslutanderätten till regeringen och berörda myndigheter. Det innebär bl.a. att utskottet kontinuerligt följer upp hur riksdagens beslut inom olika områden verkställs i form av förordningar och föreskrifter jämte andra insatser inom myndighetssektorn.

Utskottsutfrågningar m.m.

Jordbruksutskottet anordnade den 24 mars 1998 en offentlig utfrågning om miljöbalken.

Utskottet har dessutom hållit åtta slutna utfrågningar om miljökatastrofen vid Hallandsåsen, hantering av uttjänta varor, den s.k. kretsloppsmiljarden, s.k. functional foods, etisk prövning av djurförsök, miljöbalken, stödutfodring av vilt samt om kärnsäkerhetsfrågor.

Ett stort antal intresseorganisationer har uppvaktat utskottet i frågor angående bl.a. återvinning av byggavfall, jordbrukspolitik, fiskepolitik, miljöpolitik och de djurförsöksetiska nämndernas arbete.

Utskottets arbete med EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i så gott som samtliga ärenden under riksmötet 1997/98. Liksom under tidigare riksmöten har arbetet krävt betydande resurser i form av sammanträdestid samt berednings- och informationsinsatser. Företrädare för Jordbruks- och Miljödepartementen har regelbundet och vid ca 20 tillfällen lämnat information om aktuella EU-frågor inom utskottet. Sådan information har också lämnats av flera myndigheter och intresseorganisationer.

Studieresor och studiebesök m.m.

Utskottet har bl.a. som ett led i sitt uppföljningsarbete under riksmötet företagit studiebesök och studieresor.

Den 20 januari 1998 besökte utskottet Statens naturvårdsverk.

Utskottet företog den 4 maj 1998 en studieresa till Viltskadecenter vid Grimsö Forskningsstation.

I syfte att studera det historiska odlingslandskapet företogs den 12 maj 1998 en fältvandring i det föreslagna världsarvsområdet i Markims socken, Vallentuna kommun.

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.