Justitieutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:81E

Justitieutskottets verksamhet riksmötet

2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Justitieutskottets beredningsområde

Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom

  domstolsväsendet,

  åklagarväsendet,

  polisväsendet,

  kriminalvården samt

  Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket och Brottsoffermyndigheten.

Utskottet bereder vidare ärenden rörande brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller har nära samband med föreskrifter i dessa balkar.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet. Utgiftsområdet överensstämmer i huvudsak med politikområdet Rättsväsendet.

Sammansättning m.m.

Under riksmötet 2005/06 hade justitieutskottet följande sammansättning.

Ledamöter:

Johan Pehrson (fp), ordförande

Britta Lejon (s), förste vice ordförande

Rolf Olsson (v), andre vice ordförande

Margareta Persson (s)

Beatrice Ask (m)

Lennart Nilsson (s)

Helena Frisk (s), fr.o.m. 2006-02-21

Peter Althin (kd)

Elisebeht Markström (s)

Jeppe Johnsson (m)

Göran Norlander (s)

Torkild Strandberg (fp)

Johan Linander (c)

Joe Frans (s)

Cecilia Magnusson (m)

Kerstin Andersson (s)

Leif Björnlod (mp)

Suppleanter:

Christer Erlandsson (s)

Louise Malmström (s)

Hillevi Engström (m)

Karin Granbom (fp)

Christer Engelhardt (s)

Catharina Bråkenhielm (s)

Olle Sandahl (kd)

Alice Åström (v)

Ulla Wester (s)

Bengt-Anders Johansson (m)

Claes-Göran Brandin (s)

Helena Bargholtz (fp)

Viviann Gerdin (c)

Carina Ohlsson (s)

Anita Sidén (m)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ulf Holm (mp)

Jan Ertsborn (fp)

Cecilia Wigström (fp)

Ingemar Vänerlöv (kd)

Margareta Andersson (c)

Helena Hillar Rosenqvist (mp)

Kalle Larsson (v)

Bertil Kjellberg (m)

Ameer Sachet (s), t.o.m. 2006-02-21

Utskottets presidium bestod av ordföranden Johan Pehrson (fp), förste vice ordföranden Britta Lejon och andre vice ordföranden  Rolf Olsson (v). Som framgår av uppställningen tillhörde åtta av utskottets ledamöter Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.


Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

 

Kristina Svartz, kanslichef

Mattias Möller, föredragande

Thomas Lindstam, föredragande

Lars Franzén, föredragande fr.o.m. 2005-10-17

Mikael Gulliksson, föredragande, fr.o.m. 2005-11-01

Pernilla Flanck Zetterström, föredragande

fr.o.m. 2006-03-01 t.o.m. 2006-05-31

Josefina Eriksson, riksdagsstipendiat

Inge-Marie Hellberg, byråassistent

Frida Unenge, byråassistent

Propositioner och motioner

Under riksmötet 2005/06 behandlade utskottet 33 propositioner, 3 skrivelser och 1 framställning. Utskottet behandlade vidare 646 motioner (varav 58 följdmotioner) innehållande 1 242 motionsyrkanden (varav 154 i följdmotioner) väckta under riksmötet samt 175 motioner innehållande 275 motionsyrkanden väckta under riksmötena 2002/03–2004/05.

Sammanträden

Under riksmötet 2005/06 har utskottet hållit 40 sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till ca 38 timmar.

Betänkanden

Sammanlagt avlämnade utskottet 42 betänkanden och 1 yttrande. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

Utgiftsområde4 Rättsväsendet (JuU1)

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2005/06:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2006 inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet, totalt drygt 29 miljarder kronor. I ärendet behandlades ett stort antal motioner som väckts  främst under allmän motionstid. Utskottet avstyrkte samtliga motions-yrkanden. I ärendet förelåg sammanlagt 28 reservationer och 23 särskilda yttranden.

Riksdagen antog en reservation om rättshjälp till småföretagare och godkände utskottets förslag i övriga delar.

Kriminalvården – en myndighet (JuU2)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2004/05:176) om att inrätta en ny myndighet för hela kriminalvårdens verksamhet och därav föranledda lagändringar.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Maskeringsförbud  (JuU3)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:11) om införande av maskeringsförbud i samband med demonstrationer. I ärendet förelåg 6 reser­vationer. 

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden (JuU4)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:10) om en effektivare prövning av hyres- och arrendeärenden. I ärendet förelåg 1 reservation och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ändring i brottsbalken (JuU5)

Riksdagen antog ett av utskottet framlagt förslag om att införa en rubrik till 6 kap.  

Europeisk brottsskadeersättning (JuU6)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:26) i syfte att genomföra ett EG-direktiv om ersättning till brottsoffer. I ärendet förelåg 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag. 

Utvidgad användning av DNA­­-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. (JuU7)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:29) om utvidgad användning av DNA-teknik inom brottsbekämpningen. I ärendet förelåg 5 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Omvandling av fängelse på livstid (JuU8)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:35) om omvandling av fängelse på livstid av innebörd att livstidsdömda skall ha rätt att i domstol få prövat frågan om tidsbestämning av livstidstraffet. I ärendet förelåg 3 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot (JuU9)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:33) om att införa en möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot i vissa fall. I ärendet förelåg 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Olovlig befattning med narkotikaprekursorer (JuU10)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:42) om utvidgad kriminalisering vid olovlig befattning med s.k. narkotikaprekursorer. Med narkotikaprekursorer avses ämnen som kan användas vid framställning av narkotika. I ärendet förelåg 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Processrättsliga frågor (JuU11)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå motioner i huvudsak från den allmänna motionstiden åren 2004 och 2005. Motionerna behandlade frågor om bl.a. tvångsmedel, bevisning, stöd och skydd för vittnen, säkerheten i domstolar, nämndemän samt utnämning av högre domare. I ärendet förelåg 53 reservationer och 5 särskilda yttranden.

Riksdagen antog en reservation om ökad säkerhet för parter och vittnen i rättegångar och godkände utskottets förslag i övriga delar.

Hemlig teleavlyssning, m.m. (JuU12)

Utskottet lade regeringens skrivelse (skr. 2005/06:53) om användningen av hemlig teleavlyssning och andra hemliga tvångsmedel vid förundersökning i brottmål under år 2004 till handlingarna. Vidare uppmanade utskottet regeringen att förbättra redovisningens innehåll i kommande redogörelser i ämnet. I ärendet förelåg 3 reservationer.

Riksdagen antog en reservation om ökad parlamentarisk kontroll över användningen av hemliga tvångsmedel och godkände utskottets förslag i övriga delar.

Företagsbot (JuU13)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:59) i syfte att effektivisera systemet med företagsbot. I ärendet förelåg 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Polisfrågor (JuU14)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner med anknytning till polisen som väckts under den allmänna motionstiden åren 2004 och 2005. Utskottet föreslog att regeringen skulle vidta åtgärder så att handledning av polisens personal blir en obligatorisk del i polisens verksamhet. I övrigt föreslog utskottet att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg 54 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern (JuU15)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2005/06:62) om tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern till handlingarna. I ärendet förelåg 2 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Särskild utlänningskontroll (JuU16)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse (skr. 2005/06:61) om tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlännings­kontroll till handlingarna.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Stöd till polisen vid terrorismbekämpning (JuU17)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:111) om att Försvarsmakten skall kunna ge stöd till polisen vid terrorismbekämpning. I ärendet förelåg 13 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Våldsbrott och brottsoffer (JuU18)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden åren 2004 och 2005 i frågor rörande våldsbrott och brottsoffer. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg 39 reservationer och 4 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Barn som bevittnat våld (JuU19)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:166) om förstärkt stöd till barn som bevittnat våld. I ärendet förelåg 8 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Fakultativt protokoll till barnkonventionen (JuU20)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:68) om att riksdagen skulle godkänna ett fakultativt protokoll till barnkonventionen om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt besluta vissa lagändringar i syfte att Sverige skulle kunna tillträda protokollet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone (JuU21)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:93) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Straffrättsliga frågor (JuU22)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner från den allmänna motionstiden åren 2004 och 2005 som behandlade frågor om bl.a. brott, påföljder för brott och preskription. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg 56 reservationer och 10 särskilda yttranden.

Riksdagen antog 4 reservationer som gällde människohandelsbrott, sexköpslagen respektive barnpornografibrott och godkände utskottets förslag i övrigt.

Trafikbrott (JuU23)

I ärendet behandlade utskottet ett antal motioner från i huvudsak den allmänna motionstiden åren 2004 och 2005 med anknytning till trafikbrottsområdet. Utskottet föreslog att samtliga motioner skulle avslås. I ärendet förelåg 17 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Förlängning av försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål (JuU24)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:119) om förlängning av den sedan tidigare beslutade försöksverksamheten med snabbare handläggning av brottmål.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Bötesbelopp (JuU25)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/05:122) om förändringar i penning- och dagsbotsbeloppens storlek. I ärendet förelåg 2 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Hemlig rumsavlyssning (JuU26)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:178) om att införa hemlig rumsavlyssning (”buggning”) som ett nytt hemligt tvångsmedel vid förundersökning i brottmål. I ärendet förelåg 6 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Med tillämpning av särskilda bestämmelser om antagande av ärenden av detta slag (2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen) bestämde riksdagen att ärendet skulle vila i minst ett år.

Ändringar i säkerhetsskyddslagen, m.m. (JuU27)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:137) om ändringar i bl.a. säkerhetsskyddslagen för att öka skyddet mot terrorism. I ärendet förelåg 1 reservation och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen (JuU28)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:118) om vissa ändringar av Europolkonventionen och Schengenkonventionen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ökad kontroll av vapen (JuU29)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:113) om åtgärder för en ökad kontroll av vapen. I ärendet förelåg 12 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen antog en reservation om s.k. vapenamnesti och godkände utskottets förslag i övrigt.

Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (JuU30)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:177) om att hemliga tvångsmedel skall kunna användas för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott. I ärendet förelåg 6 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Med tillämpning av särskilda bestämmelser om antagande av ärenden av detta slag (2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen) bestämde riksdagen att ärendet skulle vila i minst ett år.

Kvalificerad skyddsidentitet (JuU31)

Utskottet tillstyrkte – med vissa mindre lagtekniska justeringar – regeringens förslag till lagändringar (prop. 2005/06:149) om kvalificerad skyddsidentitet av innebörd att vissa tjänstemän inom polisen och Försvarsmakten skall kunna tilldelas en kvalificerad skyddsidentitet som består av andra personuppgifter än de verkliga. I ärendet förelåg 3 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ett stärkt nämndemannainstitut (JuU32)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:180) om att stärka nämndemannainstitutet genom en mer allsidigt sammansatt nämndemannakår. I ärendet förelåg 3 reservationer och 1 särskilt yttrande.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En modernare kriminalvårdslag (JuU33)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:123) om en modernare kriminalvårdslag. I ärendet förelåg 45 reservationer  och 15 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Ingripande mot unga lagöverträdare (JuU34)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till lagändringar (prop. 2005/06:165)  i bestämmelserna om unga lagöverträdare. I ärendet förelåg 51 reservationer och 2 särskilda yttranden.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Auktorisation av värdetransportverksamhet, m.m. (JuU35)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till lagändringar (prop. 2005/06:136) om värdetransportverksamhet.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Personsäkerhet (JuU36)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:138) om bl.a. polisens arbete för att skydda vittnen och andra hotade personer. I ärendet förelåg 3 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige (JuU37)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:144) om utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige. I ärendet fanns 1 reservation.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Schweiz associering till Schengenregelverket, m.m. (JuU38)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:194) om Schweiz associering till Schengenregelverket och vissa andra frågor.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Vissa frågor om förhandsavgörande från EG-domstolen (JuU39)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:157) om vissa frågor om svenska domstolars inhämtande av förhandsavgöranden från EG-dom­stolen.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheten (JuU40)

Utskottet föreslog att riksdagen med bifall till en motion skulle avslå Riksrevisionens styrelses framställning om Rikspolisstyrelsens styrning av myndigheterna (2005/06:RRS16). I ärendet förelåg 3 reservationer.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

En effektivare ordningsbotshantering (JuU41)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2005/06:187) om en effektivare ordningsbotshantering genom att polisen ges möjlighet att utfärda ordningsbot elektroniskt.

Riksdagen godkände utskottets förslag.

Uppskov med behandlingen av visst ärende (JuU42)

Utskottet föreslog att riksdagen skulle medge att behandlingen av ett lagförslag i propositionen om hemlig rumsavlyssning (prop. 2005/06:178) skjuts upp till 2006/07 års riksmöte. Riksdagen hade tidigare beslutat att övriga förslag i nämnda proposition skulle vila i minst ett år.

Riksdagen följde utskottet.

Yttrande till annat utskott

I ett yttrande till socialutskottet behandlade justitieutskottet regeringens proposition 2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd (JuU1y).

Justitieutskottet har i protokoll avgivit yttranden till finansutskottet över budget och tilläggsbudget samt över regeringens skrivelse 2005/06:75.

EU-frågor

Utskottet har löpande följt arbetet inom EU i de frågor som rör utskottets beredningsområde. Utskottets ledamöter har därvid på olika sätt informerats om innehållet i material som kommit in till riksdagen, t.ex. faktapromemorior. För en förteckning över samtliga faktapromemorior som inkommit till utskottet under riksmötet 2005/06, se bilaga.

Av de 42 betänkanden som utskottet avlämnat under riksmötet har 7 varit omedelbart relaterade till Sveriges medlemskap i EU.

På inbjudan av utskottet har regeringen vid fem tillfällen under riksmötet 2005/06 lämnat EU-information inför utskottet. Sådan information har lämnats inför ministerrådsmöten för rättsliga och inrikes frågor.

Utskottet inrättade under riksmötet 1998/99 en arbetsgrupp som närmare skulle följa EU:s arbete i de frågor som berör utskottets beredningsområde (nedan EU-gruppen). I EU-gruppen ingår företrädare för alla riksdagspartier. Gruppen bistås av en föredragande och en assistent från utskottets kansli.

Vid EU-gruppens åtta sammanträden under riksmötet har företrädare för Justitiedepartementet deltagit och lämnat information om pågående arbete inom EU.

Uppföljning och utvärdering

Inom justitieutskottet bereds frågor om uppföljning och utvärdering av en särskild arbetsgrupp (nedan uppföljningsgruppen). Gruppen består av en representant för varje parti och bistås av en föredragande från utskottets kansli.

Under riksmötet 2005/06 har uppföljningsgruppen hållit fyra sammanträden. Uppföljningsgruppen har bl.a. slutfört en studie av tillämpningen av lagen (2003:148) om straff för terroristbrott (se bet. 2005/06:JuU17) samt en studie av tillsättningen av justitieråd och deras bisysslor.

Vidare har utskottet på sedvanligt sätt gjort en granskning inom utskottets beredningsområde av regeringens åtgärder med anledning av riksdagens skrivelser till regeringen (skr. 2006/06:75, bet. 2005/06:KU34). Utskottet har även granskat de regleringsbrev som givits myndigheterna inom rättsväsendet. Utskottet har därvid inte funnit anledning till kritik.

Här bör även framhållas att utskottets inhämtande av information i samband med ärendeberedning samt besök, studiebesök och utfrågningar utgör en väsentlig del av utskottets arbete med utvärdering och uppföljning.

I januari 2003 beslutade justitieutskottet att inleda ett arbete på narkotikaområdet som skulle pågå under hela valperioden och genomföras i nära samarbete med socialutskottet. Ett flertal utskottsaktiviteter har skett inom ramen för detta narkotikaprojekt. Under riksmötet avslutades detta arbete i det sammansatta justitie- och socialutskottet med betänkandet 2005/06:JuSou1 Svensk narkotikapolitik. Se också verksamhetsberättelse för JuSoU.

Utfrågningar

Inom ramen för narkotikaprojektet anordnade justitieutskottet tillsammans med socialutskottet den 16 februari 2006 en offentlig utfrågning om tillgången på narkotika.

Tillsammans med trafikutskottet höll justitieutskottet torsdagen den 23 februari 2006 en utfrågning om rattfylleri.

Studieresor och besök

Under riksmötet har utskottet i två grupper genomfört studieresor till  Kanada den 3–9 september 2005 och Tyskland den 9–12 januari 2006.

Ledamöter från utskottet gjorde studiebesök hos Svea hovrätt, Brottsförebyggande rådet, Sveriges advokatsamfund, Kriminalvårdsanstalten Hall samt Rikskriminalpolisen.   

Under riksmötet har utskottet tagit emot utländska delegationer från Australien den 25 oktober, Förenade kungariket (UK Parliamentary Intelligence and Security Committee, ISC) den 8 mars, Vietnam den 9 maj, Georgien den 13 juni och Japan den 10 augusti.

Ledamöter har deltagit i en EU-konferens i Bryssel, i konferenser i London och Moskva om frågor om terrorism samt vid en konferens i Wien för ordförande i motsvarande utskott inom EU.


Förteckning över inkomna faktapromemorior

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM04

Förbud mot att arbeta med barn på grund av brottmålsdom.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM06

Ramprogrammet om grundläggande rättigheter och rättvisa för perioden 2007–2013.

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM07

Ramprogram för säkerhet och skydd av friheter.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM08

Förslag till ändring av delgivningsförordningen.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM14

Förbättrat polissamarbete mellan EU:s medlemsstater.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM18

Information om betalaren skall åtfölja överföringar av pengar.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM27

Utbyte av information enligt principen om tillgänglighet.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM38

Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystem för viseringar.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM41

Direktiv om lagring av trafikuppgifter.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM44

Skydd av personuppgifter i europeisk brottsbekämpning.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM61

Grönbok om behörighetskonflikter och ne bis in idem-principen i straffrätten.

 

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM74

Rambeslut om utbyte av information ur kriminalregistret.

Regeringens promemoria nr 2005/06:FPM110

Kommissionens förslag till ändring i vapendirektivet.

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.