Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2012/13

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör även utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2012/13 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Mats Odell (KD), ordförande t.o.m. 2012-10-03 fr.o.m. 2013-01-02

Jonas Eriksson (MP), t.o.m. 2012-10-07 fr.o.m. 2012-11-03, vice ordförande t.o.m. 2012-10-07 fr.o.m. 2012-11-03

Jessica Polfjärd (M), ordförande fr.o.m. 2012-10-04 t.o.m. 2013-01-01

Lise Nordin (MP), fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2012-11-02, vice ordförande fr.o.m. 2012-10-08 t.o.m. 2012-11-02

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

Helena Lindahl (C)

Karin Åström (S)

Jonas Jacobsson Gjörtler (M), t.o.m. 2013-04-18

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), fr.o.m. 2013-04-19

Lars Isovaara (SD), t.o.m. 2012-12-03

Anna Hagwall (SD), fr.o.m. 2013-03-13

Kent Persson (V)

Suppleanter

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Johansson (M)

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Adnan Dibrani (S)

Anna Steele (FP), fr.o.m. 2012-10-01

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C)

Lise Nordin (MP), t.o.m. 2012-10-07 fr.o.m. 2012-11-03

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD), fr.o.m. 2013-01-24

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD), fr.o.m 2013-02-22

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Rebwar Hassan (MP), fr.o.m. 2012-11-29 t.o.m. 2013-05-17

Daniel Bäckström (C), fr.o.m. 2013-04-24 t.o.m. 2013-05-31

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Johan Fransson, kanslichef

Anna Karin Andersson, föredragande

Roger Berggren, föredragande

Anna Liljenberg Gullesjö, föredragande

Annli Halabi, föredragande fr.o.m 2012-09-17 t.o.m. 2012-12-31

Christina Ribbhagen, föredragande fr.o.m. 2013-01-07

Lars Söderlind, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Inledning

Utskottet behandlade 10 propositioner och tre skrivelser från regeringen samt motioner som väckts med anledning av dessa. Vidare resulterade fyra meddelanden från Europeiska kommissionen i utlåtanden från utskottets sida, varav ett avsåg s.k. subsidiaritetsprövning (se närmare om innebörden av subsidiaritetsprövning i avsnittet EU-frågor). Härutöver behandlades ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden.

Sammanlagt avlämnade utskottet 20 betänkanden och fyra utlåtanden. I det följande redovisas kortfattat de behandlade frågorna och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden och utlåtanden.

Bet. 2012/13:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 24 (prop. 2012/13:1), totalt ca 5,2 miljarder kronor. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företaget Vectura Consulting AB i enlighet med vad regeringen hade föreslagit. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att helt eller delvis avyttra statens aktier i företagen Aktiebolaget Bostadsgaranti och Lernia AB i enlighet med regeringens förslag. I betänkandet behandlades även motioner som rör näringspolitikens inriktning, varvid samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Utskottet redogjorde för sin syn på näringspolitikens inriktning och erinrade om det mål för näringspolitiken som riksdagen tidigare har beslutat om. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. I betänkandet lämnades sex reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 53 minuter.

Bet. 2012/13:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utskottet tillstyrkte de anslag som regeringen föreslagit (prop. 2012/13:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2013, totalt ca 3,4 miljarder kronor. I betänkandet behandlades också motioner som rör den regionala tillväxtpolitikens inriktning. Utskottet uttalade sitt stöd för det övergripande målet för den regionala tillväxtpolitikens inriktning och avstyrkte motionsyrkandena. Vidare behandlade utskottet motionsyrkanden om EU:s strukturfonder, organisering och lokalisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden, återföring av medel från vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser och fördelning av regionala medel. Samtliga förslag inom nyssnämnda områden avstyrktes av utskottet. Ett enhälligt utskott avstyrkte även motionsyrkanden som rör utvecklingen i vissa geografiska områden med hänvisning till att åtgärder som begärdes för olika delar av landet i första hand ska prövas av de regionala organen och berörda myndigheter. Tolv reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 2 minuter.

Bet. 2012/13:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2012/13:1) till anslag om totalt ca 2,8 miljarder kronor för budgetåret 2013 inom utgiftsområde 21 Energi. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och om disposition av vissa avgifter inom naturgasområdet samt det regeringen i övrigt hade föreslagit om de olika anslagen. I betänkandet behandlades också motioner som rör mål och riktlinjer för energipolitiken, kärnkraft och ett uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi. Samtliga motionsyrkanden inom dessa områden avstyrktes av utskottet. I detta sammanhang redogjorde utskottet för sin syn på energipolitikens inriktning och erinrade om de mål för energipolitiken som riksdagen tidigare har beslutat om. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet enhälligt regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2013–2015, dels till finansiella befogenheter för 2013. Utskottet avstyrkte två motioner om teknikval och planering i samband med stamnätsutbyggnad. I betänkandet lämnades åtta reservationer. Debatt i kammaren: 3 timmar och 36 minuter.


Bet. 2012/13:NU4 Program för energieffektivisering och vissa andra frågor

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2012/13:9) om att lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering skulle upphöra att gälla vid utgången av 2012. Utskottet uttalade att EU:s nya riktlinjer för statligt stöd till miljöskydd innebär att det saknas möjlighet att inleda nya programperioder efter denna tidpunkt. Den upphävda lagen föreslogs fortfarande gälla för företag som före utgången av 2012 hade godkänts som deltagare i ett program för energieffektivisering. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag till en redaktionell ändring i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2013. Två reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 16 minuter.

Utl. 2012/13:NU5 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (KOM(2012) 372). Enligt utskottet var delar av förslaget inte förenligt med subsidiaritetsprincipen. Utskottet föreslog därför att riksdagen skulle lämna ett motiverat yttrande till Europaparlamentets, rådets och kommissionens ordförande i enlighet med 10 kap. 6 § riksdagsordningen. Utskottets invändning gällde de delar av kommissionens förslag som rörde insyn och styrning i fråga om upphovsrättsorganisationernas kollektiva förvaltning, vilka utskottet ansåg var alltför detaljerade för att vara lämpliga att genomföras på EU-nivå. Ingen debatt i kammaren.

Bet. 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem

Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (prop. 2012/13:21) om övergripande mål för forskning och innovation på energiområdet och om konkretisering av detta mål. Forskningsinsatserna på energiområdet ska enligt förslaget inriktas så att de kan bidra till att de uppställda energi- och klimatmålen, de energirelaterade miljöpolitiska målen samt syftet med den långsiktiga energi- och klimatpolitiken uppnås. Utskottet uttalade att det är angeläget att energiforskningens mål knyts an till de mål för klimat- och energipolitiken som riksdagen tidigare beslutat ska uppnås till 2020 samt regeringens långsiktiga prioriteringar och visioner för 2030 och 2050. Vidare avstyrkte utskottet motionsyrkanden om energiforskningens inriktning och kommersialisering av innovationer. I betänkandet lämnades fem reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme.

Bet. 2012/13:NU7 Statliga företag

I betänkandet behandlades 2012 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2011/12:140) och ett tjugotal motionsyrkanden. Motionsyrkandena gällde bl.a. försäljning av statliga företag, förvaltning, mål för bolagen, jämställdhet och bolagen Vattenfall AB och Sveaskog AB. Samtliga yrkanden avstyrktes. I betänkandet lämnades tio reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 56 minuter.

Bet. 2012/13:NU8 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag

Betänkandet behandlade regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag (skr. 2012/13:5) och ett trettiotal motionsyrkanden. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen hade gjort i rapporten Regelförenkling för företag – regeringen är fortfarande långt från målet (RiR 2012:6). Motionsyrkandena behandlade frågor om samordnat uppgiftslämnande till myndigheter, regelförenkling för vissa näringar och övergripande frågor om regelförenklingsarbetet. Samtliga yrkanden avstyrktes av utskottet. I sitt ställningstagande framhöll utskottet bl.a. att goda villkor för företagande är av avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt samt att förenklade regelverk och minskad tidsåtgång för administration inom företagen är en viktig del i ett gott företagsklimat. I betänkandet lämnades tre reservationer. Debatt i kammaren: 57 minuter.

Bet. 2012/13:NU9 Certifiering av vissa installatörer

I propositionen om certifiering av vissa installatörer (prop. 2012/13:32) föreslogs ett system för frivillig certifiering av installatörer av vissa värmesystem. Syftet var att genomföra vissa delar av EU:s s.k. förnybartdirektiv (2009/28/EG) i Sverige. Certifieringen skulle enligt förslaget endast få utföras av certifieringsorgan som är ackrediterade för uppgiften. Bestämmelserna om certifieringssystemet föreslogs i en särskild lag som trädde i kraft den 31 december 2012. Utskottet hade inget att invända mot den nya lagen och föreslog att riksdagen skulle bifalla propositionen. Ingen debatt i kammaren.

Bet. 2012/13:NU10 Låneram för SAS-koncernen

Utskottet behandlade propositionen Låneram för SAS AB (prop. 2012/13:46) samt två motioner. Regeringens förslag innebar att SAS AB skulle ges tillgång till en låneram i Riksgäldskontoret för 2012–2015, till marknadsmässiga villkor och till ett belopp om högst 749 miljoner kronor. Utskottet tillstyrkte förslaget med den ändringen att låneramen skulle gälla för SAS-koncernen, i stället för SAS AB. Motionerna avstyrktes. I betänkandet lämnades en reservation och två särskilda yttranden. Debatt i kammaren: 1 timme.

Bet. 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor

Utskottet behandlade ett sjuttiotal motionsyrkanden som rörde olika näringspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2012 och förordade att riksdagen skulle avslå samtliga yrkanden. Utskottet framhöll att goda villkor för företagande är avgörande för ekonomisk tillväxt och ökad välfärd i samhället samt att det ska vara enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. Utskottet uttryckte också sin positiva syn på socialt företagande. I avsnittet om särskilda näringsgrenar betonade utskottet att turistnäringen är en framtidsnäring med stora möjligheter att bidra till tillväxt i Sverige, både i storstadsregionerna och på landsbygden. Vidare framhölls att den svenska naturen och kulturarvet, i kombination med ett gynnsamt företagsklimat, ger goda förutsättningar för inte minst små och medelstora företag att etablera sig inom turistsektorn. I betänkandet lämnades elva reservationer. Debatt i kammaren: 3 timmar och 47 minuter.

Bet. 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession

I propositionen om prövning av nätkoncession (prop. 2012/13:70) föreslogs ändringar i ellagen (1997:857). Med en mindre ändring i övergångsbestämmelserna tillstyrkte utskottet förslaget. Ändringarna syftade till att förenkla prövningen i ärenden om tillstånd att bygga och använda starkströmsledningar (nätkoncession) och att göra prövningen mindre resurskrävande för såväl elnätsföretagen som de berörda myndigheterna. Utskottet behandlade och avstyrkte även ett antal motioner med elmarknadspolitisk anknytning. I betänkandet lämnades tretton reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 39 minuter.

Bet. 2012/13:NU13 Handelspolitiska frågor

Utskottet behandlade och avstyrkte 39 motionsyrkanden som gällde olika handelspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2012. I avsnittet om internationell handelspolitik betonade utskottet vikten av att värna principen om frihandel och framhöll att Sverige även fortsättningsvis ska vara en tydlig röst inom EU och internationella forum för en öppen och fri handel. Därtill framhöll utskottet vikten av att internationella principer och riktlinjer, såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, Global Compact, ILO:s rättighetskonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag ska genomsyra den svenska handelspolitiken och att handelsavtal bör bidra till att dessa genomförs och efterlevs. Beträffande handels- och investeringsfrämjande lyfte utskottet fram att grundläggande principer om demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, ansvarsfullt företagande och den av riksdagen beslutade politiken för global utveckling måste genomsyra de svenska exportorganens arbete. Vidare betonade utskottet de åtgärder som görs för att stärka företagen inom ramen för exportvisionen där målet är en fördubblad export. I betänkandet lämnades elva reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 20 minuter.

Bet. 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor

I betänkandet behandlade utskottet 29 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2012 om olika mineralpolitiska frågor. Samtliga yrkanden avstyrktes av utskottet. Förslag om vissa ändringar i minerallagen avstyrktes då utskottet inte ansåg att det var aktuellt med en förändring av den s.k. mineralersättningen och med hänvisning till att regeringen för närvarande bereder utredningsförslag om ändringar i minerallagen. Utskottet avstyrkte också yrkanden som gällde förbud mot utvinning av skiffergas och hänvisade bl.a. till att det redan råder strikta miljörestriktioner kring utvinning av gas i Sverige. Tio reservationer lämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 3 timmar och 6 minuter.

Bet. 2012/13:NU15 Konkurrenspolitiska frågor

Utskottet behandlade 9 motioner från den allmänna motionstiden hösten 2011 och hösten 2012 om olika konkurrenspolitiska frågor. Yrkandena avsåg omregleringar och avregleringar, metallskrothandel, bankomatmarknaden, konkurrens på lika villkor mellan den offentliga och den privata sektorn samt upphandlingsstatistik. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. En reservation lämnades i betänkandet. Ingen debatt i kammaren.

Bet. 2012/13:NU16 Naturgasfrågor

Utskottet behandlade propositionen Naturgasfrågor (prop. 2012/13:85) med förslag på ändringar i naturgaslagen (2005:403). Bland annat föreslogs en ny ordning för förhandsprövning i fråga om naturgasföretagens intäkter från överföring och lagring av naturgas samt från tillträde till en förgasningsanläggning. En intäktsram ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva den verksamhet som omfattas av intäktsramen och ger en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten. Vidare föreslogs det att regeringen ska kunna utse en myndighet eller en juridisk person som får ansvaret för att upprätthålla balansen mellan uttag och tillförsel av naturgas i det nationella naturgassystemet på kort sikt (systembalansansvar). Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juni 2013. I betänkandet lämnades en reservation. Ingen debatt i kammaren.

Bet. 2012/13:NU17 Energipolitiska frågor

Ett trettiotal motionsyrkanden om olika energipolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2012 behandlades i betänkandet. Yrkandena gällde biogas, vindkraft, solenergi, vågkraft, fastprissystem, energieffektivisering och vissa övriga energipolitiska frågor. Utskottet avstyrkte samtliga motioner i berörda delar. I betänkandet lämnades fjorton reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 3 minuter.

Bet. 2012/13:NU18 Ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2012/13:122 där regeringen föreslog en ny lag om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter. Den nya lagen avsåg att komplettera EU:s förordning om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (även kallad Remitförordningen). Utskottet behandlade även ett förslag till följdändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument och tillstyrkte samtliga förslag. Lagförslagen trädde i kraft den 29 juni 2013. Ingen debatt i kammaren.

Bet. 2012/13:NU19 Olagligt statsstöd

Utskottet behandlade propositionen Olagligt statsstöd (prop. 2012/13:84). I propositionen föreslog regeringen en ny lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler. I förslaget upplystes om och reglerades stödgivares och stödmottagares skyldigheter när s.k. olagligt statsstöd har lämnats. Med olagligt statsstöd avses när statligt stöd som omfattas av artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har lämnats utan att anmälningsskyldigheten till Europeiska kommissionen enligt artikel 108.3 i fördraget har iakttagits. I propositionen föreslog regeringen också att bestämmelserna om revisorsgranskning i lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. mildras. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Lagförslagen trädde i kraft den 1 juli 2013. Ingen debatt i kammaren.

Utl. 2012/13:NU20 Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder

Utskottet granskade kommissionens meddelande om att skapa en europeisk handlingsplan för handel och distribution (KOM(2013) 36) och kommissionens grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel (KOM(2013) 37). Syftet med meddelandet var att ta itu med de viktigaste hindren för utvecklingen av en inre marknad för handel och distribution. Grönboken avsåg att identifiera och samla in information om problemen med otillbörliga affärsmetoder och inleda ett samråd kring den bästa lösningen för att ta itu med problemen. Utskottet, som välkomnade att kommissionen tog ett helhetsgrepp när det gäller detaljhandeln, betonade vikten av att undanröja de kvarstående hindren för att genomföra en väl fungerande inre marknad, inom såväl detaljhandeln som andra områden. När det gällde grönboken förespråkade utskottet lösningar på nationell nivå eller på frivillig grund och underströk att eventuella framtida överväganden om en gemensam reglering på området måste vara väl underbyggda både vad gäller problembeskrivning och i behovsbedömningen av en gemensam lösning. I betänkandet lämnades tre reservationer. Debatt i kammaren: 16 minuter.

Bet. 2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

Utskottet behandlade propositionen Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt (prop. 2012/13:141) och ett tjugotal motioner om olika immaterialrättsliga frågor. Utskottet tillstyrkte propositionen, i vilken regeringen föreslog ändringar i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och i lagen (1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister. Ändringarna syftar bl.a. till att skapa större möjligheter för användare av upphovsrättsligt skyddade verk att med en organisation som företräder upphovsmän ingå avtal som ger rätt att använda även verk av upphovsmän som inte företräds av organisationen (avtalslicens). Utskottet såg positivt på de ändringar som föreslogs som bl.a. ökar biblioteks och arkivs möjligheter att digitalisera och tillgängliggöra de egna samlingarna och som ger radio- och tv-företag rätt att ingå avtal om tillgängliggörande på begäran när det gäller offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt offentliggjorda konstverk. Vidare välkomnade utskottet förslaget om att införa en ny generell avtalslicens som möjliggör heltäckande avtal även i andra fall än de som särskilt anges i lagen. Förslaget innebar också att ett EU-direktiv om förlängd skyddstid för musik genomförs. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 november 2013. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet lämnades två reservationer. Debatt i kammaren: 37 minuter.

Bet. 2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2012/13:142 om Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt samt en motion som väckts med anledning av skrivelsen. I skrivelsen redovisade regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i granskningsrapporten Mer att förenkla! Administration i strukturfondsprojekten (RiR 2012:22). Vidare redovisades regeringens åtgärder med anledning av dessa iakttagelser. Syftet med Riksrevisionens granskning var att undersöka om regeringen och de förvaltande myndigheterna, dvs. Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket, hade skapat förutsättningar för en mer effektiv användning av strukturfondsmedlen genom att förenkla den administration som berör kontroll och uppföljning. I sitt ställningstagande betonade utskottet betydelsen av EU:s strukturfondsprogram och de insatser som därigenom gjorts för regional tillväxt i Sverige samt vikten av att strukturfondsmedel används på ett så effektivt sätt som möjligt. Utskottet konstaterade att de åtgärder som nämndes i skrivelsen och det pågående arbetet inför kommande programperiod syftar till att förenkla för projekten och att arbetet sker i dialog med berörda myndigheter. Utskottet stödde arbetet och inriktningen, vilket enligt utskottets uppfattning låg i linje med Riksrevisionens rekommendationer samt avstyrkte motionen. I betänkandet lämnades en reservation. Debatt i kammaren: 44 minuter.

Utl. 2012/13:NU23 Granskning av meddelande om smart lagstiftning

Utskottet granskade i utlåtandet kommissionens meddelande Smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (KOM(2013) 122). I meddelandet redogjorde kommissionen för hur arbetet med att förenkla för små och medelstora företag fortgått sedan 2011. Utskottet välkomnade meddelandet och ansåg att det är viktigt att EU prioriterar regelförenklingsarbetet och verkar för att minska de administrativa bördorna och förenkla för företagen. Dock framhöll utskottet att det är problematiskt att tala om undantagsregler som ska gälla för mikroföretag och små och medelstora företag när dessa företag utgör 99,8 procent av alla företag inom både Sverige och EU. Vidare ansåg utskottet att det inte är önskvärt med generella undantag från lagstiftning för vissa företag. I stället bör en så likvärdig lagstiftning som möjligt eftersträvas för alla företag, oavsett deras storlek och omsättning. Ingen debatt i kammaren.

Utl. 2012/13:NU24 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030

I utlåtande behandlade utskottet Europeiska kommissionens grönbok om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (KOM(2013) 169). Publiceringen av grönboken innebar starten för en offentlig konsultation i kommissionens regi som pågick fram till den 2 juli 2013. I sitt ställningstagande ställde sig utskottet bakom regeringens uppfattning att ett klimat- och energiramverk för 2030 behöver utarbetas och beslutas så snart som möjligt för att ge europeiskt näringsliv och andra aktörer i samhället vägledning om den klimat- och energipolitik som ska råda i EU bortom 2020. Vidare ansåg utskottet bl.a. att EU borde besluta om ett ambitiöst bindande mål för hur mycket EU:s utsläpp av växthusgaser bör minska till 2030. Beträffande mål för förnybar energi och energieffektivisering uttalade utskottet uppfattningen att kommissionen borde utreda för- och nackdelar med olika energipolitiska mål innan principiell ställning tas för eller emot eventuella förslag om bindande mål på dessa områden. Två motivreservationer har fogats till utlåtandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 50 minuter.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade fem yttranden till andra utskott. Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv till finansutskottet (2012/13:NU1y), Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen till konstitutionsutskottet (2012/13:NU2y), Forskning och innovation till utbildningsutskottet (2012/13:NU3y), Vissa frågor om SJ AB och Green Cargo AB till trafikutskottet (2012/13:NU4y) och Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen till konstitutionsutskottet (2012/13:NU5y).

EU-frågor

Under riksmötet ägde fyra överläggningar med regeringen rum i utskottet. Överläggningarna avsåg kommissionens förslag till sammanhållningspolitiken för programperioden 2014–2020 (KOM(2011) 610, KOM(2011) 611, KOM(2011) 612, KOM(2011) 614 och KOM(2011) 615), inremarknadsakten II (KOM(2012) 573), industripolitiken (KOM(2012) 582) och den inre marknaden för energi (KOM(2012) 663).

De nationella parlamenten ska, enligt Lissabonfördraget, bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskapen på området i fråga. Näringsutskottet gjorde 9 subsidiaritetsprövningar under riksmötet. Dessa avsåg förslag till följande: direktiv om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden (KOM(2012) 372), förordning om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (KOM(2013) 106), förordning om anmälan till kommissionen av projekt för investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska unionen (KOM(2013) 153), förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (KOM(2013) 161), direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (KOM(2013) 162), ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (KOM(2013) 246), ändring av förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater (KOM(2013) 301), Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell lagstiftning för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser (KOM(2013) 404) och Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av tryckbärande anordningar (KOM(2013) 471). En av subsidiaritetsprövningarna resulterade i ett utlåtande från utskottet (utl. 2012/13:NU5).

Utskottet behandlade även fyra meddelanden från kommissionen, varav två var grönböcker. Det gäller meddelanden om en europeisk handlingsplan för handel och distribution (KOM(2013) 36), grönbok om otillbörliga affärsmetoder i B2B-leveranskedjan för livsmedel och icke-livsmedel (KOM(2013) 37), smart lagstiftning – tillgodose de små och medelstora företagens behov (KOM(2013) 122) och grönbok om en ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (KOM(2013) 169).

Offentliga och interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

Under riksmötet genomförde utskottet en offentlig utfrågning. Den 25 april 2013 hölls en utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av nationell samordnare för klimatfrågor Håkan Johansson, Trafikverket, handläggare Alice Kempe, Energimyndigheten, professor Tomas B. Johansson, regeringens utredare, projektkoordinator Maria Grahn, Chalmers, vd Björn Gillberg, Värmlandsmetanol, manager för hållbara transporter Urban Wästljung, Scania, ansvarig för teknisk FoU-program för elektrifiering av fordon Johan Tollin, Vattenfall, handläggare Camilla Hållén, Energimyndigheten, professor Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola, generalsekreterare Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, vice vd Jessica Alenius, Bil Sweden och it- och energiminister Anna-Karin Hatt. Utfrågningen redovisas i rapporten Offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta (2012/13:RFR17).

Den 23 januari 2013 hölls ett seminarium om EU:s inre marknad. Vid seminariet lämnades information och synpunkter av forskare och stf. direktör Jörgen Hettne, Sieps, generaldirektör Lena Johansson, Kommerskollegium, Manager EU affairs Martin Weiderstrand, Ikea, Policy Strategy Counsel Hanne Melin, EBay, tf. chefsekonom Gösta Karlsson, Unionen, ansvarig för EU-samordning Annika Bröms, Svenskt Näringsliv och statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet. Seminariet redovisas i en bilaga till bet. 2012/13:NU13.

Den 24 januari 2013 hölls ett seminarium om statlig styrning gemensamt med finansutskottet, konstitutionsutskottet, miljö- och jordbruksutskottet och kulturutskottet. Seminariet redovisas i rapporten Öppet seminarium om riksdagens mål- och resultatstyrning: vilka mål, vilka resultat? (2012/13:RFR7).

Den 31 januari 2013 hölls ett seminarium om landsbygdsprogrammet gemensamt med miljö- och jordbruksutskottet.

Utskottet höll ett internt kunskapsseminarium om EU:s framtida sammanhållningspolitik den 8 november 2012.

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Teknikföretagen, SAS AB och Swedavia AB. Vidare har utskottet deltagit i ett möte med en utskottsdelegation från Nya Zeeland.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid ett interparlamentariskt utskottsmöte om den framtida sammanhållningspolitiken i Bryssel, interparlamentariska unionens årliga vårförsamling i Quito, Ecuador, OECD:s parlamentarikerdagar i Paris, interparlamentarisk ordförandekonferens i Dublin och Eurekas 18:e interparlamentariska konferens i Bryssel.

I maj 2013 gjorde utskottet en studieresa till Västra Götaland. Vid resan studerades industrins förutsättningar i regionen och omställningsarbetet i regionen kring Trollhättan.

Uppföljning och utvärdering

Tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet har utskottet följt upp vissa frågor inom landsbygdsprogrammet. Uppföljningen har särskilt riktats in på resultaten av stöd till mikroföretag, grundläggande tjänster som dagligvaruhandel och bredbandsutbyggnad samt stöd till biogasproduktion. Syftet med uppföljningen har varit att ge de båda utskotten ett fördjupat kunskapsunderlag. Arbetet redovisas i rapporten Uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet (2012/13:RFR4).

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 34 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 43 timmar.


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

20 september 2012

Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant, sakkunnige Johan Axhamn och ämnesråd Annika Malm, Justitiedepartementet, för information om kollektiv rättighetsförvaltning.

27 september 2012

Handelsminister Ewa Björling, kansliråd Maria Ramstedt och ämnesråd Helena Johansson, Utrikesdepartementet, för information om aktuella frågor inför konkurrenskraftsrådet den 11 oktober och vissa andra aktuella EU-frågor (tjänstedirektivet, direktiv 98/34 och dess omarbetning och rapportering om förordningen om ömsesidigt erkännande på varuområdet).

4 oktober 2012

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (GAC) den 16 oktober.

Statssekreterare Håkan Ekengren, kansliråd Johan Stålhammar, ämnesråd Johnny Kjellström samt departementssekreterarna Christian Berger och Marie Ivarsson, för information dels inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 oktober, dels om kommissionens meddelande om modernisering av det statliga stödet i EU (KOM(2012) 209).

Statssekreterare Magnus Graner och rättssakkunnig Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, för information om ett förslag till bemyndigande för kommissionen att förhandla inom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) om ett intellektuellt avtal om förbättrad tillgång till böcker för personer med läsnedsättning.

Koncernchef Lars Nyberg och kommunikationsdirektör Cecilia Edström, Telia Sonera AB, för information om Telia Sonera AB:s verksamhet.

Finansmarknadsminister Peter Norman lämnade kommentarer angående Telia Sonera AB utifrån ett ägarperspektiv.

16 oktober 2012

Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet, för information om EU-patent.

23 oktober 2012

Riksrevisor Claes Norgren och projektledare Anna Hansson, för information om Rikrevisionens granskning av regelförenklingsarbetet.

6 november 2012

Ordförande Stig von Bahr och kanslichef Christina Fors för information om Regelrådets verksamhet.

15 november 2012

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, för information om sammanhållningspolitiken inför allmänna rådet (GAC) den 20 november.

20 november 2012

Näringsminister Annie Lööf, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt till strukturfondsförordningarna för perioden 2012–2020 (KOM(2011) 610–612, 614 och 615) och för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag om en starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning (KOM(2012) 582).

Generaldirektör Dan Hjalmarsson, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), för information om dels verksamheten vid myndigheten, dels det aktuella konjunkturläget.

22 november 2012

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, för överläggning med utskottet om Inremarknadsakten II (KOM(2012) 573) och för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 29 november 2012.

29 november 2012

Statssekreterare Hannes Carl Borg, ämnessakkunnige Fredrik Nordlund och departementssekreterare Anna-Karin Cederblad, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 3 december 2012.

4 december 2012

Statssekreterare Magnus Graner och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 december 2012.

6 december 2012

Statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråden Christian Berger, Håkan Hillefors och Marie Ivarsson, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 december 2012.

Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 10 och 11 december 2012.

22 januari 2013

Verkställande direktör Per-Olof Wedin, finansdirektör Per Matses och skogs- och miljöchef Herman Sundqvist, Sveaskog, för information om Sveaskogs verksamhet.

12 februari 2013

Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om en välfungerande inre marknad för energi (KOM(2012) 663) och för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 22 februari 2013.

Departementsråd Amina Lundqvist, rättssakkunnige Claes Almberg och sakkunnige Johan Axhamn, Justitiedepartementet, för information om dels undertecknande av avtal om en enhetlig patentdomstol, dels förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning och gränsöverskridande licensiering av musik.

14 februari 2013

Statssekreterare Håkan Ekengren och kansliråd Håkan Hillefors, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18 och 19 februari 2013.

Handelsminister Ewa Björling och kansliråd Mattias Frumerie, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 18 och 19 februari 2013.

21 februari 2013

Kansliråd Camilla Lehorst, Regeringskansliets projektledare för arbetet med partnerskapsöverenskommelsen, för information om arbetet.

Finansmarknadsminister Peter Norman och statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, för information om dels Telia Sonera AB, dels regeringens syn på ägarstyrning.

5 mars 2013

Riksrevisor Gudrun Antemar, projektledare Sara Berglund och revisor Alicia Selmanovic, för information om granskningsrapporten Mer att förenkla (RiR 2012:22).

Riksrevisor Gudrun Antemar, projektledare Charlotta von Porat och revisor Erik Trollius, för information om granskningsrapporten Etablering genom företagande (RiR 2012:26) såvitt gäller Almis låneverksamhet.

26 mars 2013

Generaldirektör Karin Apelman och biträdande avdelningschef Karl-Oskar Olming, Exportkreditnämnden, för information om Exportkreditnämndens verksamhet.

Projektledare Jonnie Nordensky, Tillväxtverket, för information om Entreprenörskapsbarometern 2012.

11 april 2013

Generaldirektör Erik Brandsma, Energimyndigheten, för information om verksamheten.

23 april 2013

Generaldirektör Charlotte Brogren och kommunikationsdirektör Maria Dahl Torgerson, Vinnova, för information om verksamheten.

Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, för information om olika handelspolitiska frågor.

14 maj 2013

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, för information om förhandlingarna om den framtida sammanhållningspolitiken.

21 maj 2013

Statssekreterare Magnus Graner, Justitiedepartementet, för information dels om EU-förhandlingarna om insamlingsorganisationer och gränsöverskridande licensiering (CRM), dels om EU-förhandlingarna om en översyn av EU:s varumärkessystem, dels om det enhetliga patentskyddet och den enhetliga patentdomstolen, dels om modernisering av upphovsrättslagstiftningen.

23 maj 2013

Statssekreterare Håkan Ekengren och departementssekreterare Sofia Hercules, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 och 30 maj 2013.

Handelsminister Ewa Björling och departementssekreterare Anna Strandbacke, Utrikesdepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 och 30 maj 2013, dels om översyn av industrivaruregelverket i EU, dels om tjänsteområdet.

30 maj 2013

Generalsekreterare Svante Axelsson Naturskyddsföreningen, Senior Adviser Climate Innovation Stefan Henningsson, Världsnaturfonden, chef Annika Jacobson, Greenpeace Sverige, ansvarig energi- och klimat Maria Sunér Fleming, Svenskt näringsliv, ordförande Tomas Kåberger, Förnybarhetsrådet och verkställande direktör Kjell Jansson, Svensk energi, för synpunkter på kommissionens grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 169).

Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 7 juni 2013.

4 juni 2013

It- och energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet, och kansliråd David Mjureke, Miljödepartementet, för information om grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030 (KOM(2013) 169).

Handelsminister Ewa Björling, kansliråden Hilda Sandberg och Magnus Stuxberg samt ämnesråd Paula Wennerblom, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 18 juni 2013.

Styrelseordförande Marie Ehrling, Telia Sonera AB, för information om verksamheten.

11 juni 2013

Talespersonerna Karl-Johan Axelsson, Christer Hansson och Helge Torstensson, Nätverket Nej till 400-kV-ledningen St. Basthult – Lämmedal, för synpunkter rörande elnätets utbyggnad.

Elanders, Stockholm 2013

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.