Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

utskottsdokument 2011/12:2B0A4A

Kulturutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12

 

 

 

 

 

 

 

Kulturutskottets beredningsområde

Kulturutskottet (KrU) bereder ärenden som rör allmänna kultur- och bild­ningsändamål, folkbildning, ungdomsverksamhet, internationellt kulturellt samarbete samt idrotts- och friluftsverksamhet. Utskottet bereder även ärenden om trossamfund och om radio och television i den mån de inte tillhör konstitutionsutskottets beredningsområde.

Anslagen inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid tillhör också kulturutskottets beredningsområde. Inom utgiftsområdet finns följande områden:

 

-  kulturområdesövergripande verksamhet

-  teater, dans och musik

-  litteraturen, läsandet och språket

-  bildkonst, arkitektur, form och design

-  kulturskaparnas villkor

-  arkiv

-  kulturmiljö

-  museer och utställningar

-  trossamfund

-  film

-  medier

-  ungdomspolitik

-  politik för det civila samhället

-  folkbildning

-  tillsyn av spelmarknaden.


Utskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 2011/12 har kulturutskottet haft följande sammansättning.

 

Ledamöter

Suppleanter

Berit Högman (S), ordf. t.o.m. 2012-02-23

Amir Adan (M) t.o.m. 2012-06-12

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S), ordf. fr.o.m. 2012-02-24

Agneta Gille (S)

Christer Nylander (FP), vice ordf.

Ellen Juntti (M) har flyttats upp som första suppleant fr.o.m. 2012-06-13

Cecilia Magnusson (M)

Jörgen Hellman (S)

Anne Marie Brodén (M)

Johnny Munkhammar (M) t.o.m. 2012-08-13

Peter Johnsson (S)

Leif Pettersson (S)

Göran Montan (M)

Helena Bouveng (M)

Kerstin Engle (S)

Sara Karlsson (S)

Gustaf Hoffstedt (M)

Anna Steele (FP)

Per Svedberg (S)

Louise Malmström (S)

Christina Zedell (S)

Annika Qarlsson (C)

Per Lodenius (C) fr.o.m. 2011-10-14

Agneta Börjesson (MP)

Anders Flanking (C) t.o.m. 2011-10-13

Michael Svensson (M)

Isak From (S)

Mehmet Kaplan (MP)

Peder Wachtmeister (M) t.o.m. 2012-06-12

Roland Utbult (KD)

Amir Adan (M) fr.o.m. 2012-06-13

Josef Fransson (SD)

Tina Ehn (MP)

Torbjörn Björlund (V)

Andreas Carlson (KD) t.o.m. 2012-02-23

Berit Högman (S) fr.o.m. 2012-04-18

Lars-Axel Nordell (KD) fr.o.m. 2012-02-24

Hans Backman (FP)

Mattias Karlsson (SD)

Siv Holma (V)

Bengt Berg (V) t.o.m. 2012-03-01

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Lars Ohly (V) fr.o.m. 2012-03-02

Olof Lavesson (M)

 

William Petzäll (SD) t.o.m. 2011-09-29

 

Margareta Larsson (SD) fr.o.m. 2011-11-18

 

Thoralf Alfsson (SD) t.o.m. 2012-01-24

 

Richard Jomshof (SD) fr.o.m. 2012-01-25

 

Annika Eclund (KD) t.o.m. 2012-02-23

 

Andreas Carlson (KD) fr.o.m. 2012-02-24

 

Anders Åkesson (C) t.o.m. 2012-09-13

 

Rickard Nordin (C) fr.o.m. 2012-09-13

 

Bengt Berg (V) fr.o.m. 2012-03-13

 

Désirée Liljevall (S) fr.o.m. 2012-05-03

Av utskottets 17 ledamöter tillhör 6 Socialdemokraterna och 5 Moderata samlingspartiet. Miljöpartiet de gröna, Folkpartiet liberalerna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna företräds av 1 ledamot vartdera.

Vid utgången av riksmötet hade utskottet 26 suppleanter.


Utskottets kansli

Utskottet har biträtts av ett kansli bestående av

Ann Aurén, kanslichef

Karin Josephson, föredragande t.o.m. 2012-04-30

Maria Lindh Sjöström, föredragande

Ingrid Skogö, föredragande

Cecilia Lekberg Sommerholt, föredragande fr.o.m. 2012-01-01

Charlotte Rundelius, utskottsassistent

Tina Hökebro Bergh, utskottsassistent.

 

Under hösten 2011 deltog riksdagsstipendiaten Mattias Gunnarsson i utskottsarbetet som föredragande.

 


Utskottets verksamhet

Sammanträden

Under riksmötet (tiden den 15 september 2011 t.o.m. den 18 september 2012) har utskottet hållit 30 sammanträden. Sammanträdestiden uppgick till sammanlagt 24 timmar och 25 minuter.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utöver budgetpropositionen har utskottet behandlat 1 skrivelse samt 177 motioner med sammanlagt 279 yrkanden. Behandlingen redovisades i 10 betänkanden. I dessa finns 76 reservationer och 14 särskilda yttranden.

Utskottet har vidare avgivit 5 yttranden till andra utskott.

Betänkanden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2012 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2011/12:1) samt 51 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 som gällde anslagen eller närliggande frågor.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag och begärda bemyndiganden för 2012. Samtliga motionsyrkanden med anknytning till anslagen och bemyndigandena avstyrktes. Bland de satsningar som regeringen hade föreslagit märktes en förstärkning av den fria scenkonsten med sammanlagt 26 miljoner kronor. Vidare föreslogs bl.a. en förstärkning med 25 miljoner kronor för att öka möjligheterna för kulturverksamhet i hela landet genom kultursamverkansmodellen och med 15 miljoner kronor för den fortsatta satsningen på digitalisering av biografer. För att möta de ökande behoven att ge stöd till trossamfunden föreslogs en ökning av anslaget för stöd till trossamfund med 10 miljoner kronor och anslaget till Nämnden för statligt stöd till trossamfund med 2 miljoner kronor.

Vad gäller radio- och tv-frågor tillstyrkte utskottet regeringens förslag till medelstilldelning för 2012 för till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. I detta ingick även en förstärkning av medelstilldelningen med 100 miljoner kronor för en satsning på att göra program ur företagens arkiv tillgängliga. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå regeringens förslag om att avskaffa villkoret att andelen av allmänproduktionen i Sveriges Radio AB:s och Sveriges Television AB:s rikssändningar som produceras utanför Stockholm ska uppgå till minst 55 procent. 55-procentsvillkoret bör enligt utskottet inte avskaffas förrän det finns ett alternativ.

Utskottet föreslog vidare ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013, ska återkomma till riksdagen med besked om hur scenkonstpensionsfrågan kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Vidare föreslogs ett tillkännagivande om att regeringen ska följa upp utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna sedan entréavgifterna återinförts och analysera besöksmönstren så att dessa kan ställas mot de kulturpolitiska målen.

I betänkandet finns fyra reservationer och åtta särskilda yttranden. Företrädarna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet redovisade sina respektive partiers budgetförslag inom utgiftsområdet i särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Folkbildningsfrågor (KrU2)

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden och 7 motionsyrkanden som väcktes med anledning av skrivelsen. Dessutom behandlades 24 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010 och 2011 om folkbildning. I skrivelsen redogjorde regeringen för sin bedömning med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Statens stöd till studieförbunden (RiR 2011:12). Utskottet konstaterade att regeringen efter det att skrivelsen lämnades till riksdagen har tillsatt en särskild utredare som ska utvärdera det statliga stödet till folkbildningen (dir. 2011:93). I uppdraget ingår bl.a. att utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts och att överväga om de angivna syftena med statsbidraget är relevanta och ändamålsenliga. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och att samtliga motionsyrkanden skulle avslås. I betänkandet finns åtta reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kultur och fritid för barn och unga (KrU3)

I betänkandet behandlade utskottet 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011. Bland annat behandlades motionsyrkanden om barns och ungas rätt till kultur samt ungdomars fritidsverksamhet. Vidare behandlades förslag rörande kultur- och musikskolan. Utskottet avstyrkte samtliga yrkanden. I betänkandet finns sju reservationer och två särskilda yttranden.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Mediefrågor (KrU4)

I betänkandet behandlade utskottet 18 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 om radio och tv i allmänhetens tjänst. Flertalet motionsyrkanden avstyrktes med hänvisning till arbetet i Public service-kommittén (dir. 2011:51) som har i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014. Kommittén ska även utvärdera de nya regler för indirekt sponsring som infördes 2010 och överväga eventuella förändringar. Med anledning av en socialdemokratisk motion föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att Sveriges Television AB även fortsättningsvis ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring. Utskottet underströk vikten av att detta finns med i den fortsatta processen. I betänkandet finns fyra reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Spelfrågor (KrU5)

I betänkandet behandlades 16 motionsyrkanden om spelfrågor från allmänna motionstiden 2011 om bl.a. en reglerad spelmarknad, främjandeförbudet, automatspelslagen, spelverksamhet och serveringstillstånd, glesbygdsföretags möjlighet att erbjuda spel via AB Svenska Spel och AB Trav och Galopp (ATG) samt kommunala lotterier. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet finns tre reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet (KrU6)

I betänkandet behandlades 12 motionsyrkanden om dels kulturskaparnas villkor, dels kultur i det offentliga rummet från allmänna motionstiden 2011. Yrkandena gällde bl.a. stödet till centrumbildningarna, medverkans- och utställningsavtalet (MU-avtalet), enprocentsregeln vid offentligt byggande samt utsmyckning och gestaltning av den offentliga miljön. Samtliga yrkanden avstyrktes av utskottet. Till betänkandet har fogats sex reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Litteratur, språk, läsande och bibliotek (KrU7)

I betänkandet behandlades 28 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 om bl.a. läsfrämjande insatser och övergripande digitaliseringsfrågor på biblioteksområdet. Vidare behandlades förslag rörande bibliotekens uppdrag och förslag om nationella kvalitetskriterier för bibliotek. Därutöver behandlades förslag om folkbibliotekens nättjänster och om ett gemensamt nationellt lånekortssystem. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns tolv reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Politik för det civila samhället (KrU8)

I betänkandet behandlades 28 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011 som rör det civila samhället, idrott, allmänna samlingslokaler och friluftsliv. När det gäller det civila samhället handlade motionerna om regelverk, ekonomiskt stöd, forskning och statistik. På idrottsområdet berörde frågorna bl.a. föreningsavgifter, Idrottslyftet, bolagisering, resekostnader, stora mästerskap och OS, idrott för äldre, jämställdhet, hbtq-frågor och diskriminering, sexuella övergrepp på barn i idrottsmiljöer och miljöarbete. Stödet till allmänna samlingslokaler togs upp. Motionsyrkandena som rörde friluftsliv valde utskottet att behandla i förenklad form. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet finns elva reservationer.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Kulturarvsfrågor (KrU9)

I betänkandet behandlade utskottet ett femtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2011 som rörde kulturarvsfrågor. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I de avstyrka motionsyrkandena återfanns bl.a. förslag om rapportering av fornfynd, om användande av metallsökare vid arkeologiska utgrävningar, om åtgärder för att bekämpa kulturarvsbrott samt om bidrag till vård och skötsel av kulturbyggnader. Utskottet ansåg att riksdagen borde avvakta Kulturmiljöutredningens förslag på området. Utskottet behandlade vidare förslag om Mälsåkers slott och radiobunkern i Boden liksom förslag om nya världsarv och om att inrätta flera nya museer och utveckla befintliga museer. Tolv motionsyrkanden behandlades i förenklad form. I betänkandet finns elva reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Allmänna kulturfrågor (KrU10)

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet 25 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2011. Flera av yrkandena handlade om vikten av att ha tillgång till ett rikt kulturliv oavsett var i landet man bor och om kulturen som utvecklingsmotor. Utskottet påminde bl.a. om att kultursamverkansmodellen innebär en tyngdpunktsförskjutning från centralt fattade beslut till ett ökat regionalt ansvar för kulturområdet. Inom ramen för de nationella kulturpolitiska målen ska regionala och lokala prioriteringar få ökat genomslag och föra kulturen närmare medborgarna. I de avstyrkta motionerna återfanns även förslag om ansvaret för folkkultur och amatörkultur, ett breddat arrangörsstöd, nationellt ansvar för Umeå – Europas kulturhuvudstad 2014 och stimulansbidrag för kulturhus. Andra förslag gällde t.ex. textning av film och teater, Bergmancentret på Fårö, en modern operabyggnad i Stockholm och det kristna kulturarvets betydelse. I betänkandet finns tio reservationer och ett särskilt yttrande.

Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut.

Tillkännagivanden

Under riksmötet 2011/12 har kulturutskottet föreslagit tre tillkännagivanden inom utskottets beredningsområde.

I betänkande 2011/12:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen inom ramen för den ordinarie budgetprocessen, gärna i budgetpropositionen för 2013, ska återkomma till riksdagen med besked om hur scenkonstpensionsfrågan kan och bör lösas på ett statsfinansiellt ansvarsfullt sätt. Vidare föreslogs ett tillkännagivande om att följa upp utvecklingen av museibesöken vid de statliga museerna sedan entréavgifterna återinförts och analysera besöksmönstren så att dessa kan ställas mot de kulturpolitiska målen.

I betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att Sveriges Television AB även fortsättningsvis ska ha möjlighet att sända attraktiva sportevenemang som förutsätter sponsring.

Riksdagen biföll utskottets förslag till tillkännagivanden.

Yttranden till andra utskott

Kulturutskottet har under riksmötet 2011/12 lämnat två särskilt uppsatta yttranden till andra skott (se nedan). Utskottet har vidare lämnat följande tre yttranden i protokollsform till andra utskott:

         till näringsutskottet över KOM(201) 427 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen (prot. 2011/12:3)

         till finansutskottet över ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prot. 2011/12:4)

         till utrikesutskottet över skrivelse 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 (prot. 2011/12:22).

Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (KrU1y)

Utskottet anförde i ett yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:44 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism att det ansåg det angeläget att arbetet med att värna demokratin fördjupas för att motverka antidemokratiska tendenser som kan utgöra eller komma att utgöra utmaningar för demokratin. Utskottet framhöll kulturens centrala roll för demokrati och öppenhet och pekade på att ett rikt och varierat kulturutbud bidrar till att stimulera yttrandefrihet, kreativitet, humanism och mångfald genom att spegla många olika erfarenheter, tankar och historier. Utskottet ställde sig därmed bakom regeringens handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism i de delar som berör utskottets område och föreslog att de aktuella motionerna i berörda delar borde avstyrkas. I yttrandet finns en avvikande mening och två särskilda yttranden.

En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012–2032 (KrU2y)

Utskottet har i ett yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2011/12:56 En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2032 ställt sig bakom regeringens strategi för romsk inkludering i de delar som berör utskottets beredningsområde. Det är angeläget att arbeta för att stärka romers språk och kultur och att detta arbete präglas av romsk förankring och delaktighet. Kulturens betydelse som brobyggare när det gäller att skapa förtroende och öka ömsesidig respekt och förståelse lyfts fram. Utskottet vill också lyfta fram den viktiga roll som det civila samhällets aktörer har i genomförandet av strategin. I yttrandet finns en avvikande mening och ett särskilt yttrande.

EU-frågor

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor på kultur- respektive idrottsområdet den 24 november 2011 och den 27 mars 2012. Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, Utbildningsdepartementet, med medarbetare informerade om aktuella EU-frågor på ungdomsområdet den 22 november 2011 och den 3 maj 2012.

Under riksmötet gjorde utskottet en subsidiaritetsprövning. Den gällde förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa KOM(2011) 785 slutlig. Företrädare för Kulturdepartementet, bl.a. statssekreterare Joakim Stymne, informerade den 17 januari 2012 om regeringens bedömning i subsidiaritetsfrågan. Utskottet gjorde samma dag bedömningen att förslaget inte stred mot subsidiaritetsprincipen. 

Uppföljning och utvärdering

Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp påbörjande våren 2011 en uppföljning och utvärdering av de s.k. scenkonstallianserna, dvs. Teater-, Dans- respektive Musikalliansen. Ledamöter i gruppen var Andreas Carlson (KD), ordförande, Christina Zedell (S), Anne Marie Brodén (M), Tina Ehn (MP), Anna Steele (FP), Anders Flanking (C) t.o.m. den 13 oktober 2011, Per Lodenius (C) fr.o.m. den 14 oktober 2011, Mattias Karlsson (SD) och Bengt Berg (V). Karin Josephson från utskottets kansli och Liv Hammargren från riksdagens utredningstjänst bistod gruppen i dess arbete. Gruppen presenterade vid utskottssammanträdet den 15 mars 2012 rapporten Verksamheten vid scenkonstallianserna – En utvärdering (2011/12:RFR10). Samma dag presenterade gruppen rapporten för representanter för Kulturdepartementet, berörda myndigheter och scenkonstallianserna.

I rapporten gör gruppen bl.a. bedömningen att scenkonstallianserna på ett avgörande sätt har ökat den sociala och ekonomiska tryggheten för de scenkonstnärer som anställts. Det finns dock enligt gruppen skäl att överväga i vilken mån kravet på att i viss omfattning ha arbetat inom statligt eller offentligt finansierad verksamhet för att komma i fråga för en anställning alltjämt är relevant eller om det bör förändras. Gruppen understryker att det är angeläget att resultatet av scenkonstalliansernas verksamhet återkommande följs upp och utvärderas. Vidare bör alliansernas arbetsförmedlande insatser utvärderas systematiskt. Gruppen pekar i rapporten också på att allianserna bör utveckla sina kontakter med näringslivet.

Offentlig utfrågning

Utskottet anordnade den 7 juni 2012 en offentlig utfrågning på temat Sverige i det internationella kulturlivet. Avsikten med utfrågningen var att få information om hur olika kulturmyndigheter och kulturinstitutioner arbetar med att integrera ett internationellt perspektiv i sin verksamhet samt också att få olika exempel på hur internationellt arbete bedrivs.

Uppvaktningar och information

Under riksmötet 2011/12 lämnades – utöver vad som har redovisats under rubriken EU-frågor – muntlig information vid utskottssammanträden till utskottet enligt följande.

Den 27 september presenterade dels kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth, Kulturdepartementet, dels jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, Utbildningsdepartementet, förslagen i budgetpropositionen för 2012, utgiftsområde 17, inom sina respektive ansvarsområden. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, Socialdepartementet, lämnade den 8 november information i fråga om scenkonstpensionerna. Den 29 november informerade statssekreterare Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet, informerade om folkbildningsfrågor.

Vidare fick utskottet information från företrädare för följande myndigheter, institutioner och organisationer:

·       Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet den 13 oktober

·       Myndigheten för kulturanalys den 18 oktober

·       Svensk Scenkonst, Teaterförbundet samt Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (KLYS) och centrumbildningarna den 10 november

·       Talboks- och punktskriftsbiblioteket den 2 februari

·       Stiftelsen Framtidens kultur och Kulturbryggan den 1 mars

·       Konstnärsnämnden och Statens konstråd den 15 mars

·       Nationalmuseum den 24 april

·       Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv den 3 maj

·       Samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, Riksarkivet den 24 maj

·       Kulturmiljöutredningen den 12 juni

Studiebesök

Utskottet gjorde följande studiebesök under riksmötet 2011/12:

·       Riksrevisionen den 26 oktober   

·       Riksantikvarieämbetet den 1 december  

·       Vasamuseet/Statens maritima museer den 14 december  

·       AB Svenska Spel den 22 mars  

·       Sveriges Kommuner och Landsting den 18 april  

·       Riksidrottsförbundet den 30 maj  

·       Olika studieförbund (Folkbildningsförbundet) den 31 maj  

Inrikes studieresa

Den 5–6 september 2012 gjorde utskottet en studieresa till Umeå. Syftet var bl.a. att få information om förberedelserna inför kulturhuvudstadsåret 2014. Under besöket träffade utskottet bl.a. representanter för Umeå2014/Umeå kommun och Länsstyrelsen i Västerbottens län. Studiebesök gjordes på bl.a. Konstnärligt campus med Design-, Konst- respektive Arkitekturskolan, Humlab-X och Bildmuseet. Vidare besöktes Norrlandsoperan och Västerbottens museum.

Utrikes studieresa

Vecka 6 2012 genomförde utskottet två stycken utrikes studieresor. Utskottet var uppdelat på två delegationer, varav en reste till Japan och en till Tanzania.

Japan

Delegationen som reste till Japan bestod av åtta ledamöter, nämligen Peder Wachtmeister (M), delegationsledare, Gustaf Hoffstedt (M), Per Svedberg (S), Isak From (S), Andreas Carlson (KD), Mattias Karlsson (SD), Amir Adan (M) och Ellen Juntti (M). Dessutom deltog från kansliet Ann Aurén, kanslichef, och Karin Josephson, föredragande.

Under resan besöktes Tokyo i fyra dagar och Kyoto i två dagar. I Tokyo träffade delegationen bl.a. ledamöter i parlamentets utbildnings- och kulturutskott samt vice kulturministern med ansvar för idrottsfrågor, mr Tenzo Okumura. Delegationen besökte även kulturförvaltningen för Stortokyo samt några museer (det historiska Edo Tokyo-museet, Sumomuseet och NHK-museet – radio- och tv-museum). Vidare deltog delegationen i ett seminarium om kreativa näringar (datorspel och animation) och sammanträffade med företrädare för Japan Foundation, motsvarigheten till Svenska institutet. Delegationen besökte också ett katastrofberedskapscentrum som utgör Japans och Stortokyos högkvarter vid katastrofer såsom storskaliga jordbävningar. I Kyoto sammanträffade delegationen med den regionala prefekturen och dess viceguvernör samt besökte några kulturmiljöer som är upptagna på Unescos världsarvslista. Delegationen deltog även i en traditionell teceremoni i Kyoto.

Tanzania

Till Tanzania reste en delegation som bestod av tio ledamöter, nämligen Berit Högman (S), Cecilia Magnusson (M), Anne Marie Brodén (M), Peter Johnsson (S), Kerstin Engle (S), Christina Zedell (S), Tina Ehn (MP), Bengt Berg (V), Agneta Gille (S) och Anna Steele (FP). Dessutom deltog från utskottskansliet föredragandena Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö.

Under resan besökte utskottet Dar es Salaam och Zanzibar i tre dagar vardera samt Bagamoyo en dag. Delegationen besökte i Dar es Salaam bl.a. nationalmuseet och kulturhuset, Village Museum, Femina Hip, Baba Watoto Center, konstnärskollektivet Tinga-Tinga, Media Council of Tanzania och Unesco. Dessutom träffade delegationen medlemmar ur Pingo Forum och grundaren av Parapanda Theater Lab. På Zanzibar hade delegationen möten med kulturministern och socialministern på Zanzibar samt träffade bl.a. företrädare för Stone Town Conservation and Development Authority, Dhow Countries Music Academy, Rädda Barnen, socialtjänsten och One Stop Center (motsvarar barnahus i Sverige). I Bagamoyo fick delegationen träffa företrädare för Bagamoyo Institute of Arts and Culture (TaSuBa) och såg bl.a. ruinerna efter en gammal muslimsk bosättning samt ett antal byggnader som renoverats med hjälp av biståndspengar från Sverige.

 

Elanders, Stockholm  2012

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.