Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB15

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet

2010/11

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

–Sveriges Domstolar

–åklagarväsendet

–polisväsendet

–kriminalvården

samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden,  Brottsoffermyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Utskottet bereder vidare ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2010/11 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

 

Morgan Johansson (S), ordförande, dock ej 2011-03-01 – 2011-06-16

Johan Linander (C), vice ordförande

Krister Hammarbergh (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Kerstin Haglö (S), ordförande fr.o.m. 2011-03-01 t.o.m 2011-06-16

Ulrika Karlsson (M)

Christer Adelsbo (S)

Helena Bouveng (M)

Elin Lundgren (S)

Johan Pehrson (FP)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Patrick Reslow (M)

Maria Ferm (MP)

Caroline Szyber (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Lena Olsson (V)

Suppleanter

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mattias Jonsson (S)

Pia Hallström (M)

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Sven-Erik Bucht (S) t.o.m. 2010-10-20

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Christina Oskarsson (S)

Roger Haddad (FP)

Krister Örnfjäder (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Bodil Ceballos (MP) t.o.m. 2011-04-14

Tuve Skånberg (KD)

Lars Isovaara (SD)

Eva Olofsson (V) t.o.m. 2010-12-29

Maria Lundqvist-Brömster (FP) fr.o.m 2010-10-19

Jan Ertsborn (FP) fr.o.m. 2010-10-19

Annie Lööf (C) fr.o.m. 2010-10-19

Anton Abele (M) fr.o.m. 2010-11-07

Marianne Berg (V) fr.o.m. 2010-12-20

William Petzäll (SD) fr.o.m 2010-11-26

Thoralf Alfsson (SD) fr.o.m 2010-11-26

Jens Holm (V) fr.o.m. 2010-12-20

Otto von Arnold (KD) fr.o.m. 2010-12-20

Laila Olsen (S) fr.o.m 2011-01-03 t.o.m. 2011-07-01

Mehmet Kaplan (MP) fr.o.m. 2011-04-14

Utskottets presidium bestod av ordföranden Morgan Johansson (S) och vice ordföranden Johan Linander (C). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Kristdemokraterna.


Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Kristina Svartz, kanslichef t.o.m. 2011-08-31

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande§

Cecilia Back, föredragande, t.f. kanslichef fr.o.m. 2011-09-01

Anders Bergene, föredragande

Lisa Gunnfors, föredragande

Maria Kaiser, föredragande fr.o.m. 2011-01-10

Stina Svensson, utskottshandläggare, t.o.m. 2011-08-31

Virpi Torkkola, utskottsassistent 

Propositioner och motioner m.m.

Under riksmötet 2010/11 behandlade utskottet 14 propositioner och 2  skrivelser samt 4 redogörelser från Riksrevisionen. Utskottet behandlade vidare 227 motioner innehållande 397 motionsyrkanden.

Sammanträden

Under riksmötet 2010/11 har utskottet hållit 42 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 35 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 26 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

 

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte det förslag till anslagstilldelning för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, som lämnats i motion 2010/11:Ju375 (S, MP, V), totalt ca 36,7 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte ett lagförslag som lämnats i budgetpropositionen (prop. 2010/11:1). I ärendet behandlades också ca 100 motionsyrkanden som väckts under allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om polisens information till brottsoffer. I ärendet behandlades vidare dels Riksrevisionens styrelses redogörelse om inställda huvudförhandlingar i brottmål (redog. 2010/11:RRS2), dels Riksrevisionens styrelses redogörelse om hanteringen av mängdbrott (redog. 2010/11:RRS4). I ärendet fanns 42 reservationer och 2 särskilda yttranden. Riksdagen biföll reservation 1 (M, FP, C, KD) om anslagstilldelning för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, totalt ca 36,7 miljarder kronor. I övrigt godkände riksdagen utskottets förslag.

 

Ny delgivningslag (JuU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:237) Ny delgivningslag. I ärendet fanns ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Utnämnning av ordinarie domare (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:181) Utnämning av ordinarie domare och (prop. 2010/11:24) Utnämning av ordinarie domare – kompletterande förslag. Dessutom behandlades två uppskjutna lagförslag från proposition 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Förbättrat skydd mot stalkning (JuU5)

Utskottet tillstyrkte i huvudsak regeringens förslag (prop. 2010/11:45) Förbättrat skydd mot stalkning. Utskottet föreslog två tillkännagivanden. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Polisfrågor (JuU7)

I ärendet behandlade utskottet knappt 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 16 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Straffrättsliga frågor (JuU8)

I ärendet behandlade utskottet drygt 100 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 32 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Processrättsliga frågor (JuU9)

I ärendet behandlade utskottet 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 10 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 


Kriminalvårdsfrågor (JuU10)

I ärendet behandlade utskottet drygt 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 11 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Våldsbrott och brottsoffer (JuU11)

I ärendet behandlade utskottet drygt 60 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 26 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Unga lagöverträdare (JuU12)

I ärendet behandlade utskottet sju motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Utskottet föreslog ett tillkännagivande. Utskottet föreslog att övriga motioner skulle avslås. I ärendet fanns fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Särskild utlänningskontroll (JuU13)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2010/11:39 2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll till handlingarna. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG (JuU14)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:46) Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG. I ärendet fanns sex reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen beslutade dels att lagförslaget om elektronisk kommunikation under förslagspunkterna 6 och 7 skulle hänvisas till justitieutskottet för att vila där i minst 12 månader från den 11 mars 2011, dels att lagförslaget om ändring i rättegångsbalken fallit. I övrigt biföll riksdagen utskottets förslag.

 

Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte (JuU15)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:129) Genomförande av Prümrådsbeslutet – automatiserat uppgiftsutbyte. I ärendet fanns ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

 

Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen (JuU16)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:43) Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Genomförande av FN:s vapenprotokoll (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:72) Genomförande av FN:s vapenprotokoll. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 (JuU18)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2010/11:66) Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 till handlingarna. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete (JuU19)

Utskottet föreslog att Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete (redog. 2010/11:RRS11) skulle läggas till handlingarna och att motionsyrkandena skulle avslås. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (JuU20)

Utskottet föreslog att Riksrevisionens styrelses redogörelse om statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet (redog. 2010/11:RRS14) skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Skärpt straff för köp av sexuell tjänst (JuU22)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:77) Skärpt straff för köp av sexuell tjänst. I ärendet fanns fem reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:128) Medling och förlikning – ökade möjligheter att komma överens. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Domstolarnas handläggning av ärenden (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:119) Domstolarnas handläggning av ärenden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:107) Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård. I ärendet fanns åtta reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:76) Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Tingsrättsorganisationen (JuU27)

Utskottet begagnade sin initiativrätt i 3 kap. 7 § riksdagsordningen och föreslog att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att förändringar i tingsrättsorganisationen inte får innebära nedläggning av fler domstolar. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände reservationen.

 

Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang (JuU28)

Utskottet begagnade sin initiativrätt i 3 kap. 7 § riksdagsordningen och föreslog att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande till regeringen om att snarast återkomma med ett förslag om anmälningsplikt som ska kunna träda i kraft 2012. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

Ändring i brottsbalken (JuU29)

Utskottet beslutade om en lagteknisk ändring i brottsbalken.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 


Utlåtanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 3 utlåtanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa utlåtanden.

 

Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser (JuU4)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser (KOM(2010) 311). I ärendet fanns en reservation mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

 

Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer (JuU6)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande om  en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (KOM(2010) 492). I ärendet fanns en reservation mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

 

Kontroll av Europols verksamhet (JuU21)

I ärendet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande om förfarandena för den kontroll av Europols verksamhet som Europaparlamentet utför under medverkan av de nationella parlamenten (KOM(2010) 776). I ärendet fanns en reservation mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Yttranden till andra utskott

Sammanlagt avlämnade utskottet 7 yttranden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa yttranden.

 

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. (JuU1y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet Riksrevisionens styrelses framställning 2009/10:RRS30 om sammanslagningar av myndigheter. (JuU2y)

I ett yttrande till socialutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2010/11:4 En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning. I ärendet fanns två avvikande meningar. (JuU3y)

I ett yttrande till försvarsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. I ärendet fanns en avvikande mening. (JuU4y)

I ett yttrande till socialutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2010/11:47 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. I ärendet fanns två avvikande meningar. (JuU5y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2010/11:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010. I ärendet fanns en avvikande mening och ett särskilt yttrande. (JuU6y)

I ett yttrande till socialutskottet behandlade justitieutskottet Europeiska kommissionens meddelande KOM(2011) 60 En EU-agenda för barns rättigheter. I ärendet fanns ett särskilt yttrande. (JuU9y)

JuU7y och JuU8y användes inte.

 

 

 

 


EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2010/11, se bilaga 1.

Av de 26 betänkanden som utskottet avlämnat under riksmötet har 6 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU. Härutöver har utskottet i tre utlåtanden behandlat dels Europeiska kommissionens meddelande om användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser (KOM(2010) 311) (JuU4), dels kommissionens meddelande om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (KOM(2010) 492) (JuU6), dels kommissionens meddelande om förfarandena för den kontroll av Europols verksamhet som Europaparlamentet utför under medverkan av de nationella parlamenten (KOM(2010) 776) (JuU21).

Inom justitieutskottet finns en särskild arbetsgrupp för EU-frågor, EU-gruppen. Gruppen består av en representant från varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Gruppen sammanträdde vid två tillfällen under riksmötet. Då lämnade företrädare för Justitiedepartementet information om pågående arbete inom EU och det kommande polska ordförandeskapets prioriteringar. Härutöver har företrädare för Justitiedepartementet vid sex tillfällen lämnat information inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor.

Vidare har utskottet överlagt med regeringen om följande ärenden:

·         direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (se prot. 2010/11:3 och 2010/11:26)

·         direktiv om rätten till information i straffrättsliga förfaranden (se prot. 2010/11:3)

·         en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer och förhandlingsmandat för PNR-avtal med Kanada, Amerikas förenta stater och Australien (se prot. 2010/11:3)

·         direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rambeslut 2005/222 RIF (se prot. 2010/11:14)

·         förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) (se prot. 2010/11:14, 2010/11:15, 2010/11:39 och 2010/11:40)

·         direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (se prot. 2010/11:26).

Utskottet har under riksmötet också genomfört 12 prövningar av subsidiaritetsprincipens tillämpning i utkast till lagstiftningsakter från Europeiska kommissionen, se bilaga 2. Utskottet har vid samtliga prövningar ansett att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Uppföljningsgruppen beslutade att låta påföljder vara ett genomgående tema för verksamheten under valperioden 2010–2014.

Under riksmötet 2010/11 har uppföljningsgruppen hållit sex sammanträden. Mot bakgrund av temat påföljder föredrog professor emeritus Henrik Tham och doktoranden Kristina Jerre, kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, rapporten Svenskarnas syn på straff vid ett av gruppens sammanträden. Uppföljningsgruppen har även tagit emot professor Petter Asp, juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, som gav en översikt av det nuvarande påföljdssystemet. Som ett led i arbetet har gruppen dessutom besökt Norrtäljeanstalten och Bärby ungdomshem. Uppföljningsgruppen har vidare träffat företrädare för beredskapspolisen som redogjorde för sin verksamhet.

Utskottet har dessutom på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2010/11:75, bet. 2010/11:KU21). Granskningen föranledde inte något yttrande till konstitutionsutskottet.

Här bör även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök är en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

Interparlamentariska möten och besök

Under riksmötet har företrädare för utskottet deltagit i en konferens om trafficking anordnad av jämställdhetsutskottet i Europarådets parlamentariska församling (PACE) (Paris den 2–3 december 2010), ett möte anordnat av Europeiska kommissionen om den politiska kontrollen av Europol (Bryssel den 24 januari 2011) och ett gemensamt parlamentarikermöte om västra Balkan (Bryssel den 13–14 april 2011).

Utskottet besökte Riksrevisionen den 9 mars 2011 och Advokatsamfundet den 4 maj. Utskottet har tagit emot besök från Sveriges Domstolar (den 18 november 2010), Kriminalvården (den 23 november 2010), Rikspolisstyrelsen (den 30 november 2010), Åklagarmyndigheten (den 7 december 2010), Ekobrottsmyndigheten (den 10 mars 2011), Brottsförebyggande rådet (den 29 mars 2011), Säkerhetspolisen (den 31 mars 2011) och Brottsoffermyndigheten (den 28 april 2011). Under riksmötet har utskottet även tagit emot ledamöter ur the Thai Committee on Corruption Prevention and suppression (den 15 december 2010), en delegation franska parlamentsledamöter (den 20 januari 2011) och en delegation från den ungerska nationalförsamlingen (den 27 april 2011).

 


Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM1

Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM15

Direktiv om angrepp mot informationssystem

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM18

Meddelande om flygpassageraruppgifter för brottsbekämpning utanför EU

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM41

Gränsöverskridande vägtransporter av kontanter i euro

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM52

Förordning om Schengenregelverket

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM55

Meddelande med översikt av informationshanteringen inom området för frihet, säkerhet och rättvisa

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM56

EU:s strategi för den inre säkerheten i praktiken

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM77

Direktiv om användning av flygpassageraruppgifter för brottsbekämpande ändamål

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM94

Förordning om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM114

Reform för EU:s domstolar

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM123

Meddelande om stärkta rättigheter för brottsoffer i EU

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM124

Direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM125

Förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM126

Direktiv om rätt till tillgång till försvarare i straffrättsliga förfaranden och rätt att kommunicera vid frihetsberövande

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM134

Grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande

 

Regeringens promemoria nr 2010/11:FPM140

Förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott

 

 


Genomförda subsidiaritetskontroller

KOM(2010) 376 Förslag till rådets förordning (EU) nr ../… Om utvidgningen av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och rådets förordning nr xx/yy om yrkesmässig gränsöverskridande vägtransport av kontanter i euro mellan medlemsstaterna i euroområdet

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-08-05

Hänvisning till justitieutskottet: 2010-10-05

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:3 (2010-10-19)

 

KOM(2010) 392 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätten till information i brottmål (SEK(2010) 907, SEK(2010) 908)

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-08-25

Hänvisning till justitieutskottet: 2010-10-05

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:3 (2010-10-19)

 

KOM(2010) 517 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om angrepp mot informationssystem och om upphävande av rådets rambeslut 2005/222/RIF (SEK(2010) 1122, SEK(2010) 1123)

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-10-05

Hänvisning till justitieutskottet: 2010-10-13

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:7 (2010-11-16)

 

KOM(2010) 624 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2010-11-22

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:15 (2010-12-14)

 

KOM(2010) 708 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (2008/203/EG) av den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2010-12-02

Hänvisning till justitieutskottet: 2010-12-06

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:17 (2011-01-20)

KOM(2011) 32 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om användning av PNR-uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-02-03

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-02-10

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:28 (2011-03-29)

 

KOM(2011) 118 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) och konventionen om tillämpning av Schengenavtalet

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-03-10

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-03-15

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:31 (2011-04-12)

 

KOM(2011) 135 Ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1073/1999 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av förordning (Euratom) nr 1074/1999

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-03-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-03-28

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:33 (2011-05-10)

 

KOM(2011) 276 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-05-19

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-05-31

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:38 (2011-06-14)

 

KOM(2011) 275 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-05-19

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-05-31

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:38 (2011-06-14)

 

 

KOM(2011) 335 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-06-08

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-06-10

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:41 (2011-08-23)

 

KOM(2011) 326 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövande

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-06-08

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-06-30

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2010/11:41 (2011-08-23)

Elanders, Vällingby  2011

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.