Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Kulturutskottets verksamhet riksmötet

2016/17

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn över spelmarknaden.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2016/17 har kulturutskottet haft följande sammansättning:

Ledamöter

Suppleanter

Olof Lavesson (M), ordförande

Ida Karkiainen (S)

Gunilla Carlsson (S), vice
ordförande

Eva Lohman (M)

Berit Högman (S)

Peter Johnsson (S)

Helena Bouveng (M)

Cecilia Magnusson (M)

Lennart Axelsson (S) fr.o.m. den 16 juni 2017

Agneta Gille (S)

Cassandra Sundin (SD)

Aron Emilsson (SD)

Ellen Juntti (M)

Saila Quicklund (M)

Sanne Lennström (S)

Björn Wiechel (S) tjl. fr.o.m. den 1 oktober 2016 t.o.m.
1 april 2017

Johanna Jönsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Per Lodenius (C)

Michael Svensson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Erik Ezelius (S)

Isabella Hökmark (M)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Anna Wallentheim (S) tjl. fr.o.m. den 1 juli 2016 t.o.m.
5 mars 2017

Angelika Bengtsson (SD)

Bengt Eliasson (L)

Rossana Dinamarca (V)

Christer Nylander (L)

Daniel Sestrajcic (V) t.o.m. den
31 augusti 2017

Momodou Jallow (V) fr.o.m. den
7 september 2017

Roland Utbult (KD)

Monica Haider (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) tjl. fr.o.m. den 10 augusti 2016 t.o.m. 1 april 2017

Mattias Karlsson (SD)

Runar Filper (SD)

Emma Hult (MP)

Anders Åkesson (C)

Lars-Axel Nordell (KD)

Maria Weimer (L)

Roger Haddad (L)

Gunilla Svantorp (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Larry Söder (KD)

Maj Karlsson (V)

Extrasuppleanter

Marie-Louise Rönnmark (S) fr.o.m. den 11 oktober 2016 t.o.m. 1 april 2017

Anna Wikström (S) fr.o.m. den 14 augusti 2016 t.o.m. 1 april 2017

Christer Adelsbo (S) fr.o.m. den 1 juli 2016 t.o.m. 5 mars 2017

Gustaf Lantz (S) fr.o.m. den 24 april 2017

Mattias Vepsä (S) fr.o.m. den 16 juni 2017 t.o.m. 30 juni 2017

Av utskottets 17 ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet och två Sverigedemokraterna. Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna företräds av en ledamot vardera.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Maria Ljungkvist, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.


Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 13 september 2016 t.o.m. 12 september 2017) höll utskottet 34 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 25 timmar och 17 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat tre propositioner och en skrivelse från regeringen samt 185 motioner med totalt 288 motionsyrkanden. Utskottet har vidare granskat ett EU-dokument. Behandlingen redovisades i elva betänkanden och ett utlåtande. I dessa finns 97 reservationer och tolv särskilda yttranden. Utskottet har föreslagit åtta tillkännagivanden. I samtliga ärenden biföll riksdagen utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Utskottet har vidare lämnat fyra yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade kulturutskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och 33 motionsyrkanden som hade väckts under den allmänna motionstiden 2016/17. Bland motionerna fanns det alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, och Kristdemokraterna.

Förslagen i propositionerna avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om medelstilldelning till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för press, radio och tv, om en ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, lån till Kungliga Operan AB, om Riksutställningar och AB Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet. Utskottet tillstyrkte samtliga förslag i propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet om anslag. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden. I betänkandet fanns tre reservationer och fem särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


En tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen (KrU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen.

I propositionen lämnades förslag till ändringar i lotterilagen (1994:1000). Förslagen syftade bl.a. till att åstadkomma en mer transparent handläggning av regeringens ärenden om tillstånd att anordna lotterier enligt 45 § lotterilagen. Vidare föreslogs att ett generellt krav skulle införas i lotterilagen om att den som anordnar ett lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. I propositionen föreslogs också att det skulle införas ett krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter, och en bestämmelse om att sådan marknadsföring inte särskilt får riktas till barn och ungdomar under 18 år. Slutligen föreslogs en åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)

I betänkandet behandlades proposition 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel samt två följdmotioner med tre yrkanden. Vidare behandlades ett yrkande från den allmänna motionstiden 2016/17.

I propositionen föreslogs en ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt som innebär att kravet på tillståndskort avskaffas och att avgiften för fastställande av åldersgränser för film tas bort. Vidare föreslogs att ledsagarregeln skulle utvidgas så att barn som fyllt 11 men inte 15 år och som är i sällskap med en person som är 18 år eller äldre får medges tillträde till visning av en film som inte är tillåten för barn under 15 år.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns tre reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Civila samhället (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet 64 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om det civila samhället, idrott, friluftsliv, allmänna samlingslokaler och trossamfund. Några av motionsyrkandena behandlades i förenklad form.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av ett motionsyrkande som rörde barn och unga med funktionsnedsättning. Tillkännagivandet handlade om att regeringen bör ta initiativ till en dialog med idrotten om ökad måluppfyllelse så att fler barn och unga med funktionsnedsättning nås av och inkluderas i idrottsverksamhet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet fanns 23 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kultur för alla (KrU5)

I betänkandet behandlade utskottet 21 yrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om kultur och demokrati, kultursamverkan, kulturhuvudstadsår, samiskt kulturcentrum, kulturkanon, digitalisering inom kulturområdet och kulturutbyte med omvärlden. Några av motionsyrkandena behandlades i förenklad form.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av tre motionsyrkanden om vikten av att bygga vidare på erfarenheter från tidigare satsningar på kultur och hälsa. Utskottet vill se en utveckling av pågående arbete och ett stärkt samarbete mellan kulturen och välfärdens kärnområden. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet fanns sex reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Spel- och folkbildningsfrågor (KrU6)

I betänkandet behandlade utskottet 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om spel och folkbildning. Några av motionsyrkandena behandlades i förenklad form.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns sex reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Marknäten och public service (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten. Vidare behandlades 22 yrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 som gällde bl.a. finansieringen av Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB samt uppdraget till SR och SVT, sändningarnas innehåll och tillgången till journalistiskt material från dagspress och public service.

I skrivelsen presenterade regeringen sin bedömning av Riksrevisionens granskning av Teracom och marknäten (RiR 2016:18) och vilka åtgärder man avser att vidta med anledning av Riksrevisionens rekommendationer. Inga motioner väcktes med anledning av skrivelsen.

Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns två reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2016/17 om bl.a. barns rätt till kunskap om barnkonventionen, information och åtgärder för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, åtgärder mot nätmobbning av unga, Skapande skola samt den kommunala musik- och kulturskolan. Några av motionsyrkandena behandlades i förenklad form.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns fem reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kulturarvsfrågor (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:116 Kulturarvspolitik samt fyra följdmotioner med 27 yrkanden. Utskottet behandlade även 53 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om kulturarvsfrågor. Några av dessa behandlades i förenklad form.

I propositionen lämnades förslag till museilag samt till ändringar i kulturmiljölagen (1988:950), lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen och plan- och bygglagen (2010:900). Den nya lagen och lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017. Regeringen föreslog vidare upphävande av riksdagsbindningar dels avseende Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, dels i frågor om verksamheten vid Sveriges bildkonstnärsfond och verksamhetens organisation.

Förslaget till museilag innehöll bestämmelser om det allmänna museiväsendet. Lagens övergripande ändamål är att museer i det allmänna museiväsendet ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Regeringen föreslog en bestämmelse om museernas självständiga ställning i förhållande till den politiska beslutsnivån. Ändringarna i kulturmiljölagen avser bl.a. reglering om fyndfördelning, metallsökarärenden, kyrkliga kulturminnen och utförsel av kulturföremål.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag med den ändringen att den nya lagen och lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2017.

Utskottet föreslog vidare sex tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om att bevara varje museums särart, donation av föremål, kulturarvet och skolan, transporthistoriska museer, kartläggning av skyddsvärda kyrkobyggnader samt samordnad kulturarvsdigitalisering. I betänkandet fanns 35 reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Konstarter och kulturskaparnas villkor (KrU10)

I betänkandet behandlade utskottet motionsyrkanden från den allmänna mo-tionstiden 2016/17 om bl.a. läsfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor och kulturskapares villkor. Några av motionsyrkandena behandlades i förenklad form.

Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 13 reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (KrU11)

Utskottet granskade Europeiska kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet Mot en EU-strategi för internationella kulturella förbindelser (JOIN(2016) 29 slutlig).

Utskottet föreslog att utlåtandet skulle läggas till handlingarna. I utlåtandet fanns ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under
ockupation (KrU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:109 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation. En motion med två yrkanden väcktes med anledning av propositionen.

I propositionen föreslogs att Sverige skulle godkänna det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt (1954 års Haagkonvention). Vidare förslogs att riksdagen skulle anta de ändringar i kulturmiljölagen (1988:950) och i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser som krävs för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt protokollet. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle dels godkänna det andra protokollet till Haagkonventionen den 14 maj 1954 om skydd av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt, dels anta regeringens förslag till ändring i kulturmiljölagen och förslag till ändring i lagen om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser och dels avslå de två motionsyrkandena. I betänkandet fanns en reservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet lämnade under riksmötet 2016/17 följande fyra yttranden, varav två i protokollsform, till andra utskott:

till finansutskottet över förslagen i budgetpropositionen 2017 (prop. 2016/17:1) och motstående motioner i den del som gällde förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (yttr. 2016/17:KrU1y)

utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prot. 2016/17:18.3)

till konstitutionsutskottet över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 (yttr. 2016/17:KrU2y)

till utrikesutskottet över skrivelse 2016/17:115 Verksamheten i EU under 2016 (prot. 2016/17:27.4).

EU-frågor

Under riksmötet hade utskottet tio överläggningar med regeringen (Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet) inför ministerrådsmöten. Regeringen företräddes vid tre tillfällen vardera av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, samt vid ett tillfälle av statssekreterare Erik Nilsson, Utbildningsdepartementet. Överläggningarna gällde följande dokument:

Förslag till rådsslutsatser om idrottsdiplomati (prot. 2016/17:8.2)

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv (prot. 2016/17:9.2)

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033 (prot. 2016/17:9.3)

Förslag till rådsslutsatser om främjande av nya strategier inom ungdomsarbete för att upptäcka och utveckla ungas potential (prot. 2016/17:9.5)

Förslag till rådsslutsatser om ungdomsarbete (prot. 2016/17:29.2)

Förslag till rådsslutsatser om ramverket för det europeiska ungdomssamarbetet efter 2018 (prot. 2016/17:29.3)

Förslag till rådsresolution om den strukturerade dialogen (prot. 2016/17:29.4)

Förslag till rådsslutsatser om idrott som en plattform för social delaktighet genom frivilligarbete (prot. 2016/17:29.7)

Förslag till rådsresolution om en EU-arbetsplan för idrott (prot. 2016/17:29.8)

Förslag till rådsslutsatser om EU:s strategiska förhållningssätt till interna-tionella kulturella förbindelser (prot. 2016/17:30.2).

Vidare lämnade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (kulturfrågor), gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (ungdomsfrågor), statssekreterare Erik Nilsson (ungdomsfrågor) samt statssekreterare Agneta Karlsson (idrottsfrågor) information till utskottet inför ministerrådsmöten.

Kulturrådet Mikael Schultz, Sveriges representation i Bryssel, informerade vid två tillfällen, den 11 oktober 2016 och den 24 januari 2017, utskottet om aktuella EU-frågor inom kultur-, medie- och idrottsområdet. Den 13 oktober 2016 och den 2 februari 2017 informerade utbildningsrådet Åsa Petri, Sveriges representation i Bryssel, om aktuella EU-frågor inom ungdomsområdet.

Under riksmötet genomförde utskottet två subsidiaritetsprövningar, dels av förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för kulturarv, dels av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av den rättsliga ramen för den europeiska solidaritetskåren m.m. Utskottet gjorde i båda fallen bedömningen att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen (prot. 2016/17:2.2 och prot. 2016/17:34.2).

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Under riksmötet har en uppföljnings- och utvärderingsgrupp genomfört en uppföljning av statens idrottspolitiska mål med inriktning på barn och ungdomar. Arbetet redovisades i april 2017 i rapporten Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar (2016/17:RFR12). I maj 2017 genomförde utskottet ett seminarium med utgångspunkt i rapporten (2016/17:RFR23).

Offentlig utfrågning och seminarium

Under riksmötet hölls en offentlig utfrågning, nämligen den 23 mars 2017, på temat framtidens public service (2016/17:RFR15). Syftet var att få underlag inför fortsatta diskussioner om framtidens public service.

Den 11 maj 2017 höll utskottet ett seminarium om statens idrottspolitiska mål med inriktning på barn och ungdomar (2016/17:RFR23).

Den 25 januari 2017 genomförde kulturutskottet i samarbete med Emerich-fonden ett seminarium kring Förintelsens minnesdag.

Information vid utskottssammanträden

Under riksmötet 2016/17 lämnades, utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor, muntlig information vid utskottssammanträden till utskottet enligt följande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerade den 27 september 2016 om förslagen i budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 17.

Samma dag informerade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om förslagen i budgetpropositionen för 2017, utgiftsområde 17.

Den 14 mars 2017 informerade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke om kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik).

Vidare informerade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke den 21 mars 2017 om halvtidsöversynen med public service-företagen.

Civilminister Ardalan Shekarabi informerade den 18 maj 2017 om Spellicensutredningen.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

Riksrevisionen – den 11 oktober 2016 (rapporten Teracom och marknäten)

Statens museer för världskultur – den 25 oktober 2016

Aktionsgruppen för dövas kulturarv – den 10 november

Kulturskoleutredningen – den 17 november 2016

Medieutredningen – den 8 december 2016

El Sistema – den 23 februari 2017

Riksantikvarieämbetet – den 14 mars 2017

Statskontoret – den 21 mars 2017 (myndighetsanalys av Riksarkivet)

Konstnärsnämnden – den 28 mars 2017

Riksförbundet Sveriges Museer – den 28 mars 2017

Svenska institutet – den 6 april 2017

Sveriges Hembygdsförbund – den 20 april 2017

Myndigheten för kulturanalys – den 20 april 2017

Statskontoret – den 15 juni 2017 (myndighetsanalys av Forum för levande historia).

Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2016/17:

Riksidrottsförbundet – den 16 november 2016

Forum för levande historia – den 1 december 2016

Judiska museet – den 1 december 2016

Statens musikverk/Scenkonstmuseet – den 19 januari 2017

Nordiska museet – den 2 mars 2017

Dramaten – den 15 mars 2017

Statens konstråd och Konstnärernas Riksorganisation (KRO) – den 27 april 2017

Tidningsutgivarna (TU) – den 4 maj 2017

Riksarkivet – den 8 juni 2017.

Inrikes resa

Skåne

Den 19–20 juni 2017 gjorde utskottet en resa till Skåne (Malmö och Lund). Utskottet träffade representanter från Länsstyrelsen i Skåne län, Malmö stad och Region Skåne samt besökte Malmö Live Konserthus, Skånes Dansteater, Skåneidrotten, Form- och designcenter och Skissernas museum.

Utrikes resor

Sydafrika

I september 2016 besökte en delegation från utskottet Sydafrika (Johannesburg, Pretoria och Kapstaden). Syftet med resan var att inhämta kunskap om frågor inom de områden som kulturutskottet arbetar med, däribland kulturarv, film, litteratur, spel och lotterier samt public service.

Besöket omfattade möten med ledamöter från Sydafrikas kulturutskott och med tjänstemän som är ansvariga för de olika avdelningarna på Kulturdepartementet. Delegationen besökte också The National Arts Council of South Africa (Sydafrikas motsvarighet till Statens kulturråd), The National Library of South Africa, The South African State Theatre, Liliesleaf Farm Museum, The Institute for Creative Arts, South African Heritage Resource Agency, Freedom Park (minnesplats för dem som bidrog till Sydafrikas frihet), Music Is A Great Investment, The Project for the Study of Alternative Education in South Africa, Business and Arts South Africa, Institute for Justice and Reconciliation, National Film and Video Foundation, National Lotteries Commission samt SOS Coalition (en paraplyorganisation som arbetar med att främja public service). Utskottet avslutade med att besöka Robben Island, fängelseön där Nelson Mandela tillbringade 18 av sina 27 år i fångenskap.

Kanada

Den 30 oktober – 6 november 2016 besökte en delegation från utskottet Kanada (Toronto, Ottawa och Montreal).

Syftet med resan var att inhämta kunskap om frågor inom de områden som kulturutskottet arbetar med, däribland kulturarv, film, spel och lotterier, public service och civilsamhällets roll i samhället.

Besöket omfattade bl.a. möten med representanter för Department of Cultural Heritage, Ottawa, Ministry of Tourism, Culture and Sports, Toronto, Ministry of Finance, Toronto, Ministère de la Culture et des Communications de Quebec, City of Montreal, Canadian Broadcasting Company (CBC), Maple Leafs Sports and Entertainment Foundation, Toronto International Film Festival (Tiff), the Council of the Arts, the Library and Archives Canada, National Film Board (NFB) och Société de développement des enterprises culturelles (Sodec).

Bryssel

Två utskottsledamöter deltog den 11 oktober 2016 i en EU-konferens om kulturella och kreativa näringar. Konferensen ägde rum i Bryssel.

Helsingfors

Den 3–5 september 2017 besökte utskottet Finland (Helsingfors).

Syftet med resan var att inhämta kunskap om frågor inom de områden som kulturutskottet arbetar med, däribland kulturarv, litteratur, scenkonst, public service och civilsamhällets roll i samhället.

Besöket omfattade bl.a. möten med representanter för riksdagens kulturutskott, Undervisnings- och kulturministeriet, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Konstuniversitetet, Finska och Svenska Litteratursällskapen, Museet för nutidskonst (KIASMA) och Svenska teatern.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.