Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

utskottsdokument 2013/14:verk

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2013/14

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör även utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2013/14 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Mats Odell (KD), ordförande

Jonas Eriksson (MP), vice ordförande

Jessica Polfjärd, (M) t.o.m. 2013-09-25

Lars Hjälmered (M) fr.o.m. 2013-09-26

Jennie Nilsson (S)

Hans Rothenberg (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

Helena Lindahl (C)

Ingemar Nilsson (S)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Hagwall (SD)

Kent Persson (V)

Suppleanter

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Johansson (M)

Berit Högman (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sven-Erik Bucht (S)

Anna Steele (FP)

Mattias Jonsson (S)

Erik A Eriksson (C), ledig fr.o.m. 2014-04-01 t.o.m. 2014-06-18

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Esabelle Dingizian (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Ekeroth (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Lars Tysklind (FP)

Karin Nilsson (C)

Lena Asplund (M)

Sten Bergheden (M)

Josef Fransson (SD)

Johnny Skalin (SD)

Penilla Gunther (KD)

Andreas Carlson (KD)

Anders Ahlgren (C)

Daniel Bäckström (C) fr.o.m. 2014-04-09 t.o.m. 2014-06-18

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Johan Fransson, kanslichef

Roger Berggren, föredragande

Anna Liljenberg Gullesjö, föredragande t.o.m. 2013-09-30

Anna Karin Andersson, föredragande t.o.m. 2014-01-19

Christina Ribbhagen, föredragande

Cecilia Sørensen, fr.o.m. 2013-10-01 t.o.m. 2013-12-31

Fredrik Jonsson, föredragande fr.o.m. 2014-01-01

Lars Söderlind, utskottshandläggare t.o.m. 2013-12-31, föredragande fr.o.m. 2014-01-01

Jakob Sjövall, utskottshandläggare fr.o.m. 2014-03-03

Bibi Junttila, utskottsassistent


Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 37 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 33 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet 17 propositioner, 6 regeringsskrivelser och 55 motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 492 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Vidare resulterade 2 meddelanden från kommissionen i utlåtanden från utskottets sida, varav ett avsåg s.k. subsidiaritetsprövning (se närmare om innebörden av subsidiaritetsprövning i avsnittet EU-frågor). När det gäller EU-frågor fick utskottet vidare information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid ett tillfälle genomförde utskottet en överläggning med regeringen.

Sammanlagt lämnade utskottet 28 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren. Dessutom lämnade utskottet 4 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av interna utfrågningar, seminarier, uppvaktningar, resor och studiebesök.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:1 utgiftsområde 24 Näringsliv med förslag till anslag m.m. för 2014 och 69 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för budgetåret 2014 inom utgiftsområdet, totalt ca 5,6 miljarder kronor. Vidare tillstyrkte utskottet de förslag till bemyndiganden som regeringen lade fram i budgetpropositionen och som behandlades i detta sammanhang. Utskottet föreslog även att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om ändring av uppdraget för Akademiska Hus Aktiebolag och att riksdagen skulle bemyndiga regeringen att avveckla Ersättningsmark i Sverige AB genom likvidation i enlighet med vad regeringen föreslagit. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Företrädare i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i stället i särskilda yttranden till de budgetförslag som hade lagts fram av respektive parti. I betänkandet lämnades 10 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 46 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:1 utgiftsområde 19 Regional tillväxt med förslag till anslag m.m. för 2014 och 53 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för budgetåret 2014 inom utgiftsområdet, totalt ca 3 miljarder kronor. Vidare tillstyrkte utskottet de förslag till bemyndiganden som regeringen lade fram i budgetpropositionen och som behandlades i detta sammanhang. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Företrädare i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i stället i särskilda yttranden till de budgetförslag som hade lagts fram av respektive parti. I betänkandet lämnades 7 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 50 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:1 utgiftsområde 21 Energi med förslag till anslag m.m. för 2014 och 51 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag för budgetåret 2014 inom utgiftsområdet, totalt ca 2,8 miljarder kronor. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och det regeringen i övrigt föreslog om de olika anslagen. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Företrädare i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i stället i särskilda yttranden till de budgetförslag som hade lagts fram av respektive parti. Ett enigt utskott tillstyrkte regeringens förslag dels till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2014–2016, dels till finansiella befogenheter för affärsverket för 2014. I betänkandet lämnades 13 reservationer.

Debatt i kammaren: 3 timmar och 7 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2012/13:154 Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning – en sammanfattning av ”Nationell strategisk rapport för Sverige 2012” och 8 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 7 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 16 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter (NU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:157 Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter och 1 motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandet. Det tillstyrkta förslaget innebar att lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden kompletteras med en bestämmelse som förtydligar att kommunerna är skyldiga att anmäla föreskrifter som faller under det s.k. tjänstedirektivets tillämpningsområde. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014. I betänkandet lämnades 1 reservation.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

En tydligare rätt till avbrottsersättning (NU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2012/13:193 En tydligare rätt till avbrottsersättning. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar en ändring i ellagen (1997:857) för att förtydliga att det inte är en förutsättning för avbrottsersättning att överföringen av el har avbrutits i alla faser. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statliga företag (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande, 3 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen och 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 10 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 15 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea) (NU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:20 Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea). Ingen motion väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar ett godkännande av frihandelsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan. I betänkandet lämnades ett särskilt yttrande.

Debatt i kammaren: 6 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:21 Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden – insatser för en fungerande elöverföring och 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. Därtill behandlades även 33 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om olika elmarknadsrelaterade frågor. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 16 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 48 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin (NU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:42 Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin – effekter av statens insatser och 41 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 om olika energipolitiska frågor. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 21 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 11 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:49 Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar ett införande av en ny lag med bemyndigande för regeringen att i förordningsform meddela vissa föreskrifter på området för marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitiska frågor (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet 112 motionsyrkanden som handlade om olika näringspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2013. I betänkandet behandlades följande ämnen: företagsfrämjande insatser, regelförenkling och särskilda näringsgrenar. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 14 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 34 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:55 Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export och 10 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlades även 31 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 som handlade om olika handelspolitiska frågor inom områdena handels- och investeringsfrämjande och internationell handel. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 14 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 2 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitiska frågor (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet 52 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 som handlade om olika mineralpolitiska frågor. Följande ämnen behandlades: minerallagen och miljöbalken, avgifter och ersättningar, uranbrytning och uranprospektering, skiffergas och andra kolväten samt gruvdrift och samhällsutmaningar. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades 18 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 26 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Nationella patent på engelska (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar att lagstiftningen ändras för att möjliggöra att nationella patentansökningar behandlas och beviljas på engelska. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2014. I betänkandet behandlade utskottet även 34 motionsyrkanden inom området för immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2013. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. I betänkandet lämnades 5 reservationer.

Debatt i kammaren: 20 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Elnätsföretagens intäktsramar (NU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:85 Elnätsföretagens intäktsramar och 1 motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Det tillstyrkta förslaget innebar att det införs nya normgivningsbemyndiganden i 5 kap. ellagen (1997:857) genom vilka regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten ska få meddela föreskrifter om beräkningen av skäliga kostnader och beräkningen av en rimlig avkastning i samband med att elnätsföretagens intäktsramar bestäms. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2014. I betänkandet lämnades en reservation.

Debatt i kammaren: 8 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

En tydligare naturgasreglering (NU17)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:74 En tydligare naturgasreglering. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar att det införs vissa ändringar i naturgaslagen (2005:403) och i lagen (2011:711) om certifiering av vissa naturgasföretag. Ändringarna innebar bl.a. att innehavaren av en naturgasledning som inte är sammankopplad med det västsvenska naturgassystemet ska ansvara för att balansen kortsiktigt upprätthålls mellan inmatning och uttag av naturgas, och att det som i dag gäller i fråga om den ekonomiska balanseringen av det nationella naturgassystemet även ska gälla en naturgasledning som inte är sammankopplad med detta system. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2015.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (NU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet och 16 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Bortsett från en mindre korrigering av förslaget till ändring i naturgaslagen tillstyrkte utskottet regeringens förslag. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. De tillstyrkta lagförslagen innebar antagandet av tre nya lagar som bl.a. gäller energikartläggningar i stora företag och energimätningar i byggnader samt förändringar i 8 befintliga lagar, däribland ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403) och fjärrvärmelagen (2008:263). Bestämmelserna föreslogs i huvudsak träda i kraft den 1 juni 2014. I betänkandet lämnades 2 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 47 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Tröskeleffekter och förnybar energi (NU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:156 Tröskeleffekter och förnybar energi och 4 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Det tillstyrkta förslaget innebar att det införs bestämmelser i ellagen (1997:857) om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas mellan dem som ansluter anläggningar när en nätförstärkning har skett för att möjliggöra anslutningen av anläggningar av förnybar el. Vidare innebar förslaget att statens åtaganden för att underlätta sådana förstärkningsåtgärder ska finansieras genom stamnätstariffen. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014. I betänkandet lämnades 3 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 minut.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering (NU20)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:159 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering och 7 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. Det tillstyrkta förslaget innebar vissa ändringar i minerallagen (1991:45) som syftar till att stärka enskildas ställning vid prospektering efter mineraltillgångar. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014. I betänkandet lämnades 7 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 9 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ett enhetligt patentskydd i EU (NU21)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:89 Ett enhetligt patentskydd i EU och 1 motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2013. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionsyrkandet. Det tillstyrkta förslaget innebar ett godkännande av avtalet om en enhetlig patentdomstol och avtalet om inrättande av en nordisk-baltisk regional avdelning i den enhetliga patentdomstolen. Förslaget innebar även vissa lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till det enhetliga patentsystemet och ett par lagändringar om prioritetshandlingar och översättning.

Debatt i kammaren: 8 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler (NU22)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013:14:221 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar att de regler som tillämpas för bedömning av konkurrensbegränsningar i avtal mellan företag som avser tekniköverföring anpassas till nya regler som har antagits på EU-nivå. Denna anpassning innebär ändringar i lagen (2008:586) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten (NU23)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:187 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar att det införs bestämmelser i fjärrvärmelagen (2008:263) som gör det möjligt för den som vill ansluta sig till ett fjärrvärmenät att, under vissa förutsättningar, få ett reglerat tillträde till rörledningarna. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Vissa lagändringar inför en ny programperiod (NU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:175 Vissa lagändringar inför en ny programperiod. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar genomförandet av de ändringar i lagen (2007:459) om strukturfondspartnerskap som bedöms nödvändiga inför strukturfondspartnerskapens fortsatta arbete under programperioden 2014–2020. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Förbättrad konkurrenstillsyn (NU25)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar vissa ändringar i konkurrenslagen (2008:579) för att effektivisera Konkurrensverkets handläggning. De nya bestämmelserna innebär att Konkurrensverket tillfälligt kan stoppa löptiden för de tidsfrister som tillämpas vid prövning av företagskoncentration och att det blir enklare för företag att anmäla en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete till Konkurrensverket. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 augusti 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar (NU26)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar ändringar i upphovsrättslagen (1960:729) som ska underlätta digitalisering och förmedling av verk som finns i kulturarvsinstitutioners samlingar. Avsikten med förslaget var att kunna reglera situationer när verkets rättsinnehavare är okänd eller inte går att nå och det inte går att få tillstånd till användningen. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 29 oktober 2014.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Partnerskapsöverenskommelsen (NU27)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2013/14:218 Partnerskapsöverenskommelsen. Inga motioner väcktes med anledning av skrivelsen, och utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna. I skrivelsen sammanfattar regeringen överenskommelsens huvudsakliga innehåll, och regeringen redogör bl.a. för de övergripande svenska prioriteringarna och de nationella målen för programperioden 2014–2020. I betänkandet lämnades 1 reservation.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för företagshemligheter (NU28)

I utlåtandet prövade utskottet kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (KOM(2013) 813). Utskottet ansåg att kommissionens förslag till direktiv inte strider mot subsidiaritetsprincipen och föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. Förslaget till direktiv omfattar bl.a. en definition av företagshemligheter och metoder för rättslig prövning för den som har drabbats av att någon olovligen tillskansat sig en företagshemlighet. I utlåtandet lämnades 1 reservation.

Debatt i kammaren: 23 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning om meddelande om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030 (NU29)

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens meddelande En klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (KOM(2014) 15). Miljö- och jordbruksutskottet yttrade sig till näringsutskottet över de delar av meddelandet som ligger inom miljö- och jordbruksutskottets beredningsområde. I sitt ställningstagande redovisade näringsutskottet bl.a. sin uppfattning att kommissionens förslag till ett klimat- och energipolitiskt ramverk för perioden 2020–2030 är välkommet och välbalanserat. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. I utlåtandet lämnades 4 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 11 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Uppskov med behandlingen av vissa ärenden (NU30)

I betänkandet föreslog utskottet att behandlingen av regeringens skrivelse 2013/14:235 Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning och de eventuella följdmotioner som väckts med anledning av skrivelsen skulle skjutas upp till riksmötet 2014/15. Därtill föreslog utskottet att riksdagen skulle medge att behandlingen av eventuella ytterligare ärenden som skulle kunna komma att hänvisas till utskottet under återstoden av innevarande riksmöte får skjutas upp till riksmötet 2014/15.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade 4 yttranden till andra utskott, nämligen Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv till finansutskottet (2013/14:NU1y), Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen till konstitutionsutskottet (2013/14:NU2y), Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen till konstitutionsutskottet (2013/14:NU3y) och Återreglering av viss flygtrafiktjänst till trafikutskottet (2013/14:NU4y).

EU-frågor

Under riksmötet ägde en överläggning med regeringen rum i utskottet. Överläggningen avsåg kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (KOM(2014) 15) såvitt gäller utskottets beredningsområde. Utskottets ställningstagande och avvikande meningar framgår av protokoll 2013/14:23.

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskapen på området i fråga. Näringsutskottet gjorde tre subsidiaritetsprövningar under riksmötet. Dessa avsåg förslag till följande: förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden KOM(2013) 560, direktiv för skydd av ”know-how” och företagsinformation KOM(2013) 813 och förordning om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen KOM(2014) 258. En av dessa subsidiaritetsprövningar (KOM(2013) 813) resulterade i ett utlåtande från utskottet (utl. 2013/14:NU28).

Utskottet behandlade även ett meddelande från kommissionen om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030 (utl. 2013/14:NU29).

Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt Telia Sonera AB och Energimyndigheten. Vidare har utskottet deltagit i möten med en utskottsdelegation från Kinas folkkongress, en ledamot från franska nationalförsamlingen, kommissionär Maroš Šefčovič och Israels talman Yuli-Yoel Edelstein.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid ett interparlamentariskt möte om sammanhållningspolitiken i Bryssel, Världshandelsorganisationens (WTO) 9:e ministerkonferens på Bali, Indonesien, och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) interparlamentariska seminarium i Paris.

I januari 2014 besökte utskottet med två separata utskottsdelegationer Warszawa och Oslo. Under besöket i Warszawa behandlades bl.a. handelspolitiska frågor. Vid olika möten diskuterades bl.a. handeln mellan Sverige och Polen, tjänstedirektivets genomförande och frihandelsavtalet mellan EU och USA ur ett polskt och svenskt perspektiv samt det fortsatta arbetet inom WTO och möjligheter och hinder för svenska företag som vill etablera sig i Polen. Vid besöket behandlades även frågor om Polens prioriteringar när det gäller regional tillväxt och den kommande strukturfondsperioden samt olika aktuella energipolitiska frågor, däribland det aktuella läget vad gäller prospektering av skiffergas i Polen och synen på dess roll i framtiden, Polens beroende av kolkraft, samt framtida satsningar på kärnkraft och förnybara energikällor.

Under besöket i Oslo diskuterades bl.a. förutsättningarna för svenska företag att handla med och verka i Norge samt olika former av gränshinder för företagen. I samtalen berördes bl.a. likheter och skillnader mellan de svenska och norska företagsklimaten och affärskulturerna. Under besöket behandlades även olika energipolitiska frågor. Delegationen fick ta del av den norska regeringens syn på flera för delegationen relevanta energipolitiska frågor. Bland annat diskuterades samarbetet mellan Sverige och Norge på elområdet när det gäller det gemensamma elcertifikatssystemet, den gemensamma slutkundmarknaden och diverse elöverföringsfrågor. Delegationen träffade även ledamöter i Stortingets näringskommitté.


Bilaga

Interna utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

19 september 2013

Statssekreterare Magnus Graner, departementsråd Alexander Ramsay, rättssakkunniga Louise Petrelius, Johan Nordin, Josefin Park och Liv Bernitz samt sakkunnige Johan Axhamn, Justitiedepartementet, för information om dels de pågående förhandlingarna om direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning m.m. (CRM-direktivet), dels det enhetliga patenskyddet och den enhetliga patentdomstolen, dels de pågående förhandlingarna om översynen av EU:s varumärkessystem.

Statssekreterare Marita Ljung, kansliråd Håkan Hillefors, Erling Kristiansson och Jeanette Edblad, Näringsdepartementet, för information om dels konkurrenskraftsrådet den 26–27 september 2013, dels om förhandlingarna om strukturfondsförordningarna.

26 september 2013

Verkställande direktör Øystein Løseth, styrelseordförande Lars G. Nordström och finanschef Ingrid Bonde, Vattenfall AB, för information om Vattenfalls verksamhet.

3 oktober 2013

Handelsminister Ewa Björling, departementsråd Daniel Blockert, ämnesråd Paula Wennerblom och departementssekreterare Tobias Lorentzon, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2013.

15 oktober 2013

Statssekreterare Marita Ljung, kansliråd Erling Kristiansson och Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, för information om dels sammanhållningspolitiken, dels arbetet med partnerskapsöverenskommelsen.

5 november 2013

Riksrevisor Claes Norgren samt revisionsdirektörer Astrid Hofslagare och Gunilla Lundquist, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Staten på elmarknaden (RiR 2013:3).

Riksrevisor Claes Norgren, programansvarig Lena Björck, revisionsdirektörer Madeleine Nyman och Fredrik Engström, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Energieffektivisering inom industrin (RiR 2013:8).

7 november 2013

Generaldirektör Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, för information om dels affärsverkets investeringsplaner, dels synpunkter med anledning av Riksrevisionens granskning om staten på elmarknaden, dels kommentarer om elnätsutbyggnadens effekter för enskilda fastighetsägare.

14 november 2013

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, för information om förhandlingsläget när det gäller den framtida sammanhållningspolitiken.

Kansliråd Magnus Stuxberg, departementssekreterare Sophie Olsson och rättssakkunnige Martin Rhodin, Utrikesdepartementet, för information om frihandelsavtalet mellan EU och Sydkorea.

26 november 2013

Statssekreterare Magnus Graner, sakkunnige Johan Axhamn och rättssakkunniga Josefin Park, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 2–3 december 2013.

28 november 2013

Statssekreterare Marita Ljung och kansliråd Eva Ljungbert, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 2–3 december 2013.

Handelsminister Ewa Björling och kansliråd Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 2–3 december 2013.

Handelsminister Ewa Björling, departementsråd Kajsa Olofsgård och departementssekreterare Henrik Bergfeldt, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 3 december 2013.

Handelsminister Ewa Björling, departementsrådet Kajsa Olofsgård och departementssekreterare Henning Envall, Utrikesdepartementet, för information om förhandlingarna i fråga om ett plurilateralt tjänstehandelsavtal (Trade in Services Agreement, TISA).

5 december 2013

Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 12 december 2013.

Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Erica Tenevall och medarbetare Susanna Honnér, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten På väg ut i världen – Statens främjandeinsatser för export (RiR 2013:10).

16 januari 2014

Statssekreterare Magnus Graner och ämnesråd Jacob Aspegren, Justitiedepartementet, för information om förslag till direktiv om företagshemligheter (KOM(2013) 813).

21 januari 2014

Ordförande Dag Klackenberg, vice ordförande Göran Norén och verkställande ledamot Ingvar Krook, Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, för information om verksamheten.

4 februari 2014

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 20–21 februari 2014.

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, för information om förhandlingarna mellan EU och Förenta staterna för ett handels- och investeringsavtal (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).

6 februari 2014

Statssekreterare Marita Ljung, departementsråd Tim Brooks och kansliråd Håkan Hillefors, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 20–21 februari 2014.

Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråd Alexander Ramsey och ämnessakkunniga Louise Petrelius, Justitiedepartementet, för information om den regionala avdelningen i den enhetliga patentdomstolen.

18 februari 2014

Näringsminister Annie Lööf, Näringsdepartementet, för information om vissa frågor om statlig kapitalförsörjning till företag.

27 februari 2014

Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 4 mars 2014.

4 mars 2014

Verkställande direktör Thomas Brühl, Visit Sweden AB, för information om verksamheten.

6 mars 2014

Verkställande direktör Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna, informationschef Mats Lindbäck, Bostadsrätterna, chef branschutveckling och företagande Johan Mossling, VVS–Företagen, verkställande direktör Tommy Lenberg, Byggherrarna, verkställande direktör Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier, och energichef Roland Jonsson, HSB, för synpunkter på genomförandet av energieffektiviseringsdirektivet.

Energiminister Anna-Karin Hatt, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030 (KOM(2014) 15).

11 mars 2014

Riksrevisor Claes Norgren och projektledare Bengt Lewin, för information om granskningsrapporten Statens insatser för riskkapitalförsörjning (RiR:2014:1).

20 mars 2014

Verkställande direktör Göran Lundwall, vice vd Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant, Almi Företagspartner AB, för information om verksamheten.

25 mars 2014

Statssekreterare Marita Ljung, kansliråd Camilla Lehorst och ämnesråd Daniel Karlsson. Internt seminarium om sammanhållningspolitiken.

3 april 2014

Generaldirektör Peter Strömbäck, chefsjurist Gerda Lind och marknadskontrollsamordnare Anna Stattin, Swedac, för information om verksamheten.

29 april 2014

Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 8 maj 2014.

6 maj 2014

Statssekreterare Martin Valfridsson, ämnesråd Alexander Ramsey och rättssakkunniga Liv Bernitz, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 26–27 maj 2014.

8 maj 2014

Politiskt sakkunnige Jens Söderblom, kansliråd Maria Ramstedt och departementssekreterare Åsa Botes, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 26–27 maj 2014.

Departementsråd Jon Simonsson och departementssekreterare Dinka Jasarevic och Mikael Gröning, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 26–27 maj 2014.

Ordförande Johan Öhnell och kanslichef Bo Lindörn, Oberoende Elhandlare, för synpunkter på förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el.

3 juni 2014

Statssekreterare Daniel Johansson, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 12 juni 2014.

5 juni 2014

Ordförande Karin Lindell och kanslichef Christina Fors, Regelrådet, för information om verksamheten.

Elanders, Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.