Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A47

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

  Sveriges Domstolar

  åklagarväsendet

  polisväsendet

  kriminalvården

samt Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden,  Brottsoffermyndigheten och Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Utskottet bereder vidare ärenden som rör brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2011/12 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Morgan Johansson (S), ordförande

Johan Linander (C), vice ordförande

Krister Hammarbergh (M)

Ewa Thalén Finné (M)

Kerstin Haglö (S)

Ulrika Karlsson (M)

Christer Adelsbo (S)

Helena Bouveng (M), t.o.m 2011-11-23

Jan R Andersson (M), fr.o.m. 2011-11-23

Elin Lundgren (S)

Johan Pehrson (FP)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Patrick Reslow (M)

Maria Ferm (MP)

Caroline Szyber (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Lena Olsson (V)

 

Suppleanter

Carl-Oskar Bohlin (M)

Mattias Jonsson (S)

Pia Hallström (M)

Anneli Karlsson (S)

Kajsa Lunderquist (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Christina Oskarsson (S)

Roger Haddad (FP)

Krister Örnfjäder (S)

Emil Källström (C)

Agneta Börjesson (MP)

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Tuve Skånberg (KD)

Lars Isovaara (SD)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Jan Ertsborn (FP)

Annie Lööf (C) t.o.m. 2011-09-30

Anton Abele (M)

Marianne Berg (V)

William Petzäll (SD) t.o.m 2011-09-29

Thoralf Alfsson (SD) t.o.m 2012-04-10

Jens Holm (V)

Otto von Arnold (KD)

Mehmet Kaplan (MP)

Edip Noyan (M) fr.o.m. 2011-10-10 t.o.m 2012-03-18

Björn Söder (SD) fr.o.m 2011-11-18

Montaser Eneim (M) fr.o.m 2011-12-14 t.o.m 2012-06-30

Bino Drummond (M) fr.o.m 2012-03-19 t.o.m 2012-04-19

Agneta Gille (S) fr.o.m 2012-03-23

Margareta Larsson (SD) 2012-04-11

Leif Lindström (V) fr.o.m 2012-04-25 t.o.m. 2012-05-20

Karin Nilsson (C) fr.o.m 2012-09-06

Utskottets presidium bestod av ordföranden Morgan Johansson (S) och vice ordföranden Johan Linander (C). Som framgår av uppställningen tillhörde sex av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Kristdemokraterna.

 

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Thomas Lindstam, kanslichef, fr.o.m. 2012-01-01

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande, t.o.m. 2012-01-31

Cecilia Back, föredragande, t.f. kanslichef, t.o.m. 2011-12-31

Anders Bergene, föredragande

Lisa Gunnfors, föredragande

Maria Kaiser, föredragande

Cecilia Kignell, föredragande, fr.o.m 2011-10-03 t.o.m 2011-12-31

Stina Svensson, utskottshandläggare, t.o.m. 2011-08-31

Livia Spada, utskottshandläggare, fr.o.m. 2011-11-14

Virpi Torkkola, utskottsassistent 

 


Propositioner och motioner m.m.

Under riksmötet 2011/12 behandlade utskottet 12 propositioner och 5 skrivelser. Utskottet behandlade vidare 172 motioner innehållande 292 motionsyrkanden.

Sammanträden

Under riksmötet 2011/12 har utskottet hållit 34 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 31 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 20 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för utgiftsområde 4, totalt knappt 37,9 miljarder kronor. Utskottet tillstyrkte också ett förslag om att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att under 2012 dels delta i bildandet av en stiftelse för att främja kriminologisk forskning, dels besluta om kapitaltillskott om högst 14 miljoner kronor till stiftelsen. I ärendet fanns 38 reservationer och fem särskilda yttranden. Riksdagen godkände utskottets förslag.

Liechtensteins associering till Schengenregelverket (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2010/11:159 Liechtensteins associering till Schengenregelverket.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder (JuU5)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2010/11:158 Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott (JuU7)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2011/12:32 Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott till handlingarna. I ärendet fanns fyra reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation. I ärendet fanns tio reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:10 Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

It-stödet i rättskedjan (JuU11)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2011/12:72  It-stödet i rättskedjan till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel (JuU12)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:22 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel. I ärendet fanns tre reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Våldsbrott och brottsoffer (JuU14)

I ärendet behandlade utskottet ett trettiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen ska återkomma till riksdagen under 2012 med ett lagförslag som innebär att rekvisitet ”påtaglig risk” tas bort i bestämmelsen om kontaktförbud avseende gemensam bostad. Utskottet föreslog att övriga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns sex reservationer och fyra särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Polisfrågor (JuU15)

I ärendet behandlade utskottet 61 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Utskottet föreslog att samtliga yrkanden skulle avslås. I ärendet fanns 17 reservationer och sex särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling (JuU16)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:37 Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll (JuU18)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2011/12:38 2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll till handlingarna. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 (JuU19)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2011/12:39 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 till handlingarna. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism (JuU21)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang – en nationell strategi mot terrorism. I ärendet fanns elva reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:109 Vissa åtgärder mot illegala vapen. I ärendet fanns 22 reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

En reformerad mutbrottslagstiftning (JuU23)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:79 En reformerad mutbrottslagstiftning. I ärendet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ökad säkerhet i domstol (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:63 Ökad säkerhet i domstol. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen om en utvärdering av säkerheten i domstolarna för målsägande och vittnen. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Elektronisk stämningsansökan i brottmål (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:126 Elektronisk stämningsansökan i brottmål.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle upphäva bestämmelsen i 6 kap. 3a § tredje stycket lagen om elektronisk kommunikation om att föreskrifter som regeringen meddelar snarast ska underställas riksdagen. I ärendet fanns en reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål (JuU28)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta utskottets förslag om lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål (se bet. 2010/11:JuU14). I ärendet fanns tre reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

 

 

JuU20, JuU27 och JuU30 användes inte.

 

 


Utlåtanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 8 utlåtanden. Av dessa var 5 granskningsutlåtanden (granskning enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen) och 3 prövningsutlåtanden (subsidiaritetsprövning enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen). Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa utlåtanden.

Tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (JuU2)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens grönbok Stärkande av det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området – en grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (KOM(2011) 327). I ärendet fanns en reservation mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG (JuU4)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens rapport till rådet och Europaparlamentet Utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG, (KOM(2011) 225). I ärendet fanns två reservationer mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (JuU6)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens meddelande Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism: tillgängliga alternativ, (KOM(2011) 429). I ärendet fanns två reservationer mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (JuU10)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens meddelande Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (KOM(2011) 573). I ärendet fanns två reservationer mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (JuU13)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (KOM(2011) 560). Utskottet ansåg att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande till EU. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Smart gränsförvaltning – valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (JuU17)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens meddelande Smart gränsförvaltning – valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (KOM(2011) 680). I ärendet fanns tre reservationer mot motiveringen.

Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna.

Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem, Eurosur (JuU29)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem, Eurosur (KOM(2011) 873). Utskottet ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande till EU. I ärendet fanns två reservationer.

Riksdagen biföll reservation 1.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området (JuU31)

I ärendet behandlade utskottet EU-kommissionens till direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området, (KOM(2012) 10). Utskottet ansåg att delar av förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen och att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande till EU.

 Riksdagen biföll utskottets förslag.

 

 


Yttranden till andra utskott

Sammanlagt avlämnade utskottet 7 yttranden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa yttranden.

 

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. (JuU1y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. (JuU2y)

I ett yttrande till försvarsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag. I ärendet fanns en avvikande mening. (JuU3y)

I ett yttrande till försvarsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2011/12:41 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. I ärendet fanns en avvikande mening. (JuU4y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldbejakande extremism. I ärendet fanns två avvikande meningar och ett särskilt yttrande. (JuU5y)

I ett yttrande till konstitutionsutskottet behandlade justitieutskottet EU-kommissionens förslag till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning), KOM(2012) 11. I ärendet fanns  en avvikande mening. (JuU6y)

I ett yttrande till utrikesutskottet behandlade justitieutskottet regeringens skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011. I ärendet fanns en avvikande mening. (JuU7y)

 


EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har i det sammanhanget på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2011/12, se bilaga 1.

Av de 20 betänkanden som utskottet har avlämnat under riksmötet har två varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU (JuU3 och JuU28). Härutöver har utskottet i fem granskningsutlåtanden (enligt 10 kap. 5 § riksdagsordningen) behandlat följande dokument från EU-kommissionen: grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande (JuU2), utvärderingsrapport om datalagringsdirektivet 2006/24/EG (JuU4), meddelande om ett EU-system för att spåra finansieringen av terrorism (JuU6), meddelandet Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder (JuU10) samt meddelandet Smart gränsförvaltning – valmöjligheter och framtida handlingsalternativ (JuU17).

Under riksmötet har utskottet även genomfört 11 prövningar av subsidiaritetsprincipens tillämpning i utkast till lagstiftningsakter från EU-kommissionen, se bilaga 2. Utskottet har i tre av fallen beslutat om prövningsutlåtanden med förslag till motiverade yttranden (enligt 10 kap. 6 § riksdagsordningen) då det anser att förslagen eller delar av förslagen strider mot subsidiaritetsprincipen. Det gäller kommissionens förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (JuU13), kommissionens förslag om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem, Eurosur (JuU29) samt kommissionens förslag till direktiv om skydd av personuppgifter på det brottsbekämpande området (JuU31).

I samband med prövningen av kommissionens förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna (JuU13) informerade kommissionen såväl skriftligt som muntligt om sin bedömning av subsidiaritetsprincipens tillämpning i det aktuella fallet.

Inom justitieutskottet finns en särskild arbetsgrupp för EU-frågor, EU-gruppen. Gruppen består av en representant från varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Gruppen sammanträdde vid två tillfällen under riksmötet. Då informerade företrädare för Justitiedepartementet om det tillträdande danska ordförandeskapets prioriteringar, tillsynsmyndigheten för Eurojust och det pågående arbetet inom EU när det gäller förslag inom utskottets beredningsområde. Härutöver har företrädare för Justitiedepartementet vid fem tillfällen lämnat information inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor.

 


Vidare har utskottet överlagt med regeringen om följande EU-dokument:

·         meddelande om förvaltning av Schengensamarbetet, ändrat förslag till förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket och förslag till förordning om ändring i gränskodexen i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter (se prot. 2011/12:1)

  • förslag till direktiv om miniminormer för brottsoffers rättigheter samt stöd till och skydd av brottsoffer (se prot. 2011/12:2)
  • förslag till direktiv om rätt till advokat i straffrättsliga förfaranden och rätt till kontakt med tredje part vid frihetsberövanden (se prot. 2011/12:2)
  • meddelande om ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism (EU-TFTS) (se prot. 2011/12:2)
  • förslag till direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området (se prot. 2011/12:3)
  • förslag till förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott (se prot. 2011/12:9)
  • förslag till förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga förfaranden (se prot. 2011/12:23).

 

 


Uppföljning och utvärdering m.m.

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor av en särskild arbetsgrupp (uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås från utskottets kansli av en föredragande och utskottshandläggaren. Påföljder är ett genomgående tema för uppföljningsgruppens verksamhet under valperioden 2010–2014.

Under riksmötet 2011/12 har uppföljningsgruppen hållit sju sammanträden. I december 2011 lämnade företrädare för Rättsmedicinalverket fördjupad information om rättspsykiatriska undersökningar. I april 2012 informerade Martin Grann, professor i psykologi vid Karolinska institutet och utvecklingschef vid Kriminalvården, om sin forskning om samband mellan psykisk sjukdom och våldsbrott. Uppföljningsgruppen har även fått fördjupad information om Polisorganisationskommitténs utredning En sammanhållen svensk polis (SOU 2012:13). Vidare har gruppen haft ett möte med Riksrevisionen för att diskutera möjliga områden eller frågeställningar för revisionen att granska.

Utskottet har dessutom på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2011/12:75, bet. 2011/12:KU21). Granskningen föranledde inte något yttrande till konstitutionsutskottet.

Här bör även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök och studiebesök är en väsentlig del av utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt forsknings- och framtidsfrågor.

 


Interparlamentariska möten och besök

Under riksmötet har företrädare för utskottet deltagit i ett interparlamentariskt utskottsmöte med rubriken Demokratisk ansvarsskyldighet inom strategin för inre säkerhet och rollen för Europol, Eurojust och Frontex som anordnades av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) (Bryssel den 5–6 oktober 2011). Vidare har företrädare för utskottet deltagit i ett informellt möte anordnat av EU-kommissionen med anledning av dess kommande förslag om Europol (Bryssel den 20 april 2012) och en internationell konferens om narkotikapolitik anordnad av det brittiska underhusets inrikesutskott (London den 10 september 2012).

Utskottet har tagit emot besök från Rättsmedicinalverket (den 25 oktober 2011), Gentekniknämnden (den 10 november 2011), Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (den 29 november 2011), Domarnämnden (den 1 december 2011) och Riksrevisionen (den 19 januari 2012).

 


Bilaga 1

Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM10

Meddelande om EU-rättslig utbildning

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM18

System för tillsättning av ytterligare domare i tribunalen

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM19

Förvaltning av Schengensamarbetet

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM38

Smarta gränser

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM62

Programmet Rättigheter och medborgarskap

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM57

Förslagen på inrikesområdet i EU:s fleråriga budgetram 2014–2020

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM60

Programmet Rättvisa

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM58

Fonden för inre säkerhet

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM88

Europeiska gränsövervakningssystemet Eurosur

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM115

Mätning av brottslighet i EU: Statistisk handlingsplan 2011–2015

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM119

Direktiv om dataskydd på det brottsbekämpande området

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM132

Direktiv om förverkande av vinning av brott

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM145

Rapport om tredje penningtvättsdirektivet

 

Regeringens promemoria nr 2011/12:FPM181

Direktivet om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser

 

 


Bilaga 2

Genomförda subsidiaritetskontroller

KOM(2011) 559 Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-09-16

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-09-20

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:6 (2011-10-27)

 

KOM(2011) 560 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-09-16

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-09-20

Beslut i utskott: Justering av utlåtande och förslag till motiverat yttrande (JuU13) 2011-10-27

Beslut i kammaren: Bifall till utskottets förslag till beslut (2011-11-09)

 

KOM(2011) 750 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och viseringar

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-01-17

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:15 (2012-01-24)

 

KOM(2011) 752 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för asyl- och migrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-01-17

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:15 (2012-01-24)

 

KOM(2011) 753 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-01-17

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:15 (2012-01-24)

 

KOM(2011) 758 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättigheter och medborgarskap för perioden 2014–2020

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-12-21

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:15 (2012-01-24)

 

KOM(2011) 759 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Rättsliga frågor för perioden 2014–2020

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-11-17

Hänvisning till justitieutskottet: 2011-12-21

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:15 (2012-01-24)

 

KOM(2011) 873 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur)

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-12-13

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-01-25

Beslut i utskott: Justering av utlåtande och förslag till motiverat yttrande (JuU29) 2012-03-01

Beslut i kammaren: Bifall till reservation 1 (2012-03-15)

 

KOM(2011) 914 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Herkulesprogrammet III för skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2011-12-19

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-01-25

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:20 (2012-02-23)

 

KOM(2012) 10 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2012-01-27

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-02-16

Beslut i utskott: Justering av utlåtande och förslag till motiverat yttrande (JuU31) 2012-03-20

Beslut i kammaren: Bifall till utskottets förslag till beslut (2012-03-29)

 

KOM(2012) 85 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen

Ankomstdatum till kammarkansliet: 2012-03-12

Hänvisning till justitieutskottet: 2012-03-15

Beslut i utskott: Utskottssammanträde 2011/12:27 (2012-04-26)

 

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.