Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård samt ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör annat utskotts beredningsområde. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar tillhör utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2007/08 hade miljö- och jordbruksutskottet följande sammansättning.

 

Ledamöter:

Anders Ygeman (s)

Claes Västerteg (c)

Ola Sundell (m)

Jeppe Johnsson (m)

Carina Ohlsson (s)

Bengt-Anders Johansson (m)

Bo Bernhardsson (s)

Anita Brodén (fp)

Ann-Kristine Johansson (s)

Sofia Arkelsten (m)

Jan-Olof Larsson (s)

Sven Gunnar Persson (kd)

Osama Ali Maher (m) t.o.m. 2007-12-19 (tjänstledig fr.o.m. 2007-02-16 t.o.m. 2007-12-12)
Rune Wikström fr.o.m. 2007-12-20

Wiwi-Anne Johansson (v)

Lena Hallengren (s) (tjänstledig fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2009-03-01)

Erik A Eriksson (c)

Tina Ehn (mp)

 

Suppleanter:

Staffan Appelros (m) fr.o.m. 2007-12-20 (ers. 2007-02-23 t.o.m. 2007-12-09)

Rune Wikström (m) t.o.m. 2007-12-19

Aleksander Gabelic (s)

Anna Bergkvist (m)

Helén Pettersson i Umeå (s)

Betty Malmberg (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Alf Eriksson (s)

Nina Larsson (fp) t.o.m. 2007-10-25

Karin Granbom (fp) fr.o.m. 2007-10-26

Catharina Bråkenhielm (s)

Sven Yngve Persson (m)

Fredrik Lundh (s) (tjänstledig fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2008-02-01)

Irene Oskarsson (kd)

Ulf Berg (m)

Jacob Johnson (v)

Christin Hagberg (s)

Jan Andersson (c)

Helena Leander (mp)

Lars Tysklind (fp)

Ulla Andersson (v)

Karin Svensson Smith (mp)

Cecilia Widegren (m)

Kerstin Hermansson (c)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Hannah Bergstedt (s) (fr.o.m. 2007-08-23 t.o.m. 2008-02-01)

Dan Nilsson (s) (fr.o.m. 2008-03-03 t.o.m. 2009-03-01)

 

Ordförande i utskottet har varit Anders Ygeman, vice ordförande Claes Västerteg. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet, två Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna.

 

Kansli:

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Björn G:son Wessman, kanslichef

Madeleine Holst, föredragande

Paul Magnusson, föredragande, t.o.m. 2008-05-31 (tjl. 2007-05-31 t.o.m. 2008-05-31)

Aili Käärik, föredragande

Helén Leijon, föredragande t.o.m. 2007-12-31

Anna-Lena Kileus, föredragande

Helena Rudin, föredragande

Carolina Wuilmart (tjl. t.o.m. 2008-08-19)

Eva Forsman, utskottsassistent

Pia Blomdin Åhrling, utskottsassistent

 


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2007/08 höll miljö- och jordbruksutskottet 39 sammanträden med en sammanlagd sammanträdestid om 38 timmar och 10 minuter. Utskottet har avgett 16 betänkanden och 3 utlåtanden till kammaren samt 2 yttranden till andra utskott.

Utskottet behandlade 8 propositioner, 2 grönböcker, 2 framställningar från Riksrevisionens styrelse samt ett från kammaren remitterat kommissionsdokument med tillsammans 17 följdmotioner innehållande sammanlagt 73 yrkanden. Dessutom behandlade utskottet 268 motioner med 484 yrkanden från allmänna motionstiden 2007.

Ärenden som har behandlats av utskottet

Betänkande MJU1 behandlade regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2008 om anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 43 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007. I utgiftsområdet ingår politikområdet Miljöpolitik och en del av politikområdet Forskningspolitik. Politikområde Miljöpolitik omfattar bl.a. frågor som rör naturvård och biologisk mångfald, vatten och luftvård, sanering och efterbehandling av förorenade områden, avfall, bilavgaser, miljöskydd, miljöövervakning, miljöforskning, kemikaliekontroll, meteorologi, hydrologi och oceanografi samt internationellt miljösamarbete. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag och bemyndiganden för utgiftsområdet. Utskottet ställde sig bakom lagförslaget i budgetpropositionen att kväveoxidavgiften vid energiproduktion ska höjas från 40 kr till 50 kr per kilogram utsläppta kväveoxider. Samtliga berörda  motionsyrkanden avstyrktes. Utskottet har genomfört en uppföljning och analys av den resultatredovisning som ges i budgetpropositionen för 2008 för havsmiljöområdet med avseende på miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Utskottet föreslog med anledning härav att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisning om regeringens resultatredovisning för havsmiljöområdet. Utskottet hade i övrigt inget att invända mot regeringens redovisningar beträffande miljöpolitikens inriktning och resultatbedömning. Vidare behandlades Riksrevisionens styrelses framställning 2006/07:RRS23 angående genetiskt modifierade organismer i foder, livsmedel och industriråvaror samt en följdmotion till framställningen med fem yrkanden samt en motion från allmänna motionstiden 2007 med tio motionsyrkanden om genetiskt modifierade organismer (GMO). Med bifall till Riksrevisionens styrelses framställning föreslog utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör tydliggöra och komplettera regelsystemen för genmodifierade organismer i foder, livsmedel och industriråvaror samt se till att myndigheterna följer gällande regler för etiska bedömningar och risk­bedömningar vid prövning av GMO-ärenden. Framställningen i övrigt och samtliga motionsyrkanden om GMO avstyrktes.

I betänkande MJU2 behandlades regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2008 om anslag inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. I betänkandet behandlades även 21 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007. Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar omfattar 33 anslag fördelade på sju politikområden. Det mest omfattande politikområdet är Livsmedelspolitik som i första hand omfattar verksamheterna jordbruks- och trädgårdsnäringen, fiskerinäringen samt livsmedel. Övriga politikområden är Skogspolitik, Djurpolitik, Landsbygdspolitik, Samepolitik, Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Ungefär 60 % av utgifterna finansieras från EU-budgeten. Merparten av EU-stödet avser obligatoriska åtgärder såsom gårdsstöd, djurbidrag, intervention och exportbidrag. Därtill kommer delfinansierade stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Till dessa hör landsbygdsprogrammet och det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om medelstilldelning på anslagen och regeringens förslag till bemyndiganden. Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att göra en fördjupad uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört med anledning av rapporten. Utskottet har också beslutat att som en fortsättning på föregående års uppföljning följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för verksamhetsområdet Fiske inom politikområdet Livsmedelspolitik i budgetpropositionen för år 2008 samt även redovisningen av resultat för hela politikområdet Livsmedelspolitik för år 2008. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet med anledning av detta har anfört i avsnittet om mål- och resultatredovisning för politikområdet Livsmedelspolitik. Utskottet ställde sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen redovisat. Samtliga motioner avstyrktes.

Utskottet behandlade i utlåtande MJU3 Europeiska kommissionens grönbok om bättre nedmontering av fartyg, KOM(2007) 269. I grönboken inbjöds EU:s medlemsstater m.fl. berörda att lämna synpunkter på vilka åtgärder som krävs från EU:s sida för att åstadkomma en globalt miljö- och hälsomässigt säker nedmontering av fartyg. I grönboken betonades vikten av att öka gemenskapens deltagande i de pågående internationella förhandlingarna och presenterades möjliga åtgärder som kan vidtas på europeisk nivå. Bland annat framhölls behovet av att skapa bättre efterlevnad av befintlig europeisk lagstiftning på området och att stärka kapaciteten för nedmontering av fartyg inom EU. Vidare borde gemenskapens tekniska och ekonomiska bistånd till återvinningsländerna stärkas och fartygsägarna uppmuntras till frivilliga åtgärder. Utskottet instämde i kommissionens bedömning att hanteringen av uttjänta fartyg ger anledning till oro och att en radikal förändring behövs så snart som möjligt. Utskottet såg positivt på de åtgärder som kommissionen föreslog men avstod från att nu ge detaljerade synpunkter.

I utlåtande MJU4 behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om anpassning till klimatförändringar i Europa – tänkbara EU-åtgärder, KOM(2007) 354. EU-institutioner och andra organisationer uppmanades att bidra till den allmänna EU-täckande diskussion om grönboken som pågick under hösten 2007. Klimatförändringar är en realitet, och samhällen i hela världen står inför utmaningen att behöva anpassa sig till effekterna av dem. Anpassningsåtgärder har därför blivit ofrånkomliga, och de är nödvändiga som ett komplement till åtgärderna för att mildra effekterna av klimatförändringarna. Anpassningsåtgärder på EU-nivå motiverades av det faktum att klimatförändringarna inte tar hänsyn till nationella gränser och därför kan gränsöverskridande anpassningsåtgärder vara mer effektiva än strikt nationella. I grönboken pekades Skandinavien ut som ett av Europas mest sårbara områden, på grund av förväntad ökad nederbörd. I grönboken föreslogs det att man inom ramen för EU-arbetet bör överväga insatser inom fyra prioriterade områden. Utskottet anslöt sig till dessa prioriteringar men framhöll kompletterande angelägna områden som naturvård, biologisk mångfald samt Östersjöns framtid. Utskottet såg positivt på kommissionens arbete med att vidareutveckla strategier för anpassning till klimatförändringar i Europa. Utskottet kommer att följa det arbete som inletts genom grönboken och återkomma med mer detaljerade synpunkter vartefter arbetet fortskrider och konkreta förslag lämnas.

I betänkande MJU5 behandlades regeringens proposition 2006/07:126 Tillsyn över hundar och katter samt två följdmotioner med sammanlagt 5 yrkanden. Därutöver behandlades även 9 motioner med sammanlagt 15 yrkanden från allmänna motionstiden. I propositionen föreslås en ny lag om tillsyn över hundar och katter. Lagen ersätter lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, lagen (2000:537) om märkning och registrering av hundar samt 6 § jaktlagen (1987:259). Syftet med den nya lagen är att förstärka skyddet mot skador och avsevärda olägenheter orsakade av hundar. Den nya lagen och ändringarna i jaktlagen och lagen om hittegods föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

Utskottet behandlade i betänkande MJU6 regeringens proposition 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen samt en följdmotion med sammanlagt två yrkanden. Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrymmena eller hägnen på förhand har godkänts från djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Den som inte låter förpröva ett sådant förvaringsutrymme ska åläggas att betala en särskild avgift. Den särskilda avgiften uppgår i dag till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle ha betalats om förprövning skett. Eftersom regeringen i budgetpropositionen för 2008 hade föreslagit att förprövning i framtiden ska finansieras med allmänna medel, lämnas i propositionen förslag på ändringar i djurskyddslagen när det gäller beräkningen av den särskilda avgiften. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2008. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte väckta motionsyrkanden.

I betänkande MJU7 behandlade utskottet 42 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 inom politikområdena Landsbygdspolitik och Livsmedelspolitik. Motionerna rör frågor om det svenska landsbygdsprogrammet, ekologisk produktion, den gemensamma jordbrukspolitiken, jordbrukets konkurrensvillkor och förnybar energi. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, i huvudsak med hänvisning till att arbete pågår med berörd fråga. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

Utskottet behandlade i betänkande MJU8 regeringens proposition 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för förpackningar och papper. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att producenter av förpackningar och producenter av vissa slags papper, bl.a. tidningspapper, ska se till att förpackningarna eller papperet omfattas av insamlingssystem för återanvändning eller återvinning och om krav på tillstånd för att yrkesmässigt driva sådana insamlingssystem. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 september 2008. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkande MJU9 behandlades sammanlagt 33 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 om avfalls- och kretsloppsfrågor. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. avfallshantering, nedskräpning, återvinning och sanering av förorenade områden. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I utlåtande MJU10 redovisade utskottet för riksdagen resultatet av sin granskning av Europeiska kommissionens meddelande Förberedelser inför hälsokontrollen av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken, KOM(2007) 722, en översyn av den reform av den gemensamma jordbrukspolitiken som beslutades 2003. Avsikten med hälsokontrollen är framför allt att göra systemet med samlat gårdsstöd enklare och mer enhetligt. En viktig målsättning är att frikoppla stöd som fortfarande är kopplat till produktion. Vidare kommer kvarvarande marknadsinstrument, dvs. prisstöd och utbudsstyrning, att ses över. Kommissionen vill också ta upp frågan om hur politiken ska anpassas till klimatförändringar och bioenergiutveckling m.m. Utskottet välkomnade meddelandet, som på många punkter motsvarar de svenska förväntningarna. Målet bör vara en avreglerad, förenklad, marknadsavpassad samt miljö- och klimatsäkrad jordbrukspolitik som tillgodoser konsumenternas behov och medför minskade budgetutgifter. Den svenska ståndpunkten innebär att alla direktstöd bör frikopplas fullt ut, att gårdsstödsystemet ska förenklas och strömlinjeformas på EU-nivå, att alla kvarvarande prisstöd och produktionsbegränsningar ska avskaffas, ett ökat relativt fokus på landsbygdspolitik samt att de totala utgifterna för jordbrukspolitiken bör minska. Beslut inom ramen för hälsokontrollen bör därför jämna vägen för ytterligare jordbruksreformer och sänkta utgifter i samband med den bredare budgetöversynen. Utskottet ansåg i likhet med regeringen att de förslag som ska läggas fram under våren 2008 bör hålla en högre ambitionsnivå vad avser marknadsanpassning och utgiftsminskning än vad som framgår av meddelandet.

I betänkande MJU11 behandlade utskottet 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007 om jakt och viltvård. Yrkandena berör frågor om åtgärder mot vildsvin, fångstredskap och jakttider m.m. Flertalet motionsyrkanden rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till att arbete pågår med de berörda frågorna. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlades därför förenklat.

I betänkande MJU12 behandlade utskottet 27 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 om säkra livsmedel. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. märkning av livsmedel, ingredienser, småskalig verksamhet och livsmedelshygien. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes i huvudsak med hänvisning till gällande lagstiftning eller till pågående arbete i Sverige och EU.

Sammanlagt 50 motionsyrkanden om djurskydd från den allmänna motionstiden 2007 behandlades av utskottet i betänkande MJU13. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Övriga motioner rör nationella och internationella djurskyddsfrågor samt djurhållning och djurskötsel. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, främst med hänvisning till pågående arbete inom området och till gällande regelverk.

I betänkande MJU14 behandlades sammanlagt 73 motionsyrkanden om biologisk mångfald från den allmänna motionstiden 2007. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. allemansrätt, områdesskydd, skadedjur, miljökvalitetsmål, EG:s art- och habitatdirektiv, strandskydd, vandringsfisk och hållande av orm. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Utskottet behandlade 37 motionsyrkanden om vatten- och luftvård från den allmänna motionstiden 2007 i betänkande MJU15. Motionsyrkandena rör bl.a. frågor om Östersjöarbetet, åtgärder mot övergödning, utsläpp från fartyg, behovet av drivmedelscertifikat och certifiering av bränslen samt miljökvalitetsnormer. Vissa motionsyrkanden tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes, i huvudsak med hänvisning till att arbete pågår med berörd fråga.

Utskottet behandlade i betänkande MJU16 regeringens proposition 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område samt tre följdmotioner. I propositionen föreslås ändringar i fiskelagen i syfte att effektivisera sanktionssystemet. Förslaget innebär bl.a. att vissa mindre allvarliga överträdelser ska överföras från det straffrättsliga systemet till ett system med administrativa sanktionsavgifter. Avgiftsskyldigheten ska bygga på strikt ansvar. Förslaget innebär vidare att den möjlighet som Fiskeriverket nu har att återkalla yrkesfiskelicens och fartygstillstånd även fortsättningsvis ska gälla för de överträdelser som överförs till det administrativa systemet. Härutöver behandlade utskottet 36 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2007 om fiskerifrågor, som innefattar bl.a. fritidsfiske, fiskeförbudsområden, vattenbruk m.m. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Utskottet tillstyrkte lagförslaget. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Utskottet behandlade i betänkande MJU17 regeringens proposition 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi samt tre följdmotioner med sammanlagt åtta yrkanden. I propositionen föreslås bl.a. att kommunernas ansvar för den offentliga kontrollen av djurskydd ska flyttas över till länsstyrelserna. Det föreslås vidare att kommunernas ansvar för att pröva tillstånd till yrkesmässig verksamhet med bl.a. sällskapsdjur enligt 16 § djurskyddslagen (1988:534) ska flyttas från kommunerna till den myndighet som regeringen bestämmer. Detta innebär att kommunernas ansvar för djurskyddsarbetet kommer att upphöra. Det föreslås också att kommunernas ansvar för kontrollen av livsmedel och foder i primärproduktionen ska föras över från kommunerna till länsstyrelserna. Vidare bedömer regeringen att den offentliga kontroll som länsstyrelserna utför enligt djurskyddslagen, livsmedelslagen (2006:804) och lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter ska bekostas av allmänna medel. De extra kontroller som utförs på grund av bristande efterlevnad av lagstiftningen ska dock, enligt gällande EG-lagstiftning, finansieras med avgifter. De föreslagna ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2009. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkande MJU18 behandlade utskottet regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden samt fyra motioner med sammanlagt 65 yrkanden som väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlade utskottet även 11 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2007 som rör skogspolitik. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändring av skogsvårdslagen. Förslaget innebär att skogsvårdslagens portalparagraf kompletteras för att avspegla skogens roll som en förnybar resurs. Vidare införs ett nytt skogsmarksbegrepp. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2009.

Regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering, två följdmotioner med fem yrkanden samt tre motioner från allmänna motionstiden 2007 behandlades i betänkande MJU19. Med anledning av EU:s nya kemikalielagstiftning, som kallas Reach, föreslås ändringar huvudsakligen i miljöbalken men också i arbetsmiljölagen (1977:1160) och fartygssäkerhetslagen (2003:364). Reach är en EG-förord­ning som ersätter mycket av det som i dag regleras med nationella bestämmelser och som för Sveriges del finns i regeringens förordningar och Kemikalieinspektionens föreskrifter. Berörda svenska lagregler om kemikalier finns i allt väsentligt i 14 kap. miljöbalken. De reglerna behöver justeras så att de inte innebär en dubbelreglering av sådant som regleras i EG-förordningen eller strider mot den. För att man ska kunna straffsanktionera överträdelser av EG-förordningen behöver straffreglerna i 29 kap. miljöbalken ändras och kompletteras. De behöver också kompletteras med anledning av en EG-förordning om fluorerade växthusgaser. Den nya EG-förordningen föranleder dessutom ändringar i miljöbalkens forumregler m.m. I fråga om tillsyn behövs också ändringar i arbetsmiljölagen och fartygssäkerhetslagen. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2008.

Utskottet tillstyrkte med en lagteknisk justering regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandena.

Utskottet har avgivit följande yttranden till andra utskott:

    MJU1y Budgetreform för ett Europa i förändring (till finansutskottet)

    MJU2y Tilläggsbudget för år 2007 (till finansutskottet).

Vidare har utskottet i protokollsform avgett yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1, volym 1, såvitt gäller ramen för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, till finansutskottet över proposition 2007/08:1, volym 1, såvitt gäller förslag om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007 för utgiftsområdena 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar samt till konstitutionsutskottet över proposition 2007/08:100 såvitt gäller förslag om att flytta de ändamål och verksamheter som avser EU-revision av Europeiska fiskerifonden under programperioden 2007–2013, som finansieras under utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, till utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i ett stort antal ärenden under riksmötet 2007/08. Liksom under tidigare riksmöten har arbetet krävt betydande resurser i form av sammanträdestid samt berednings- och informationsinsatser. Samtliga av Regeringskansliets faktapromemorior inom utskottets beredningsområde har delats ut till utskottets ledamöter.

Jordbruksministern och miljöministern har vid sex  respektive två tillfällen överlagt med utskottet i enlighet med 10 kap. 3 § riksdagsordningen i ett antal EU-frågor som berört bl.a. omstruktureringen av sockerindustrin, vissa fiskefrågor,  en ny strategi för djurhälsa, livsmedelsinformation, hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken, utsläpp av växthusgaser samt utsläppsnormer för nya bilar.

Miljö- och lantbruksråden vid Sveriges representation i Bryssel har vid besök i utskottet den 4 december 2007 lämnat information om aktuella frågor inom sina respektive områden.

Företrädare för Jordbruks- och Miljödepartementen har i utskottet vid tio respektive tre tillfällen lämnat information inför jordbruks-, fiske- och miljöråd.

Inför kommande ordförandeskap (Portugal, Slovenien) har den politiska ledningen i Jordbruksdepartementet och Miljödepartementet vid två tillfällen inför utskottet redovisat den svenska regeringens syn och prioriteringar när det gäller arbetsprogram m.m.

 

Utfrågningar m.m.

Den 6 december 2007 anordnade miljö- och jordbruksutskottet en offentlig utfrågning om förutsättningarna för att låta transportsektorn omfattas av ett system med handel av utsläppsrätter.

Härutöver har utskottet genomfört fyra slutna utfrågningar. Bland de utfrågade märks Jordbruksverket, Fiskeriverket, Energimyndigheten samt Food and Agriculture Organization (FAO).

Utfrågningarna har bl.a. avsett svinsjukdomen PSSR, djurskyddsfrågor,  miljöfrågor, situationen för svenskt fiske samt den ökande produktionen av biobränsle.

Ett antal intresseorganisationer m.fl. har uppvaktat utskottet och lämnat synpunkter och information i aktuella frågor. Dessa var Svenska Torvprocucentföreningen, Mölndal Energi, Naturskyddsföreningen, Greenpeace, Världs­naturfonden, Eco Par AB och Avfall Sverige.

Utskottet har även vid ett par tillfällen haft möten med Näringslivets Miljöchefer (NMC) för diskussion om bl. a. aktuella miljöfrågor.

Resor och studiebesök

Inrikes

Utskottet har bl.a. som ett led i sitt uppföljningsarbete under riksmötet gjort flera studiebesök. I oktober 2007 besökte utskottet Småland för att på plats se och diskutera följderna av stormarna Gudrun och Per. 

I november besökte utskottet Rymdbolaget i Solna för att lära mer om hur satelliter används i klimatforskning. Vidare informerade SAKAB i Kumla utskottet vid ett besök om bl. a. hanteringen av farligt avfall.

Temat djurförsök diskuterades under ett studiebesök på Astra Zeneca AB  i Södertälje i mars.

Den 26–28 maj 2008 företog utskottet en resa i Sameland för att på plats studera framför allt rennäringsfrågor.

Utrikes

Under mandatperioden genomför utskotten två s.k. långresor. I augusti 2007 företog en delegation bestående av åtta ledamöter och två tjänstemän en studieresa till Kina. Syftet med resan var bl.a. att studera olika förhållanden inom utskottets ämnesområde mot bakgrund av att Kina under de senaste 25 åren genomgått stora förändringar med en snabb och omfattande ekonomisk utveckling. Hur Kina lyckas med att ställa om till en mer hållbar utveckling är av betydelse inte bara för Kina utan även globalt. Bland de frågor som utskottet studerade kan nämnas Kinas roll i arbetet med att motverka de globala klimatförändringarna samt hur Kina hanterar de miljömässiga effekterna av den pågående kraftfulla urbaniseringen av det kinesiska samhället, exempelvis beträffande hållbara system för vattenförsörjning/vattenrening och sophantering. Vidare belystes möjligheterna till ökat samarbete inom olika områden mellan Sverige och Kina. Under tio dagar besökte delegationen Peking, Inre Mongoliet, Shanghai och Hongkong.

I februari/mars 2008 reste 14 ledamöter och tre tjänstemän till Brasilien. Övergripande tema för studieresan var arbetet mot klimatförändringar med syfte att framför allt uppmärksamma olika aspekter på energiproduktionens, livsmedelsproduktionens och skogsbrukets betydelse för en i detta sammanhang hållbar utveckling. Utskottet besökte bl.a. ett bioenergiprojekt, finansierat med svenska medel, som genomförs i delstaten São Paulo inom ramen för Kyotoprotokollets ”Mekanism för ren utveckling” (CDM). Projektet avser möjligheterna till ökad elproduktion baserad på restprodukter inom socker och etanolindustrin. Vidare studerades sambanden mellan produktion av kött, sockerrör (etanol) och soja (biodiesel) och de ökande hoten mot regnskogen. För studier av vissa skogsbruksfrågor besöktes Stora Enso:s anläggning för produktion av pappersmassa i Bahia. Under tio dagar besökte delegationen Rio de Janeiro, södra Bahia (Porto Seguro), Brasilia, Manaus, São Paulo och Ribeirão Preto.

Tre ledamöter och en tjänsteman representerade miljö- och jordbruksutskottet vid en klimatkonferens för de nationella parlamenten i Bryssel den 1–2 oktober 2007, anordnad av det portugisiska ordförandeskapet.

Den 5–6 november 2007 deltog en ledamot i Nordiska rådets klimatkonferens i Oslo.

Två av utskottets ledamöter representerade utskottet vid en klimatkonferens i Tunis den 18–20 november 2007.

Den 18–22 november 2007 deltog två ledamöter i regeringens delegation vid FAO:s 34:e konferens i Rom.

 Två av utskottets ledamöter deltog i FN:s klimatmöte på Bali, Indonesien den 10–15 december 2007.

En ledamot representerade utskottet vid den ordförandekonferens för klimat- och energifrågor som Slovenien höll i Ljubljana den 20–21 januari 2008.

Den 11–13 mars 2008 representerade en ledamot utskottet vid Baltic Sea Day i St Petersburg, Ryssland.

En ledamot deltog vidare i den konferens för jordbruksutskotten i de nationella parlamenten som hölls i Ljubljana den 2–3 juni med anledning av det slovenska ordförandeskapet.

Uppföljning och utvärdering

De aktiviteter som redovisas i det föregående i form av utfrågningar, studiebesök m.m. utgör ett led i utskottets fortlöpande arbete med uppföljning och utvärdering. Det kan tilläggas att utskottets beredningsområde i stor utsträckning omfattas av bestämmelserna i 8 kap. 7 § regeringsformen om delegation och subdelegation av vissa ämnen (t.ex. jakt, fiske, djurskydd samt natur- och miljövård). De motioner som bereds i utskottet berör ofta sådana delegerade frågor som regleras t.ex. i berörda myndigheters detaljföreskrifter. Det ingår därför som ett ofrånkomligt led i uppföljningsarbetet att kontrollera och bedöma dessa detaljföreskrifter, antingen efter hand eller i samband med utfrågningar med berörda myndigheter.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att följa upp och analysera regeringens redovisning av resultat för havsmiljöområdet som är en del av politikområdet Miljöpolitik. Uppföljningen avsåg den redovisning som gavs i budgetpropositionen för 2008 avseende de fyra miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Uppföljningen har genomförts av utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. I samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 2008 (bet. 2007/08:MJU1) föreslogs att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för havsmiljöområdet.

Vidare har miljö- och jordbruksutskottet under  riksmötet 2005/06  (den 14 februari 2006) beslutat att följa upp och utvärdera vissa mål och beslut beträffande verksamhetsområdet Fiske inom politikområdet Livsmedelspolitik. Miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har på utskottets uppdrag gjort en genomgång och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2008 vad gäller fiskeområdet och övriga delar av livsmedelsområdet. Utskottet har i sin analys av materialet utgått från de synpunkter som utskottet har lämnat i samband med tidigare uppföljningar. I samband med behandlingen av budgetpropositionen för år 2008 (bet. 2007/08:MJU2) föreslogs att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning för verksamhetsområdet Fiske och övriga delar av politikområdet Livsmedelspolitik. Utskottets beslut ovan innebar även att uppföljnings- och utvärderingsgruppen genomförde en uppföljning av vilka resultat och konsekvenser som de fiskepolitiska insatserna fått för företag inom yrkesfiske, vattenbruk och fisketurism. Syftet med uppföljningen har varit att ge utskottet ett fördjupat beslutsunderlag. Denna avrapporterades till utskottet under hösten 2007. Utskottet har beslutat att publicera rapporten (2007/08:RFR3). Utskottet föreslog dessutom att riksdagen i samband med behandlingen av utskottets förslag avseende budgetpropositionen för år 2008 (bet. 2007/08:MJU2) även skulle godkänna vad utskottet anfört om genomförd uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet.

I anslutning till den årliga rapporten om uppföljningen av Sveriges 16 miljömål (de Facto 2007) anordnade utskottet den 23 oktober 2007 ett offentligt seminarium i samarbete med Miljömålsrådet. Temat för seminariet var miljömålen i ett internationellt perspektiv. Vidare hölls på världsmiljödagen den 5 juni 2008 ett seminarium i samband med 2008 års fördjupade utvärdering av miljömålen (de Facto 2008). Även detta seminarium anordnades i samarbete med Miljömålsrådet.

Utländska besök

Utskottet har under riksmötet tagit emot ett antal utländska delegationer.  Den 26 september 2007 besökte jordbruks- och landsbygdsutskottet från Nationella folkkongressen i Kina utskottet. De togs emot av den delegation från miljö- och jordbruksutskottet som i augusti 2007 besökte Kina. Samtalen rörde framför allt jordbrukspolitik och den agrara utvecklingen i Sverige.

Den 2 oktober 2007 träffade fem ledamöter och tre tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottet Tjeckiens jordbruksminister med delegation för samtal om bl.a. gemensamt ordförandeskap och EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Islands talman träffade den 15 maj fem ledamöter och en tjänsteman.

Tillsammans med näringsutskottet deltog två ledamöter i ett möte med en irländsk parlamentarikerdelegation för diskussion kring bl.a. bio- och förnybara bränslen.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.