Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:226E

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredningsområde. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar tillhör utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2006/07 hade miljö- och jordbruksutskottet följande sammansättning.

 

Ledamöter:

Anders Ygeman (s) (tjänstledig fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m. 2007-09-17)

Claes Västerteg (c) (tjänstledig fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31)

Ola Sundell (m)

Jeppe Johnsson (m)

Carina Ohlsson (s)

Bengt-Anders Johansson (m)

Ronny Olander (s) (t.o.m. 2007-04-16)

Bo Bernhardsson (s) (fr.o.m. 2007-05-11)

Anita Brodén (fp)

Ann-Kristine Johansson (s)

Sofia Arkelsten (m)

Jan-Olof Larsson (s)

Sven Gunnar Persson (kd)

Osama Ali Maher (m) (tjänstledig fr.o.m. 2007-02-16 t.o.m. 2007-12-12)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Lena Hallengren (s)

Erik A Eriksson (c)

Tina Ehn (mp)

Suppleanter:

Rune Wikström (m)

Aleksander Gabelic (s)

Anna Bergkvist (m)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Betty Malmberg (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Alf Eriksson (s)

Nina Larsson (fp)

Catharina Bråkenhielm (s)

Sven Yngve Persson (m)

Fredrik Lundh (s) (tjänstledig fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2008-02-01)

Irene Oskarsson (kd)

Ulf Berg (m)

Jacob Johnson (v)

Christin Hagberg (s)

Jan Andersson (c) (tjänstledig fr.o.m. 2007-02-13 t.o.m. 2007-07-15)

Maria Wetterstrand (mp) (t.o.m. 2007-08-15, tjänstledig fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2007-03-18)

Lars Tysklind (fp) (fr.o.m. 2006-10-24)

Ulla Andersson (v) (fr.o.m. 2006-10-24)

Karin Svensson Smith (mp) (fr.o.m. 2006-10-24)

Cecilia Widegren (m) (fr.o.m. 2006-12-06)

Kerstin Hermansson (c) (fr.o.m. 2007-01-01 t.o.m. 2007-03-31)

Helene Petersson i Stockaryd (s) (fr.o.m. 2007-01-17)

Kristin Oretorp (c) (fr.o.m. 2007-02-13 t.o.m. 2007-07-15)

Christopher Ödmann (mp) (fr.o.m. 2007-02-20 t.o.m. 2007-03-18)

Staffan Appelros (m) (fr.o.m. 2007-02-23 t.o.m. 2007-12-12)

Maria Östberg Svanelind (s) (fr.o.m. 2007-03-20 t.o.m 2007-09-17)

Helena Leander (mp) (fr.o.m. 2007-08-16)

Hannah Bergstedt (s) (fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2008-02-01)

 

Som ordförande i utskottet under Anders Ygemans tjänstledighet fungerade Carina Ohlsson. Vice ordförande under Claes Västertegs tjänstledighet var Erik A Eriksson. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet, två Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Björn G:son Wessman, kanslichef

Madeleine Holst, föredragande

Paul Magnusson, föredragande (t.o.m. 2007-05-31)

Aili Käärik, föredragande

Helén Leijon, föredragande

Anna-Lena Kileus, föredragande (fr.o.m. 2007-08-20)

Helena Rudin, föredragande (fr.o.m. 2007-08-20)

Eva Forsman, utskottsassistent

Pia Blomdin Åhrling, utskottsassistent

 


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2006/07 höll miljö- och jordbruksutskottet 38 sammanträden med en sammanlagd sammanträdestid om 39 timmar och 50 minuter. Utskottet har avgett 17 betänkanden till kammaren och 2 yttranden till andra utskott.

 

Utskottet behandlade 7 propositioner samt 1 redogörelse och 1 framställning från Riksrevisionens styrelse med tillsammans 11 följdmotioner innehållande sammanlagt 29 yrkanden. Dessutom behandlade utskottet 211 motioner med 466 yrkanden från allmänna motionstiden 2006.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Betänkande MJU1 behandlade regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2007 om anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 29 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006. Vidare behandlas Riksrevisionens styrelses redogörelse angående regeringens styrning av Naturvårdsverket (2005/06:RRS23) samt 3 följdmotioner med 6 yrkanden. I utgiftsområdet ingår politikområdet Miljöpolitik och del av politikområdet Forskningspolitik. Regeringens samordning av miljöpolitiken och ekologiskt hållbar utveckling har sin utgångspunkt i detta utgiftsområde samtidigt som åtgärder för en god miljö i stor utsträckning också finansieras inom ramen för andra utgiftsområden. Politikområde Miljöpolitik omfattar bl.a. frågor rörande naturvård och biologisk mångfald, vatten och luftvård, sanering och efterbehandling av förorenade områden, avfall, bilavgaser, miljöskydd, miljöövervakning, miljöforskning, kemikaliekontroll, meteorologi, hydrologi och oceanografi samt internationellt miljösamarbete. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om medelstilldelning på anslagen och regeringens förslag till bemyndiganden. Utskottet hade i övrigt inget att erinra mot regeringens redovisningar beträffande miljöpolitikens inriktning och resultatbedömning. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande MJU2 behandlades regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2007 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. I betänkandet behandlades även 20 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar omfattar 35 anslag fördelade på sju politikområden, nämligen Livsmedelspolitik, som är det mest omfattande, Landsbygdspolitik, Skogspolitik, Djurpolitik, Samepolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Ungefär 50 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet avser obligatoriska åtgärder såsom gårdsstöd, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Därtill kommer delfinansierade stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Till dessa hör landsbygdsprogrammet och strukturplanen för fiskerinäringen i Sverige.  Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om medelstilldelning på anslagen och regeringens förslag till bemyndiganden. Utskottet ställde sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen hade redovisat. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för verksamhetsområdet Fiske inom politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionen för år 2007 samt, som en fortsättning på föregående års uppföljning, även redovisningen av resultat för hela politikområdet Livsmedelspolitik för år 2007. Utskottet föreslog med anledning härav att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisning för politikområdet Livsmedelspolitik.

Utskottet behandlade i betänkande MJU3 regeringens proposition 2005/06:197 Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning jämte fyra följdmotioner samt två motioner från allmänna motionstiden 2006. I propositionen föreslogs att djurskyddslagen skulle kompletteras med en bestämmelse om att minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sätt som tillgodoser deras behov i olika avseenden och att de också ska ha tillgång till vatten att simma i. Utskottet avstyrkte propositionen. Vidare föreslog utskottet med anledning av två motionsyrkanden (c, m, fp, kd) ett tillkännagivande om fortsatta forskningsinsatser. Övriga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande MJU4 behandlade utskottet Riksrevisionens styrelses framställning (2005/06:RRS25) angående den statliga kemikalietillsynen samt en följdmotion, väckt med anledning av framställningen, innehållande fyra yrkanden. Riksrevisionens styrelse hade beslutat att slutsatserna av den granskning som revisionen genomfört och som redovisats i granskningsrapporten (RiR 2006:4) skulle överlämnas i form av en framställning till riksdagen. I rapporten pekar Riksrevisionen på brister i kemikalietillsynen beträffande bl.a. dess omfattning, metodik och organisation. Utskottet konstaterade att regeringen vidtagit vissa åtgärder för att komma till rätta med bristerna och att ytterligare åtgärder var planerade. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle avslå såväl framställningen som följdmotionen. Utskottet ansåg dock att det är värdefullt att den aktuella granskningen genomförts. Vidare utgick utskottet från att regeringen vid lämpligt tillfälle återkommer till riksdagen med en redovisning av de åtgärder som vidtagits. I betänkandet behandlades också 15 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2006, som tar upp olika frågor om kemikaliekontroll. Det gäller bl.a. frågor om bly i ammunition och Reach. Motionerna avstyrktes, bl.a. med hänvisning till pågående arbete.

Utskottet behandlade i betänkande MJU8 regeringens proposition 2006/07:40 Bilskrotningsfonden m.m. I propositionen föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till lag om bilskrotningsfonden. I propositionen föreslås även att det nuvarande systemet med skrotningsavgifter och skrotningspremier upphör och att bilskrotningsfonden avvecklas. Förslaget är en följd av det utökade och tydligare producentansvar som regeringen avser att införa med en ny förordning om producentansvar för bilar. Vidare föreslås att riksdagen antar regeringens förslag till ändringar i miljöbalken, lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m., lagen (2001:558) om vägtrafikregister, lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och plan- och bygglagen (1987:10). Med anledning av propositionen hade en motion med sammanlagt 4 yrkanden väckts. Utskottet behandlade dessutom 34 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006 om avfalls- och kretsloppsfrågor, som innefattar bl.a. producentansvar, återvinning, kommunal avfallshantering, farligt avfall, förbränning och nedskräpning. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande MJU9 behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:39 Lagändringar med anledning av nya EG-direktiv om avgaskrav för motorer i tunga fordon, m.m. samt 22 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006. I propositionen föreslås huvudsakligen att hänvisningar till EG:s direktiv om avgasutsläpp från fordon och fordonsmotorer och om typgodkännande av sådana fordon och motorer i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen uppdateras med anledning av att direktiven har ändrats. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2007. Utskottet tillstyrkte lagförslaget med viss ändring av språklig natur. De allmänna motionerna rörde dels frågor om alternativa drivmedel och miljöanpassade offentliga transporter, dels övergripande miljöfrågor om ändringar i miljöbalken, miljöövervakning, tillsyn och miljöbrottsbekämpning. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes bl.a. med hänvisning till redan vidtagna åtgärder eller pågående arbete på området.

Utskottet behandlade i betänkande MJU15 regeringens proposition 2006/07:77 Ersättning vid smittsamma djursjukdomar, m.m. samt en följdmotion. I propositionen föreslås ändringar i epizootilagens (1999:657) ersättningsbestämmelser. Ändringarna syftar till att anpassa det svenska ersättningssystemet så att Sverige även fortsättningsvis kan få stöd från Europeiska gemenskapen vid ett eventuellt utbrott av en smittsam djursjukdom. I propositionen lämnas även förslag till ändringar i djurskyddslagen (1988:534) och lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar. Ändringarna följer av att Djurskyddsmyndigheten avvecklas och att djurskyddsfrågorna förs till Jordbruksverket. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Utskottet tillstyrkte lagförslagen och avstyrkte motionen.

I betänkande MJU16 behandlades regeringens proposition 2006/07:76 Tävling med hästdjur. I propositionen föreslås en ny lag om tävling med hästdjur. Lagen föreslås innehålla bestämmelser om villkor för deltagande i tävlingar samt bestämmelser om i vilken utsträckning medel får avsättas från prissummor eller annan vinst vid hästtävlingar i syfte att skydda, utveckla och förbättra avelsarbetet. Genom lagen genomförs bestämmelser i rådets direktiv 90/428/EEG av den 26 juni 1990 om handel med hästdjur som är avsedda för hästtävlingar och om villkor för deltagande i hästtävlingar.  Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2007. Utskottet tillstyrkte lagförslaget.

I betänkande MJU17 behandlade utskottet regeringens proposition 2006/07:95 Ett utvidgat miljöansvar jämte en följdmotion med sex yrkanden. Därutöver behandlades en motion från allmänna motionstiden 2006. I propositionen föreslår regeringen lagändringar för att genomföra det s.k. miljöansvarsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador). Förslagen innebär att bestämmelserna i 10 kap. miljöbalken kompletteras med bestämmelser om ansvar för sådana allvarliga miljöskador som omfattas av direktivet. Miljöorganisationer som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken föreslås få rätt att överklaga beslut om tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken eller bestämmelser som meddelats med stöd av kapitlet. Vidare föreslås beträffande fastighetsägares subsidiära ansvar för föroreningsskador en avgränsning av de fastighetsförvärv som kan föranleda ansvar. Ett annat förslag rör miljöbalkens bestämmelser om säkerheter, där det föreslås att alla gängse former av säkerheter på den finansiella marknaden ska kunna godtas som åtgärder för säkerställande av ansvaret för kostnaderna för en miljöskada och andra återställningsåtgärder. Säkerheten ska vara tillräcklig och godtagbar för sitt ändamål, vilket det åligger verksamhetsutövaren att visa. Förslaget innebär också att en säkerhet kan ställas successivt eller justeras, om förhållandena medger det. Propositionen innehåller därutöver förslag om straffbestämmelser rörande överträdelser av vissa regler i EG:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2007. Motionen från allmänna motionstiden 2006 innehåller förslag om att Sverige bör verka för en översyn av Reach. Utskottet tillstyrkte, med en lagteknisk justering, regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I åtta betänkanden behandlade utskottet enbart motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2006. Dessa var MJU5 Klimatpolitik m.m., MJU6 Livsmedelssäkerhet, MJU7 Landsbygdsutveckling m.m., MJU10 Jakt och viltvård, MJU11 Havsmiljöpolitik, MJU12 Biologisk mångfald, MJU13 Djurskydd och MJU14 Fiskeripolitik. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. När det gäller betänkandena MJU10 och MJU13 föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört om uthållig jakt respektive djurpolitik.

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

– MJU1y Miljöanpassad offentlig upphandling (till finansutskottet)

– MJU2y Tilläggsbudget för år 2007 (till finansutskottet).

EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i ett stort antal ärenden under riksmötet 2006/07. Liksom under tidigare riksmöten har arbetet krävt betydande resurser i form av sammanträdestid samt berednings- och informationsinsatser. Samtliga av Regeringskansliets faktapromemorior inom utskottets beredningsområde har delats till utskottets ledamöter.

Jordbruksministern och miljöministern har vid ett respektive fem tillfällen överlagt med utskottet i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen i ett antal EU-frågor som berört organisationen av jordbruksmarknaden, bestämmelser om sektorn för frukt och grönsaker, utsläppsrätter för luftfartsverksamhet, begränsning av de globala klimatförändringarna, en temainriktad strategi för markskydd, rambestämmelser för markskydd, gemenskapens strategi för minskade koldioxidutsläpp från personbilar och lätta fordon, specifikationerna för vissa bränslen, ett system för hur utsläpp av växthusgaser i samband med användningen av vägtransportbränslen ska övervakas och minskas, exportförbud för och säker förvaring av kvicksilver samt halvtidsöversynen av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram.

Miljö-, fiske- och lantbruksråden vid Sveriges representation i Bryssel har lämnat information i utskottet om aktuella frågor inom sina respektive områden.

Företrädare för Jordbruks- och Miljödepartementen har i utskottet vid  åtta respektive fyra tillfällen lämnat information inför jordbruks-, fiske- och miljöråd.

Inför avslutat och kommande ordförandeskap (Finland, Tyskland) har den politiska ledningen i Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet inför utskottet redovisat den svenska regeringens syn och prioriteringar när det gäller arbetsprogram m.m.

 

Utfrågningar m.m.

Den 12 december 2006 anordnade miljö- och jordbruksutskottet i samarbete med utrikesutskottet en offentlig utfrågning om den planerade gasledningen i Östersjön. Den 17 april 2007 anordnade utskottet en offentlig utfrågning om förutsättningarna för att bedriva småskalig livsmedelsproduktion.

Härutöver har utskottet genomfört fem slutna utfrågningar. Bland de utfrågade märks Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, Statens livsmedelsverk, Miljödepartementet, Näringsdepartementet, Fiskeriverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Urikesdepartementet, Sida, SEI, Shell och KTH. Utfrågningarna har bl.a. avsett fågelinfluensan, det nya landsbygdsprogrammet, tvärvillkor, regelförenklingar, effekterna av stormarna Gudrun och Per, bioenergiproduktion i skogen, genomförandet av EU:s livsmedelslagstiftning, gasledning i Östersjön, Internationella valfångstkommissionens arbete, bifångster i fisket, utvecklingen i Kina samt Shell Eco Marathon.

Ett antal intresseorganisationer m.fl. har uppvaktat utskottet och lämnat synpunkter och information i aktuella frågor. Dessa var Lantbrukarnas riksförbund (LRF), LRF Skogsägarna, Svenska naturskyddsföreningen och
Sveriges fiskevattenägarförbund.

Resor och studiebesök

Inrikes

 

Utskottet har bl.a. som ett led i sitt uppföljningsarbete under riksmötet gjort flera studiebesök. I februari 2007 besökte utskottet Riksrevisionen samt Stockholm Environment Institute (SEI). Vid besöken diskuterades bl.a. revisionens verksamhet respektive olika aspekter på det internationella miljösamarbetet. Vidare genomförde delar av utskottet ett studiebesök i Stockholms närområde på temat skogsbruk. Besöket genomfördes i samarbete med skogsvårdsorganisationen. En utskottsdelegation har vidare på inbjudan av LRF:s Norrlandsgrupp och Höglandsgrupp genomfört en studieresa i Norrbotten på temat jordbruksproduktion och livsmedelsförädling. 

Den 28–29 maj 2007 företog utskottet, på inbjudan av landshövdingen, en resa i Gotlands län. Programmet omfattade bl.a. information om landsbygdsutveckling, jordbruk, fiske, småskalig livsmedelsproduktion och miljöarbetet i skogsbruket.

Som ett led i utskottets fortlöpande kontakter med centrala myndigheter inom utskottets ansvarsområde besökte utskottet i mars 2007 Livsmedelsverket i Uppsala.

Utrikes

En ledamot representerade miljö- och jordbruksutskottet vid en konferens för de nationella parlamentens jordbruksutskott, anordnad av det finska ordförandeskapet i Helsingfors den 12 oktober 2006. Två av utskottets ledamöter deltog i FN:s klimatmöte i Nairobi, Kenya, den 14–18 november 2006. Den 4–6 februari 2007 företog en delegation från miljö- och jordbruksutskottet en studieresa till Bryssel. Syftet var att träffa företrädare för EU:s institutioner och Brysselrepresentationen och inhämta information om aktuella frågor inom utskottets ansvarsområde. Resan utgjorde den första av utskottets två planerade resor till Bryssel under mandatperioden. Två av utskottets ledamöter deltog i en konferens för de nationella parlamentens jordbruksutskott i Berlin den 20–21 maj 2007. Utskottet representerades av en ledamot vid en konferens i Bryssel om EU:s framtid den 11–12 juni 2007. En ledamot representerade utskottet vid en Barentskonferens i Rovaniemi den 11–12 juni 2007.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisas i det föregående i form av utfrågningar, studiebesök m.m. utgör ett led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering. Det kan tilläggas att utskottets beredningsområde i stor utsträckning omfattas av bestämmelserna i 8 kap. 7 § regeringsformen om delegation och subdelegation av vissa ämnen (t.ex. jakt, fiske, djurskydd eller natur- och miljövård). De motioner som bereds i utskottet berör ofta sådana delegerade frågor som regleras t.ex. i berörda myndigheters detaljföreskrifter. Det ingår därför som ett ofrånkomligt led i uppföljningsarbetet att kontrollera och bedöma dessa detaljföreskrifter, antingen under hand eller i samband med utfrågningar med berörda myndigheter.

Miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har under föregående riksmöte (den 14 februari 2006) beslutat att följa upp och utvärdera vissa mål och beslut beträffande verksamhetsområdet Fiske inom politikområdet Livsmedelspolitik. Arbetet avser dels en uppföljning och analys av regeringens redovisning av resultat i budgetpropositionen för år 2007. I samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 2007 (bet. 2006/07:MJU2) föreslogs att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för verksamhetsområdet Fiske och för politikområdet Livsmedelspolitik. Uppföljnings- och utvärderingsgruppens beslut innebar även en tematisk uppföljning på området fiske. Denna ska avrapporteras till utskottet under hösten 2007.

I anslutning till den årliga rapporten om uppföljningen av Sveriges 16 miljömål (de Facto 2006) anordnade utskottet den 26 oktober 2006 ett offentligt seminarium i samarbete med Miljömålsrådet. Teman för seminariet var konsumtion och miljö, vatten och luft samt ett rikt växt- och djurliv.

I samarbete med Vetenskapsrådet anordnade utskottet den 29 mars 2007 ett miniseminarium på temat ”Livet efter klimathotet – hur kan vi förändra utan att försämra?”. Syftet med seminariet var bl.a. att skapa utrymme för ett möte mellan politiker och forskare på ett för utskottet viktigt område. 

Utländska besök

Utskottet har under riksmötet tagit emot ett antal utländska delegationer.  Den 31 oktober 2006 träffade en ledamot och en tjänsteman från miljö- och jordbruksutskottet en delegation från Centrala Partiskolan i Peking för samtal på temat miljö och hållbar utveckling. Den ungerske jordbruksministern besökte utskottet den 1 februari 2007 för att bl.a. diskutera förnybara råvaror i jordbruket, reformering och finansiering av CAP, tvärvillkor och WTO-förhandlingar. Onsdagen den 14 februari träffade delar av utskottet Lettlands talman för diskussion om bl.a. bioenergi, förnybara bränslen och klimatförändringar. Ett antal av utskottets ledamöter tog emot en delegation från Indien och Kina för samtal om integrerad strategi för ekologiskt jordbruk. Representanter för Tjeckiska parlamentets miljöutskott besökte utskottet den 24 maj 2007 för att bl.a. diskutera avfallsfrågor och miljölagstiftning. Den 5 juni 2007 träffade ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet en delegation från det tyska parlamentets jordbruksutskott. Den 6 september 2007 träffade ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet en delegation från det finska parlamentets miljöutskott.

Elanders Gotab, Stockholm  2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.