Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC154

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning

Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken) samt vissa frågor rörande Riksrevisionen.

Dessutom bereder KU ärenden som rör press- och partistöd, lagstiftning om radio, television och film liksom ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet.

Inom utskottets ämnesområde faller också kommunallagen och ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Utskottet behandlar anslagsärenden inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

KU ska vidare granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har utskottet rätt att få ut protokollen över besluten i regeringsärendena och de handlingar som hör till dessa ärenden. Detta gäller även om ärendena är hemliga.

Granskningen omfattar vissa allmänt administrativa frågor där initiativet vanligen kommer från utskottet självt. Andra ärenden tas som regel upp efter anmälan av enskilda riksdagsledamöter.

 

 

Sammansättning

Under riksmötet 2007/08 hade konstitutionsutskottet följande sammansättning.

Ledamöter

Berit Andnor (s), ordförande

Per Bill (m), vice ordförande

Henrik von Sydow (m) t.o.m. 2008-03-06

Margareta Cederfelt (m) fr.o.m. 2008-03-06

Morgan Johansson (s)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Stefan Tornberg (c)

Yilmaz Kerimo (s)

Mauricio Rojas (fp)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Björn Leivik (m)

Billy Gustafsson (s)

Ingvar Svensson (kd)

Anna Bergkvist (m)

Marianne Berg (v)

Phia Andersson (s)

Annie Johansson (c)

Mikael Johansson (mp)

Suppleanter

Karl Sigfrid (m)

Sinikka Bohlin (s)

Marianne Watz (m)

Jan Björkman (s) t.o.m. 2007-11-13

Tone Tingsgård (s) fr.o.m. 2007-11-13

Hans Wallmark (m)

Kerstin Lundgren (c)

Christina Zedell (s)

Agneta Berliner (fp) t.o.m. 2007-10-04

Liselott Hagberg (fp) fr.o.m. 2007-10-04

Tommy Ternemar (s)

Olof Lavesson (m)

Kerstin Haglö (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Vakant (m) t.o.m. 2007-10-16

Margareta Cederfelt (m) fr.o.m. 2007-10-16 t.o.m. 2008-03-06

Malin Löfsjögård (m) fr.o.m. 2008-03-06

Pernilla Zethraeus (v)

Mats Berglind (s)

Sven Bergström (c)

Peter Eriksson (mp)

Tommy Waidelich (s)

Eva Flyborg (fp)

Rossana Dinamarca (v)

Max Andersson (mp)

Inger Jarl Beck (s)

Anna Kinberg Batra (m)

Birgitta Sellén (c) fr.o.m. 2007-10-04

Katja Larsson (s) ersatte Morgan Johansson (s) under tiden 2007-10-15–2007-12-21
Mats Einarsson (v) ersatte Pernilla Zethraeus (v) under tiden 2007-09-27–2008-02-15
Lotta Jonsson (kd) ersatte Kjell Eldensjö (kd) under tiden 2007-11-12–2007-12-05
Jan Emanuel Johansson (s) ersatte Tommy Waidelich (s) under tiden 2008-02-11–2008-04-13
Amineh Kakabaveh (v) ersatte Pernilla Zethraeus (v) under tiden 2008-02-19–2008-06-30

 

Som framgår av uppställningen tillhör sex ledamöter Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Bertil Wennberg, kanslichef

Margareta Landerholm, bitr. kanslichef

Åse Matz, utskottsråd

Elisabet Reimers, föredragande, t.o.m. 2008-01-31

Gun Lombach, föredragande, t.o.m. 2008-03-31

Peder Nielsen, föredragande, barnledig fr.o.m. 2008-01-07 t.o.m. 2008-06-30

Kristina Örtenhed, föredragande

Thomas Larue, föredragande

Katarina Delin, föredragande, fr.o.m. 2008-08-18

Lars Widlund, föredragande (på halvtid) fr.o.m. 2008-02-21

Kerstin Siverby, byrådirektör

Kerstin Carlsson, byråassistent, tjl. fr.o.m. 2007-10-01

Katharina Wahl, byråassistent, fr.o.m. 2007-10-08 t.o.m. 2008-03-31

Britt-Marie Henriksson, byråassistent, fr.o.m. 2008-03-31

Eva Rod, byråassistent, tjl. fr.o.m. 2008-04-01

Tony Holmstedt, byråassistent, fr.o.m. 2008-04-14

 

Riksdagsstipendiaten Niklas Bolin tjänstgjorde som praktikant och föredragande under våren 2008.

Utskottets verksamhet

Utskottet avlämnade 23 betänkanden och 1 utlåtande om mobil-tv till kammaren samt 5 yttranden till annat utskott. Tre granskningsbetänkanden avgavs, ett med vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m., ett innehållande resultatet av allmänna granskningar i december och ett med resultatet av särskilda granskningar i maj.  Det allmänt inriktade granskningsbetänkandet omfattade sju huvudpunkter och vårens granskningsbetänkande 29 anmälda granskningsärenden, redovisade under sju huvudrubriker.

Under riksmötet höll utskottet 40 sammanträden med allmänna ärenden och 42 sammanträden med granskningsärenden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade 61 timmar och 27 minuter.

Utskottet behandlade 6 propositioner och 2 skrivelser från regeringen, 3 framställningar och 2 redogörelser från olika riksdagsorgan samt 205 motioner med 319 yrkanden under riksmötet. Från allmänna motionstiden 2007 inkom 218 motioner.

Betänkanden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1)

I betänkande KU1 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 såvitt avsåg förslag till anslag m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, redogörelse 2006/07:RS2 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2006 och motionsyrkanden med anknytning till utgiftsområdet. I betänkandet ingick också ett lagförslag som föreslås i budgetpropositionen nämligen förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen.

Utrikesutskottet hade yttrat sig till utskottet angående propositionen och motionsyrkanden i de delar som rör utrikesförvaltningen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Särskilda yttranden avgavs av företrädare för s, v och mp som i var sitt yttrande förklarade att, eftersom dessa partiers förslag till ramar för utgiftsområdena inte tillstyrkts av riksdagen i budgetprocessens första steg, de inte deltar i det nu aktuella beslutet om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen lägger riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2006 till handlingarna.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg fyra reservationer av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Registreringen av riksdagsledamöters åtaganden m.m. (KU2)

I betänkande KU2 behandlade utskottet riksdagsstyrelsens framställning 2006/07:RS3 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen samt motionsyrkanden. I framställningen föreslogs vissa ändringar i lagen (1996:810) om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Den viktigaste ändringen innebar att registreringen görs obligatorisk för samtliga ledamöter.

Utskottet remitterade riksdagsstyrelsens lagförslag till Lagrådet för granskning.

Utskottet tillstyrkte delvis riksdagsstyrelsens framställning samt föreslog att lagen skulle träda i kraft den 1 mars 2008.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Annonstid i radio och TV (KU3)

I betänkande KU3 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:4 Annonstid i radio och TV jämte motioner. Förslagen avsåg ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844). I propositionen föreslogs att annonser i radio och tv ska få sändas under högst tolv minuter under en timme mellan hela klockslag. Vidare föreslogs att annonser i en tv-sändning får sändas under högst 15 % av sändningstiden per dygn. Begränsningen för sändningar av annonser i tv-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag föreslogs avskaffas. Vidare föreslogs att möjligheten att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den längsta tillåtna annonstiden per timme tas bort. När det gällde ljudradio föreslogs, för sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag, att annonser får sändas under högst 15 % av den tiden.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg en reservation av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tillstånd för digital marksänd tv (KU4)

I betänkande KU4 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:8 TV – tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd TV jämte en motion. I propositionen föreslogs främst ändringar i radio- och TV-lagen (1996:844). Vissa mindre ändringar föreslogs även i lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden och i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och föreslog upphävande av tidigare beslut i utskottets betänkande 2007/08:KU3 såvitt avsåg antagande av 6 kap. 8 § och 7 kap. 1 § radio- och TV-lagen (1966:844) samt avstyrkte motionsyrkandet.

I ärendet förelåg en reservation av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Sekretess för uppgifter på tsunamibanden (KU5)

I betänkande KU5 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:38 Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden. I propositionen föreslogs att sekretess av säkerhetsskäl ska gälla för uppgifter i säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas. Sekretessen ska dock inte gälla i förhållande till riksdagen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I ärendet förelåg en reservation av s och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Granskningsbetänkande. Vissa frågor i anslutning till flodvågskatastrofen m.m. (KU6)

I granskningsbetänkande KU6 behandlade utskottet vissa granskningsanmälningar som tidigare hade bordlagts av utskottet i avvaktan på utredningar som då pågick på annat håll. Bland anmälningarna fanns fyra som på olika sätt knöt an till flodvågskatastrofen 2004 och den därpå följande granskningen. Dessutom behandlades tre anmälningar rörande styrning av polis och åklagare i samband med en husrannsakan hos fildelningsföretaget The Pirate Bay.

Utskottet anmälde enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

Riksdagen lade utskottets anmälan till handlingarna.

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU7)

I betänkande KU7 behandlade utskottet redogörelse 2007/08:JO1 Justitie-ombudsmännens ämbetsberättelse för tiden den 1 juli 2006–30 juni 2007.

Utskottet föreslog riksdagen att redogörelsen skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa sekretessfrågor (KU8)

I betänkande KU8 behandlade utskottet riksdagsstyrelsens framställning 2007/08:RS1 Sekretess för statistiska uppgifter inom riksdagsförvaltningen (utredningstjänsten). Riksdagsstyrelsen föreslog en ändring i 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) som innebar att också uppgifter som behandlas inom riksdagsförvaltningen omfattas av reglerna om statistiksekretess.

Utskottet tillstyrkte framställningen och föreslog på eget initiativ en ändring i 16 kap. 1 § sekretesslagen i syfte att undanröja en lagkollision som uppstått genom att två av riksdagen beslutade lagar som ska träda i kraft den 1 januari 2008 omfattade ändringar i denna paragraf.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag (KU9)

I betänkande KU9 behandlade utskottet Riksrevisionens styrelses framställning 2007/08:RRS4 angående regeringens beredning av förslag om försäljning av sex bolag jämte motioner. Riksrevisionens styrelse föreslog att riksdagen skulle begära att regeringen, i samband med försäljningar av statligt ägda bolag, säkerställer att försäljningen bereds i enlighet med regeringsformens beredningskrav.

Utskottet avstyrkte framställningen och motionerna.

I ärendet förelåg en reservation av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning (KU10)

I betänkande KU10 redovisade utskottet sin allmänna granskning. Granskningen avsåg regeringens sammansättning och regeringsarbetets organisation, regeringsprotokollen, vissa förvaltningsärenden, expeditionsministärs befogenhet, regeringens handläggning av notifiering och avnotifiering av statsstödsärenden, handlande i regeringens eller utrikesministerns namn samt utnämningsmakten.

Utskottet anmälde enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

I ärendet förelåg en reservation av s, v och mp.

Riksdagen lade utskottets anmälan till handlingarna.

Fri- och rättighetsskyddsfrågor (KU11)

I betänkande KU11 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionsyrkandena handlade bl.a. om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg tre reservationer av mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen (KU12)

I betänkande KU12 föreslog utskottet på eget initiativ en ändring i 6 kap. 8 § radio- och TV-lagen (1996:844) som innebar att en lydelse som paragrafen fått av misstag rättas.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Minoritetsfrågor (KU13)

I betänkande KU13 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionsyrkandena handlade bl.a. om omnämnande av de nationella minoriteterna i grundlagen, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter, utbildning, stöd till organisationer, äldreomsorg, medier och den romska minoriteten.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg elva reservationer av v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Författningsfrågor (KU14)

I betänkande KU14 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om författningsfrågor. Tjugosju av motionsyrkandena tog upp samma eller i huvudsak samma frågor som utskottet behandlade våren 2007 och behandlades därför förenklat i ett särskilt avsnitt. Övriga motionsyrkanden gällde statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg två reservationer av s och v samt två särskilda yttranden av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tryck- och yttrandefrihet (KU15)

I betänkande KU15 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor. Motionsyrkandena handlade om meddelarfrihet, hets mot transpersoner, pornografi, Granskningsnämnden för radio och TV, tv-reklam för alkohol, vissa radio- och tv-frågor, mediekoncentration, stöd till kulturtidningar samt värnet av yttrandefrihet.

Utskottet tillstyrkte en motion om utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV och avstyrkte övriga motionsyrkanden.

I ärendet förelåg sju reservationer av s, v och mp.

Riksdagen biföll reservation 6 om mediekoncentration av s, v och mp och gav i övrigt bifall till utskottets förslag till beslut.

Sekretessfrågor (KU16)

I betänkande KU16 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionsyrkandena gällde bl.a. översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg en reservation av mp och två särskilda yttranden av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Lagstiftningsprocessen (KU17)

I betänkande KU17 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionsyrkandena gällde avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena.

I ärendet förelåg tre reservationer av v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Vallagsfrågor (KU18)

I betänkande KU18 behandlade utskottet motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 och 2007 som rör vallagen (2005:837). Motionsyrkandena rör valkretsar, elektroniska röstningsförfaranden, utformningen av valsedlar, distribution av valsedlar, registrering av kandidater, utdrag ur val- och folkbokföringsdatabasen, funktionshindrades möjligheter att delta i val samt förbud mot vissa opinionsundersökningar.

Utskottet avstyrkte motionsyrkandena med hänvisning främst till Grundlagsutredningens arbete.

I ärendet förelåg en reservation av v.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kommittéberättelse 2008 (KU19)

I betänkande KU19 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2007/08:103 Kommittéberättelse 2008.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Granskningsbetänkande (KU20)

I betänkande KU20 redovisade utskottet sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning med anledning av särskilda anmälningar. Granskningen redovisades under huvudrubrikerna: Regeringens förhållande till riksdagen, Handläggningen av vissa regeringsärenden, Rege-ringens ansvar för förvaltningen, Vissa frågor med anknytning till statsbudgeten, Försäljningen av vissa statligt ägda bolag, Vissa uttalanden av statsråd och Vissa frågor rörande statsrådens tjänsteutövning.

Utskottet anmälde enligt 12 kap. 2 § regeringsformen resultatet av granskningen för riksdagen.

I ärendet förelåg tio reservationer av s, v och mp.

Riksdagen lade utskottets anmälan till handlingarna.

Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (KU21)

I betänkande KU21 behandlade utskottet regeringens skrivelse 2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Yttrande hade inhämtats från övriga utskott.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

I ärendet förelåg ett särskilt yttrande av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tillstånd att sända lokalradio (KU22)

I betänkande KU22 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:106 Tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio jämte motioner från allmänna motionstiden 2006. I propositionen föreslogs att en lag med tillfälliga bestämmelser om tillstånd att sända lokalradio skulle  införas. Lagen föreslogs reglera tillståndsperiodens längd och möjligheten till förlängning av sändningstillstånd. För de tillståndshavare som har fått sina tillstånd enligt lokalradiolagen (1993:120) föreslogs lagen dessutom reglera innehållet i sändningarna. Vidare föreslogs att en hänvisning skulle göras till den tillfälliga lagen i radio- och TV-lagen (1996:844).

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Utlåtande om mobil-tv (KU23)

I utlåtande KU23 behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande Att stärka den inre marknaden för mobil-tv, KOM(2007) 409. Vidare berördes dels ett arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Mediemångfalden i Europeiska unionens medlemsstater, SEK(2007) 32, dels ett meddelande från Europeiska kommissionen, Maximal nytta av den digitala utredningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar, KOM(2007) 700.

Utskottet ansåg liksom kommissionen att det är viktigt att radiofrekvenserna fördelas på ett samordnat sätt i Europa om man ska kunna dra fördel av övergången till digital tv och möjliggöra innovativa tjänster, såsom exempelvis mobil-tv. En samordning ansågs nödvändig för att bl.a. undvika skadlig radiostörning och möjliggöra ett effektivt utnyttjande av de frigjorda frekvenserna. Utskottet erinrade om de svenska grundlagsbestämmelserna och underströk vikten av att det allmänna ska eftersträva att radiofrekvenserna tas i anspråk på ett sätt som leder till största möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Utskottet välkomnade kommissionens strategi för att öka kunskapen och debatten om medielandskapet inom EU.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Indelning i utgiftsområden (KU24)

I betänkande KU24 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition, punkterna 2–11, om ändringar i riksdagsordningen och förändringar i fråga om utgiftsområdena samt motionsyrkanden. Yttrande hade inhämtats från övriga utskott.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Utskottet föreslog också att riksdagen godkänner utskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning. Motionsyrkandena avstyrktes.

I ärendet förelåg tre reservationer av s, v och mp.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

2007/08:KU1y till finansutskottet över budgetpropositionens (prop. 2007/08:1) förslag till ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse 2008–2010 jämte motioner.

2007/08:KU2y till justitieutskottet över regeringens proposition 2006/07:127 Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen jämte motioner.

2007/08:KU3y till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 jämte motioner.

2007/08:KU4y till finansutskottet över regeringens proposition 2007/08:99 om tilläggsbudget 1 för 2008 vad gäller ändrad ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse och ändrade anslag inom utgiftsområdena samt en motion.

2007/08:KU5y till justitieutskottet över regeringens proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet.

EU-frågor

Utskottet har under riksmötet fortsatt att följa och behandla EU-frågor inom sitt beredningsområde. Information har lämnats av ansvariga statsråd, statssekreterare och andra företrädare för Justitiedepartementet, Kulturdepartementet samt Integrations- och jämställdhetsdepartementet i frågor om bl.a. den inre marknaden för mobil-tv, mediemångfalden i unionens medlemsstater, den digitala utdelningen i samband med övergången till digitala sändningar, kommissionens hantering av det svenska presstödet, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter samt ändring av unionens öppenhetsförordning.

Justitieministern har överlagt med utskottet (i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen) om grundlagsfrågor med anledning av förslaget till rambeslut om bekämpande av terrorism. Utskottets ordförande konstaterade vid överläggningen att det fanns stöd för regeringens position inför de fortsatta förhandlingarna och framhöll vikten av att värna bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen i syfte att rambeslutet inte ska komma i konflikt med dessa.

Utskottet har löpande informerats om inkommande dokument samt om behandlingen av dessa vid EU:s institutioner. Särskild vikt har lagts vid öppenhetsfrågor (inklusive öppenhetsförordningen), mediefrågor, samt förslag som skulle kunna påverka den svenska yttrandefriheten såsom Prümfördraget, rambeslutet om bekämpande av terrorism och rambeslutet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet.

Utskottet har avgivit ett utlåtande (KU23) om mobil-tv till kammaren. I utlåtandet behandlade utskottet två meddelanden och ett arbetsdokument från kommissionen som bl.a. berörde mediemångfalden i den inre marknaden och den digitala utdelningen i Europa.

Utskottet har avgivit ett yttrande (KU5y) till justitieutskottet sedan det sistnämnda utskottet, med anledning av dess behandling av proposition 2007/08:83 Godkännande av Prümrådsbeslutet, beslutade bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig i frågan huruvida riksdagens godkännande av rådsbeslutet förutsatte ett beslut med sådan kvalificerad majoritet som avses i 10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen. Konstitutionsutskottet fann att något kvalificerat förfarande för godkännandet av rådsbeslutet inte krävdes.

I övrigt har utskottet behandlat ett flertal motioner om olika EU-frågor i ett yttrande (KU3y) till utrikesutskottet med anledning av sistnämnda utskotts behandling av regeringens skrivelse 2007/08:85 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007.

Konstitutionsutskottet beslöt den 22 mars 2007 att bereda vissa EU-frågor gemensamt med utrikesutskottet genom deputerade i sammansatt utskott. Under riksmötet 2007/08 har det sammansatta utskottet sammanträtt vid två tillfällen, i september 2007 för information från ansvarig statssekreterare om den pågående regeringskonferensen samt i december 2007 för information från ansvarigt statsråd inför den kommande ratificeringen av Lissabonfördraget.

Utfrågningar m.m.

Utskottet anordnade under riksmötet totalt nio offentliga utfrågningar i 21 granskningsärenden.

Tre offentliga utfrågningar har hållits i andra ärenden. En offentlig utfrågning hölls om tillstånd för digital marksänd tv. En utskrift av utfrågningen har publicerats i Rapporter från riksdagen 2007/08:RFR11. Ett seminarium hölls gemensamt med finansutskottet, trafikutskottet och utbildningsutskottet om informationstekniken i framtiden med anledning av Riksdagens framtidsdagar (prot. 2007/08:16). En öppen forskarhearing hölls om tryck- och yttrandefrihetens reglering i framtiden (prot. 2007/08:13).

Två kvällsseminarier har hållits, ett om europeiseringen av svensk förvaltning och politik och ett om nordamerikansk politik, inklusive urbefolkningsrätt.

Utskottet har fått muntlig information vid nio tillfällen i aktuella ärenden om EU-frågor, tillstånd för digital marksänd tv, JO:s ämbetsberättelse, Riksdagsförvaltningens årsredovisning, presstödsfrågan, grundlagsfrågor med anledning av förslaget till rambeslut om ändring i rambeslutet om bekämpande av terrorism samt mobil-tv m.m.

Uppföljning och utvärdering

Under riksmötet har ett arbete med uppföljning och utvärdering av det kommunala partistödet inletts. Arbetet redovisas i Rapporter från riksdagen 2007/08:RFR23.

Utländska besök

Hösten–vintern 2007

Den 12 oktober 2007 tog utskottet emot en delegation från Bundesverfassungsgericht.

Den 13 november 2007 tog utskottet emot en delegation från Afghanistans parlament.

Våren–sommaren 2008

Den 28 januari 2008 tog utskottet emot Rwandas ambassadör Jacqueline Mukangira.

Den 14 februari 2008 tog utskottet emot Ålands talman Roger Nordlund med delegation.

Den 3 mars 2008 tog utskottet emot Ukrainas riksrevisor Kameran Khadur.

Den 24 april 2008 tog utskottet emot Guatemalas MR-ombudsman dr Sergio Morales och medföljande delegation.

Den 18 juni 2008 tog utskottet emot Rumäniens justitieminister mr Catalin Predoiu och medföljande delegation.

Studiebesök och resor

Utskottet besökte den 21 oktober 2007 Justitiekanslern.

Utskottet besökte den 9 april 2008 Radio- och TV-verket samt Granskningsnämnden för radio och TV.

Utskottet gjorde en studieresa till Kanada och USA den 7–13 september 2008. En reseberättelse kommer att överlämnas till riksdagsstyrelsen.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.