Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör även utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2014/15 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Jennie Nilsson (S), ordförande

Lars Hjälmered (M), vice ordförande fr.o.m. den 19 december 2014

Catharina Elmsäter-Svärd (M), vice ordförande t.o.m. den 16 december 2014

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Per-Arne Håkansson (S) fr.o.m. den 1 februari 2015

Christer Engelhardt (S) t.o.m. den 31 januari 2015

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Maria Weimer (FP) fr.o.m. den 19 december 2014

Torkild Strandberg (FP) fr.o.m. den 24 oktober 2014 t.o.m. 18 december 2014

Christer Nylander (FP) t.o.m. den 24 oktober 2014

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

Suppleanter

Anna-Caren Sätherberg (S)

Per-Arne Håkansson (S) t.o.m. den 1 februari 2015

Jörgen Warborn (M)

Hanna Westerén (S) fr.o.m. den 1 februari 2015

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Anders Ahlgren (C)

Annika Lillemets (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Said Abdu (FP)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Anna Hagwall (SD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Elisabet Knutsson (MP) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Rickard Nordin (C) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Christina Höj Larsen (V) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Aron Modig (KD) fr.o.m. den 14 oktober 2014

Mathias Sundin (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Maria Arnholm (FP) fr.o.m. den 5 november 2014

Matilda Ernkrans (S) fr.o.m. den 5 november 2014

Jessica Polfjärd (M) fr.o.m. den 28 januari 2015

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av

Johan Fransson, kanslichef

Linus Fredriksson, föredragande fr.o.m. den 7 januari 2015

Roger Berggren, föredragande

Fredrik Jonsson, föredragande, tjänstledig fr.o.m. den 9 januari 2015

Christina Ribbhagen, föredragande

Lars Söderlind, föredragande

Jakob Sjövall, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 40 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 43 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet 5 propositioner, 4 regeringsskrivelser och 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 236 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Vidare resulterade 2 meddelanden från kommissionen i utlåtanden från utskottets sida. När det gäller EU-frågor fick utskottet vidare information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid 3 tillfällen höll utskottet överläggningar med regeringen.

Sammanlagt lämnade utskottet 16 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren. Dessutom lämnade utskottet 3 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av interna utfrågningar, seminarier, uppvaktningar, resor och studiebesök.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, regeringens skrivelse Riksrevisionens rapport om statens insatser för riskkapitalförsörjning (skr. 2013/14:235) och tre motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa totalt ca 5,3 miljarder kronor till anslagen inom utgiftsområdet. Detta överensstämde med förslaget i en gemensam motion från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Utskottets förslag utgick från den utgiftsram som riksdagen hade fastställt den 3 december 2014 och innebar ändringar i förhållande till budgetpropositionen för tre av anslagen (anslaget 1:2, anslaget 1:5 och anslaget 1:22).

Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet om anslagen och hänvisade i ett särskilt yttrande i stället till att de stod bakom det budgetförslag som finns i budgetpropositionen. Även Sverigedemokraternas företrädare i utskottet avstod från att delta i beslutet om anslag. De hänvisade i ett särskilt yttrande till den anslagsfördelning som de hade föreslagit i en motion.

Vidare ställde sig ett enigt utskott bakom regeringens förslag om ett nytt mål för näringspolitiken i enlighet med vad regeringen föreslagit. Utskottet föreslog därtill att riksdagen skulle avslå regeringens förslag om ett nytt uppdrag för Fouriertransform. Slutligen föreslog utskottet att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 10 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt med förslag till anslag m.m. för 2015 och två motioner från den allmänna motionstiden hösten 2014. Utskottet föreslog att riksdagen för 2015 skulle anvisa anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt i enlighet med utskottets förslag. Detta förslag överensstämde med regeringens förslag till anslag. Utskottet tillstyrkte därmed regeringens förslag till anslag (totalt drygt 2,7 miljarder kronor) och bemyndiganden för 2015. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Företrädare i utskottet för Sverigedemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i ett särskilt yttrande till de budgetförslag som lagts fram av deras parti. I betänkandet finns ytterligare tre särskilda yttranden där företrädare i utskottet för de partier som stod bakom utskottets ställningstagande redovisade sin syn på inriktningen av den regionala tillväxtpolitiken.

Debatt i kammaren: 54 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:1 Utgiftsområde 21 Energi samt nio motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anvisa totalt ca 2,47 miljarder kronor till anslagen inom utgiftsområdet. Detta överensstämde med förslaget i en gemensam motion från Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna. Utskottets förslag utgick från den utgiftsram som riksdagen hade fastställt den 3 december 2014 och innebar ändringar i förhållande till budgetpropositionen för fyra av anslagen (anslaget 1:1, anslaget 1:2, anslaget 1:4 och anslaget 1:8). Därtill omfattade utskottets förslag ett nytt anslag (anslaget 1:11 Laddinfrastruktur).

Företrädarna i utskottet för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet avstod från att delta i beslutet om anslagen och hänvisade i ett särskilt yttrande i stället till att de stod bakom det budgetförslag som fanns i budgetpropositionen. Även Sverigedemokraternas företrädare i utskottet avstod från att delta i beslutet om anslag. De hänvisade i ett särskilt yttrande till den anslagsfördelning som de hade föreslagit i en motion.

Ett enigt utskott ställde sig bakom regeringens förslag dels till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2015–2017, dels till finansiella befogenheter för 2015. Utskottet ställde sig även bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften.

Debatt i kammaren: 1 timme och 37 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.


Statliga bolag (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet skrivelse 2013/14:140 2014 års redogörelse för företag med statligt ägande, En motion som väckts med anledning av skrivelsen och 18 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2014. Motionsyrkandena rörde bl.a. förändringar av verksamhetsinriktningen i statliga företag, förvaltning av statliga företag, Vattenfall AB:s uppdrag, ekonomiska mål för SJ AB och LKAB:s uppdrag. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades sju reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 44 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU (NU5)

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU (KOM(2014) 449). I sitt ställningstagande redovisade utskottet bl.a. sin uppfattning att det generellt är positivt till åtgärder för att förbättra, förenkla och effektivisera EU:s kontroll av företagskoncentrationer. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av grönbok om en utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar (NU6)

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens grönbok Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa sätt – en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (KOM(2014) 469). I sitt ställningstagande redovisade utskottet bl.a. sin uppfattning att ett utökat skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än de som redan har ett sådant skydd kan vara till gagn för konsumenter, och att ett sådant skydd, om det införs, måste utformas så att det inte innebär utökade administrativa kostnader för företagen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Regional tillväxtpolitik (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet 47 motionsyrkanden om regional tillväxtpolitik från den allmänna motionstiden 2014. Följande ämnen behandlades: vissa frågor om den regionala tillväxtpolitikens inriktning, lokalisering och organisering av statliga myndigheter och bolag, kommersiell och offentlig service på landsbygden, återföring av vatten- och vindkraft samt vissa andra naturresurser m.m. och utvecklingen i vissa län och regioner. Utskottet föreslog att samtliga motionsyrkanden skulle avslås av riksdagen. I betänkandet lämnades åtta reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 43 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel (NU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:12 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel och ett motionsyrkande som väcktes med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå motionsyrkandet. I betänkandet lämnades en reservation.

Debatt i kammaren: 24 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Energipolitik (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet 49 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Förslagen gällde bl.a. stabila och långsiktiga spelregler för energipolitiken, kärnkraft, förnybar energi och energieffektivisering. Samtliga förslag avstyrktes av utskottet. Sju reservationer har fogats till betänkandet.

Debatt i kammaren: 1 timme och 38 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitik (NU10)

I betänkandet behandlade utskottet 104 motionsyrkanden om näringspolitiska frågor från den allmänna motionstiden 2014. Förslagen gällde bl.a. företagsfrämjande åtgärder, regelförenkling och olika näringsgrenar. Samtliga förslag avstyrktes av utskottet. I betänkandet lämnades tio reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 40 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Immaterialrättsliga frågor (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet tolv motionsyrkanden om immaterialrätt från den allmänna motionstiden 2014. Följande ämnen behandlades: patenträttsliga frågor och åtgärder för att värna patent, åtgärder för att stärka företagens hantering av immateriella tillgångar, upphovsrätt, privatkopieringsersättning samt det civilrättsliga sanktionsdirektivet. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades en reservation.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Redovisning av elnätsverksamhet (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:56 Redovisning av elnätsverksamhet. Utskottet tillstyrkte förslagen till ändringar i ellagen (1997:857) som bl.a. syftar till att underlätta redovisningen av elnätsverksamhet. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2015. Utskottet tillstyrkte även regeringens förslag om att vissa av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska upphävas. Dessa upphävdes vid utgången av juni 2015.

I betänkandet behandlade utskottet även ett antal elmarknadsrelaterade motioner från den allmänna motionstiden 2014. Dessa gällde bl.a. elområden, elcertifikatssystemet och tillståndsprocesser i samband med elnätsutbyggnad. Samtliga motioner avstyrktes i de aktuella delarna. I betänkandet lämnades sex reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatt i kammaren: 1 timme och 46 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:59 Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet och 3 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen. I betänkandet behandlades också 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om olika handelspolitiska frågor inom områdena handels- och investeringsfrämjande, den inre marknaden och internationell handel. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet lämnades nio reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 40 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitik (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet 24 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014 om olika mineralpolitiska frågor. Förslagen gällde bl.a. ändringar i minerallagen (1991:45), vissa avgifter och ersättningar, förbud mot uranbrytning och uranprospektering och förbud mot utvinning av skiffergas och annan fossil energi. Utskottet avstyrkte samtliga yrkanden. I betänkandet lämnades sex reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 44 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.


Redovisning av naturgaslagring i rörledningar (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:53 Redovisning av naturgaslagring i rörledning. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar en ändring i naturgaslagen (2005:403) med innebörden att lagring av naturgas i rörledningar ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Syftet med förslaget var att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens regler om förhandsprövning genom intäktsramar följs. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2015.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:96 Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar. Inga motioner väcktes med anledning av propositionen, och utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Det tillstyrkta förslaget innebar att det i konkurrenslagen (2008:579) infördes bestämmelser för att åstadkomma en rättslig reglering av de arbetsmetoder Konkurrensverket tillämpar vid granskning av elektroniskt lagrat material och säkring av bevisning. Den närmare innebörden av förslaget var att Konkurrensverket får ta kopior av och eller göra utdrag ur bokföring och andra elektroniskt lagrade affärshandlingar i verkets lokaler, under förutsättning att den som undersökningen genomförs hos lämnar sitt samtycke. Företaget har rätt att följa de åtgärder som verket vidtar. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

(NU17)

Beteckningen har inte använts.

Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter (NU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2014/15:97 Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Lokala aktionsgrupper (NU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:89 Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utvecklingen av landsbygden och ett motionsyrkande som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag och avstyrkte motionen. Det tillstyrkta förslaget innebar att det införs en ny lag om lokala aktionsgrupper. Den nya lagen innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter för gruppernas handläggning av ärenden inom lokalt ledd utveckling. Den nya lagen innehåller även bestämmelser om uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt. Det tillstyrkta förslaget innebar också att det införs en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) där det görs en hänvisning till lagen om lokala aktionsgrupper och några lagtekniska ändringar i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling i landsbygden. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2015. I betänkandet lämnades en reservation och två särskilda yttranden.

Debatt i kammaren: 12 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade 3 yttranden till andra utskott, nämligen Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen till konstitutionsutskottet (2014/15:NU1y), Kommissionens arbetsprogram 2015 till utrikesutskottet (2014/15:NU2y) samt Vårändringsbudget för 2015 till finansutskottet (2014/15:NU3y).

EU-frågor

Utskottet behandlade två meddelanden från kommissionen. Det gällde dels kommissionens vitbok om effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU (KOM(2014) 449), dels kommissionens grönbok Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa sätt: en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (KOM(2014) 469).

Vidare ägde tre överläggningar rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg regeringens ståndpunkt när det gäller kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030 (KOM(2014) 15), kommissionens meddelande om energiunionen (KOM(2015) 80) samt utkastet till rådets slutsatser om genomförandet av energiunionen: ökad delaktighet för konsumenterna och uppmuntran till investeringar i energisektorn (9073/15).

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskapen på området i fråga. Utskottet genomförde under riksmötet två subsidiaritetsprövningar. Dessa avsåg ett förslag till förordning om fastställande av en ram för energieffektivitetsmärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU (KOM(2015) 341) samt ett förslag om ändring av förordning nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma och allmänna bestämmelser för regionala utvecklingsfonden, socialfonden, sammanhållningsfonden, jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (KOM(2015) 365).

Därutöver fick utskottet information av regeringen inför möten i Europeiska unionens råd (se bilaga).

Utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

I bilagan redovisas en förteckning över utfrågningar, seminarier och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Under riksmötet besökte utskottet Läkemedelsindustriföreningen, Svensk Handel, Teknikföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund och Riksrevisionen. Vidare deltog utskottet i möten med Förenta staternas vice handelsminister och WTO-ambassadör Michael Punke, Mongoliets energiminister Zorigt
Dashzeveg med delegation, Montenegros vice talman Branko Radulović samt de kroatiska parlamentsledamöterna Davor Božinović och Igor Kolman.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika interparlamentariska konferenser. Ledamöter deltog vid en internationell konferens om EU:s energiunion den 17 november 2014 i Bryssel, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) interparlamentariska konferens den 25–27 februari 2015 i Paris samt ett interparlamentariskt möte anordnat av franska nationalförsamlingens EU-utskott om pågående handelsförhandlingar den 17 juni 2015 i Paris.

I september 2015 gjorde två delegationer från utskottet studieresor till Republiken Korea (Sydkorea) respektive Förenta staterna. Syftet med resan till Förenta staterna var att studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor. I detta inkluderades bl.a. att fördjupa sig i de pågående förhandlingarna om ett handels- och investeringsavtal mellan EU och Förenta staterna (TTIP) och förutsättningar för svenska företag att handla med och verka i USA. Utskottet ämnade även att diskutera frågor rörande Förenta staternas politik för att främja forskning och innovation, särskilt politiken för att främja kommersialisering av innovationer. Vidare syftade resan till att belysa olika aktuella energipolitiska frågor, med särskilt fokus på Förenta staternas inställning till och användning av skiffergas. Utskottet planerade också att besöka kongressen för att med ledamöter i berörda utskott diskutera de nämnda ämnesområdena.

Syftet med resan till Sydkorea var att närmare studera aktuella frågor som rör forskning, innovation och handel, bl.a. med anledning av det frihandelsavtal som EU och Sydkorea ingått. Vidare ville utskottet öka utbytet med företrädare för Sydkoreas nationalförsamling. Generellt gällde även för besöket att utskottet önskade främja Sveriges och Sydkoreas relationer och bredda utskottets kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i landet.

Bilaga 1

Utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

21 oktober 2014

Energiminister Ibrahim Baylan, kanslirådet Martina Högberg, ämnesrådet Daniel Badman, departementssekreterare Anna-Karin Cederblad och praktikant Pontus Hagman, Näringsdepartementet, departementssekreterare Stina Gustavsson och pressekreterare Gunilla Hjalmarsson, Miljödepartementet samt departementssekreterare Ingrid Svensson, Statsrådsberedningen för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram 2020–2030 (KOM(2014) 15).

6 november 2014

Statssekreterare Elisabeth Backteman, Landsbygdsdepartementet och departementsrådet Anna Olofsson, kanslirådet Anders Lindholm, departementssekreterare Dinka Jasarevic och politiskt sakkunnige Claes Nordmark, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet den
1
819 november 2014 samt om partnerskapsöverenskommelsen.

13 november 2014

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, statssekreterare Eva Lindström, pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, departementsråden Joakim Reiter och Jonas Lovén samt departementssekreterare Markus Lindgren, Utrikesdepartementet, för information inför möte med rådet för utrikes frågor (handel) den 21 november 2014.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, politiskt sakkunnige Joakim Bourelius och pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, departementsråden Magnus Skåninger och Anna Magnusson samt departementssekreterare Katarina Green, Finansdepartementet, för information om förvaltningen av statliga bolag.

Generaldirektör Mikael Odenberg, Svenska kraftnät, för information om affärsverkets verksamhet.

18 november 2014

Riksrevisor Claes Norgren, projektledare Jimmy Hollén, projektmedarbetare Oskar Johansson, programansvarig Lena Unemo och praktikant Hanna Edlundh, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Statens insatser för riskkapitalförsörjning (RiR 2014:1).

Generaldirektör Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys, för information om dels verksamheten, dels utmaningar för tillväxten.

20 november 2014

Generaldirektör Gunilla Nordlöf och planeringschef Aslög Odmark, Tillväxtverket, för information om verksamheten.

25 november 2014

Statssekreterare Oscar Stenström, politiskt sakkunnige Joakim Bourelius, kansliråden Håkan Hillefors och Johan Stålhammar, departementssekreterare Åsa Talamo och Henrietta von Schönenstern, Näringsdepartementet, samt kanslirådet Niklas Ström, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 4–5 december 2014.

27 november 2014

Verkställande direktören Magnus Hall, vice verkställande direktören och finanschef Ingrid Bonde, chef Public & Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt, och rådgivare Public Affairs Viktoria Raft, Vattenfall AB, för information om Vattenfall AB.

2 december 2014

Generaldirektör Erik Brandsma, Energimyndigheten, för information om verksamheten.

Generaldirektör Charlotte Brogren och tillförordnad avdelningschef Jakob Hellman, Vinnova, för information om verksamheten.

4 december 2014

Statssekreterare Nils Vikmång, Miljödepartementet, kanslirådet Martina Högberg samt departementssekreterare Anna Karin Cederblad och Jenny Malmberg, Näringsdepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 9 december 2014.

9 december 2014

Expeditionschef Fredrik Ahlén, kanslirådet Martin Palm, departementsråd Bengt Toresson och departementssekreterare Daniel Waluszewski, Näringsdepartementet, för information med anledning av vissa förslag som är aktuella i utskottet inom utgiftsområde 21 Energi.

22 januari 2015

Verkställande direktören Göran Lundwall, vice verkställande direktören Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant, Almi Företagspartner AB, för information om verksamheten.

12 februari 2015

Generaldirektör Anne Vadasz Nilsson och ställföreträdande generaldirektör Tony Rosten, Energimarknadsinspektionen, för information om verksamheten.

17 februari 2015

Generaldirektör Dan Sjöblom och kommunikationschef Ola Billger, Konkurrensverket, för information om verksamheten.

19 februari 2015

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesråden Maria Rosander och Thomas Bengtsson, kansliråden Håkan Hillefors och Johan Stålhammar, Näringsdepartementet, samt kanslirådet Niklas Ström, Utrikesdepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådet den 2–3 mars 2015, dels om kommissionens förslag om en investeringsplan för Europa rörande små och medelstora företag.

Statssekreterare Catarina Espmark, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesråden Alexander Ramsey och Kristina Holmgren, rättssakkunniga Josefin Park och Louise Petrelius, samt kanslirådet Liv Bernitz, Justitiedepartementet, för information dels inför konkurrenskraftsrådet den
2–3 mars 2015, dels om grönboken om geografiska ursprungsbeteckningar för andra produkter än jordbruksprodukter och dels om arbetet med att inrätta det enhetliga europeiska patentsystemet.

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnesrådet Fredrik Norlund, kansliråden Martina Högberg och Cecilia Sundberg samt departementssekreterarna Anna Karin Cederblad och Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 5 mars 2015.

5 mars 2015

Riksrevisor Claes Norgren, revisor Susanna Honnér, programansvarig
Dimitrios Ioannidis och avdelningschef Lena Björck, Riksrevisionen, lämnade information om granskningsrapporten Exportkreditnämnden (RiR 2014:21).

12 mars 2015

Energiminister Ibrahim Baylan, politiskt sakkunnige Per Callenberg, kanslirådet Martina Högberg, departementssekreterare Anna-Karin Cederblad och departementssekreterare Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om regeringens ståndpunkt till kommissionens förslag om en ramstrategi för en motståndskraftig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik (KOM(2015) 80).

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, statssekreterare Eva Lindström, planeringschef Stina Billinger, departementsrådet Magnus Skåninger, departementssekreterare Lucien Herley och pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, för information om Vattenfall AB.

17 mars 2015

Verkställande direktör Bo-Erik Pers samt forskningschef och senior rådgivare Eva Blixt, Jernkontoret, och verkställande direktören Per Ahl och kommunikationschef Emma Härdmark, Svemin, för information om situationen i branscherna.

Generaldirektör Lena Söderberg och bergmästare Åsa Persson, SGU, för information om verksamheten.

19 mars 2015

Generaldirektör Anna Stellinger, chef för enheten för WTO Karin Eckerdal och chef för enheten för EU:s inre marknad Agnes Courades-Allebeck, Kommerskollegium, för information om verksamheten.

26 mars 2015

Generaldirektör Karin Apelman, chef för små och medelstora bolag Carl-Johan Karlsson, finanschef Patrick Nimander och hållbarhetsanalytiker Karin Wessman, Exportkreditnämnden, för information om verksamheten.

Verkställande direktör Rickard Gustafson samt HR-direktör och Chief of Staff Carina Malmgren-Heander, SAS, för information om verksamheten.

7 april 2015

Verkställande direktören Ylva Berg och strategichef Fredrik Fexe, Business Sweden, för information om verksamheten.

14 april 2015

Generaldirektör Peter Strömbäck och chef för administrativa avdelningen Helle Sörensen, Swedac, för information om verksamheten.

Särskild utredare generaldirektör Peter Strömbäck lämnade information om utredningen Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU:2015:16).

16 april 2015

Ordförande Britt-Marie S Torstensson, verksamhetsledare Alexandra Iriarte och koordinator Chatarina Nordström, Winnet Sverige, för information om verksamheten.

Ordförande Gordon Hahn och verkställande direktören Kristina Herngren, Coompanion Sverige, för information om verksamheten.

23 april 2015

Näringsutskottet och utrikesutskottet höll offentlig utfrågning om ett handelsavtal mellan EU och Förenta staterna (TTIP).

28 april 2015

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, politiskt sakkunnige Peter Nyberg och ämnesrådet Christina Lindström, Näringsdepartementet, ämnesrådet Hans Daag, departementssekreterarna Markus Lundgren,
Robert Leijon och Elin Barr, ministerrådet Anders Kviele, rättssakkunnige Martin Rhodin, Utrikesdepartementet, för information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 7 maj 2015.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger och politiskt sakkunnige Peter Nyberg, Näringsdepartementet, samt departementsrådet Karin Olofsdotter, Utrikesdepartementet, för information om regeringens arbete med exportstrategin.

5 maj 2017

Särskild utredare Hans Rydstad, vice verkställande direktören Anna
Hallberg, Almi Företagspartner AB, verkställande direktören Anders
Slettengren och CFO Tomas Nygren, Industrifonden, verkställande direktören Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, verkställande direktören Peter Gullander, Inlandsinnovation samt verkställande direktören Per Nordberg, Fouriertransform för internt seminarium om statlig kapitalförsörjning.

7 maj 2015

Generaldirektör Susanne Ås Sivborg och marknadschef Margareta
Ternell, PRV, för information om verksamheten.

Rättschef Egon Abresparr, tillförordnad chef energienheten Magnus Blümer och kanslirådet Eva Centeno López, Miljö- och energidepartementet, för information om proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

19 maj 2015

Generaldirektör Annika Rembe, chefen för avdelningen för interkulturell dialog Henrik Selin och chefen för generaldirektörens stab Patrik Peter, Svenska institutet, för information om verksamheten.

Generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom, Myndigheten för yrkeshögskolan, för information om rapporten Studerandes sysselsättning 2014.

21 maj 2015

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Maria Rosander, kanslirådet Johan Stålhammar, departementssekreterare Roger Bengtsson, Näringsdepartementet, kansliråden Maria Ramstedt och Ola Broman samt departementssekreterare Katarina Szecsi Åsbrink och Kristin Olsson, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 28–29 maj 2015.

Statssekreterare Catharina Espmark, kanslirådet Claes Almberg, rättssakkunniga Louise Petrelius, Josefin Park och Anna Enbert, politiskt sakkunniga Elin Almqvist och ämnesrådet Helena Garme, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 28–29 maj 2015.

Statssekreterare Catharina Espmark, kanslirådet Claes Almberg, politisk sakkunniga Elin Almqvist, ämnesrådet Helena Garme och rättssakkunniga Louise Petrelius, Josefin Park och Anna Enbert, Justitiedepartementet, för information om arbetet med att anpassa svensk patentlagstiftning till det enhetliga patentsystemet.

Särskild utredare Catharina Håkansson Boman och huvudsekreterare Monika Selahn för information om betänkandet Service i glesbygden (SOU 2015:35).

28 maj 2015

Generaldirektör Annika Bränström och chefsjurist Peter Källenfors, Bolagsverket, för information om verksamheten.

2 juni 2015

Statssekreterare Nils Vikmång, kansliråden Jenny Malmberg och Martina Högberg, ämnesrådet Fredrik Norlund samt departementssekreterare Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om punkt 5 på dagordningen för rådet för transport, telekommunikation och energi den 8 juni 2015: Utkast till rådets slutsatser om genomförandet av energiunionen – ökad delaktighet för konsumenterna och uppmuntran till investeringar i energisektorn.

Statssekreterare Nils Vikmång, kansliråden Jenny Malmberg och Martina Högberg, ämnesrådet Fredrik Norlund samt departementssekreterare Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 8 juni 2015.


9 juni 2015

Särskild utredare professor Cecilia Magnusson Sjöberg och utredningssekreterare Staffan Malmberg för information om betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33).

Generaldirektör Gunilla Nordlöf och handläggare Gunilla Thorstensson, Tillväxtverket, för information om myndighetens insatser för att främja kvinnors företagande och företagande på lika villkor m.m.

11 juni 2015

Verkställande direktören Magnus Hall och chefen för Public and Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt, Vattenfall AB, för information om Vattenfalls bedömningar gällande svensk kärnkraft.

27 augusti 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Energiminister Ibrahim Baylan, departementsrådet Robert Andrén, politiskt sakkunnige Per Callenberg, departementssekreterare Joakim Cejie och pressekreterare Therese Knapp, Miljö- och energidepartementet, för information om regeringens syn på det energipolitiska läget och beskeden om svensk kärnkraft.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.