Konstitutionsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:820

Konstitutionsutskottets verksamhet vid

riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Konstitutionsutskottets beredningsområde

Konstitutionsutskottet (KU) bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen.

Utskottet behandlar även ärenden om riksdagen, Riksdagens ombudsmän och riksdagens myndigheter (utom Riksbanken) samt vissa frågor rörande Riksrevisionen.

Dessutom bereder KU ärenden som rör press- och partistöd, lagstiftning om radio, television och film liksom ärenden som angår yttrandefrihet, opinionsbildning och religionsfrihet.

Inom utskottets ämnesområde faller också kommunallagen och ärenden av allmän betydelse för den kommunala självstyrelsen.

Utskottet behandlar anslagsärenden inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

KU skall vidare granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. För detta ändamål har utskottet rätt att få ut protokollen över besluten i regeringsärendena och de handlingar som hör till dessa ärenden. Detta gäller även om ärendena är hemliga.

Granskningen omfattar vissa allmänt administrativa frågor där initiativet vanligen kommer från utskottet självt. Andra ärenden tas som regel upp efter anmälan av enskilda riksdagsledamöter.

1  Riksdagen 2005/06. 4 saml. KU Verksamhet

Omtryck

 

Sammansättning

Under riksmötet 2005/06 hade konstitutionsutskottet följande sammansättning.

 

Ledamöter

Göran Lennmarker (m), ordförande

Göran Magnusson (s), vice ordförande

Barbro Hietala Nordlund (s)

Tobias Krantz (fp) tjl. 2005-12-01–2006-02-28

Pär Axel Sahlberg (s)

Kenth Högström (s) t.o.m. 2005-10-04

Inger Jarl Beck (s)

Ingvar Svensson (kd)

Mats Einarsson (v)

Anders Bengtsson (s)

Henrik S Järrel (m)

Helene Petersson (s)

Helena Bargholtz (fp)

Kerstin Lundgren (c)

Billy Gustafsson (s)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Karin Åström (s) fr.o.m. 2005-10-27

Gustav Fridolin (mp)

 

Suppleanter

Karin Åström (s) t.o.m. 2005-10-27

Christer Adelsbo (s)

Nils-Erik Söderqvist (s)

Carl-Erik Skårman (m)

Liselott Hagberg (fp)

Kenneth G Forslund (s)

Elisebeht Markström (s)

Helena Höij (kd)

Alice Åström (v)

Luciano Astudillo (s)

Cecilia Magnusson (m)

Catherine Persson (s)

Martin Andreasson (fp)

Åsa Torstensson (c)

Christer Erlandsson (s)

Henrik von Sydow (m)

Yoomi Renström (s) fr.o.m. 2005-10-18

Lars Ångström (mp)

vakant (m)

Mauricio Rojas (fp) t.o.m. 2006-01-17

Jan Ertsborn (fp) fr.o.m. 2006-01-17

Tina Acketoft (fp) t.o.m. 2005-12-09

Allan Widman (fp) fr.o.m. 2005-12-09

Tuve Skånberg (kd) t.o.m. 2006-01-17

Peter Althin (kd) fr.o.m. 2006-01-17

Agne Hansson (c)

Lotta Hedström (mp)

Rossana Dinamarca (v)

Inger Gustafsson (fp) ersatte Tobias Krantz  (fp) 2005-12-01–2006-02-28

 

Som framgår av uppställningen tillhör åtta ledamöter Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Bertil Wennberg, kanslichef

Ingvar Mattson, bitr. kanslichef, t.o.m. 2006-08-31

Åse Matz, föredragande

Margareta Landerholm, tf. bitr. kanslichef,  fr.o.m. 2006-09-07

Elisabet Reimers, föredragande, tjl.

Gun Lombach,  föredragande

Lars Seger, föredragande, t.o.m. 2006-08-31

Peder Nielsen, föredragande

Hans Hegeland, föredragande (halvtid)

Kerstin Siverby, byrådirektör

Kerstin Carlsson, byråassistent, tjl. fr.o.m. 2006-01-01

Eva Rod, byråassistent

Virpi Torkkola, byråassistent, fr.o.m. 2006-02-01

 

Riksdagsstipendiaten Josefina Eriksson tjänstgjorde som praktikant under våren.

Vissa uppgifter om verksamheten

Betänkanden m.m.

Utskottet avlämnade 41 betänkanden till kammaren och 9 yttranden till andra utskott. Fyra granskningsbetänkanden avgavs, ett innehållande allmänna ärenden i december och ett med särskilda ärenden i maj samt ett om vissa avvisningsärenden m.m. och ett om krishantering i samband med flodvågskatastrofen 2004. Det allmänt inriktade granskningsbetänkandet omfattade fem huvudpunkter och vårens granskningsbetänkande 38 anmälda granskningsärenden, redovisade under sju huvudrubriker.

Under riksmötet höll utskottet 42 sammanträden med allmänna ärenden och 49 sammanträden med granskningsärenden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade 123 timmar och 31 minuter. Ett internatsammanträde hölls den 24–25 april 2005.

Utskottet behandlade 15 propositioner och 4 propositioner som överlämnats  från andra utskott för behandling av lagförslag i 16 kap. 1 § sekretesslagen samt 4 skrivelser från regeringen, 4 framställningar och 2 redogörelser från olika riksdagsorgan samt 491 motioner med 905 yrkanden under riksmötet.

Utfrågningar m.m.

Utskottet anordnade under riksmötet totalt 18 offentliga utfrågningar. Sex utfrågningar hölls i 14 granskningsärenden som behandlades i betänkandet i maj och i flodvågsärendet hölls tolv offentliga utfrågningar. Dessutom  hade sex offentliga utfrågningar hållits vid ett tillfälle i maj 2005 i ett motionsärende om vissa avvisningar.

Två offentliga seminarier har hållits.

Ett seminarium hölls den 15 november 2005 om regeringsmakt och kontrollmakt. Dokumentation av seminariet har publicerats i Rapporter från riksdagen 2005/06:RFR4.

Ett seminarium hölls den 30 mars 2006 om nationella minoriteter. Seminariet redovisas i bilaga 2 till utskottets betänkande 2005/06:KU19 Minoritetsfrågor.

Ett internt kvällsseminarium har hållits om tryck- och yttrandefrihet.

Utskottet har fått muntlig information vid 10 tillfällen i aktuella ärenden om regeringens agerande för att få till stånd en internationell utredning av frågor om viss avvisning, riksdagsförvaltningens årsredovisning, aktuella EU-frågor, uppförandekod för ideella organisationer, JO:s ämbetsberättelse, stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting, ett ökat samiskt inflytande samt om EU:s byrå för grundläggande rättigheter. 

Uppföljning och utvärdering

Utskottet har under riksmötet avslutat arbetet med uppföljning och utvärdering angående nationella minoriteter och minoritetsspråk. Arbetet har  redovisats i utskottets betänkande 2005/06:KU19, bilaga 2 (en rapport har tidigare publicerats i Rapporter från riksdagen 2004/05:RFR3). Dessutom har uppföljning och utvärdering angående tillkännagivanden till regeringen slutförts och redovisats i utskottets betänkande 2005/06:KU34.

Utländska besök

Hösten–vintern 2005

Den 14 september 2005 tog utskottet emot åklagare och polistjänstemän från Haidianprovinsen i Kina.

Den 10 oktober 2005 tog utskottet emot vice talmannen Mr Phuc Thanh  från Vietnams Nationalförsamling.

Den 22 oktober 2005 tog utskottet emot talmannen i Australiens Representanthus David Hawker.

Våren–sommaren 2006

Den 24 februari 2006 tog utskottet emot en delegation från Ukraina.

Den 21 mars 2006 tog utskottet emot en delegation från Brittiska förvaltningsutskottet.

Den 22 mars 2006 tog utskottet emot en delegation av ombudsmän från Makedonien.

Den 28 mars 2006 tog utskottet emot en delegation från irländska konstitutionsutskottet.

Den 5 april 2006 tog utskottet emot en delegation från slovakiska förvaltningsutskottet.

Den 9 maj 2006 tog utskottet emot en delegation av höga tjänstemän och politiker från Vietnam.

Den 13 juni 2006 tog utskottet emot en delegation av ledamöter från parlamentet i Georgien.

Studiebesök och resor

Utskottets vice ordförande Göran Magnuson besökte Georgiens parlament den 4–6 december 2005.

Utskottet besökte den 21 november 2005 Göteborgs universitet tillsammans med utrikesutskottet.

Utskottet besökte den 12 december 2005 statsvetenskapliga institutionen i Lund och riksdagshörnan på Stadsbiblioteket i Malmö tillsammans med utrikesutskottet.

Utskottet gjorde en studieresa till Vilnius, Kiev och Warsawa den 26 februari –3 mars 2006 för att studera konstitutionella förhållanden i de tre länderna. Reseberättelse har överlämnats till riksdagsstyrelsen.

Utskottet besökte den 3 april 2006 Umeå universitet och stadsbiblioteket tillsammans med utrikesutskottet.

Utskottet besökte den 17 maj 2006 Uppsala universitet tillsammans med utrikesutskottet.

Utskottets presidium besökte kontrollministeriet i Kina den 21–27 maj 2006 på orterna Peking, Guizhou och Shanghai tillsammans med JO.

 

 

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.