Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2008/09

utskottsdokument 2008/09:2349A0

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet

2008/09

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om kyrkofrågor och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns områdena

-  Kulturområdesövergripande verksamhet

-  Teater, dans och musik

-  Litteraturen, läsandet och språket

-  Bildkonst, arkitektur, form och design

-  Kulturskaparnas villkor

-  Arkiv

-  Kulturmiljö

-  Museer och utställningar

-  Trossamfund

-  Film

-  Medier

-  Ungdomspolitik

-  Folkrörelsepolitik

-  Folkbildning

-  Tillsyn av spelmarknaden.

 


Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2008/09 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

Ledamöter

Suppleanter

Siv Holma (v), ordf.

Göran Montan (m)

Cecilia Wikström i Uppsala (fp), vice ordf. t.o.m. 13 juli.

Anneli Särnblad (s), tjl. 27/10 2008–31/1 2009

Cecilia Magnusson (m)

Hans Rothenberg (m)

Margareta Israelsson (s), t.o.m. 27/3 2009

Leif Pettersson (s), tjl. 3/11–31/12 2008

Leif Pagrotsky (s), fr.o.m. 27/3 2009

Nils Oskar Nilsson (m)

Anne Marie Brodén (m)

Solveig Ternström (c)

Lars Wegendal (s)

Inger Jarl Beck (s)

Mats Johansson (m)

Camilla Lindberg (fp), t.o.m. 3/9 2009

Anders Åkesson (c)

Solveig Hellquist (fp), fr.o.m. 3/9 2009

Nikos Papadopoulos (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Christer Nylander (fp), fr.o.m. 3/9 2009

Eva Bengtson Skogsberg (m)

Anne Ludvigsson (s)

Louise Malmström (s)

Hans Wallmark (m)

Gunilla Tjernberg (kd)

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Lars Elinderson (m)

Dan Kihlström (kd)

Torbjörn Björlund (v)

Olof Lavesson (m)

Gunnar Sandberg (s), tjl. 4/5–30/9 2009

Göran Persson i Simrishamn (s)

Hans Backman (fp)

Solveig Hellquist (fp), t.o.m. 3/9 2009

Gunvor G Ericson (mp)

Camilla Lindberg (fp), fr.o.m. 3/9 2009

Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Esabelle Dingizian (mp)

Lars-Ivar Ericson (c), t.o.m. 31/1 2009

 

Per Lodenius (c), fr.o.m. 11/2 2009

 

Fredrik Malm (fp)

 

Tobias Krantz (fp), t.o.m. 17/6 2009

 

Peter Pedersen (v), t.o.m. 25/9 2008

 

Amineh Kakabave (v), fr.o.m. 25/9 2008

 

Mikael Johansson (mp)

 

Kent Olsson (m)

 

Eva Sonidsson (s)

 

Thomas Strand (s)

 

Inger Davidson (kd), t.o.m. 9/2 2009

 

Lars-Axel Nordell (kd), fr.o.m. 9/2 2009

 

Wiwi-Anne Johansson (v), fr.o.m. 1/12 2008

 

Hans Unander (s), ers. 27/10 2008–31/1 2009

 

Anna-Karin Nylund (s), ers. 3/11–31/12 2008

 

Stefan Wikén (s), ers. 4/5–30/9 2009

Av utskottets sjutton ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet och två Folkpartiet liberalerna. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna har företrätts av en ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 28 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Per Mårtensson, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande (tjg på JuU 1/10 2008–25/5 2009)

Ingrid Skogö, föredragande

Catarina Molin, föredragande (1/10 2008–8/5 2009)

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Anita Lysholm, utskottsassistent

Tina Hökebro, utskottsassistent (föräldraledig 1/9 2008–7/1 2010)

 

 


Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 2 propositioner samt 197 motioner med sammanlagt 313 yrkanden.

Sammantaget har utskottet lagt fram 9 betänkanden. I dessa finns 63 reservationer och 15 särskilda yttranden. Två av betänkandena avser regeringens propositioner om dels statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126), dels språk för alla – förslag till språklag (prop. 2008/09:153).

Tre regeringsförslag har remitterats till utskottet så sent att deras behandling har fått skjutas upp till efterföljande riksmöte. Det gäller en proposition om utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195) samt två skrivelser, en om kyrkoantikvariska frågor (skr. 2008/09:220) och en om en överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting (skr. 2008/09:207).

Utskottet har vidare avgivit fem yttranden till andra utskott. Till finansutskottet har utskottet yttrat sig över dels den i budgetpropositionen för 2009 föreslagna ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, dels olika tilläggsbudgetförslag till statsbudgeten för 2008 inom samma utgiftsområde. Till utbildningsutskottet har utskottet yttrat sig över regeringens forskningsproposition (prop. 2008/09:50), till näringsutskottet över en proposition om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område (prop. 2008/09:67) och till skatteutskottet över ett förslag om beskattning av utomlands bosatta artister m.fl. (prop. 2008/09:182).

Betänkanden med anledning av regeringsförslag

Budgetpropositionen

I ett yttrande till finansutskottet tillstyrkte kulturutskottets majoritet bestående av Moderata samlingspartiets, Centerpartiets, Folkpartiet liberalernas och Kristdemokraternas företrädare i utskottet regeringens förslag till ram för 2009 för utgiftsområde 17. Regeringens ramförslag uppgick till 10,3 miljarder kronor, vilket också var den nivå som fastställdes av riksdagen den 19 november 2008.

Utskottet tillstyrkte därefter även regeringens förslag till medelsfördelning inom den ram som fastställts för utgiftsområdet (bet. 2008/09:KrU1). Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna redovisade sina respektive partiers budgetförslag inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

Statens stöd till idrotten

I betänkande 2008/09:KrU8 behandlade utskottet proposition 2008/09:126 Statens stöd till idrotten. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det innebär bl.a. att målen och syftena med statens stöd till idrotten ska utökas så att statsbidraget för barn och ungdomar i fortsättningen ska lämnas till verksamheter som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Vidare ska stödet även kunna lämnas till verksamheter som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

Beslutet innebär dessutom att det bidrag till svensk idrott som hittills har beräknats som en andel av AB Svenska Spels överskott ska upphöra och ersättas av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett förhöjt statsanslag. Motsvarande princip ska gälla för den andel av det totala överskottet från AB Svenska Spel som tillfaller ungdomsorganisationerna. Även det generella spelbidraget till idrottsrörelsen ska ingå i statsanslaget till idrotten.

Språk för alla – förslag till språklag

I betänkande 2008/09:KrU9 behandlade utskottet proposition 2008/09:153 Språk för alla – förslag till språklag. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till språklag och konstaterade att det råder bred politisk samsyn i denna fråga.

Lagförslaget befäster svenskan som huvudspråk i Sverige och slår fast att finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska har ställning som nationella minoritetsspråk. Även teckenspråkets ställning markeras genom lagen. I lagen finns grundläggande bestämmelser om det allmännas ansvar för den enskildes tillgång till språk. Lagen syftar till att värna den språkliga mångfalden i Sverige.

Motionsbetänkanden

Utskottet har under riksmötet behandlat motioner från allmänna motionstiden 2008. Det har gällt public service-frågor (bet. 2008/09:KrU2), kulturmiljövård och museer (bet. 2008/09:KrU3), spel- och lotterifrågor (bet. 2008/09:KrU4), vissa kulturpolitiska frågor (bet. 2008/09:KrU5), ungdomspolitik och trossamfundsfrågor (bet. 2008/09:KrU6) samt folkbildning och friluftsliv (bet. 2008/09:KrU7).

Samtliga motioner har avstyrkts.

Tillkännagivande

På förslag av kulturutskottet har riksdagen under riksmötet 2008/09 gjort ett tillkännagivande. Det har gällt pensionsvillkoren inom scenkonstområdet.

En särskild arbetsgrupp inom kulturutskottet undersökte under 2008 hur pensionsvillkoren inom scenkonstområdet påverkats av pensionsreformen i slutet av 1990-talet och av senare genomförda förändringar. I sitt budgetbetänkande (bet. 2008/09:KrU1) behandlade utskottet arbetsgruppens rapport och föreslog med anledning av den att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande för regeringen.

Tillkännagivandet innebar att regeringen borde

-  förbättra möjligheterna till karriärväxling och karriärutveckling för dansare och sångare med låg pensionsålder

-  eftersträva en fortsatt utbyggnad av teater-, dans- och musikallianserna

-  skyndsamt låta analysera effekterna av övergången 2007 till institutionsspecifika premier för de statsunderstödda sång- och dansinstitutionerna som underlag för en eventuell engångsvis justering av statsbidragsnivåerna

-  ge Kulturrådet i uppdrag att vid fördelningen av statsbidrag till scenkonstinstitutioner ta hänsyn till att det relativt sett blivit dyrare för teaterinstitutioner att finansiera satsningar på dans- och musikteater efter övergången till institutionsspecifika tjänstepensionspremier

-  undersöka möjligheterna att ge institutionerna stabilare planeringsförutsättningar genom att takbegränsa tjänstepensionsavgiften, mätt som andel av utbetalad lön för en enskild scenkonstnär.

Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Sammanträdestider

Under riksmötet (tiden den 16 september 2008 t.o.m. den 14 september 2009) har utskottet hållit 29 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 34 timmar och 35 minuter.

Utfrågningar

Offentliga utfrågningar

På temat Kyrkoantikvarisk ersättning anordnade utskottet den 4 december 2008 en offentlig utfrågning i Skandiasalen. Ett protokoll från utfrågningen kommer att ingå i det betänkande om kyrkoantikvariska frågor som utskottet avser att lägga fram under 2009/10 års riksmöte.

Den 2 april 2009 anordnade kulturutskottet en offentlig utfrågning om Kultur som kreativ tillväxtkraft i Skandiasalen. Utfrågningen finns återgiven i riksdagens rapportserie 2008/09:RFR10 Kulturutskottets offentliga utfrågning om kultur som kreativ tillväxtkraft.

Slutna utfrågningar

Som ett led i utskottets berednings- och uppföljningsarbete har utskottet hållit en rad slutna utfrågningar.

Den 30 september 2008 informerade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och statssekreterare Ingrid Eiken om regeringens budgetförslag på kulturens område.

Samma dag, den 30 september 2008, informerade riksrevisor Karin Lindell med medarbetare om Riksrevisionens granskning av Kulturrådets och Konstnärsnämndens bidragsgivning (RiR 2008:14). Direkt efter denna information fick generaldirektör Kennet Johansson och administrativa chefen Annica Schölund Storm från Kulturrådet samt kanslichef Ann Larsson från Konstnärsnämnden tillfälle att ge sin syn på Riksrevisionens granskning. Utskottet har kommenterat granskningen i sitt budgetbetänkande (bet. 2008/09:KrU1).

Den 16 oktober 2008 uppvaktades utskottet av Internationella konferenstolkförbundet, Sverigeavdelningen (AIIC). De båda tolkarna Elisabet Tiselius och Maria Bodner Gröön redogjorde för förbundets syn på vissa frågor som väntades bli behandlade i regeringens aviserade förslag till språklag.

Utskottet uppvaktades den 13 november 2008 av ordförande Kenneth Kvist, direktör Björn W Ståhlne och t.f. ekonomichef Dan Söderman från Stiftelsen Svenska rikskonserter som redogjorde för stiftelsens syn på en i budgetpropositionen föreslagen minskning av Rikskonserters anslag.

Kulturdepartementets statssekreterare Ingrid Eiken med medarbetare informerade den 20 november 2008 om de överläggningar som förevarit mellan Kulturdepartementet och Stiftelsen Svenska rikskonserter om medelstilldelningen till Rikskonserter.

Den 2 december 2008 informerade Svenska Unescorådets ordförande Görel Thurdin och ämnesrådet Johan Lindell Utbildningsdepartementet om regeringens strategi för Sveriges arbete med Unesco.

Samma dag, den 2 december 2008, redovisade de tre public service-bolagens chefer, SR:s vd Kerstin Brunnberg, SVT:s vd Eva Hamilton samt UR:s vd Christina Björk med medarbetare för sin syn på Public service-utredningens förslag i betänkandet Kontinuitet och förändring (SOU 2008:64).

Den 11 december 2008 uppvaktades utskottet av Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsorganisations (KLYS) ordförande Anna Söderbäck, ledamöterna Jaan Kolk och Susin Lindblom samt förbundssekreterare Ulrica Källén som informerade om aktuella frågor för KLYS.

Kulturarv utan gränsers generalsekreterare, Per Arne Ströberg, informerade samma dag utskottet om organisationens tillkomst och verksamhet i bl.a. Kosovo.

Den särskilde utredaren Jan Nyrén redovisade den 27 januari 2009 förslagen i betänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124).

Den 29 januari 2009 uppvaktades utskottet av Sveriges Filmproducenter som informerade om en utredning gjord på Filmproducenternas uppdrag av Jonathan Olsberg Future Policy and Strategy for Sweden’s Film Sector. I uppvaktningen medverkade förutom utredaren Jonathan Olsberg, Filmproducenternas ordförande Björn Rosengren samt vd Johan Holmer och filmproducent Johan Mardell.

Den 19 februari 2009 redovisade Kulturutredningens ordförande Eva Swartz och huvudsekreterare Maria Eka förslagen i det betänkande som utredningen hade lagt fram (SOU 2009:16).

Samma dag redovisade den särskilda utredaren Christina von Arbin och sekreterarna Johanna Berg och Liv Hammargren de förslag som utredaren lagt fram med anledning av sitt uppdrag som koordinator för museisektorn (SOU 2009:15).

Den 10 mars 2009 informerade Riksidrottsförbundets ordförande Karin Mattson, vice ordförande Birgitta Ljung, generalsekreterare Mikael Santoft och avdelningschef Karin Karlsson om förbundets utvärdering av Idrottslyftet och om förslagen i propositionen om statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126).

Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson informerade den 16 april 2009 om myndighetens nya breddade uppdrag.

Samma dag uppvaktades utskottet av företrädare för Samlingslokalernas samarbetsorganisation som redogjorde för organisationens roll i samhället, främst utifrån Kulturutredningens förslag. Vid uppvaktningen företräddes samarbetsorganisationen av Folkets Hus och Parkers ordförande Åke Gustavsson och vd Lennart Derehag, av Våra Gårdars ordförande Göran Magnusson och vd Olle Häggström samt av Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundssekreterare Monica Eriksson.

EU-frågor

Den 16 december 2008 informerade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare om aktuella EU-frågor inom utskottets ansvarsområde och om de frågor som kunde väntas bli aktuella under det tjeckiska ordförandeskapet våren 2009.

Ungdomsminister Nyamko Sabuni med medarbetare lämnade den 20 januari 2009 en motsvarande information om de ungdomspolitiska EU-frågorna.

Tisdagen den 16 juni 2009 informerade de båda statsråden om aktuella EU-frågor på kultur- och ungdomspolitikens områden samt vilka motsvarande frågor som kunde väntas bli aktuella under det svenska ordförandeskapet hösten 2009.

Faktapromemoria

Faktapromemoria 2008/09FPM86 Nytt stödprogram till film (Media Mundus) behandlades av utskottet som beslutade att inte begära en överläggning med ansvarigt statsråd.

Inrikes studieresor och studiebesök

Utskottet gjorde den 23 och 30 oktober 2008 en resa i Stockholms län för att studera aktuella kultur-, idrotts- och ungdomsfrågor.

Den 17–19 mars 2009 besökte utskottet Skåne län för att informera sig om bl.a. länssammanslagningen och om försöksverksamheten med regionalt självstyre för vissa kulturpolitiska frågor.

Den 19 mars 2009 gjorde utskottet ett studiebesök på Statens historiska museum.

Vid två tillfällen, den 24 mars och den 6 maj 2009, besökte ordföranden och en ledamot Sveriges Segelfartygsförening på Beckholmen samt den nyrenoverade skonaren Vega för att informera sig om det statliga skutstödet.

Några av utskottets ledamöter deltog den 13 maj 2009 i en informationsträff om aktuella designfrågor tillsammans med Svenskt Designsamarbete i Svensk Forms lokaler i Stockholm.

Internationella kontakter

Utskottsresor

USA

En delegation bestående av nio ledamöter och tre tjänstemän genomförde den 7–13 september 2009 en studieresa till New York och Washington i USA. I resan deltog Christer Nylander (fp) delegationsledare, Anne Marie Brodén (m), Mats Johansson (m), Anne Ludvigsson (s), Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s), Olof Lavesson (m), Esabelle Dingizian (mp), Anneli Särnblad (s) och Solveig Ternström (c) samt från kansliet föredragandena Karin Josephson och Maria Lindh Sjöström samt utskottsassistenten Charlotte Rundelius.

Ett av syftena med resan var att inhämta kunskap om amerikansk kulturpolitik och hur den påverkats av bytet på presidentposten liksom vilka följder som den finansiella krisen haft på privata donatorers vilja att sponsra kulturell verksamhet.

Delegationen fick tillfälle att besöka några av de ledande kulturinstitutionerna i New York och Washington samt att utbyta erfarenheter med kulturpersonligheter i de båda städerna.

Chile

En delegation bestående av elva ledamöter och två tjänstemän genomförde den 5–13 september 2009 en studieresa till Chile. I resan deltog Siv Holma (v) delegationsledare, Cecilia Magnusson (m), Lars Wegendal (s), Anders Åkesson (c), Nikos Papadopoulos (s), Hans Wallmark (m), Dan Kihlström (kd), Göran Persson (s), Solveig Hellquist (fp), Leif Pettersson (s) och Camilla Lindberg (fp) samt från kansliet kanslichefen Per Mårtensson och föredraganden Ingrid Skogö.

Syftet med resan var att ta del av den utveckling som skett i Chile under senare år i och med återinförandet av demokratin. Bland annat önskade utskottet informera sig om vilken roll kulturpolitiken spelat för att skapa platser för kulturmöten. Andra angelägna områden att få belysta var ungdomspolitiken och insatser för att värna minoriteternas kultur liksom medias situation.

I samband med besöket i parlamentet i Valparaiso hölls i deputeradekammaren en minnesakt för f.d. ambassadör Harald Edelstam. Under besöket blev utskottet även inbjudet att den 11 september delta i en ekumenisk minnesakt i Mondea-palatset med president Michelle Bachelet.

Besök utifrån

Den 29 januari 2009 besökte ledningen för Mongoliets nationella radiobolag utskottet för att informera sig om hur riksdagen arbetar med public sercvice-frågor.

Utskottet tog den 2 februari 2009 emot Cyperns utbildnings- och kulturminister Andreas Demetriou och landets ambassadör i Sverige Pavlos Anastasiades med medarbetare för att diskutera kulturpolitiska frågor av gemensamt intresse.

Den 11 februari 2009 besökte en delegation från det tunisiska parlamentet ledd av andra vice talman Ms Habiba Ben Amara El Messabi kulturutskottet.

Uppföljning och utvärdering

Granskning av regeringens hantering av tillkännagivanden

Ett viktigt inslag i riksdagens uppföljningsarbete är den granskning som konstitutionsutskottet ansvarar för och som görs i samarbete med övriga utskott av regeringens årliga redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av riksdagens beslut (skr. 2008/09:75). Kulturutskottet fann efter sin genomgång av årets skrivelse inte anledning att yttra sig i denna fråga till konstitutionsutskottet.

Pensionsvillkoren inom scenkonstområdet

Kulturutskottet beslutade i december 2007 att genomföra en uppföljnings- och utvärderingsstudie avseende scenkonstnärernas pensionsförhållanden. Vid utskottets sammanträde den 31 januari 2008 utsåg utskottet en grupp av ledamöter (uppföljnings- och utvärderingsgruppen) som skulle svara för genomförandet av arbetet. Gruppen består av en ledamot från respektive parti med Anne Marie Brodén (m) som ordförande. Karin Josephson från kulturutskottets kansli och Johan Wockelberg Hedlund från riksdagens utredningstjänst bistod gruppen i arbetet. Resultatet av gruppens arbete finns redovisat i en rapport från riksdagen (2008/09:RFR1). Utskottets förslag med anledning av denna rapport redovisas ovan under rubriken Tillkännagivande.

Kulturinstitutionernas lokalkostnader

Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har därefter fortsatt sitt arbete med att granska kulturinstitutionernas lokalkostnader. Gruppen har i huvudsak haft samma sammansättning som tidigare. Ingrid Skogö från kulturutskottets kansli samt Christer Åström och Gün Sahin från riksdagens utredningstjänst har bistått gruppen som i juni 2009 la fram rapporten Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet (2008/09:RFR13). Rapporten kommer att behandlas av utskottet under 2009/10 års riksmöte.

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.