Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet

riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

Beredningsområde

Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring samt jakt och fiske. Utskottet behandlar även ärenden om naturvård och ärenden om miljövård i övrigt som inte tillhör något annat utskotts beredningsområde. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel tillhör utskottets beredningsområde.

Sammansättning

Under riksmötet 2010/11 hade miljö- och jordbruksutskottet följande sammansättning.

 

Ledamöter

Matilda Ernkrans (S)

Bengt-Anders Johansson (M)

Lars Hjälmered (M)

Johan Löfstrand (S)

Christine Jönsson (M) t.o.m. 2011-01-10

Helén Pettersson I Umeå (S)

Rune Wikström (M)

Jan-Olof Larsson (S)

Anita Brodén (FP)

Sara Karlsson (S)

Per Åsling (C)

Pyry Niemi (C)

Johan Hultberg (M)

Åsa Coenraads (M) fr.o.m. 2011-02-01

Åsa Romson (MP)

Irene Oskarsson (KD)

Josef Fransson (SD)

Jens Holm (V)

 

Suppleanter

Åsa Coenraads (M)  t.o.m. 2011-02-01

Christer Akej (M)

Suzanne Svensson (S) t.o.m. 2011-05-12

Christina Karlsson (S) fr.o.m. 2011-06-08

Linda Andersson (M) fr.o.m. 2011-02-02, Arvidsson Wemmert fr.o.m.

2011-04-30

Jonas Gunnarsson (S)

Jenny Petersson (M)

Anna Wallén (S)

Lars Beckman (M)

Gunnar Sandberg (S)

Nina Lundström (FP)

Katarina Köhler (S)

Roger Tiefensee (C)

Kew Nordqvist (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Tina Ehn (MP)

Otto von Arnold (KD)

Mikael Jansson (SD)

Christina Höj Larsen (V)

Olle Thorell (S) fr.o.m. 2010-10-19

Carina Ohlsson (S) fr.o.m. 2010-10-19

Lars Tysklind (FP) fr.o.m. 2010-10-19

Helena Lindahl (C) fr.o.m. 2010-10-19

Thoralf Alfsson (SD) fr.o.m 2010-11-26

William Petzäll (SD) fr.o.m. 2010-11-26

Jacob Johnson (V) fr.o.m. 2010-12-20

Andreas Carlson (KD) fr.o.m. 2010-12-20

Roland Utbult (KD) fr.o.m. 2010-12-20

Staffan Danielsson (C) fr.o.m. 2011-06-10

Ordförande i utskottet har varit Matilda Ernkrans, vice ordförande Bengt-Anders Johansson. Som framgår av uppställningen tillhörde sex av ledamöterna Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Kristdemokraterna, en Sverigedemokraterna, och en Vänsterpartiet.

 

Kansli

Utskottet assisterades av ett kansli bestående av

Björn G:son Wessman, kanslichef

Madeleine Holst, utskottsråd

Anna-Lena Kileus, föredragande

Helena Rudin, föredragande

Christina Malmros, föredragande

Lena Sandström, föredragande

Johan Sehlström, föredragande 2011-01-10–2011-06-30

Maria Johansson, riksdagsstipendiat 2010-10-28–2010-12-15

Eva Forsman, utskottsassistent, fr.o.m. 2011-03-14 utskottshandläggare

Maria Lindfors, utskottsassistent 2011-05-31–2011-06-24

Katharina Wahl, utskottsassistent t.o.m. 2010-11-07

 

 


Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2010/11 höll miljö- och jordbruksutskottet 45 sammanträden med en sammanlagd sammanträdestid om 52 timmar och 25 minuter. Utskottet har avgett 28 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren.

Utskottet behandlade 13 propositioner och 1 skrivelse med tillsammans 7 följdmotioner med sammanlagt 25 yrkanden. Dessutom behandlade utskottet  249 motioner med 513 yrkanden från allmänna motionstiden 2010.

Ärenden som har behandlats av utskottet

I betänkande MJU1 behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2011 om anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård samt motioner från allmänna motionstiden 2010. Totalt behandlades 22 motionsyrkanden med anknytning till budgeten. I utgiftsområdet ingår områdena Miljöpolitik och Miljöforskning. Området Miljöpolitik omfattar frågor som rör naturvård och biologisk mångfald, klimat, vatten- och luftvård, sanering och efterbehandling av förorenade områden, avfall, miljöskydd, miljöövervakning, miljöforskning, kemikaliekontroll, meteorologi, hydrologi och oceanografi, hållbara städer samt internationellt miljösamarbete. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om medelstilldelning på anslag och bemyndiganden. Utskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2011 för utgiftsområde 20. Uppföljningen omfattar såväl generella iakttagelser som en fördjupad analys av statens satsning på hållbara städer. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i avsnittet om resultatredovisning. Samtliga motionsförslag avstyrktes.

I betänkande MJU2 behandlades regeringens förslag i budgetpropositionen för år 2011 om anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel. I betänkandet behandlades 62 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010. Utgiftsområdet omfattar 31 anslag och verksamheter inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd, rennäring och samefrågor. Vidare omfattar utgiftsområdet även verksamhet inom utbildning och forskning. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om medelstilldelning på anslag och bemyndiganden samt ställde sig i övrigt bakom de bedömningar som regeringen redovisat. Utskottet har gjort en uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2011 för utgiftsområde 23. I samband med detta beslutade utskottet att göra en uppföljning av statens insatser för att stimulera den ekologiska produktionen och den offentliga konsumtionen av ekologiska livsmedel och som en fortsättning på föregående års uppföljning analysera regeringens redovisning av resultat för jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdena i budgetpropositionen för 2011. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna vad utskottet anfört i dessa avsnitt. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Utskottet behandlade i betänkande MJU3 regeringens proposition 2009/10:167 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer och 1 följdmotion. I propositionen föreslås ändrade tillsynsbestämmelser i 26 kap. miljöbalken. Förslagen syftar till att skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig och effektiv organisation för kemikalietillsynen. Det kommunala ansvaret att utöva tillsyn över hanteringen av kemiska produkter som följer direkt av lagen tas bort. Kommunernas kemikalietillsyn regleras i stället på förordningsnivå. Alla bestämmelser i miljöbalkens tillsynskapitel, dvs. även de om egenkontroll och miljörapport, ska gälla vid tillsyn över att EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde följs. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna de prover av en kemisk produkt, bioteknisk organism eller vara som behövs för tillsynen. Om det finns särskilda skäl, ska den som lämnat provet ha rätt till ersättning. Dessutom ska den som lämnat provet inte behöva ersätta myndighetens kostnader för provtagning och undersökning av prover om det finns särskilda skäl för det. Arbetsmiljöverket och Transportstyrelsen får ett utökat ansvar för tillsynen över EU:s kemikalieregistreringsförordning. I propositionen föreslår regeringen att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. Utskottet tillstyrkte med en lagteknisk justering regeringens lagförslag och ställde sig bakom de bedömningar som regeringen gjorde i propositionen. Motionen avstyrktes.

Regeringens proposition 2009/10:227 Fiskevårdsområden behandlades i betänkande MJU4. Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. I propositionen gör regeringen bedömningen att ett fiskevårdsområde även fortsättningsvis bör kunna bildas i syfte att samordna fiskets bedrivande och fiskevården och främja fiskerättsägarnas gemensamma intressen. Det föreslås mer detaljerade bestämmelser för när ett fiske kan uteslutas ur ett fiskevårdsområde och en bestämmelse om att ett fiskevårdsområde kan upplösas om fiskevårdsområdesföreningen allvarligt missköter förvaltningen av fiskevårdsområdet. Regeringen föreslår att straffbestämmelsen i gällande lag tas bort och ersätts av ett system med kontrollavgifter, som kan tas ut av fiskevårdsområdesföreningen. En fiskevårdsområdesförening kan enligt förslaget ta ut en kontrollavgift om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid med fiskevårdsområdesföreningens regler för fiske inom området. Vidare föreslår regeringen att kretsen av dem som har rätt att överklaga ska utvidgas. För att uppnå en lagteknisk samordning behandlas i betänkandet även proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag såvitt avser nu gällande 14 § lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, som enligt förslaget i proposition 2009/10:227 ska betecknas 12 §. Regeringen föreslår att lagändringarna i den del av proposition 2009/10:237 Ny delgivningslag som behandlas i betänkandet träder i kraft den 1 april 2011. Lagändringarna i övrigt föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Ingen motion väcktes med anledning av förslagen, och miljö- och jordbruksutskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

I betänkande MJU5 behandlades regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav och 3 följdmotioner med 31 yrkanden. Därutöver behandlade utskottet 29 yrkanden från allmänna motionstiden 2010. I skrivelsen redovisar regeringen det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och Västerhavet. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön och att nå de miljökvalitetsmål som är av betydelse för havsmiljön. En central utgångspunkt är att arbetet med olika mål, processer och handlingsplaner som är styrande för havs- och vattenmiljöarbetet effektiviseras, samordnas och integreras.  I skrivelsen framhåller regeringen att det krävs en större helhetssyn på vattenarbetet som sådant, varigenom havsfrågor respektive övriga vattenfrågor bättre behöver samordnas och integreras, liksom att havsmiljöfrågorna tydligare behöver integreras i andra politikområden. I skrivelsen presenterar regeringen en svensk handlingsplan för det internationella havsmiljösamarbetet samt åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes med hänvisning till vad som anförs i skrivelsen, gällande regelverk, utskottets tidigare uttalanden och till det arbete som i övrigt pågår på området.

Utskottet behandlade i betänkande MJU6 regeringens proposition 2009/10:239 Älgförvaltningen. I betänkandet behandlas även 2 följdmotionsyrkanden och 1 motionsyrkande från allmänna motionstiden 2010. I propositionen föreslås att den nuvarande organisationen av jakten efter älg ändras med syfte att åstadkomma en ekosystembaserad lokal älgförvaltning. Genom en ändring i jaktlagen (1987:259) införs en ny typ av älgskötselområden. Samtidigt föreslås att de nuvarande reglerna om licensjakt i licensområden, s.k. A-, B- och E-områden, förenklas. Genom ändringar i jaktförordningen avser regeringen att komplettera älgskötselområdena med en ny form av övergripande förvaltningsområden för samordning av älgjakten. Regeringen föreslår att lagändringen träder i kraft den 1 januari 2012. Jakt enligt äldre bestämmelser ska dock få bedrivas t.o.m. den 29 februari 2012. Miljö- och jordbruksutskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag. Utskottet föreslog ett tillkännagivande om att regeringen bör se över den dubbla jakträtt som förekommer på renbetesfjällen och återkomma till riksdagen med ett förslag i frågan. Övriga motionsförslag avstyrktes.

I utlåtande MJU7 prövade utskottet kommissionens ändrade förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 1234/2007 när det gäller utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen KOM(2010) 486. I och med de ändringar kommissionen föreslog av livsmedelsstödet ansåg utskottet att syftet med den åtgärd som förslaget rör har skiftat karaktär från att ha varit ett sätt att utnyttja interventionslager till att skapa en ordning för att införskaffa näringsriktiga livsmedel till de sämst ställda i unionen. Utskottet konstaterade att åtgärden därmed skiftat från att ha varit en jordbrukspolitisk åtgärd till att vara en socialpolitisk åtgärd. Utskottet ansåg att åtgärder av det slag som avsågs med förslaget bör vara varje medlemsstats eget ansvar. Utskottet fann att kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle avge ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande.

I betänkande MJU8 behandlade utskottet 16 motionsyrkanden om jakt och viltvård från allmänna motionstiden 2010. Yrkandena berör frågor om jakttider, jaktformer, skyddsjakt och fäbodjordbrukare, fjälljakt, skadskjutning och rovdjurscentrum. Flertalet motionsyrkanden rör frågor där riksdagen delegerat beslutanderätten till regeringen och till de myndigheter som har särskild sakkunskap på området. Utskottet föreslog med anledning av 2 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att bestämmelserna i 3 § rennäringsförordningen (1993:348) bör omprövas i syfte att återgå till regleringen så som den var utformad före den ändring som regeringen beslutade om våren 2007. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden, i huvudsak med hänvisning till gällande regelverk och mot bakgrund av pågående arbeten på området.

Regeringens proposition 2010/11:51 Nya lagar om avgasrening och drivmedel samt 1 följdmotion med 2 yrkanden behandlades i betänkande MJU9. I propositionen föreslås att två nya lagar, avgasreningslagen och drivmedelslagen, ska ersätta lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen. Den nya avgasreningslagen motsvarar gällande rätt med vissa förtydliganden som behövs framför allt på grund av EU-förordningar på avgasområdet. Med den nya drivmedelslagen genomförs ändringar i det s.k. bränslekvalitetsdirektivet i svensk rätt. Ändringarna innebär bl.a. att direktivets bestämmelser om redovisning av drivmedels utsläpp av växthusgaser och krav på drivmedelsleverantörer att minska sina utsläpp av växthusgaser införs. De nya lagarna innehåller i övrigt inga nyheter i förhållande till gällande rätt utan utgör en omarbetning och modernisering av lagtextens språk och struktur. I propositionen föreslås att lagarna träder i kraft den 1 maj 2011. Ett förslag till ändring i den nya drivmedelslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014.  Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och ställde sig bakom de bedömningar som regeringen gjorde i propositionen. Motionerna avstyrktes.

I betänkande MJU10 behandlade utskottet 20 motionsyrkanden om övergripande miljöfrågor m.m. från allmänna motionstiden 2010. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkande MJU11 behandlades sammanlagt 37 motionsyrkanden om fiskeripolitiken från allmänna motionstiden 2010. Yrkandena avser bl.a. komplettering av fiskekvotssystemet med s.k. kilowattdagar eller havdagar, fiskerikontroll, sanktioner och förbud samt miljömål och hållbarhetskriterier inom fiskeområdet. Vidare uppmärksammas behov av att anpassa redskapen till ett skonsamt fiske, fiskeflottans kapacitet, EU:s fiskeavtal med tredjeland och regelförenkling. Även frågor som rör ålfiske, kustnära fiske, fritidsfiske och vattenbruk tas upp. Utskottet avstyrkte samtliga motionsförslag.

Utskottet behandlade 28 motionsyrkanden om klimatpolitik m.m. från allmänna motionstiden 2010 i betänkande MJU12. Motionerna rör bl.a. utsläppsmål för koldioxid, mekanismen för ren utveckling (CDM), livsmedelskedjans klimatpåverkan och förnybara drivmedel. Samtliga motionsförslag avstyrktes.

I betänkande MJU13 behandlade utskottet 7 motionsyrkanden om skogspolitik från allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp avser bl.a. skogsvårdslagen, skogsbruksmetoder, miljö- och kulturhänsyn, skydd av skog, skötselplaner och import av illegalt avverkat timmer. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkande MJU14 behandlades 33 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010 om livsmedelskontroll. Motionerna rör översyn av livsmedelslagstiftning m.m., förbud mot transfetter, azofärger och energidrycker samt märkning av livsmedel, ursprungsmärkning m.m. Utskottet föreslog med anledning av 2 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör lägga fram en lagstiftning som förbjuder användning av industriellt framställda transfetter i livsmedel. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

Utskottet behandlade sammanlagt 53 motionsyrkanden om kemikaliekontroll från allmänna motionstiden 2010 i betänkande MJU15. Motionerna tar bl.a. upp frågor om miljömål, förbud och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och forskning om kemikalier. Utskottet föreslog med anledning av 5 motionsyrkanden ett tillkännagivande om att det är viktigt att Sverige inom EU och internationellt fortsätter att verka för att användningen av parakvat som bekämpningsmedel stoppas. Övriga motionsyrkanden avstyrktes, i huvudsak med hänvisning till pågående arbete.

Utskottet behandlade i betänkande MJU16 sammanlagt 35 motionsyrkanden om jordbruk och landsbygdens utveckling m.m. från allmänna motionstiden 2010. Motionerna tar upp frågor som rör bl.a. Sveriges landsbygdsprogram, reformering av EU:s jordbrukspolitik, ekologisk odling och de areella näringarna. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande MJU17 behandlades 25 motionsyrkanden om avfall och kretslopp från allmänna motionstiden 2010. De frågor som tas upp avser bl.a. pantsystem, biologiskt avfall, märkning på förpackningarna, källsortering och återvinning samt ansvarsförhållanden. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkande MJU18 behandlade utskottet proposition 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor, 2 följdmotioner med 4 yrkanden och 11 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2010. I propositionen föreslås två ändringar i miljöbalkens regler om strandskydd. Det ena förslaget innebär att kommunerna i stället för länsstyrelsen får besluta om upphävande av och dispens från strandskyddet även i de fall då strandskyddsområdet är ett statligt vattenskyddsområde eller ett miljöskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken. Förslaget stämmer överens med den övergripande inriktningen i de ändringar i strandskyddet som beslutades 2009 och som innebar att kommunerna fick ökad beslutanderätt i strandskyddsfrågor. Det andra förslaget innebär att en del av Ångermanälvens mynningsvik får pekas ut som ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där lättnader i strandskyddet gäller. Det område vid mynningsviken som ingår i världsarvet Höga kusten och som skyddas även enligt andra bestämmelser i miljöbalken kommer även fortsättningsvis att vara undantaget från reglerna om landsbygdsutveckling. I propositionen föreslås lagändringarna träda i kraft den 2 maj 2011. Utskottet ställde sig bakom de bedömningar som regeringen gjorde i propositionen och föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag samt avslå motionsyrkandena.

Utskottet behandlade i betänkande MJU19 sammanlagt 33 motionsyrkanden om biologisk mångfald från allmänna motionstiden 2010. Motionerna tar upp frågor som bl.a. rör områdesskydd, allemansrätt, rovdjursförvaltning, genetiskt modifierade organismer, utrotningshotade arter, främmande arter och biologisk mångfald i ett internationellt perspektiv. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

I betänkande MJU20 behandlade utskottet 62 motionsyrkanden om djurskydd från allmänna motionstiden 2010. Motionerna rör bl.a. djurhållning, översyn av djurskyddslagen, djurtransporter och djurförsök. Utskottet föreslog tre tillkännagivanden. Det första tillkännagivandet gjordes med anledning av två motionsyrkanden om att regeringen bör införa ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur. Det andra tillkännagivandet föreslogs med anledning av ett motionsyrkande om att regeringen bör införa ett förbud mot kastrering av smågrisar utan bedövning. Det tredje tillkännagivandet föreslogs med anledning av två motionsyrkanden om att regeringen, nationellt och inom EU, bör ta initiativ i det fortsatta arbetet med att förkorta djurtransporterna. Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden.

Utskottet prövade i utlåtande MJU21 kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (förordningen om en samlad marknadsordning), KOM(2010) 799. I förslaget hade ett tidigare förslag till ändring rörande livsmedelshjälp till de sämst ställda i unionen inarbetats som utskottet vid behandling i november 2010 hade funnit strida mot subsidiaritetsprincipen (utlåtande 2010/11:MJU7). Utskottet ansåg alltjämt att den rättsliga grund som kommissionen angivit för såväl det tidigare som det nu behandlade förslaget i den del som berör livsmedelsstödet var felaktig. Varken syftet eller innehållet i den föreslagna rättsakten innefattas av den gemensamma jordbrukspolitikens mål. Utskottet ansåg därför att den föreslagna åtgärden stred mot subsidiaritetsprincipen eftersom målet för den planerade åtgärden kan och bör uppnås av medlemsländerna på central nivå eller på regional och lokal nivå. Utskottet ansåg således att kommissionens förslag innebär att den gemensamma jordbrukspolitikens mål tydligt utvidgas till att omfatta socialpolitiska insatser som finansieras via budgetmedel som är avsatta för jordbrukspolitik.

I betänkande MJU22 behandlade utskottet regeringens proposition 2010/11:67 Animaliska biprodukter och kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel. I propositionen föreslås vissa lagtekniska ändringar i lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter som föranleds av ikraftträdandet av en ny EU-förordning om animaliska biprodukter. Vidare föreslås ändringar i lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel så att den kompletterar de gällande EU-förordningarna. Propositionen innehåller även förslag till ändringar i ovanstående lagar med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2011. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och miljö- och jordbruksutskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag.

Regeringens proposition 2010/11:93 Nya EU-regler om miljöledning och miljörevision behandlades i betänkande MJU23. I betänkandet behandlades även 1 motionsyrkande om prövning av vindkraft från allmänna motionstiden 2010. I propositionen föreslås vissa lagändringar med anledning av att EU:s förordning om frivillig miljöledning och miljörevision (Emas) ersatts av en ny EU-förordning. Den nya EU-förordningen medför att hänvisningar i svensk lagtext till EU-förordningen och dess artiklar behöver ändras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2011. Ingen motion väcktes med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte med viss justering regeringens förslag. Motionsyrkandet om vindkraft avstyrktes.

I betänkande MJU24 behandlade utskottet proposition 2010/11:125 Nedskräpning och 1 motionsyrkande från allmänna motionstiden 2010. I propositionen föreslår regeringen att en ny straffbestämmelse om nedskräpningsförseelse införs i miljöbalken. Med bestämmelsen straffsanktioneras nedskräpning som är mindre allvarlig men som ändå inte kan betraktas som ringa. Förslaget innebär inte någon ändring av det straffbara området för olika former av nedskräpning. Däremot innebär förslaget att den lindrigare varianten av nedskräpning inte längre ska omfattas av den nuvarande straffbestämmelsen om nedskräpning utan i stället kommer att utgöra en självständig straffbestämmelse med enbart penningböter i straffskalan. För att genomföra nya EU-regler på avfallsområdet föreslår regeringen ändringar i miljöbalkens definitioner av ”avfall” och ”hantering av avfall” samt att regeringens bemyndigande att meddela föreskrifter om kommunernas informationsskyldighet utökas till att också kunna avse all information som finns i avfallsplanerna. Vidare föreslås ändringar i reglerna om vad en dom som ger tillstånd till avfallshantering ska innehålla. Utskottet föreslog att ändringarna skulle träda i kraft den 10 juli 2011. Utskottet tillstyrkte i övrigt regeringens förslag och gjorde samma bedömningar som regeringen. Motionsyrkandet avstyrktes.

I betänkande MJU25 behandlade utskottet regeringens proposition 2010/11:86 Havs- och vattenmyndigheten och 1 följdmotion med 2 yrkanden. I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att de verksamheter som rör havs- och vattenmiljön och som Naturvårdsverket eller Fiskeriverket ansvarar för i dag ska kunna föras över till Havs- och vattenmyndigheten. Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 juli 2011. I propositionen föreslås också de lagändringar som behövs för att de verksamheter som inte ska föras över till Havs- och vattenmyndigheten ska kunna inordnas i Jordbruksverkets verksamhetsområde, så att Fiskeriverket kan avvecklas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag och avstyrkte motionsyrkandena.

Regeringens proposition 2010/11:69 Utvidgning av Hamra nationalpark behandlades i betänkande MJU26. Utvidgningen innebär att nationalparkens areal ökar från 28 hektar till 1 383 hektar. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

I betänkande MJU27 behandlade utskottet regeringens proposition 2010/11:144 Handel med sälprodukter. I propositionen lämnas förslag till en särskild lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Enligt lagen döms den till böter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot EU-förordningen genom att saluföra sälprodukter i strid med förordningens artikel 3. Om gärningen är att anse som ringa ska den skyldige inte dömas till ansvar. Statens jordbruksverk ska utöva tillsyn över att EU-förordningen efterlevs. Överträdelser av villkor för import ska omfattas av straffansvar enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling. I propositionen föreslås vidare att lagändringarna träder i kraft den 1 november 2011. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

Regeringens proposition 2010/11:152 Införande av hållbarhetsbesked i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen behandlades i betänkande MJU28. I betänkandet behandlades även 1 följdmotion med 2 yrkanden. I propositionen föreslår regeringen ett antal ändringar i nämnda lag, bl.a. föreslås att skyldigheten att rapportera hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen knyts till skattskyldigheten för biodrivmedel och flytande biobränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi. De rapporteringsskyldiga ges enligt förslaget rätt att få ett hållbarhetsbesked från tillsynsmyndigheten. Detta besked gäller som bevis för att de biobränslen som rapporteringsskyldiga levererar eller använder är att anse som hållbara. För att få ett hållbarhetsbesked ska den skattskyldige upprätta ett kontrollsystem som säkerställer att hans biobränslen kan anses som hållbara. En beskrivning av kontrollsystemet ska ges in till tillsynsmyndigheten.  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2011. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag.

EU-frågor

I stort sett samtliga ämnen inom utskottets beredningsområde berörs av EU:s regelverk. EU-frågorna har därför varit aktuella i ett stort antal ärenden under riksmötet 2010/11.

Liksom under tidigare riksmöten har utskottets arbete med EU-frågor krävt betydande resurser i form av sammanträdestid samt berednings- och informationsinsatser. Samtliga Regeringskansliets faktapromemorior inom utskottets beredningsområde har delats till utskottets ledamöter.

Miljöministern eller statssekreteraren i Miljödepartementet har vid fem tillfällen överlagt med utskottet i enlighet med 10 kap. 4 § riksdagsordningen i ett antal EU-frågor som berört utsläppsnormer för nya lätta nyttofordon, hållbar materialförvaltning samt hållbar produktion och konsumtion, miljöpolitiska instrument, konventionen om biologisk mångfald, GMO-förordningen samt färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle. Landsbygdsministern eller statssekreteraren i Landsbygdsdepartementet har vid 8 tillfällen genomfört motsvarande överläggningar med utskottet kring vissa fiskefrågor, reformeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken, det s.k. kvalitetspaketet och skog.

Den politiska ledningen i Landsbygdsdepartementet och Miljödepartementet har i utskottet vid tio respektive fyra tillfällen lämnat information inför jordbruks-, fiske- och miljöråd samt om såväl det belgiska som det ungerska ordförandeskapet. Därutöver har miljöministern särskilt informerat om slutförhandlingarna inför FN:s klimatmöte, COP 16, i Cancún.  Landsbygdsministern informerade även inför det extra jordbruksrådet med anledning av EHEC-smittan i Tyskland.

För att möjliggöra en ökad delaktighet från utskottets sida i arbetet med reformeringen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik liksom i arbetet med reformeringen av den gemensamma fiskeripolitiken har samtliga partier varit representerade i två särskilda kontaktgrupper. Grupperna inledde sitt arbete i maj 2010. Sammantaget har kontaktgrupperna sammanträtt två gånger under riksmötet 2010/11.

 

Subsidiaritetsprövning

Enligt artikel 5.3 i EU-fördraget ska de nationella parlamenten bevaka att subsidiaritetsprincipen följs. Detta ska ske i enlighet med ett av de rättsligt bindande protokoll som hör till Lissabonfördraget, protokoll om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Enligt protokollets artikel 4 ska kommissionen, Europaparlamentet och rådet översända sina utkast till lagstiftningsakter till de nationella parlamenten.

Subsidiaritetsprövningen innebär att man fastställer på vilken nivå, unionsnivå eller nationell nivå, som den föreslagna åtgärden ska ske. Prövningen avser inte att fastställa om åtgärden ska företas eller inte.

Kommissionen har översänt 21 ärenden till riksdagen som har blivit föremål för subsidiaritetsprövning av miljö- och jordbruksutskottet enligt följande:

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel, KOM(2010) 490 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr   /… om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden, KOM(2010) 498 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om identifikationsmärkning av livsmedelspartier, KOM(2010) 506 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), KOM(2010) 537 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 73/2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, KOM(2010) 539 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk, KOM(597) slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/25/EG vad gäller bestämmelser om traktorer som släpps ut på marknaden enligt flexibilitetssystemet, KOM(2010) 607 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter (kodifiering), KOM(2010) 635 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue, KOM(2010) 666 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller avtalsförbindelser i sektorn för mjölk och mjölkprodukter, KOM(2010) 728 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter, KOM(2010) 733 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad gäller handelsnormer, KOM(2010) 738 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr …/… om ändring av rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 165/94 och 78/2008, KOM(2010) 745 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter, KOM(2010) 759 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 485/2008 om medlemsstaternas granskning av de transaktioner som utgör en del av systemet för finansiering genom Europeiska garantifonden för jordbruket, KOM(2010) 761 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken, KOM(2010) 764 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/… om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna, KOM(2010) 767 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 378/2007 när det gäller reglerna för frivillig modulering av direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken, KOM(2010) 772 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG vad gäller tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer, KOM(2011) 1 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om export och import av farliga kemikalier (omarbetning), KOM(2011) 245 slutlig

-  Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål, KOM(2011) 353 slutlig.

I två av prövningarna har utskottet beslutat att föreslå att riksdagen ska avlämna motiverade yttranden (jfr utlåtande 7 och 22). I övriga fall ansåg utskottet att det inte förelåg något problem i förhållande till subsidiaritetsprincipen.

Utfrågningar, seminarier m.m.

Under riksmötet genomförde utskottet den 8 mars i samarbete med civilutskottet och trafikutskottet ett seminarium om Hållbara städer. Vid seminariet diskuterades rapporten ”Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden” (2010/11:RFR3). Den 19 maj höll utskottet en sluten utfrågning om genmodifierade organismer, GMO. Vidare fick utskottet den 30 november 2010 information från Jordbruksverket om pågående djurskyddsarbete, pälsdjur och amatörsorter för köksväxter, den 3 mars 2011 från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) om dvärgbandmask, den 28 april 2011 från Riksrevisionen med anledning av rapporten om klimatinsatser utomlands och den 3 maj 2011 från Bert Bolincentret för klimatforskning om dess verksamhet och forskning.

Ett antal intresseorganisationer m.fl. har uppvaktat utskottet och lämnat synpunkter och information i aktuella frågor. Dessa var Ekologiska Lantbrukarna, Naturskyddsföreningen, Branschens växtskyddsgrupp, Svenskt Vatten, Aktionsgruppen Små Avlopp, Biodlarnas Riksförbund, Svensk Kärnbränslehantering AB, Världsnaturfonden, Eldrimner och Skogsindustrierna.

Resor och studiebesök

Inrikes

Den 26 januari 2011 besökte utskottet Riksrevisionen i Stockholm för ett informationsmöte. Livsmedelsverket hade den 2 februari 2011 ordnat ett studiebesök på plats i Uppsala för ledamöter och tjänstemän från utskottet. Utskottet besökte Hölö i Södertälje kommun den 10 maj 2011 för att diskutera hur vattendirektivet genomförs där. Livsmedelsföretagen ordnade ett informationsmöte hos Svensk Dagligvaruhandel den 11 maj 2011.

Utrikes

Vice ordförande Bengt-Anders Johansson (M) deltog i IPU:s möte i Cancún, Mexico, den 6 december.

Utskottets ordförande Matilda Ernkrans (S) och vice ordförande Bengt-Anders Johansson (M) deltog i FN:s klimatmöte i Cancún, Mexico, den 6–12 december 2010. De båda ingick i regeringens delegation.

En delegation bestående av åtta ledamöter och två tjänstemän genomförde den 23–25 januari 2011 en studieresa till Bryssel för att diskutera reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken och reformen av den gemensamma fiskeripolitiken. Under resan besöktes kommissionen, Europaparlamentet och Sveriges representation.

Under det ungerska ordförandeskapet hölls i Budapest den 31 mars–1 april en ordförandekonferens om den gemensamma jordbrukspolitiken. Utskottets vice ordförande och en tjänsteman deltog.

I Bryssel hölls den 19 april en konferens om hur klimat- och energipaketet ska genomföras samt en debatt om de internationella förhandlingarna om klimatförändringar och stegen inför COP 17 i Sydafrika. Fyra ledamöter från utskottet deltog.

Den 15–20 april 2011 deltog en ledamot i IPU:s 124 församling i Panama City.

Två ledamöter från utskottet deltog i FAO:s konferens i Rom den 26 juni–2 juli 2011.

Den 12 juli 2011 hölls en konferens om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik i Bryssel. Fyra ledamöter från utskottet deltog.

Uppföljning och utvärdering m.m.

I utskottens beredning av ärenden ingår enligt riksdagsordningen uppgiften att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut (4 kap. 18 § RO). Utskottens skyldighet att följa upp och utvärdera riksdagsbeslut inom sina ämnesområden har ytterligare tydliggjorts genom att riksdagen under 2010 beslutade om att införa en bestämmelse om detta i regeringsformen (4 kap. 8 § RF). Riksdagen har vidare fattat beslut om riktlinjer som syftar till att fortsätta utveckla riksdagens arbete med uppföljning och utvärdering. Av dessa framgår att utskottens uppföljnings- och utvärderingsverksamhet omfattar dels fördjupade uppföljningar och utvärderingar, dels uppföljningar av den resultatinformation som regeringen lämnar i budgetpropositionen och i resultatskrivelser. Utskottets arbete i form av utfrågningar, seminarier och studiebesök m.m. är en del av utskottets löpande uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Inom miljö- och jordbruksutskottet svarar utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp för att genomföra uppföljningarna. I gruppen ingår företrädare för samliga partier. Under riksmötet 2010/11 har uppföljnings- och utvärderingsgruppen haft följande sammansättning:

 

Irene Oskarsson (KD), ordförande

Jan-Olof Larsson (S)

Christine Jönsson (M) t.o.m. 2011-01-10

Linda Arvidsson Wemmert (M) fr.o.m. 2011-02-19

Åsa Romson (MP)

Nina Lundström (FP)

Per Åsling (C)

Josef  Fransson(SD)

Jens Holm (V)

Under riksmötet 2010/11 har uppföljnings- och utvärderingsgruppen haft  åtta sammanträden.

Utskottet har fortsatt att följa upp och analysera regeringens resultatredovisning i budgetpropositionen för 2011 för de utgiftsområden som utskottet bereder, dvs. utgiftsområde 20 respektive 23. Uppföljningen av resultatredovisningen omfattar dels en övergripande granskning av redovisningen, dels en fördjupad analys av vissa frågor. En utgångspunkt för arbetet har varit att det ska vara möjligt att följa kopplingen mellan gjorda insatser, uppnådda resultat och regeringens anslagsförslag i enlighet med vad som anges i regeringsformen, riksdagsordningen och riksdagens riktlinjer.

Inom utgiftsområde 20 har den fördjupade uppföljningen inriktats på klimat- och havsmiljöfrågor. Inom utgiftsområde 23 omfattade uppföljningen frågor som rör jordbruk, fiske och livsmedel.

Den 17 juni 2009 beslutade utskottet att genomföra ett uppföljningsprojekt kring ekologiskt jordbruk. Uppföljningen omfattar frågor som bl.a. rör vilka insatser som görs för att målen för den ekologiska jordbruksproduktionen ska uppnås samt vilka problem och möjligheter som finns för en fortsatt utveckling, för både produktion och offentlig konsumtion. Uppföljningen slutfördes under hösten 2010. Resultatet presenterades i rapporten Uppföljning av ekologisk produktion och offentlig konsumtion (2010/11:RFR1). Utskottet behandlade uppföljningen i budgetbetänkandet för utgiftsområde 23 (bet. 2010/11:MJU2) och riksdagen beslutade i december 2010 att godkänna vad utskott anfört i frågan.

Miljö- och jordbruksutskottet har också genomfört en uppföljning av statens satsning på hållbara städer. I uppföljningen behandlas hur arbetet har organiserats och lagts upp, vilka insatser som görs av den av regeringen inrättade Delegationen för hållbara städer samt vilka andra insatser som görs för hållbar stadsutveckling. I november 2010 presenterades resultatet i en rapport, Uppföljning av statens satsning på hållbara städer (2010/11:RFR2). Utskottet behandlade underlaget i budgetbetänkandet för utgiftsområde 20 (bet. 2010/11:MJU1) och riksdagen beslutade i december 2010 att godkänna vad utskottet anfört i frågan. Resultatet av uppföljningen presenterades för de ansvariga myndigheterna av uppföljningsgruppens ordförande vid ett seminarium på Naturvårdsverket den 9 mars 2011.

Inom ramen för utskottets uppföljningsverksamhet har uppföljningsgruppen sammanträffat med bl.a. statssekreterare Magnus Kindbom.

Miljö- och jordbruksutskottet beslutade den 3 februari 2011 att genomföra en uppföljning av statens insatser för biologisk mångfald i rinnande vatten. Uppföljningen har inriktats på att studera ansvarsfördelningen mellan olika aktörer när det gäller biologisk mångfald i rinnande vatten i samband med vattenkraft, dammar och regleringsmagasin. Utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp har inom ramen för uppföljningen genomfört en studieresa i Jämtland den 26 maj 2011. Gruppen besökte bl.a. olika vattenkraftverk och sammanträffade med företrädare för berörda myndigheter, företag och organisationer. Resultatet av uppföljningen kommer att redovisas och presenteras vid en offentlig utfrågning under hösten 2011.

Vidare beslutade miljö- och jordbruksutskottet vid sitt sammanträde den 3 februari 2011 att följa upp regeringens resultatredovisningar för utgiftsområdena 20 och 23. Dessa uppföljningar kommer att genomföras under hösten 2011.

 

Gemensam uppföljningsgrupp med miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet beslutade vid sina respektive sammanträden den 10 februari 2010 att inleda en uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet som är av gemensamt intresse för utskotten. Mot denna bakgrund har utskotten tillsatt en särskild grupp med uppgift att genomföra projektet. Från miljö- och jordbruksutskottet ingår Åsa Coen-raads (M), Nina Lundström (FP), Irene Oskarsson (KD), ordförande, och Kew Nordqvist (MP). Gruppen har haft två sammanträden under riksmötet 2010/11. Uppföljningen av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet beräknas vara klar under hösten 2012.

 

 Forsknings- och framtidsfrågor

Miljö- och jordbruksutskottet har tillsammans med civilutskottet och trafikutskottet givit riksdagens utredningstjänst i uppdrag att genomföra en forskningsöversikt och framtidsanalys under 2010 som rör hållbara städer. Syftet är att sammanställa befintlig kunskap och att ta fram scenarier och goda exempel för hur hållbara och ”klimatsmarta” städer kan se ut. Lars Hjälmered (M), Tina Ehn (MP) och Jens Holm (V) har representerat utskottet i styrgruppen för projektet. Projektet har haft ett sammanträde under riksmötet 2010/11. Resultatet har publicerats i en rapport, Hållbara städer – med fokus på transporter, boende och grönområden (2010/11:RFR3). Underlaget presenterades vid ett offentligt seminarium den 8 mars 2011.  

Utländska besök

Utskottet har under riksmötet tagit emot ett antal utländska delegationer. Den 21 oktober 2010 tog vice ordföranden och tre ledamöter emot en delegation från Nya Zeeland, bestående av Alistar Polson, Special Agricultural Trade Envoy, ambassadör Barbara Bridge samt medföljande tjänsteman.

Kanadas talman Peter Milliken besökte Sverige i mars. Den 17 mars träffade representanter för utskottet talmannen med delegation för en diskussion kring klimat- och miljöfrågor.

Kommissionär Connie Hedegaard besökte riksdagen den 29 mars för att diskutera klimatpolitik med 18 ledamöter från utskottet.

Den 12 april besökte en delegation från Saudiarabiens parlament riksdagen. Vid besöket deltog 4 ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2011

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.