Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:23499D

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

 

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

  Sveriges Domstolar,

  åklagarväsendet,

  polisväsendet,

  kriminalvården samt

  Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten.

Utskottet bereder vidare ärenden rörande brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2008/09 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Thomas Bodström (s), ordförande

Inger Davidson (kd), vice ordförande

Henrik von Sydow (m)

Krister Hammarbergh (m)

Margareta Persson (s)

Ulrika Karlsson i Uppsala (m)

Johan Linander (c)

Elisebeht Markström (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp) t.o.m. 2008-10-21

Johan Pehrson (fp) fr.o.m. 2008-10-22

Karl Gustav Abramsson (s)

Inge Garstedt (m)

Christer Adelsbo (s)

Helena Bouveng (m)

Lena Olsson (v)

Kerstin Haglö (s)

Otto von Arnold (kd)

Mehmet Kaplan (mp)

 

Suppleanter:

Anders Hansson (m)

Maryam Yazdanfar (s)

Katarina Brännström (m)

Fredrik Lundh (s)

Fredrik Schulte (m)

Karin Nilsson (c)

Anneli Särnblad (s)

Jan Ertsborn (fp)

Hillevi Larsson (s)

Jeppe Johnsson (m) t.o.m. 2009-08-16

Kristina Zakrisson (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Andreas Norlén (m)

Alice Åström (v)

Claes-Göran Brandin (s)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Max Andersson (mp)

Cecilia Magnusson (m)

Bertil Kjellberg (m)

Annie Johansson (c)

Camilla Lindberg (fp) t.o.m. 2008-11-13

Helena Bargholtz (fp) fr.o.m. 2008-11-14

Elina Linna (v)

Helena Leander (mp)

Christer Engelhardt (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) fr.o.m. 2009-02-11

Hannah Bergstedt (s) fr.o.m. 2008-10-27 t.o.m. 2009-01-25

Rose-Marie Carlsson fr.o.m. 2008-06-09 t.o.m. 2009-01-01

Cecilia Wigström (fp) fr.o.m. 2008-10-21

Jan Emanuel Johansson (s) fr.o.m. 2008-12-16 t.o.m. 2009-02-01

Hans Unander (s) fr.o.m. 2008-10-27 t.o.m. 2009-02-01

Boriana Åberg (m) fr.o.m. 2009-03-13 t.o.m. 2009-04-30

Utskottets presidium bestod av ordföranden Thomas Bodström (s) och vice ordföranden Inger Davidson (kd). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.


Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Kristina Svartz, kanslichef

Thomas Lindstam, föredragande tjl. fr.o.m. 2007-12-05 t.o.m. 2009-08-31

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande

Cecilia Back, föredragande

Anders Bergene, föredragande fr.o.m. 2009-01-01

Maria Lindh Sjöström, föredragande fr.o.m. 2009-01-10 t.o.m. 2009-05-19

Helena Lindén, föredragande fr.o.m. 2009-08-17

Maria Kaiser, föredragande fr.o.m. 2009-08-17

Stina Svensson, utskottshandläggare

Virpi Torkkola, utskottsassistent 

Propositioner och motioner

Under riksmötet 2008/09 behandlade utskottet 20 propositioner och 3 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 379 motioner innehållande 670 motionsyrkanden. Härutöver återkallades 1 proposition av regeringen under utskottets beredning av ärendet.

Sammanträden

Under riksmötet 2008/09 har utskottet hållit 33 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 21 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 29 betänkanden, 2 utlåtanden och 3 yttranden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte de av regeringen i budgetpropositionen (prop. 2008/09:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2009 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, totalt ca 32,6 miljarder kronor. I ärendet behandlades ca 115 motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiderna 2008 och 2007. I ärendet förelåg sammanlagt 23 reservationer och fem särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

 

Ändring i rättegångsbalken  (JuU2)

Utskottet beslutade om en lagteknisk ändring i rättegångsbalken för att rätta till brister i lagtexten i ett tidigare lagstiftningsärende (2005:683).

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:163) om en ny tidsbegränsad lag, lagen om åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott. I ärendet förelåg två reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.


Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (JuU4)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2008/09:167 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål till handlingarna. I ärendet förelåg 24 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism (JuU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:25) Godkännande om ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rådets beslut om inrättande av Europol (JuU6)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:14) Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol). I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Dataskyddsrambeslutet (JuU7)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:16) Godkännande av dataskyddsrambeslutet. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen (JuU8)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:15) Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rambeslut om utevarodomar (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:20) Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder (JuU10)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:19) Sveriges antagande av rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister (JuU11)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:18) Sveriges antagande av rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare (JuU12)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:157) Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet (JuU13)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:70) Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Särskild utlänningskontroll (JuU14)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2008/09:89) 2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007 (JuU15)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2008/09:79) Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007 till handlingarna. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten (JuU16)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:117) Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Straffet för mord m.m. (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:118) Straffet för mord m.m. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang (JuU18)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:78) Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. I ärendet förelåg fem reservationer.

 Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Unga lagöverträdare (JuU19)

I ärendet behandlade utskottet knappt 20 motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2008. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg  åtta reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

I ärendet behandlade utskottet drygt 20 motionsyrkanden som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg sex reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer (JuU21)

I ärendet behandlade utskottet drygt 110 motionsyrkanden som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Av dessa yrkanden behandlades drygt 85 förenklat. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg  tio reservationer och tre särskilda yttranden.

 Riksdagen godkände utskottets förslag.


Polisfrågor (JuU22)

I ärendet behandlade utskottet drygt 80 motionsyrkanden som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg  22 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:165) En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans. I ärendet förelåg två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Processrättsliga frågor (JuU24)

I ärendet behandlade utskottet drygt 60 motionsyrkanden som väckts under de allmänna motionstiderna 2007 och 2008. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet förelåg 15 reservationer.

 Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Fingeravtryck i pass (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:132) Fingeravtryck i pass.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:131) Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar. I ärendet förelåg fyra reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften (JuU27)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:149) Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften. I ärendet förelåg fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Sveriges antagande av rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta (JuU29)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:192) Sveriges antagande av rambeslut om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta. I ärendet förelåg en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Förtursförklaring i domstol (JuU30)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2008/09:213) Förtursförklaring i domstol. I ärendet förelåg en reservation.

 Riksdagen godkände utskottets förslag.

 


Utlåtanden

Yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet (JuU28)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens vitbok om yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet, KOM(2009) 214 slutlig.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

 

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst (JuU31)

I ärendet behandlade utskottet  Europeiska kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst KOM(2009) 262 slutlig, det s.k. Stockholmsprogrammet. I ärendet förelåg tre reservationer avseende motiveringen.

 Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Yttranden till annat utskott

 

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget jämte en motion (JuU1y). I ärendet förelåg en avvikande mening.

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet regeringens  proposition 2008/09:99 Vårtilläggsbudget till statsbudgeten för 2009 – utgiftsområde 4 Rättsväsendet jämte motioner (JuU2y). I ärendet förelåg två avvikande meningar.

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2008/09:158 Från erkännande till egenmakt – regeringens strategi för de nationella minoriteterna jämte motioner (JuU3y).

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2008/09:1, Budgetpropositionen jämte motioner (justitieutskottets prot. 2008/09:4). I ärendet förelåg tre avvikande meningar.

I ett yttrande till finansutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2008/09:2 2008 års andra tilläggsbudgetproposition punkt 9, såvitt avser utgiftsområde 4 jämte motion (justitieutskottets prot. 2008/09:4). I ärendet förelåg en avvikande mening.

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen, såvitt avser justitieutskottets område (justitieutskottets prot. 2008/09:24).

 

EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2008/09, se bilaga.

Av de 29 betänkanden som utskottet avlämnat under riksmötet har 10 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU. Härutöver har utskottet i två utlåtanden behandlat dels Europeiska kommissionens vitbok om yrkesmässiga gränsöverskridande vägtransporter av eurokontanter mellan medlemsstaterna i euroområdet, KOM(2009) 214 slutlig (JuU28), dels kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, KOM(2009) 262 slutlig (JuU31).

På inbjudan av utskottet har företrädare för Justitiedepartementet vid tre tillfällen under riksmötet 2008/09 lämnat information om pågående ärenden inom EU inför utskottet. Under riksmötet inrättades även en arbetsgrupp i utskottet som närmare ska följa EU:s arbete i de frågor som rör utskottets beredningsområde (nedan EU-gruppen). I EU-gruppen ingår företrädare för alla riksdagspartier. Gruppen bistås av utskottets kansli. Vid EU-gruppens fyra sammanträden under riksmötet har företrädare för Justitiedepartementet lämnat information om pågående arbete inom EU. Härutöver har företrädare för Justitiedepartementet vid fyra tillfällen lämnat information inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor. Vidare har utskottet vid ett tillfälle överlagt med regeringen angående rambeslut om jurisdiktionskonflikter och rambeslut om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål.

Utskottet har under riksmötet deltagit i det av Cosac initierade försöket med subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets rambeslut om rätt till tolkning och översättning i brottmål, KOM(2009) 338 slutlig (justitieutskottets prot. 2008/09:32).

Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Under riksmötet 2008/09 har uppföljningsgruppen hållit fem sammanträden.

Uppföljningsprojektet om situationen för kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt som inleddes under riksmötet 2007/08 avslutades i maj 2009. Uppföljningen har publicerats i en rapport (Rapporter från riksdagen 2008/09:RFR9). Därefter har uppföljningsgruppen inlett en förstudie om straffskärpningsgrunden i 29 kap. 2 § punkt 8 brottsbalken. Förstudien beräknas färdigställas under hösten 2009.

Utskottet har dessutom på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2008/09:75, bet. 2008/09:KU21). Granskningen föranledde ett yttrande till konstitutionsutskottet (justitieutskottets protokoll 2008/09:24).

Här bör även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök utgör en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Studieresor och besök

Under riksmötet har företrädare för utskottet deltagit i ett gemensamt utskottsmöte i Bryssel den 19–20 januari 2009, en parlamentarisk EU-konferens om aktuella utmaningar för europeisk säkerhet i Prag den 6 april 2009 och en parlamentarisk EU-konferens om underrättelse- och säkerhetstjänst i Tallinn den 25–26 maj 2009.

Utskottet genomförde en studieresa till Australien och Nya Zeeland den 7–18 januari 2009. Där studerades arbetet med att bekämpa ungdomsbrottslighet och organiserad brottslighet. Vidare gjorde utskottet studiebesök hos Svea hovrätt den 23 april 2009 och besökte Polismyndigheten i Norrbottens län den 4–5 maj 2009. Därutöver har utskottet besökt Rikskriminalpolisen den 9 juni 2009.

Under riksmötet har utskottet tagit emot utländska delegationer från Bulgarien den 23 april 2009 och från Nederländerna den 15 juni 2009.


Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM5

Informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris)

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM87

Rambeslut om jurisdiktionskonflikter

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM113

Rambeslut om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skyddande av offer

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM114

Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn, m.m.

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM115

Utvärderingsmekanism för Schengenregelverket

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM137

Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM138

Utvärdering av Haagprogrammet

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM148

Revidering av rådets beslut om ett europeiskt brottsförebyggande nätverk

 

Regeringens promemoria nr 2008/09:FPM149

Rådsslutsatser om en strategi för stärkt stöd till brottsoffer i EU

 

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.