Kulturutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

utskottsdokument 2017/18:verk

Kulturutskottets verksamhet riksmötet

2017/18

Kulturutskottets ämnesområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bildningsändamål, kulturarv, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete, idrotts- och friluftsverksamhet samt tillsyn och reglering av spelmarknaden. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets ämnesområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets ämnesområde. Inom utgiftsområdet finns följande delområden:

kulturområdesövergripande verksamhet

teater, dans och musik

litteraturen, läsandet och språket

bildkonst, arkitektur, form och design

kulturskaparnas villkor

arkiv

kulturmiljö

museer och utställningar

trossamfund

film

medier

ungdomspolitik

politik för det civila samhället

folkbildning

tillsyn över spelmarknaden.

Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2017/18 har kulturutskottet haft följande sammansättning:

Ledamöter

Suppleanter

Olof Lavesson (M), ordförande

Ida Karkiainen (S) t.o.m. den 13 oktober 2017

Gunilla Carlsson (S), vice ordförande

Peter Johnsson (S)

Mattias Vepsä (S) fr.o.m. den 13 oktober 2017

Cecilia Magnusson (M)

Eva Lohman (M)

Agneta Gille (S)

Berit Högman (S) t.o.m. den 28 februari 2018

Aron Emilsson (SD)

Amne Ali (S) t.o.m. den 31 maj 2018

Saila Quicklund (M)

Helena Bouveng (M)

Björn Wiechel (S) t.o.m. den 13 oktober 2017

Cassandra Sundin (SD)

Ellen Juntti (M)

Anna Wallentheim (S) tjl. t.o.m. den 13 oktober 2018

Sanne Lennström (S)

Johanna Jönsson (C)

Per Lodenius (C)

Elisabet Knutsson (MP)

Niclas Malmberg (MP)

Michael Svensson (M)

Isabella Hökmark (M)

Erik Ezelius (S)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) tjl. t.o.m. den 13 oktober 2018

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Christer Nylander (L)

Angelika Bengtsson (SD)

Momodou Jallow (V)

Bengt Eliasson (L) t.o.m. den 26 januari 2018

Monica Haider (S)

Mattias Karlsson (SD)

Christina Örnebjär (L) fr.o.m. den 26 januari 2018

Runar Filper (SD)

Emma Hult (MP)

Rossana Dinamarca (V) t.o.m. den 9 november 2017

Anders Åkesson (C)

Lars-Axel Nordell (KD)

Vasiliki Tsouplaki (V) fr.o.m. den 9 november 2017

Roland Utbult (KD)

Maria Weimer (L)

Bengt Eliasson (L) fr.o.m. den 26 januari 2018

Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 13 oktober 2017

Roger Haddad (L) t.o.m. den 9 november 2017

Christina Örnebjär (L) fr.o.m. den 9 november 2017 t.o.m. den 26 januari 2018

Gunilla Svantorp (S)

Anna-Caren Sätherberg (S)

Larry Söder (KD)

Maj Karlsson (V) t.o.m. den 23 mars 2018

Extra suppleant

Gustaf Lantz (S) t.o.m. den 31 december 2017

Av utskottets 17 ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet och två Sverigedemokraterna. Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna företräds av en ledamot vardera.

Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande

Maria Ljungkvist, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent

Ann-Louise Månsson, senior rådgivare (hösten 2017).

Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 12 september 2017 - 24 september 2018) höll utskottet 34 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 20 timmar och 29 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utskottet behandlade tre propositioner samt 265 motioner med totalt 425 mo-tionsyrkanden. Behandlingen redovisades i nio betänkanden. I dessa finns 86 reservationer och nio särskilda yttranden. Utskottet lämnade vidare ett betänkande med förslag om uppskov med behandling av vissa ärenden.

Utskottet har vidare lämnat fyra yttranden till andra utskott, varav två i protokollsform.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2018 (prop. 2017/18:1) inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid och 38 motionsyrkanden som hade väckts under allmänna mo-tionstiden 2017/18. Bland motionerna fanns det alternativa budgetförslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

Förslagen i propositionen avsåg anslagsfördelningen inom utgiftsområdet och vissa bemyndiganden för anslag. Vidare lämnades förslag om medelstilldelning till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB, Sveriges Utbildningsradio AB och Myndigheten för press, radio och tv, om en ändring i kulturmiljölagen (1988:950), om en ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, lån till Kungliga Operan AB, lån till Kungliga Dramatiska teatern AB och AB Svenska Spels bidrag till kulturverksamhet. Utskottet tillstyrkte samtliga förslag i propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Utskottet föreslog vidare två tillkännagivanden till regeringen om dels donation av föremål, dels former för samverkan och inflytande inom filmområdet. Ledamöterna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i beslutet om anslag. Dessa partier redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden. I betänkandet fanns fem reservationer och fem särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Idrott, friluftsliv och folkbildning (KrU2)

I betänkandet behandlade utskottet ca 70 yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om idrott, friluftsliv och folkbildning. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 16 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Civila samhället inklusive trossamfund (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet 50 yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om civila samhället och trossamfund. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 11 reservationer.

Riksdagen biföll ett motionsyrkande som rörde bidrag till det civila samhället, vilket innebar ett tillkännagivande till regeringen. Tillkännagivandet handlade om att offentliga bidrag inte ska ges till organisationer som accepterar hedersrelaterad brottslighet. Riksdagen biföll utskottets förslag i övrigt.

Radio och tv i allmänhetens tjänst (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om bl.a. finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst, programverksamhet och villkor för sändningstillståndet. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns en reservation.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kultur för alla (KrU5)

I betänkandet behandlade utskottet ca 80 yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om bl.a. kultur i hela landet, kultur och hälsa, digitalisering av kulturområdet, biblioteksfrågor och kulturskaparnas villkor. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 21 reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om bl.a. information och kunskap om barns rättigheter, förebyggande åtgärder för att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja, sommarskola och andra aktiviteter för barn på sommaren, ungdomars deltagande i demokratiska processer, samarbete mellan museer och skolor, främjande av elevers inlärning av matematik och naturvetenskap samt den kommunala kulturskolan. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om att vidareutveckla Skapande skola. Därmed tillstyrkte utskottet helt eller delvis motionsförslag om detta. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden. I betänkandet fanns nio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Kulturarvsfrågor (KrU7)

I betänkandet behandlade utskottet 80 yrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om bl.a. statligt stöd till vissa museer, kulturmiljö och uppmärksammande av brott mot mänskligheten. Några av motionsyrkandena bereddes i förenklad form. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns nio reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

En omreglerad spelmarknad (KrU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad samt två följdmotioner med sammanlagt 7 yrkanden. Utskottet behandlade även ca 30 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2017/18 om spelfrågor. Några av dessa bereddes i förenklad form.

I propositionen föreslogs en ny spelreglering som bygger på ett licenssystem där alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. Regleringen föreslogs vara tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2019.

Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till spellag och följdändringar. Utskottet ställde sig vidare bakom regeringens förslag att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns sex reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

En kommunal kulturskola för framtiden (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna samt tre följdmotioner med nio yrkanden.

I propositionen föreslogs ett nationellt mål för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad regeringen föreslog om nationellt mål för statliga insatser för den kommunala kulturskolan. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns åtta reserva-tioner.

Riksdagen biföll utskottets förslag.


Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (KrU10)

I betänkandet föreslog utskottet att riksdagen skulle medge att behandlingen av vissa ärenden skulle få skjutas upp till nästa riksmöte.

Riksdagen biföll utskottets förslag.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet lämnade under riksmötet 2017/18 följande fyra yttranden, varav två i protokollsform, till andra utskott:

till finansutskottet över förslagen i budgetpropositionen 2018 (prop. 2017/18:1) och motstående motioner i den del som gällde förslag till utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (yttr. 2017/18:KrU1y)

till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:75 Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017 (yttr. 2017/18:KrU2y)

till utrikesutskottet över regeringens skrivelse 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017 och motioner (prot. 2017/18:25.3)

till näringsutskottet över regeringens proposition 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop och motioner (prot. 2017/18:26.2).

EU-frågor

Under riksmötet hade utskottet tio överläggningar med regeringen (Kulturdepartementet, Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet) inför ministerrådsmöten. Regeringen företräddes av kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet. Överläggningarna gällde följande dokument:

Förslag till rådsslutsatser om tränarnas roll i samhället (prot. 2017/18:6.3).

Förslag till resolution om vidareutveckling av EU:s strukturerade dialog om idrott (prot. 2017/18:6.4).

Förslag till rådsslutsatser om att främja tillgången till kultur via digitala medel med fokus på publikutveckling (prot. 2017/18:7.2).

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att lägga till Europeiska unionens ungdomsorkester som bidragsmottagare i programmet Kreativa Europa (prot. 2017/18:7.3).

Förslag till Europaparlamentet och rådets beslut om antagande av allmän inriktning om en europeisk solidaritetskår (prot. 2017/18:7.6).

Förslag till rådsslutsatser om smart ungdomsarbete (prot. 2017/18:7.7).

Förslag till rådsslutsatser om främjande av EU:s gemensamma värden genom idrotten (prot. 2017/18:26.4).

Förslag till rådsslutsatser om behovet av att synliggöra kulturarvet i EU:s övriga politikområden (prot. 2017/18:26.6).

Förslag till rådsslutsatser om ungdomars roll i uppbyggnaden av ett tryggt, sammanhållet och harmoniskt samhälle i Europa (prot. 2017/18:27.3).

Förslag till rådsslutsatser om ungdomars roll när de demografiska utmaningarna i Europeiska unionen ska tacklas (prot. 2017/18:27.4).

Vidare informerade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (kulturfrågor), gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (ungdomsfrågor) samt statssekreterare Agneta Karlsson (idrottsfrågor) vid två tillfällen vardera utskottet inför ministerrådsmöten.

Kulturrådet Mikael Schultz, Sveriges representation i Bryssel, informerade utskottet vid två tillfällen, den 26 september 2017 och den 23 januari 2018, om aktuella EU-frågor inom kultur-, medie- och idrottsområdet. Den 26 september 2017 och den 1 februari 2018 informerade utbildningsrådet Åsa Petri, Sveriges representation i Bryssel, om aktuella EU-frågor inom ungdomsområdet.

Under riksmötet genomförde utskottet tre subsidiaritetsprövningar, dels av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för etablering av programmet Kreativa Europa (prot. 2017/18:1.4), dels av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (prot. 2017/18:33.2), dels Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande för Europeiska Solidaritetskåren (prot. 2017/18:34.1). Utskottet gjorde i alla tre fallen bedömningen att förslagen inte stred mot subsidiaritetsprincipen.

Offentlig utfrågning och offentligt seminarium

Under riksmötet hölls en offentlig utfrågning, nämligen den 7 december 2017, på temat framtidens spelpolitik (2017/18:RFR7). Syftet var att få underlag inför fortsatta diskussioner om framtidens spelpolitik.

Vidare höll utskottet den 19 april 2018 ett öppet seminarium på temat Efter #metoo - hur går vi vidare? (2017/18:RFR23).

Information vid utskottssammanträden

Under riksmötet 2017/18 informerades utskottet muntligt vid utskottssammanträden, utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor, enligt följande.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerade den 21 september 2017 om förslagen i budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 17. Samma dag informerade gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, Utbildningsdepartementet, om förslagen i budgetpropositionen för 2018, utgiftsområde 17.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

Statskontoret - den 19 oktober 2017 (Myndighetsanalys avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)

Parlamentariska public service-kommittén - den 19 oktober 2017 (SOU 2017:79)

Statens kulturråd, International Cities of Refuge Network (ICORN) - den 24 oktober 2017 (fristäder)

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, Kulturdepartementet - den 14 november 2017 (#metoo)

Kungliga Operan, Kungliga Dramatiska teatern och Riksteatern - den 23 november 2017 (#metoo)

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) - den 28 november 2017 (#metoo)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor - den 15 februari 2018

Arkivutredningen - den 22 mars 2018 (dir. 2017:106)

Utredningen om statens stöd till trossamfunden - den 22 mars 2018 (SOU 2018:18)

Konstnärspolitiska utredningen Konstnär - oavsett villkor? - den 26 april 2018 (SOU 2018:23)

Statskontoret - den 3 maj 2018 (analys av folkbildningen och Statens medieråd)

Kungliga biblioteket - den 22 maj 2018 (förslag till nationell biblioteksstrategi).

Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2017/18:

Statens maritima museer (Vasamuseet) - den 30 november 2017

Nationalmuseum - den 8 mars 2018.

Inrikes resa

Göteborg

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Den 5-6 mars 2018 gjorde utskottet en resa till Göteborg. Utskottet träffade bl.a. representanter från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Statens museer för världskultur, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konserthus, Västra Götalandsregionen, Aeroseum, Film i Väst, Kulturakademin Trappan, Prioritet Serneke Arena, Idrottshögskolan vid Göteborgs universitet och BK Häcken.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.