Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC253

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet

2007/08

 

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och ärenden om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Ärenden om anslag inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns politikområdena 28 Kulturpolitik, 29 Ungdomspolitik och 30 Folkrörelsepolitik. Vidare inrymmer utgiftsområde 17 delar av ytterligare fyra politikområden. Det gäller politikområdena 2 Finansiella system och tillsyn, 25 Utbildningspolitik, 26 Forskningspolitik samt 27 Mediepolitik.

 

 


Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2007/08 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

 

Ledamöter

Suppleanter

Siv Holma (v), ordf.

Göran Montan (m)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp), vice ordf.

Anneli Särnblad (s)

Cecilia Magnusson (m)

Hans Rothenberg (m)

Margareta Israelsson (s)

Leif Pettersson (s)

Anne Marie Brodén (m)

Nils Oskar Nilsson (m)

Lars Wegendal (s)

Solveig Ternström (c)

Mats Johansson (m)

Inger Jarl Beck (s)

Anders Åkesson (c)

Camilla Lindberg (fp)

Nikos Papadopoulos (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Anne Ludvigsson (s)

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Hans Wallmark (m)

Louise Malmström (s)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Gunilla Tjernberg (kd)

Dan Kihlström (kd)

Lars Elinderson (m)

Olof Lavesson (m)

Torbjörn Björlund (v)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Gunnar Sandberg (s)

Solveig Hellquist (fp)

Hans Backman (fp)

Esabelle Dingizian (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

 

Lars-Ivar Ericson (c)

 

Fredrik Malm (fp)

 

Tobias Krantz (fp)

 

Peter Pedersen (v)

 

Mikael Johansson (mp)

 

Kent Olsson (m)

 

Eva Sonidsson (s)

 

Thomas Strand (s)

 

Inger Davidson (kd)

 

 

Av utskottets sjutton ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet och två Folkpartiet liberalerna. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har företrätts av en ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 27 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Per Mårtensson, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro, utskottsassistent

Pia Bodeäng, utskottsassistent

Anita Lysholm, utskottsassistent fr.o.m. 1/9 2008.

 


Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Antalet ärenden som remitterats till kulturutskottet har under riksmötet varit något färre än under föregående riksmöte. Utöver budgetpropositionen samt en vitbok och ett meddelande från Europeiska kommissionen har utskottet behandlat 180 motioner med sammanlagt 262 yrkanden.

Sammantaget har utskottet lagt fram 2 utlåtanden och 12 betänkanden. I dessa finns 56 reservationer och 32 särskilda yttranden. Utskottet har vidare yttrat sig till finansutskottet över dels 2008 års ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, dels olika tilläggsbudgetförslag till statsbudgeten för 2008 inom detta utgiftsområde.

Budgetpropositionen

I ett yttrande till finansutskottet tillstyrkte kulturutskottets majoritet bestående av Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas företrädare i utskottet regeringens förslag till ram för 2008 för utgiftsområde 17. Regeringens ramförslag uppgick till 10,1 miljarder kronor, vilket också var den nivå som fastställdes av riksdagen den 21 november 2007.

Utskottet tillstyrkte därefter även regeringens förslag till medelsfördelning inom den ram som fastställts för utgiftsområdet (bet. 2007/08:KrU1). Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redovisade sina respektive partiers budgetförslag inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

Utlåtanden

Utskottet har under riksmötet behandlat kommissionens vitbok om idrott, KOM(2007) 391 (utlåtande 2007/08:KrU2) och Europeiska kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle, KOM(2007) 498 (utlåtande 2007/08:KrU3).

Motionsbetänkanden

Utskottet har under riksmötet behandlat motioner från allmänna motionstiden 2007. De har gällt vissa folkrörelsefrågor (bet. 2007/08:KrU4), övergripande kulturfrågor (bet. 2007/08:KrU5), museer (bet. 2007/08:KrU6), idrottsfrågor (bet. 2007/08:KrU7), trossamfund (bet. 2007/08:KrU8), kulturarvsfrågor
(bet. 2007/08:KrU9), mediefrågor (bet. 2007/08:KrU10), konstnärs- och musikfrågor (bet. 2007/08:KrU11), biblioteks- och språkfrågor (bet. 2007/08:KrU12),
spel- och lotterifrågor (bet. 2007/08:KrU13) och folkbildning (bet. 2007/08:KrU14).

Samtliga motioner har avstyrkts.

Tillkännagivande

På förslag av kulturutskottet har riksdagen under riksmötet 2007/08 gjort ett tillkännagivande. Det har gällt följande fråga.

Riksdagen hade tidigare genom ett tillkännagivande begärt att regeringen skulle utvärdera den metod som används i budgetsammanhang för att automatiskt anpassa myndigheternas anslag till pris- och löneutvecklingen. Flera anslag på kulturens område får nämligen inte någon sådan automatisk uppräkning. Det gäller bl.a. anslag till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftsstödet.

I budgetpropositionen för 2008 besvarade regeringen riksdagens begäran och redovisade vad som gjorts på området. Av svaret framgick att regeringen inte hade för avsikt att se över eller byta modell för pris- och löneomräkningen som tillkommit för att styra statliga myndigheter.

I sitt budgetbetänkande (bet. 2007/08:KrU1) uttryckte kulturutskottet förståelse för att de fria grupperna inte kunde inordnas i ett sådant system. Utskottet ansåg dock att regeringen noga borde följa utvecklingen av anslag som står utanför denna form av inflationssäkring. Även dessa verksamheter måste nämligen kunna räkna med en stabil bidragsutveckling.

Sammanträdestider

Under riksmötet (tiden den 18 september 2007 t.o.m. den 16 september 2008) har utskottet hållit 22 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 26 timmar och 30 minuter.

Utfrågningar

Offentliga utfrågningar

Som ett led i riksdagens arbete med forsknings- och framtidsfrågor hölls den 24 januari 2008 en framtidsdag med tre teman. Ett tema var En åldrande befolkning – en utmaning för Sverige. Värd för seminariet var socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kulturutskottet. På kulturutskottets initiativ belystes kulturens betydelse för äldrevården. Utfrågningen finns återgiven i rapporten 2007/08:RFR17.

På temat Upphovsrätt på Internet anordnade närings- och kulturutskotten den 3 april 2008 en offentlig utfrågning i Förstakammarsalen. Utfrågningen finns återgiven i rapporten 2007/08:RFR20.

Den 5 juni 2008 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning i Andrakammarsalen på temat De fem nationella minoriteternas kultur (samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar). Utfrågningen finns återgiven i rapporten 2007/08:RFR24.

Slutna utfrågningar

Som ett led i utskottets berednings- och uppföljningsarbete har utskottet hållit en rad slutna utfrågningar.

 

·           Den 2 oktober informerade statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken om regeringens budgetförslag på kulturens område.

·           Den 13 november 2007 informerade statssekreterare Ingrid Eiken om departementets syn på behovet av ytterligare bemyndiganden på kulturområdet mot bakgrund av bl.a. ändringar gjorda i anslagsförordningen.

·           Samman dag uppvaktades utskottet av Länsmuseernas Samarbetsråd med ordförande Lennart Kollmats m.fl. som informerade om rådets verksamhet och dess roll i kulturlivet.

·           Den 22 november informerade överintendent Barbro Bursell och intendent Carl Zarmén om Livrustkammarens kommande utställning Krigsbyte.

·           Den 11 mars 2008 informerade överintendent Eskil Franck med med-arbetare om Forum för levande historias arbete med att belysa och informera om kommunismens brott mot mänskligheten.

·           Den 10 april informerade styrelsen för Stockholm Pride företrädd av bl.a. ordföranden Jonah Nylund om årets Pridefestival.

·           Den 16 april uppvaktades en delegation från utskottet av företrädare för Sametingets styrelse.

·           Den 24 april utfrågades Statens kulturråds ordförande landshövding Mats Svegfors och generaldirektör Kennet Johansson om Kulturrådets nya ledningsorganisation.

·           Den 8 maj informerade riksrevisor Karin Lindell med medarbetare om Riksrevisionens granskning av statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena (RiR 2008:2).

·           Den 20 maj informerade företrädare för Sveriges Frikyrkosamråd om rådets verksamhet och användningen av statsbidraget för stöd till trossamfund.

EU-frågor

Statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken, Kulturdepartementet, informerade den 2 oktober 2007 om regeringens syn på Europeiska kommissionens vitbok om idrott.

Den 18 december 2007 informerade statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturdepartementet, och statsrådet Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsdepartementet, om aktuella EU-frågor inom utskottets ansvarsområde.

Även den 3 juni 2008 lämnade de båda statsråden information om EU-frågor till utskottet.

Inrikes studieresor och studiebesök

Utskottet gjorde i maj 2008 en tre dagar lång studieresa till Gotlands län för att bl.a. studera aktuella kulturfrågor i länet.

Som ett led i uppföljningsarbetet inom sitt ansvarsområde har utskottet under verksamhetsåret också besökt:

·           Statens konstråd den 18 oktober 2007,

·           Rikskonserter den 29 november 2007,

·           STIM den 21 februari 2008,

·           Riksarkivet den 6 mars 2008,

·           Livrustkammaren den 17 april 2008,

·           Nationalmuseum den 6 maj 2008,

·           Folkbildningsrådet den 7 maj 2008,

·           Dansmuseet den 15 maj 2008 och

·           Radio Sweden den 10 juni 2008.

Internationella kontakter

Utskottsresor

Bryssel

En delegation bestående av två ledamöter, Lars Wegendal (s) och Göran Montan (m) samt en tjänsteman, föredraganden Ingrid Skogö, deltog i ett möte om utbildning och kultur i Europaparlamentet den 18–19 december 2007. Första dagen diskuterades trender och perspektiv för utbildningen inom EU i det tjugonde århundradet. Andra dagen tog sin utgångspunkt i Europeiska kommissionens förslag om en europeisk agenda för kultur i en alltmer globaliserad värld.

 

Egypten

En delegation bestående av nio ledamöter och två tjänstemän genomförde den 12–18 januari 2008 en studieresa till Egypten. I resan deltog Cecilia Wikström (fp), delegationsledare, Cecilia Magnusson (m), Nikos Papadopoulos (s), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Dan Kihlström (kd), Olof Lavesson (m), Anders Åkesson (c) och Torbjörn Björlund (v) samt från kansliet kanslichefen Per Mårtensson och föredraganden Maria Lindh Sjöström.

Riksdagen har tidigare slagit fast att kontakter med muslimska länder i EU:s grannskapsområde bör utvecklas och stärkas. Utskottet valde med anledning härav Egypten som resmål. Utskottet informerade sig såväl före som under resan om landets historia, dess kultur, den politiska situationen och skyddet för de mänskliga rättigheterna samt om de religiösa spänningarna som finns i landet.

I Kairo sammanträffade utskottet med företrädare för Kulturdepartementet, parlamentets kulturutskott, al-Azhar-universitetet, National Council för Human Rights och människorättsaktivister. Delegationen besökte också Egyptiska museet och Koptiska museet. I Alexandria besökte utskottet Svenska institutet och Bibliotheca Alexandrina. Där fick utskottet även information om Anna Lindh-stiftelsen som biblioteket och Svenska institutet tillsammans är värd för. I Luxor var besöket främst inriktat på en av världens mest kända arkeologiska utgrävningar, Konungarnas dal, som tillsammans med de närbelägna templen i Luxor, som också besöktes, är upptagna på Unescos världsarvslista.  

 

Ljubljana

Utskottets vice ordförande Cecilia Wikström (fp) och kanslichef Per Mårtensson deltog den 13–14 april 2008 i ett ordförandemöte i Ljubljana. Europeiska kommissionen har utsett 2008 till Det europeiska året för interkulturell dialog, och detta var också temat för överläggningarna. Värd för mötet var ordföranden i det slovenska parlamentets kulturutskott.

 

Turkiet

En delegation från kulturutskottet gjorde den 7–13 september 2008 en studieresa till Turkiet. I delegationen ingick nio ledamöter och två tjänstemän. Delegationsledare var utskottets ordförande Siv Holma (v). Vidare ingick Anne Marie Brodén (m), Lars Wegendal (s), Mats Johansson (m), Hans Wallmark (m), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Göran Persson i Simrishamn (s), Solveig Hellquist (s) och Camilla Lindberg (fp). Från kansliet deltog föredragandena Karin Josephson och Ingrid Skogö.

En utgångspunkt för resan var att delegationen närmare skulle studera ett muslimskt land i EU:s grannskapsområde. Delegationen passade därför på att orientera sig om det reformarbete som pågår på demokrati- och rättighetsområdet till följd av Turkiets ansökan om medlemskap i EU. I Ankara anordnades möten med företrädare för regeringen och för parlamentets kultur- och utbildningsutskott, vilka informerade om landets kultur-, medie- och ungdomspolitik. Ett möte med företrädare för en MR-organisation ordnades också. Delegationen fick även information om det svenska Turkietprogrammet, främst på ungdoms- och turistområdet. I Istanbul informerade generalkonsul Ingmar Karlsson om Turkiets olika minoriteter. Vid ett möte med den ekumeniske patriarken i Konstantinopel, Bartolomeus I, fick utskottet information om situationen för kyrkan i Turkiet. Delegationen fick även tillfälle att under sakkunnig ledning studera några av landets kulturmiljöer som finns uppförda på Unescos Världsarvslista. Slutligen fick delegationen även information om samtida turkisk kultur och stadsbyggnad.

Besök utifrån

En ledamot från den franska nationalförsamlingen, Jacques Myard, besökte utskottet den 30 januari 2008 för att diskutera Frankrikes och Sveriges syn på spel- och lotterifrågor. Bland annat berördes Europeiska kommissionens yttrande till såväl Sverige som Frankrike om att ländernas lotterireglering strider mot EU-fördragets grundregel om fri rörlighet för tjänster.

I mötet deltog även en representant från franska ambassaden i Sverige, Frédéric Lemaitre. Från utskottets sida deltog Siv Holma (v), Margareta Israelsson (s), Anders Åkesson (c), Dan Kihlström (kd), Göran Montan (m) och Camilla Lindberg (fp). 

Uppföljning och utvärdering

Granskning av regeringens hantering av tillkännagivanden.

Ett viktigt inslag i riksdagens uppföljningsarbete är den granskning som konstitutionsutskottet ansvarar för och som görs i samarbete med övriga utskott av regeringens årliga redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens beslut (skr. 2007/08:75). Kulturutskottet fann efter sin genomgång av årets skrivelse inte anledning att yttra sig i denna fråga till konstitutionsutskottet.

Ämnesinriktade uppföljningsprojekt

Med anledning av ett brev från Svensk Teaterunions branschkommitté har kulturutskottets kansli närmare undersökt vilka möjligheter Statens kulturråd och Konstnärsnämnden har att i sin bidragsgivning göra långsiktiga åtaganden. En promemoria i ärendet, dagtecknad den 8 november 2007, redovisades vid utskottets sammanträde den 13 november 2007 som ett underlag inför en utfrågning samma dag av statssekreteraren Ingrid Eiken och departementsrådet Göran Blomberg från Kulturdepartementet då dessa frågades ut om behovet av ytterligare bemyndiganden på kulturområdet mot bakgrund av bl.a. ändringar gjorda i anslagsförordningen. I anslutning till vårpropositionen föreslog regeringen på tilläggsbudget för 2008 att erforderliga bemyndiganden skulle knytas till anslagen 28:7 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål samt 28:20 Ersättningar och bidrag till konstnärer. Kulturutskottet tillstyrkte en sådan lösning, och riksdagen beslutade på förslag av finansutskottet (bet. 2007/08:FiU21) i enlighet med regeringens förslag.

 

Scenkonstnärernas pensioner

Kulturutskottet beslutade i december 2007 att genomföra en uppföljnings- och utvärderingsstudie avseende scenkonstnärernas pensionsförhållanden. Vid utskottets sammanträde den 31 januari 2008 utsåg utskottet en grupp av ledamöter (uppföljnings- och utvärderingsgruppen) som ska svara för genomförandet av arbetet. Gruppen består av Anne Marie Brodén ordf. (m), Cecilia Wikström (fp), Lars Wegendal (s), Dan Kihlström (kd), Esabelle Dingizian (mp), Solveig Ternström (c), Torbjörn Björlund (v). Karin Josephson från kulturutskottets kansli och Johan Wockelberg Hedlund från riksdagens utredningstjänst bistår gruppen i arbetet.

Utgångspunkterna för gruppens arbete är

·          riksdagens mål om kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet samt

·          inriktningen att statens insatser för konstnärer bör syfta till att regelverk inom olika politikområden bör anpassas så att rimlig hänsyn tas till konstnärernas speciella förhållanden.

Följande två övergripande frågeställningar har formulerats för uppföljnings- och utvärderingsinsatsen.

  • Påverkar pensionsavgifterna det kulturpolitiska utfallet genom att vara styrande för institutionernas och de fria gruppernas val av repertoar och beslut om vilka scenkonstnärer man anställer?
  • Vad innebär rådande pensionsregler och arbetsmarknadsvillkor för scenkonstnärernas pensionsvillkor?

Det är gruppens avsikt att arbetet ska kunna avslutas och överlämnas till kulturutskottet i början av oktober 2008.

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.