Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC250

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

  domstolsväsendet,

  åklagarväsendet,

  polisväsendet,

  kriminalvården samt

  Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten.

Utskottet bereder vidare ärenden rörande brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Utgiftsområdet överensstämmer i huvudsak med politikområdet Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2007/08 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Thomas Bodström (s), ordförande

Inger Davidson (kd), vice ordförande

Hillevi Engström (m) t.o.m. 2008-02-14

Henrik von Sydow (m) fr.o.m. 2008-03-06

Krister Hammarbergh (m)

Margareta Persson (s)

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Johan Linander (c)

Elisebeht Markström (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Karl Gustav Abramsson (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Adelsbo (s)

Helena Bouveng (m)

Lena Olsson (v)

Kerstin Haglö (s)

Peter Althin (kd) t.o.m. 2007-11-04

Otto von Arnold (kd) fr.o.m. 2007-11-05

Mehmet Kaplan (mp)

 

Suppleanter:

Anders Hansson (m)

Maryam Yazdanfar (s)

Katarina Brännström (m)

Fredrik Lundh (s)

Fredrik Schulte (m)

Karin Nilsson (c)

Anneli Särnblad (s)

Jan Ertsborn (fp)

Hillevi Larsson (s)

Jeppe Johnsson (m)

Kristina Zakrisson (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Andreas Norlén (m)

Alice Åström (v)

Claes-Göran Brandin (s)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Max Andersson (mp)

Cecilia Magnusson (m)

Bertil Kjellberg (m)

Annie Johansson (c)

Camilla Lindberg (fp)

Elina Linna (v)

Esabelle Dingizian (mp) t.o.m. 2008-05-16

Helena Leander (mp) fr.o.m. 2008-05-16

Christer Engelhardt (s) fr.o.m. 2007-01-17

Mildred Thulin (c) fr.o.m. 2008-02-04 t.o.m. 2008-06-27

Hannah Bergstedt (s) fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2008-03-31

Rose-Marie Carlsson fr.o.m. 2008-06-09 t.o.m. 2009-01-01

Utskottets presidium bestod av ordföranden Thomas Bodström (s) och vice ordföranden Inger Davidson (kd). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.


Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Kristina Svartz, kanslichef

Mattias Möller, föredragande tjl. t.o.m. 2008-01-02

Thomas Lindstam, föredragande tjl. fr.o.m. 2007-12-05

Lars Franzén, föredragande tjl. fr.o.m. 2008-05-16

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande fr.o.m. 2007-04-10

Cecilia Back, föredragande fr.o.m. 2007-08-20

Stina Svensson, utskottshandläggare

Virpi Torkkola, utskottsassistent

Frida Unenge, utskottsassistent, tjl.  t.o.m. 2008-07-31

Propositioner och motioner

Under riksmötet 2007/08 behandlade utskottet 22 propositioner och 4 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 248 motioner (varav 25 följdmotioner) innehållande 507 motionsyrkanden samt 15 motioner (varav 5 i följdmotioner) väckta under riksmötet 2006/07.

Sammanträden

Under riksmötet 2007/08 har utskottet hållit 32 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 21 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 31 betänkanden, 1 utlåtande och 1 yttrande. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte de av regeringen i budgetpropositionen (prop. 2007/08:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2008 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, totalt ca 31,4 miljarder kronor. I ärendet behandlades ett stort antal motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden år 2007 och en som väckts år 2006. I ärendet förelåg sammanlagt 15 reservationer och sex särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning (JuU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till lag om dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning (prop. 2006/07:121).

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. (JuU3)

Sedan lagförslaget i proposition 2005/06:177 Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott och huvuddelen av lagförslagen i proposition 2005/06:178 Hemlig rumsavlyssning vilat under den i 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen stadgade tidsperioden, lade utskottet i enlighet med 4  kap. 9 § fjärde stycket riksdagsordningen fram ett nytt betänkande i ärendena. Härutöver behandlade utskottet i betänkandet regeringens proposition 2006/07:133 Ytterligare rättssäkerhetsgarantier vid användandet av hemliga tvångsmedel, m.m. Utskottet tillstyrkte de vilande förslagen med ändringar som syftar till att öka säkerheten ytterligare.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare (JuU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till lagändringar i proposition 2007/08:31  Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Särskild utlänningskontroll (JuU5)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2007/08:42) om tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlännings­kontroll till handlingarna. I ärendet förelåg ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen (JuU6)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2006/07:127) till lagändringar som bl.a. gäller förverkande och innebär mer enhetliga bestämmelser när det gäller intagnas rätt att inneha personlig egendom, brevgranskning och placering i avskildhet. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Hemlig teleavlyssning, m.m. (JuU7)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2006/07:34) om användningen av hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006 till handlingarna. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg sex reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (JuU8)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:6) Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:9) om fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Polisfrågor (JuU10)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2007 om olika frågor som rör polisen. Utskottet föreslog att riksdagen – med delvis bifall till motion Ju289 (m) – skulle tillkännage för regeringen som sin mening att regeringen bör låta genomföra en översyn av vilka behov som finns att, inom ramen för det nordiska samarbetet, skapa bättre möjligheter för de nordiska ländernas polismyndigheter att samarbeta operativt över gränserna. Utskottet föreslog att samtliga övriga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg tolv reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Utvidgad rätt till biträde vid förhör, m.m. (JuU11)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:47) om bl.a. utvidgad rätt till biträde vid polisförhör. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Straffrättsliga frågor – förenklad beredning (JuU12)

I ärendet behandlade utskottet – förenklat – ett antal motioner från den allmänna motionstiden år 2007 som behandlade frågor om straffrättsliga frågor. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Processrättsliga frågor – förenklad beredning (JuU13)

I ärendet behandlade utskottet – förenklat – ett antal motioner från den allmänna motionstiden år 2007 som behandlade processrättsliga frågor om bl.a. tvångsmedel, bevisning, stöd och skydd för vittnen, säkerheten i domstolar, nämndemän samt utnämning av högre domare. I ärendet förelåg tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Kriminalvårdsfrågor (JuU14)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden år 2007 rörande kriminalvård. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg sju reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Våldsbrott och brottsoffer – förenklad beredning (JuU15)

I ärendet behandlade utskottet – förenklat – ett antal motioner från den allmänna motionstiden år 2007 som rörde våldsbrott och brottsoffer. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Unga lagöverträdare (JuU16)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden åren 2006 och 2007 som behandlade frågor om bl.a. brott, påföljder för brott och preskription. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg fyra reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Passmyndigheter utomlands (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:66) om ändringar i passlagen som innebär att regeringen får avgöra vilka svenska beskickningar och karriärkonsulat som ska fullgöra uppgifter som passmyndigheter utomlands.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (JuU18)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:68) om utvidgade möjligheter till förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. I ärendet förelåg en reservation och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 


En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation (JuU19)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2007/08:117) En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation till handlingarna. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Godkännande av Prümrådsbeslutet (JuU20)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:83) att godkänna ett utkast till rådsbeslut om ett fördjupat gränsöverskridande polisiärt samarbete  (Prümrådsbeslutet). I ärendet förelåg två reservationer.

 Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rekrytering av domare (JuU21)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:113) om den framtida domarrekryteringen. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder (JuU22)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:141) Sveriges antagande av rambeslut om en europeisk bevisinhämtningsorder. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:84) att godkänna ett utkast till rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:144) Godkännande av rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:97) till lagändringar när det gäller påföljder för psykiskt störda lagöverträdare. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:97) Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri. I ärendet förelåg fem reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Godkännande av rådets beslut om åtkomst till VIS för brottsbekämpande ändamål (JuU27)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:132) att godkänna ett utkast till rådsbeslut om åtkomst till informationssystemet för viseringar (VIS) för brottsbekämpande ändamål. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Polisfrågor – förenklad beredning (JuU28)

I ärendet behandlade utskottet – förenklat – ett antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2007 om olika frågor som rör polisen. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Kriminalvårdsfrågor – förenklad beredning (JuU29)

I ärendet behandlade utskottet – förenklat – ett antal motioner från den allmänna motionstiden år 2007 rörande kriminalvårdsfrågor. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg tre särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Nationell strategi för att möta hotet från terrorism (JuU30)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (skr. 2007/08:64) Nationell strategi för att möta hotet från terrorism. I ärendet förelåg 15 reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

En modernare rättegång – några ytterligare frågor (JuU31)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:139) till lagändringar som bl.a. innebär att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att även omfatta tingsrättens avgöranden i familjemål. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Utlåtande

 

Upptrappning av kampen mot terrorism och bättre sprängämnessäkerhet (JuU32)

Utskottet behandlade Europeiska kommissionens meddelande Upptrappning av kampen mot terrorism, KOM(2007) 649 slutlig och meddelande om bättre sprängämnessäkerhet, KOM(2007) 651 slutlig. I ärendet förlåg en motivreservation.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Yttrande till annat utskott

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet tilläggsbudget för år 2008 såvitt avser rättsväsendet jämte tillhörande motioner (JuU1y).

EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2007/08, se bilaga.

Av de 31 betänkanden som utskottet avlämnat under riksmötet har 5 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU. Härutöver har utskottet i ett utlåtande behandlat Europeiska kommissionens meddelande Upptrappning av kampen mot terrorism, KOM(2007) 649 slutlig, och meddelande om bättre sprängämnessäkerhet, KOM(2007) 651 slutlig.

På inbjudan av utskottet har företrädare för Justitiedepartementet vid två tillfällen under riksmötet 2007/08 lämnat information om pågående ärenden inom EU inför utskottet. Under riksmötet inrättades även en arbetsgrupp i utskottet som närmare ska följa EU:s arbete i de frågor som rör utskottets beredningsområde (nedan EU-gruppen). I EU-gruppen ingår företrädare för alla riksdagspartier. Gruppen bistås av utskottets kansli. Vid EU-gruppens tre sammanträden under riksmötet har företrädare för Justitiedepartementet lämnat information om pågående arbete inom EU. Härutöver har företrädare för Justitiedepartementet vid fem tillfällen lämnat information inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor. Vidare har utskottet vid tre tillfällen överlagt med regeringen angående rådsbeslut om förbättrat samarbete mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper i krissituationer, rambeslut om erkännande och övervakning av uppskjutna, alternativa och villkorliga påföljder, rambeslut om ändring av rambeslutet om bekämpande av terrorism, rambeslut om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål, säkerhet i pass och andra resehandlingar, reviderade Eurojust- och EJN-beslut, rambeslut om en europeisk övervakningsorder samt rambeslut om utevarodomar.

Utskottet har under riksmötet också deltagit i det av Cosac initierade försöket med subsidiaritets- och proportionalitetsprövning av kommissionens förslag till rådets rambeslut om ändring i rambeslutet 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism, KOM(2007) 650 slutlig.


Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås av en föredragande och en utskottshandläggare från utskottets kansli. Under riksmötet 2007/08 har uppföljningsgruppen hållit fyra sammanträden. Därutöver har gruppen besökt anstalten Färingsö, Kriminellas revansch i samhället (Kris), Bryggan samt tagit emot besök från Kriminalvårdens kvinnliga nätverk.

Uppföljningsprojektet om Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som dömts för våld i nära relationer som inleddes under riksmötet 2006/07 avslutades i januari 2008. Uppföljningen har publicerats i en rapport (Rapporter från riksdagen 2007/08:RFR9). Därefter har uppföljningsgruppen inlett ett uppföljningsprojekt om situationen för fängelseintagna kvinnor. Utskottet har vid ett flertal tillfällen uttalat att kvinnors situation inom kriminalvården särskilt bör uppmärksammas. I projektet ingår att följa upp kvinnors situation inom kriminalvården och om insatserna där har anpassats för deras behov av bl.a. sysselsättning och behandling. Uppföljningsinsatsen beräknas bli avslutad under hösten 2008.

Utskottet har dessutom på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2007/08:75, bet. 2007/08:KU21). Granskningen föranledde ett yttrande till konstitutionsutskottet (justitieutskottets protokoll 2007/08:24). Utskottet har även granskat de regleringsbrev som givits myndigheterna inom rättsväsendet. Utskottet har i det sammanhanget inte funnit anledning till kritik.

Här bör även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök, studiebesök och utfrågningar utgör en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Utfrågningar

Utskottet anordnade den 19 februari 2008 en offentlig utfrågning om organiserad brottslighet. Stenografuppteckningar från utfrågningen finns intagna som bilaga 2 till utskottets betänkande 2007/08:JuU10.


Studieresor och besök

Under riksmötet har företrädare för utskottet deltagit i ett gemensamt utskottsmöte i Bryssel den 26–27 november 2007  och ett interparlamentariskt möte i Bryssel den 7 april 2008. Företrädare för utskottet deltog i en konferens om människohandel i Wien den 12–15 februari 2008 och om EU:s yttre gränser i Bryssel den 30 juni 2008. Vidare har företrädare för utskottet deltagit i en konferens om yttre gränskontrollfrågor i Bryssel den 30 juni 2008. Härutöver har företrädare för utskottet deltagit i en ordförandekonferens på RIF-tema i Paris den 14–15 september 2008.

Ledamöter från utskottet gjorde studiebesök hos Ekobrottsmyndigheten den 20 maj 2008 och besökte Advokatsamfundet den 6 mars 2008.

Under riksmötet har utskottet tagit emot utländska delegationer från Australien den 24 april 2008 och Sydafrika (Joint Standing Committee on Intelligence) den 10 maj 2008 samt Retsudvalget från det danska Folketinget den 26 augusti 2008.


Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM25

Ett nytt förfarande i brådskande mål vid EG-domstolen

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM33

Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM34

Säkerhet i pass och andra resehandlingar

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM37

Rambeslut om terroristbekämpning

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM47

Bättre sprängämnessäkerhet

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM63

Rambeslut om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM68

Initiativ om rådsbeslut avseende Eurojust och det europeiska rättsliga nätverket

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM72

Rambeslut om utevarodomar

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM89

Kommissionens gränskontrollpaket

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM114

Gränsöverskridande uppföljning av trafikförseelser

 

Regeringens promemoria nr 2007/08:FPM128

Mot en europeisk strategi för e-juridik

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.