Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet

2010/11

 

 

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

 

-  kulturområdesövergripande verksamhet

-  teater, dans och musik

-  litteraturen, läsandet och språket

-  bildkonst, arkitektur, form och design

-  kulturskaparnas villkor

-  arkiv

-  kulturmiljö

-  museer och utställningar

-  trossamfund

-  film

-  medier

-  ungdomspolitik

-  politik för det civila samhället

-  folkbildning

-  tillsyn av spelmarknaden.

 


Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2010/11 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

 

Ledamöter

Suppleanter

Berit Högman (S), ordf.

Amir Adan (M)

Christer Nylander (FP), vice ordf.

Agneta Gille (S)

Cecilia Magnusson (M)

Ellen Juntti (M)

Anne Marie Brodén (M)

Jörgen Hellman (S)

Peter Johnson (S)

Johnny Munkhammar (M)

Göran Montan (M)

Gunilla Svantorp (S) t.o.m. 8/11 2010

Kerstin Engle (S)

Helena Bouveng (M)

Gustaf Hoffstedt (M)

Leif Pettersson (S)

Per Svedberg (S)

Anna SteeleKarlström (FP)

Christina Zedell (S)

Sara Karlsson (S)

Anders Flanking (C)

Annika Qarlsson (C)

Isak From (S)

Agneta Börjesson (MP)

Michael Svensson (M) t.o.m.
27/1 2011

Michael Svensson (M) fr.o.m. 7/4 2011

Peder Wachtmeister (M) fr.o.m.
28/1 2011

Lars Elinderson (M) t.o.m. 5/4 2011

Tina Ehn (MP)

Mehmet Kaplan (MP)

Andreas Carlsson (KD)

Roland Utbult (KD)

Mattias Karlsson (SD)

Josef Fransson (SD)

Bengt Berg (V)

Torbjörn Björlund (V)

 

Louise Malmström (S) fr.o.m. 19/10 2010

 

Hans Backman (FP) fr.o.m. 19/10 2010

 

Siv Holma (V) fr.o.m. 26/10 2010

 

Marietta de Pourbaix-Lundin (M) fr.o.m. 17/11 2010

 

Olof Lavesson (M) fr.o.m. 17/11 2010

 

William Petzäll (SD) fr.o.m. 26/11 2010

 

Thoralf Alfsson (SD) fr.o.m. 26/11 2010

 

Annika Eclund (KD) fr.o.m. 20/11 2010

 

Anders Åkesson (C) fr.o.m. 15/4 2011

Av utskottets sjutton ledamöter tillhör sex Socialdemokraterna och fem Moderata samlingspartiet. Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna företräds av en ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 25 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Karin Josephson, föredragande

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.

 


Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 5 oktober 2010 t.o.m. den 15 september 2011) har utskottet hållit 36 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 27 timmar och 50 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 3 propositioner, 1 skrivelse, 146 motioner med sammanlagt 217 yrkanden och 1 grönbok. Behandlingen redovisades i 10 betänkanden och 1 utlåtande. I dessa finns 49 reservationer och 21 särskilda yttranden.

Utskottet har vidare avgivit 4 yttranden i protokollsform till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 avseende utgiftsområde 17 (prop. 2010/11:1) samt 40 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns fyra reservationer. Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna redovisade sina respektive partiers budgetförslag inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut. Ställningstagandet innebär bl.a. några större satsningar på kulturområdet, t.ex. en utbyggnad av Skapande skola samt att ett första steg tas för att renovera Nationalmuseum och Kungl. Operan. Genom beslutet kan vidare flera reformer som aviserades i 2009 års kulturpolitiska proposition (prop. 2009/10:3) fullföljas. Det gäller främst den s.k. samverkansmodellen för fördelning av statliga medel till regional och lokal verksamhet. Reformen syftar till att föra kulturen närmare medborgarna och främja ett lokalt och regionalt engagemang för kulturfrågor. En ny lag som ligger till grund för reformen tillstyrktes. Vidare inrättas några nya myndigheter 2011 på kulturområdet. Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera och analysera effekterna av den förda politiken. På musikområdet ska Statens musikverk bl.a. överta de uppgifter som legat på Statens musiksamlingar och Stiftelsen Svenska rikskonserter. På idrottsområdet permanentas Idrottslyftet och 500 miljoner kronor avsätts årligen fr.o.m. 2011 inom ramen för idrottsanslaget.

Filmcensuren för vuxna avskaffas (KrU2)

I betänkandet behandlades regeringens proposition 2009/10:228 Filmcensuren för vuxna avskaffas – skyddet för barn och unga mot skadlig mediepåverkan stärks. Utskottet tillstyrkte med några mindre ändringar dels förslaget om en ny lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt, dels följdändringar i fyra andra lagar. Utskottet tillstyrkte även att Statens biografbyrå skulle avvecklas. En följd av propositionsförslaget blir att en ny myndighet, Statens medieråd, inrättas fr.o.m. 2011.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Framtidens friluftsliv (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv och tre motioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till dels en ny lag som innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen Svenskt Friluftsliv fr.o.m. bidragsåret 2011, dels en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att göra handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen tillämplig på de delar av Svenskt Friluftslivs verksamhet som avser fördelning av statsbidrag. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till mål för friluftslivspolitiken och föreslog i anslutning till det ett tillkännagivande om att det föreslagna målet ska kompletteras med ett antal mätbara mål. Samtliga motionsyrkanden, förutom de som rör tillkännagivandet, avstyrktes av utskottet. I betänkandet finns sju reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2009/10:229 Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja. I skrivelsen redogör regeringen för problematiken kring och riskerna med att unga blir gifta mot sin vilja. Handlingsplanen innehåller de åtgärder som regeringen har vidtagit eller avser att vidta för att stärka det förebyggande arbetet samt för att stärka skyddet och stödet till de unga som drabbas. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. I betänkandet finns ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mediefrågor (KrU5)

I betänkandet behandlades ett tjugotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010, de flesta om radio och tv i allmänhetens tjänst. Vidare behandlades ett yrkande som syftade till att en databank över kvinnliga experter skulle upprättas för att bryta mansdominansen i medierna. Samtliga yrkanden avstyrktes. I betänkandet finns tre reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU6)

I betänkandet behandlade utskottet 20 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010. Bland annat behandlades motionsyrkanden om barns och ungas rätt till kultur samt ungdomars fritidsverksamhet. Utskottet avstyrkte samtliga yrkanden. I betänkandet finns åtta reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Idrott, friluftsliv och spelfrågor (KrU7)

I betänkandet behandlades 32 motionsyrkanden om idrott, friluftsliv, den ideella sektorn och spelfrågor från den allmänna motionstiden 2010. Yrkandena gällde bl.a. Idrottslyftet, dopning, OS, friluftslivets betydelse i folkhälsoarbete, naturens miljö- och kulturvärden, integrationsarbete samt frågan om en reglerad spelmarknad. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet finns fem reservationer och tre särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Insatser för läsfrämjande och digitalisering (KrU8)

I betänkandet behandlades och avstyrktes 24 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 om bl.a. läsfrämjande insatser och övergripande digitaliseringsfrågor på biblioteks- och kulturarvsområdet. Vidare behandlades förslag om folkbibliotekens nättjänster och om ett gemensamt nationellt lånekortssystem, frågor som i första hand bör lösas inom ramen för den kommunala kompetensen. I betänkandet finns nio reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Allmänna kulturfrågor (KrU9)

Ett tjugotal motionsyrkanden av övergripande kulturpolitisk karaktär från den allmänna motionstiden 2010 behandlades i betänkandet. Flera av yrkandena handlade om kulturella och kreativa näringar samt om regional tillväxt. Vidare behandlades bl.a. ett förslag om att en upphovsrättslig ersättning ska inrättas för folkbibliotekens nättjänster på musik- och filmområdet.

Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet föreslog utskottet vidare, inom ramen för ett ärende som utskottet initierat, ett tillkännagivande till regeringen att den skyndsamt skulle återkomma till riksdagen med förslag till hur anvisade medel under anslaget 1:5 Stöd till icke-statliga kulturlokaler skulle kunna användas för det avsedda ändamålet. I betänkandet finns nio reservationer och fyra särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Unidroit-konventionen och vissa andra kulturarvsfrågor (KrU10)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2010/11:83 Tillträde till Unidroit-konventionen om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. I propositionen föreslog regeringen att riksdagen ska godkänna 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Konventionen innehåller bestämmelser om att föremål som utgör kulturföremål i konventionens mening och som stulits eller förts ut ur en konventionsstat i strid med den statens utförselregler till skydd för kulturarvet ska återlämnas till den staten. För att Sverige ska uppfylla de åtaganden som ett tillträde till konventionen medför föreslog regeringen att två nya kapitel ska föras in i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den dag regeringen bestämmer. Ett enigt utskott tillstyrkte propositionens förslag.

I betänkandet behandlades även ett fyrtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2010 som rörde dels kulturmiljöfrågor, dels frågor om museer och utställningar. Yrkandena avsåg bl.a. stöd till arkeologiska utgrävningar, stöd till världsarven, statlig förvaltning av vissa byggnadsminnen, visning av museiföremål och stöd till olika museer. Med anledning av en motion föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att denna bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare såväl som behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns fyra reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tillkännagivande

Under riksmötet 2010/11 har kulturutskottet föreslagit tre tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde.

I betänkande 2010/11:KrU3 Framtidens friluftsliv föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen att, som komplettering till det nya målet för friluftspolitiken, återkomma till riksdagen med ett antal mätbara mål för friluftslivspolitiken.

I betänkande 2010/11:KrU9 Allmänna kulturfrågor uppmärksammade utskottet att anslaget 1:9 Stöd till icke-statliga kulturlokaler, som är avsett att främja lokaler för musei-, teater- och konsertändamål, inte utnyttjades fullt ut. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle ge regeringen till känna att den skyndsamt skulle återkomma till riksdagen med förslag på en lösning så att medlen under anslaget skulle kunna användas för det avsedda ändamålet.

I betänkande 2010/11:KrU10 föreslog utskottet med anledning av en motion om att stödja länsmuseernas arbete med att dokumentera och tillgängliggöra kulturarvet ett tillkännagivande till regeringen om att denna bör beakta sysselsättningsbehovet bland kulturarbetare såväl som behovet av fortsatta insatser inom museisektorn för att vårda och bevara kulturarvet.

Riksdagen biföll utskottets förslag till tillkännagivanden.

Utlåtande med anledning av grönbok

Grönbok om onlinespel på den inre marknaden (KrU11)

I utlåtande 2010/11:KrU11 behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om onlinespel på den inre marknaden, (KOM(2011) 128).

Grönboken behandlade frågor kring onlinespel och regleringen av dessa tjänster i EU:s medlemsstater. Kommissionen presenterade ett antal olika frågeställningar och förväntas genom svaren från medlemsländerna få en bättre förståelse för de särskilda problem som uppstår till följd av ett ökat utbud av såväl legala som illegala speltjänster på Internet. Målsättningen var att bidra till att en rättslig ram för onlinespel växer fram i medlemsstaterna så att rättssäkerheten ökar för samtliga berörda parter.

Utskottet välkomnade kommissionens initiativ till grönbok men underströk samtidigt att regleringen på spelområdet är och bör vara en nationell angelägenhet och att försiktighet bör iakttas när det gäller ett eventuellt kommande förslag som utökar arbetet kring spelfrågor inom EU. Utskottet föreslog att utlåtandet skulle läggas till handlingarna.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet har under riksmötet 2010/11 lämnat följande fyra yttranden  i protokollsform till andra utskott:

         till finansutskottet över ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2010/11:7, 9/11 2010)

         till skatteutskottet över KOM(2010) 695 Grönbok om mervärdesskattens framtid (prot. 2010/11:28, 14/4 2011)

         till socialutskottet över KOM(2011) 60 EU-agenda för barns rättigheter (prot 2010/11:29, 26/4 2011)

         till konstitutionsutskottet över proposition 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition (prot 2010/11:32, 12/5 2011).

EU-frågor

Den 9 november 2010 hade utskottet en överläggning med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om kommissionens meddelande om möjligheter och utmaningar för europeisk film i den digitala tidsåldern, [KOM(2010) 487 slutlig]. Vidare informerade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare om aktuella EU-frågor på kultur- respektive idrottsområdet den 14 april 2011.

Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet den 18 januari och den 7 juni 2011.

Den 28 april 2011 informerade företrädare för Finansdepartementet, bl.a. departementsrådet Johan Höök, om spelfrågor, inklusive frågan om KOM(2011) 128 Grönbok om onlinespel på den inre marknaden.

Företrädare för Lotteriinspektionen, bl.a. generaldirektör Håkan Hallstedt, informerade om myndighetens verksamhet och syn på KOM(2011) 128 Grönbok om onlinespel på inre marknaden den 10 maj 2011.

Uppföljning och utvärdering

Vid utskottets sammanträde den 15 februari 2011 utsågs en grupp av ledamöter som ska svara för utskottets utvärderings- och uppföljningsarbete. Gruppen består av en ledamot från vart och ett av partierna i utskottet med Andreas Carlson (KD) som ordförande. Övriga ledamöter i gruppen är Christina Zedell (S), Anne Marie Brodén (M), Tina Ehn (MP), Anna SteeleKarlström (FP), Anders Flanking (C), Mattias Karlsson (SD) och Bengt Berg (V). Karin Josephson från utskottets kansli och Liv Hammargren från riksdagens utredningstjänst bistår gruppen i arbetet med att följa upp och utvärdera verksamheten vid Teater-, Dans- och Musikallianserna. Arbetet beräknas vara klart under våren 2012.

Offentlig utfrågning

Utskottet anordnade den 9 juni 2011 en offentlig utfrågning på temat Barns och ungas rätt till kultur. Avsikten med utfrågningen var att få information och kunskap om arbetet med kultur för barn och unga samt också att belysa kulturens betydelse för lärande och utveckling.

Uppvaktningar och information

Under riksmötet lämnades – utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor – muntlig information till utskottet enligt följande.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare informerade om förslagen i budgetpropositionen för 2011, utg.omr. 17, den 19 oktober 2010.

Den 2 november 2010 informerade Statens kulturråd, ordförande Kerstin Brunnberg och generaldirektör Kenneth Johansson, om Kulturrådets roll med anledning av den nya modellen för fördelning av statsbidrag för kulturverksamhet på regional nivå.

Företrädare för Statens musiksamlingar, bl.a. överintendent Kent Wiberg, informerade den 11 november 2010 om den nya plattformen för musik. Samma dag informerade företrädare för Stiftelsen Svenska Filminstitutet, bl.a. tillförordnade verkställande direktören Bengt Toll, om digitalisering av biografer.

Den 16 november 2010 informerade företrädare för Svensk Scenkonst, bl.a. ordförande Ingrid Dahlberg och förbundsdirektör Sture Carlsson, om sin syn på pensionsvillkoren inom scenkonstområdet.

Den 25 november 2010 informerade Mats Svegfors, verkställande direktör för Sveriges Radio AB, Jimmy Ahlstrand, strategichef vid Sveriges Television AB, och Erik Fichtelius, verkställande direktör för Sveriges Utbildningsradio AB, om sina respektive verksamheter.

Statssekreteraren Ulf Perbo, Socialdepartementet, och tidigare sekreteraren i Scenkonstpensionsutredningen Ronnie Hedin informerade om pensionsvillkoren inom scenkonstområdet den 7 december 2010.

Den 25 januari 2011 informerade företrädare för Statens medieråd, bl.a. direktör Anki Dahlin, om sin verksamhet.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth med medarbetare informerade om förhandsprövning av nya programtjänster från de tre public service-företagen den 27 januari 2011.

Den 8 februari 2011 informerade Riksförbundet Unga Musikanter (RUM), ordförande Perry Göransson och förbundssekreterare Johan Tjäder, om sin verksamhet. Samma dag uppvaktade företrädare för Barnkulturcentra, bl.a. ordförande Susanna Rosén, utskottet och berättade om sin verksamhet.

Den 1 mars 2011 informerade företrädare för Unga Klara, bl.a. vd Jonas Kahnlund och konstnärliga ledaren Suzanne Osten, om sin verksamhet.

Riksförbundet Sveriges Museer, ordförande Lars Amréus och generalsekreterare Mats Persson, informerade utskottet om sin verksamhet den 8 mars 2011. Samma dag uppvaktade företrädare för Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST), bl.a. ordförande Charlotte Byström och generalsekreterare Åke Göransson, utskottet och informerade om sin verksamhet.

Den 10 mars 2011 uppvaktade Dansmuseet, museichef Erik Näslund, utskottet och informerade om verksamhetens ekonomiska situation. Samma dag informerade företrädare för Institutet för språk och folkminnen, bl.a. generaldirektör Ingrid Johansson-Lindh, om myndighetens verksamhet.

Riksrevisor Gudrun Antemar med medarbetare, informerade om Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden (RiR 2011:12) den 5 april 2011.

Den 12 april 2011 informerade företrädare för Utredningen om översyn av statlig fastighetsförvaltning, särskilde utredaren Sten Olsson, utredningssekreteraren Roger Pettersson och fastighetsekonomen Ted Lindqvist, om förslagen i utredningens betänkande Staten som fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31).

Den 28 april 2011 informerade Folkbildningsrådet, bl.a. ordförande Torsten Friberg och generalsekreterare Britten Månsson-Wallin, med anledning av Riksrevisionens granskning av statsbidraget till studieförbunden (RiR 2011:12).

Studiebesök

Utskottet har under riksmötet 2010/11 företagit följande studiebesök:

·     Nationalmuseum den 9 december 2010

·     Film- och TV-producenterna den 19 januari 2011

·     Palatset − en arena för barn- och ungdomskultur den 10 februari 2011

·     Stiftelsen Nordiska museet den 2 mars 2011

·     Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) den 9 mars 2011

·     Statens kulturråd den 17 mars 2011

·     Forum för levande historia den 29 mars 2011

·     Teater-, Dans- och Musikallianserna den 31 mars 2011

·     Kungliga Dramaten den 13 april 2011

·     Kungliga Operan den 12 maj 2011.

Inrikes studieresa

Den 24−26 augusti 2011 gjorde utskottet en studieresa i Värmlands län och besökte bl.a. Torsby, Sunne, Munkfors och Karlstad. Under resan gjorde utskottet studiebesök samt träffade representanter för Länsstyrelsen i Värmlands län och Region Värmland samt för olika kulturinstitutioner.

Utrikes studieresa

En delegation bestående av 17 ledamöter genomförde den 23–25 februari 2011 en studieresa till Norge (Kristiansand och Oslo). I resan deltog Berit Högman (S) delegationsledare, Cecilia Magnusson (M), Peter Johnsson (S), Göran Montan (M), Gustaf Hoffstedt (M), Christina Zedell (S), Anders Flanking (C), Isak From (S), Tina Ehn (MP), Andreas Carlson (KD), Mattias Karlsson (SD), Bengt Berg (V), Amir Adan (M), Agneta Gille (S), Ellen Juntti (M), Anna SteeleKarlström (FP) och Olof Lavesson (M). Vidare deltog från kansliet kanslichef Ann Aurén och föredragande Maria Lindh Sjöström.

I Kristiansand träffade utskottet bl.a. representanter för Kristiansands kommun och Vest-Agder fylkeskommun samt företrädare för stiftelsen Mimeta. I Oslo mötte utskottet bl.a. ledamöter från Stortingets familie- og kulturkomité samt representanter från norska Kulturdepartementet som arbetade med spel- och idrottsfrågor.

Under resan besökte utskottet bl.a. kulturhuset Kilden i Kristiansand samt Stortinget, Den Norske Opera och Voksenåsen i Oslo.

 

 

Elanders, Vällingby  2011

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.