Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Näringsutskottets verksamhet riksmötet

2015/16

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör även utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2015/16 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Jennie Nilsson (S), ordförande

Lars Hjälmered (M), vice ordförande

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S)

Josef Fransson (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) t.o.m. 2015-12-18

Ulf Berg (M) fr.o.m. 2015-12-18 t.o.m. 2016-06-07

Hanif Bali (M) fr.o.m. 2016-06-07

Per-Arne Håkansson (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Maria Weimer (L) t.o.m. 2016-01-12

Said Abdu (L) fr.o.m. 2016-01-14

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

Mattias Jonsson (S)

Suppleanter

Anna-Caren Sätherberg (S)

Jörgen Warborn (M)

Hanna Westerén (S)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C) fr.o.m. 2016-01-13

Anders Ahlgren (C) t.o.m. 2016-01-10

Annika Lillemets (MP) t.o.m. 2016-06-22

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. 2016-06-28

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L) fr.o.m. 2016-01-14

Said Abdu (L) t.o.m. 2016-01-14

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Anna Hagwall (SD)

Elisabet Knutsson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)


Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Anders Lönnberg (S) fr.o.m. 2015-11-06 t.o.m. 2016-04-30

Börje Vestlund (S) fr.o.m. 2016-06-14

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Johan Fransson, kanslichef

Roger Berggren, föredragande

Fredrik Jonsson, föredragande

Christina Ribbhagen, föredragande

Lars Söderlind, föredragande

Jakob Sjövall, utskottshandläggare

Bibi Junttila, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 30 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 31 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet 9 propositioner, 5 regeringsskrivelser och 67 motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 464 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Vidare resulterade 2 meddelanden från kommissionen i utlåtanden från utskottets sida. När det gäller EU-frågor fick utskottet information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid 4 tillfällen genomförde utskottet överläggningar med regeringen.

Sammanlagt lämnade utskottet 21 betänkanden och 2 utlåtanden till kammaren. Dessutom lämnade utskottet 2 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av mottagande av delegationer, genomförande av resor och besök samt arbete med uppföljning och utvärdering.


Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 24 Näringsliv och 18 motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen för 2016 skulle anvisa anslag inom utgiftsområde 24 Näringsliv i enlighet med regeringens förslag. Vidare hade utskottet inget att invända mot de förslag till bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som föreslogs i budgetpropositionen. Utskottet tillstyrkte därmed regeringens förslag till anslag (totalt knappt 6 miljarder kronor) och bemyndiganden för 2016. Utskottet avstyrkte samtidigt de motionsyrkanden som innebar andra anslagsnivåer än dem som regeringen hade föreslagit. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om att återkalla bemyndigandet för regeringen om att förändra statens ägarandel i Aktiebolaget Svensk Exportkredit. Utskottet föreslog också att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till ändring av AB Göta kanalbolags bolagsordning och avslog en motion som gällde AB Göta kanalbolag. Därtill föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om att de direkta försäljningskostnader som uppkommer i samband med försäljning av aktier i SAS AB får finansieras genom att de avräknas från de likvider som fås vid försäljningen.

Företrädare i utskottet för Sverigedemokraterna redovisade i en reservation en annan uppfattning än utskottets när det gäller anslagen för 2016. Företrädare i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. De redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Därutöver följde utskottet upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 10 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och fem motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet föreslog att riksdagen för 2016 skulle anvisa anslag inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt i enlighet med regeringens förslag. Utskottet hade heller inte något att invända när det gäller de bemyndiganden om ekonomiska åtaganden som föreslogs i budgetpropositionen. Utskottet tillstyrkte därmed regeringens förslag till anslag (totalt drygt 3,3 miljarder kronor) och bemyndiganden för 2016. Utskottet avstyrkte samtidigt de motionsyrkanden som innebar andra anslagsnivåer än dem som regeringen hade föreslagit. Företrädare i utskottet för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna deltog inte i anslagsbeslutet. De redovisade i stället sina ställningstaganden i särskilda yttranden.

Utskottet följde därtill upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

Debatt i kammaren: 1 timme och 10 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen (prop. 2015/16:1) inom utgiftsområde 21 Energi och 15 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag till anslag (totalt ca 2,8 miljarder kronor) för budgetåret 2016 inom utgiftsområdet. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och det regeringen i övrigt hade föreslagit om de olika anslagen. Samtidigt avstyrkte utskottet de motioner som innehöll förslag om andra anslagsbelopp än vad regeringen hade föreslagit.

När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet enhälligt regeringens förslag dels till en investeringsplan för perioden 2016–2018, dels till finansiella befogenheter för 2016.

I en reservation av Sverigedemokraternas företrädare i utskottet fanns ett alternativt förslag till riksdagsbeslut när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Därutöver följde utskottet upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 18 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statliga företag (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2014/15:140), 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av skrivelsen och 13 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionsyrkandena handlade om den övergripande förvaltningen av statliga företag, om hur förvaltningen av vissa statliga företag ska bedrivas och om statens ägande av vissa företag.

Med anledning av ett motionsyrkande föreslog utskottet ett tillkännagivande om förvaltningen av SJ AB. Utskottet framhöll i sitt ställningstagande bl.a. att regeringen, mot bakgrund av de utdelningar som gjorts från SJ under 2015, borde omvärdera sina prioriteringar i förhållande till SJ och att regeringen inom ramen för SJ:s beslutade ekonomiska mål borde agera på ett mer ansvarsfullt sätt.

Utskottet avstyrkte övriga motionsyrkanden och föreslog att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna. I betänkandet fanns åtta reservationer. I en reservation föreslogs att riksdagen inte skulle göra något tillkännagivande.

Debatt i kammaren: 1 timme och 38 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Nordisk balansavräkning (NU5)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2014/15:112 Nordisk balansavräkning och en motion som hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens lagförslag och avslå motionen. Regeringens förslag innebar ändringar i ellagen för att skapa rättsliga förutsättningar för att etablera en nordisk balansavräkning. Ansvaret för att avräkning sker mellan de balansansvariga ska enligt förslaget även fortsättningsvis ligga på den systemansvariga myndigheten Affärsverket svenska kraftnät. Verket ska dock få uppdra åt någon annan att utföra avräkningen. Vidare föreslog regeringen en ändring i skatteförfarandelagen med innebörden att ansvaret för att lämna kontrolluppgifter om avyttring av elcertifikat ska överföras till Statens energimyndighet. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2016. I betänkandet fanns en reservation.

Debatt i kammaren: 6 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 (NU6)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 samt fyra motioner som hade väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I propositionen föreslog regeringen att riksdagen skulle godkänna ett nytt nationellt finansieringsmål för den förnybara elproduktionen. Vidare föreslogs en justering av kvotkurvan i lagen om elcertifikat med anledning av den ambitionshöjning för den förnybara elproduktionen till 2020 som det nya finansieringsmålet skulle innebära. I betänkandet fanns sammanlagt fyra reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 6 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen, en följdmotion och åtta motionsyrkanden från den allmänna motionstiden. Utskottet föreslog enhälligt ett tillkännagivande med anledning av ett motionsyrkande om Vattenfall AB:s roll i energisystemet. Utskottet framhöll att Vattenfall är en central aktör i det framtida energisystemet och för den framtida svenska elförsörjningen. Regeringen borde därför på lämpligt sätt tydliggöra att den parlamentariskt sammansatta Energikommissionen bör diskutera frågor som rör Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden och att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna. I betänkandet fanns sex reservationer varav en avsåg motiveringen.

Debatt i kammaren: 50 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av meddelande om handel för alla (NU8)

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens meddelande om handel för alla (KOM(2015) 497). I meddelandet presenterade kommissionen en ny övergripande strategi för den gemensamma yttre handelspolitiken. I meddelandet aviserades också 101 åtgärder och initiativ som kommissionen har för avsikt att lägga fram inom området. Utskottet ställde sig på ett övergripande plan positivt till kommissionens meddelande om en ny handelsstrategi. Enligt utskottets uppfattning borde Sverige vara en tydlig röst inom EU för en öppen och fri handel och motverka olika former av protektionism. Därutöver kommenterade utskottet vissa av de aviserade åtgärderna och initiativen som kommissionen lagt fram i meddelandet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. I utlåtandet fanns åtta motivreservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 20 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Handelspolitik (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet ca 40 motionsyrkanden om internationell handel och EU:s inre marknad från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena rörde bl.a. frågor om främjande av internationell handel, handels- och investeringsavtalet mellan EU och Förenta staterna, tvistlösningsmekanismer i investeringsavtal, tjänstehandel samt främjande av EU:s inre marknad. Utskottet hänvisade bl.a. till den förda politiken och pågående insatser. I betänkandet fanns 13 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 16 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Energipolitik (NU10)

I betänkandet behandlade utskottet ca 70 motionsyrkanden om energipolitik från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Yrkandena rörde bl.a. energipolitikens övergripande inriktning, kärnkraft, olika typer av förnybar energi och energieffektivisering. I flera fall avstyrkte utskottet motionerna med hänvisning till att de frågor som tas upp diskuteras inom ramen för den parlamentariskt sammansatta Energikommissionens pågående arbete. I betänkandet fanns 21 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 47 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2015/16:91 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag i propositionen. Det tillstyrkta förslaget innebär att en bestämmelse om sanktionsavgift införs i lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Med den föreslagna ändringen anpassas lagen till de omarbetade direktiven om icke-automatiska vågar och om mätinstrument. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 20 april 2016.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Politik för hållbart företagande (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:69 Politik för hållbart företagande, två motioner som väckts med anledning av skrivelsen och en motion från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden och lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Motionsyrkandena rörde dels övergripande frågor om hållbart företagande, dels ekosystemtjänster och hållbart företagande. Utskottet hänvisade bl.a. till den förda politiken och pågående insatser. I betänkandet fanns tre reservationer och ett särskilt yttrande.

Debatt i kammaren: 1 timme och 16 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Exportstrategin (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi, två motioner som väckts med anledning av skrivelsen och 30 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslå samtliga motionsyrkanden. Motionsyrkandena handlade bl.a. om vissa övergripande frågor om handels- och investeringsfrämjande, certifiering och upphandling av regional och lokal exportrådgivning, gränshinder, kreativa näringar, marknadsföring av Sverige samt frihandel och rättvis handel. I betänkandet fanns 16 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 16 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitik (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet ca 30 motionsyrkanden om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Yrkandena rörde bl.a. den svenska mineralstrategin, minerallagen och miljöbalken, avgifter och ersättningar, uranbrytning och utvinning av skiffergas och andra kolväten. I betänkandet fanns tio reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 35 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitik (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet ca 100 motionsyrkanden om företagsfrämjande insatser, regelförenkling och särskilda näringsgrenar från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. I betänkandet fanns 22 reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av meddelande om att förbättra den inre marknaden (NU16)

I utlåtandet behandlade utskottet kommissionens meddelande om att förbättra den inre marknaden (KOM(2016) 550). I meddelandet presenterade kommissionen en ny strategi för den inre marknaden. Förutom övergripande målsättningar innehöll meddelandet ett antal aviserade framtida åtgärder. Utskottet delade kommissionens övergripande målsättningar i meddelandet. På ett övergripande plan ansåg utskottet att målsättningen måste vara att handelshinder avvecklas, nya handelshinder inte uppstår och att den inre marknadens potential utnyttjas fullt ut. Enligt utskottets anförda uppfattning är det angeläget att kommissionen vidtar åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för tjänstehandel, bättre villkor för småföretag och gränsöverskridande e-handel samt öppenhet mot omvärlden. Utskottet framhöll även vikten av att redan överenskomna åtgärder genomförs på ett korrekt sätt och i rätt tid i alla medlemsländer, och välkomnade kommissionens ambitioner på detta område. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna. I utlåtandet fanns fem motivreservationer.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Regional tillväxtpolitik (NU17)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 yrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog enhälligt ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motionsyrkanden om lokalisering och organisering av statliga myndigheter. Utskottet ansåg att regeringen ska pröva möjligheterna att omlokalisera myndigheter från större städer till landsbygden. Regeringen borde i lämpligt sammanhang återrapportera till riksdagen vilka åtgärder den har vidtagit och hur de principer som riksdagen sedan tidigare fastställt tillämpas. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden. Motionsyrkandena handlade bl.a. om övergripande frågor om regional tillväxt, kommersiell och offentlig service på landsbygden och återföring av medel från vatten- och vindkraft. I betänkandet fanns nio reservationer.

Debatt i kammaren: 2 timmar.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (NU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning. De föreslagna lagändringarna innebär bl.a. ändrade hänvisningar och ny terminologi i enlighet med EU:s ändrade varumärkesförordning. Förslaget innebär även att bestämmelserna i varumärkeslagen om straffansvar och förverkande av egendom inte ska gälla vid intrång i ett EU-varumärke om varorna endast passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juni 2016.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Effektreserv 2020–2025 (NU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:117 Effektreserv 2020–2025, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och 17 motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet tillstyrkte förslagen i propositionen och avslog samtliga motionsyrkanden. Det tillstyrkta förslaget innebär bl.a. att giltighetstiden för lagen om effektreserv förlängs t.o.m. den 15 mars 2025 och att den systemansvariga myndigheten Svenska kraftnät vid upphandlingen av effektreserven ska kunna ingå avtal om minskad elförbrukning utan några särskilda begränsningar när det gäller möjliga avtalsparter. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016. I betänkandet fanns 21 reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 3 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (NU20)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens förslag och avslå motionen. Lagändringarna innebär att det införs en skyldighet för den som genomför en stödåtgärd att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden och att föra register över åtgärden. Vidare införs en bestämmelse om hur en allmän domstol ska beakta ett yttrande från Europeiska kommissionen som rör tillämpningen av EU:s statsstödsregler. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2016. I betänkandet fanns en reservation.

Ingen debatt i kammaren.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag (NU21)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:60 Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Utskottet välkomnade Riksrevisionens granskning av regeringens hantering av risker i statliga bolag. Utskottet underströk bl.a. vikten av att regeringen avser att vidta åtgärder för att utveckla informationen till riksdagen genom att ge riksdagen en samlad bild av riskerna i den statliga bolagsportföljen.

Debatt i kammaren: 30 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet (NU22)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet och 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet tillstyrkte förslagen till ändringar i patentlagen, lag om ändring i lagen om ändring i patentlagen och lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Motionsyrkandena, som samtliga avstyrktes, handlade om åtgärder för att stärka företagens hantering av immateriella tillgångar, patentskydd, upphovsrätt, privatkopieringsersättning, följerätt och det civilrättsliga sanktionsdirektivet. I betänkandet fanns en reservation.

Debatt i kammaren: 40 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och 31 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16. Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla regeringens proposition om ändringar i organisationsstrukturen för statens riskkapitalinsatser för företag och avslå samtliga motionsyrkanden.

De föreslagna ändringarna av organisationsstrukturen innebär bl.a. att regeringen bemyndigas att inrätta ett nationellt utvecklingsbolag, som ska investera indirekt i företag i utvecklingsfaser genom privat förvaltade fonder. Vidare innebär de föreslagna ändringarna att de av staten helägda bolagen Fouriertransform Aktiebolag och Inlandsinnovation AB inordnas under det nationella utvecklingsbolaget i en gemensam koncern. Det nationella utvecklingsbolaget beräknas kunna inleda sin verksamhet under 2017. Viss verksamhet som det nationella utvecklingsbolaget kommer att bedriva kan komma att innefatta stödgivning enligt EU:s statsstödsregler, varför regeringen föreslog en ny lag som syftar till att göra det möjligt för det nationella utvecklingsbolaget att lämna stöd inom ramen för EU:s statsstödsregler. Den nya lagen föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017.

Motionsyrkandena, vilka samtliga avstyrktes, rörde dels åtgärder för att effektivisera det statliga riskkapitalet, dels övriga frågor om statens finansieringsinsatser. I betänkandet fanns sju reservationer.

Debatt i kammaren: 1 timme och 31 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade två yttranden till andra utskott, nämligen Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv till finansutskottet (yttr. 2015/16:NU1y) och Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall till miljö- och jordbruksutskottet (yttr. 2015/16:NU2y).

EU-frågor

Utskottet behandlade som tidigare nämnts två meddelanden från kommissionen. Det gällde kommissionens meddelande Handel för alla (KOM(2015) 497, utl. 2015/16:NU8) och kommissionens meddelande Att förbättra den inre marknaden (KOM(2015) 550, utl. 2015/16:NU16).

Vidare ägde fem överläggningar rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg dels regeringens ståndpunkt den 24 september 2015 när det gäller kommissionens förslag om energimärkning (KOM(2015) 341), kommissionens meddelande om energimarknader (KOM(2015) 339 och KOM(2015) 340) och ordförandeskapets prioriterade fråga om styrningssystemet för Energiunionen, dels regeringens ståndpunkt den 17 november 2015 när det gäller utkast till rådets slutsatser om styrningen av energiunionen (dokumentnummer 13818/15 och 13818/15 COR 1) samt kommissionens meddelande om inledning av ett offentligt samråd för energimarknaderna (KOM(2015) 339) och kommissionens meddelande om en ny giv för energikonsumenterna (KOM(2015) 340), dels regeringens ståndpunkt den 17 november 2015 när det gäller rådets slutsatser om handel, förberedelser inför Världshandelsorganisationens tionde ministerkonferens samt förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och Förenta staterna, dels regeringens ståndpunkt den 7 april 2016 när det gäller kommissionens aviserade förslag till en hållbarhetspolitik för bioenergi, dels regeringens ståndpunkt den 10 maj 2016 när det gäller kommissionens förslag till förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (KOM(2015) 627).

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskap på området i fråga. Utskottet genomförde under riksmötet fem subsidiaritetsprövningar. Dessa avsåg dels ett förslag till förordning om europeisk statistik om naturgas- och elpriser (KOM(2015) 496), dels ett förslag till förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (KOM(2015) 627), dels ett förslag till förordning om åtgärder för att trygga gasförsörjningen (KOM(2016) 52), dels ett förslag till beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal och icke-bindande instrument mellan medlemsstaterna och tredjeländer (KOM(2016) 53) och dels ett förslag till förordning om åtgärder mot geoblockering och andra former av diskriminering på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort på den inre marknaden (KOM(2016) 289). Utskottet ansåg inte att något av de ovan nämnda förslagen stred mot subsidiaritetsprincipen.

Utvärderings- och forskningsfrågor

Utskottet har en särskild arbetsgrupp som arbetar med uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen består av åtta ledamöter, en från varje parti. Under riksmötet 2015/16 har arbetsgruppen bl.a. analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv i budgetpropositionen för 2016. Uppföljningen bestod av en översiktlig genomgång och analys av de mål och indikatorer som används inom respektive utgiftsområde. Därutöver har resultatredovisningens struktur och förhållandet mellan mål, indikatorer och vissa resultat undersökts.

Dessutom har arbetsgruppen beslutat genomföra en fördjupad uppföljning av handlingsprogrammet för kulturella och kreativa näringar.

Utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

I bilagan redovisas en förteckning över utfrågningar, seminarier och uppvaktningar i utskottet.

Resor och besök

Under riksmötet besökte utskottet Statens energimyndighet, Telia Sonera AB, Riksbanken, Postnord AB och Teknikföretagen. Vidare har företrädare för utskottet tagit emot en delegation från Kuwaits parlament, kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, den tysk-nordiska parlamentariska vänskapsföreningen från den tyska förbundsdagen, talmannen för det marockanska representanthuset Rachid Talbi Alami med delegation, kommissionär Miguel Arias Cañete, tjänstemän från den amerikanska kongressen samt en delegation av tjänstemän från den kinesiska nationella folkkongressen.

Utskottet har också representerats av enskilda ledamöter vid olika interparlamentariska konferenser. Lars Hjälmered (M) och Anna Wallén (S) deltog vid Världshandelsorganisationens (WTO) tionde ministerkonferens i Nairobi den 15–18 december 2015. Hanna Westerén (S) deltog vid en interparlamentarisk konferens om turism i Aten den 15–17 maj 2016.

I september 2016 gjorde två delegationer från utskottet resor till Storbritannien respektive Nederländerna. Syftet med resan till Storbritannien var att närmare studera frågor som rör landsbygdsutveckling och regional tillväxtpolitik, att studera frågor om Storbritanniens politik för att främja forskning och innovation och att fördjupa sig i aktuella närings-, energi- och handelspolitiska frågor. I delegationen ingick Jennie Nilsson (S), Hans Rothenberg (M), Per-Arne Håkansson (S), Helena Lindahl (C), Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M), Mattias Jonsson (S), Anna-Caren Sätherberg (S), Johan Nissinen (SD), Peter Helander (C), Håkan Svenneling (V) och Maria Weimer (L).

Syftet med resan till Nederländerna var att mot bakgrund av aktuella frågor om företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige bredda utskottets kunskaper genom att ta del av hur Nederländerna arbetar med dessa frågor samt att få veta mer om handelsförbindelserna mellan Sverige och Nederländerna och om hur dessa kan utvecklas ytterligare. I delegationen ingick Lars Hjälmered (M), Åsa Westlund (S), Ingemar Nilsson (S), Josef Fransson (SD), Hanif Bali (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Said Abdu (L), Birger Lahti (V), Penilla Gunther (KD), Jörgen Warborn (M), Hanna Westerén (S) och Rickard Nordin (C).

Bilaga

Utfrågningar, seminarier och uppvaktningar

24 september 2015

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, departementsråden Maria Rosander och Magnus Skåninger, kanslirådet Johan Stålhammar och departementssekreterarna Sofia Hercules Bendix, Per Stagnell, Ann Lindh och Katarina Szecsi Åsbrink, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 1–2 oktober 2015.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, departementsråden Maria Rosander och Magnus Skåningen, kanslirådet Johan Stålhammar och departementssekreterarna Sofia Hercules Bendix, Per Stagnell, Ann Lindh och Katarina Szecsi Åsbrink, Näringsdepartementet, för frågor om regeringens syn på Vattenfalls försäljningsplaner.

Statssekreterare Catharina Espmark, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Claes Almberg och rättssakkunniga Louise Petrelius, Justitiedepartementet, för information om konkurrenskraftsrådet den 1–2 oktober 2015.

Energiminister Ibrahim Baylan, politiskt sakkunnige Per Callenberg, kansliråden Jenny Malmberg och Martina Högberg samt departementssekreterare Anna-Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, för överläggning med utskottet om dels kommissionens förslag om energimärkning, dels kommissionens meddelanden om energimarknader och dels ordförandeskapets prioriterade fråga om styrsystemet för energiunionen.

13 oktober 2015

Verkställande direktör Andrea Femrell, sakkunniga Christina Fors, konsult Susanne Ydstedt, Näringslivets Regelnämnd, för information och synpunkter om regelförbättringsarbetet och behovet av ett tydligare beslutsunderlag inför beslut om genomförande av EU-lagstiftning.

5 november 2015

Expert Hans-Olof Hagén, enhetschef Helena Fredin och projektledare Sven Silvander, Statistiska centralbyrån, för information om analysen av innovationsenkäten.

Statssekreterare Oscar Stenström, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Hans G Pettersson och kanslirådet Johan Stålhammar, Näringsdepartementet, för information inför extra konkurrenskraftsråd den 9 november 2015.

12 november 2015

Statssekreterare Elisabeth Backteman, kanslirådet Anders Lindholm departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Anna Carlsson och departementssekreterare Per Andersson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet den 18 november 2015.

17 november 2015

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnessakkunnige Fredrik Norlund och departementssekreterarna Anna Karin Cederblad och Sofia Rantatalo, Miljö- och energidepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens förslag till ståndpunkt vid möte i rådet för transport, telekommunikation och energi den 26 november 2015 om förslag till förordning om energieffektiviseringsmärkning, kommissionens meddelande om inledning av ett offentligt samråd för energimarknaderna och kommissionens meddelande om en ny giv för energikonsumenterna samt om styrningen av energiunionen.

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Christina Lindström Krossling, Näringsdepartementet, departementsrådet Charlotte Sammelin, ministerrådet Anders Kviele, kanslirådet Mikael Anzén samt departementssekreterarna Elin Barr, Robert Leijon och Markus Lundgren, Utrikesdepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens förslag till ståndpunkt vid möte i rådet för utrikes frågor den 27 november 2015 om dels rådets slutsatser om handel, dels förberedelser inför Världshandelsorganisationens tionde ministerkonferens, dels förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar mellan EU och Förenta staterna, dels förhandlingar mellan EU och Mercosur och dels om förhandlingar mellan EU och Asien (Japan, Asean).

24 november 2015

Statssekreterare Eva Lindström, departementsrådet Maria Rosander, kanslirådet Johan Stålhammar, departementssekreterarna Ann Lindh, Sofia Hercules Bendix och Marcus Hellqvist, Näringsdepartementet, för information om dels konkurrenskraftsrådet den 30 november–1 december 2015, dels rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (Epsco) den 7–8 december 2015.

Statssekreterare Catharina Espmark, rättssakkunniga Linda Kullberg, departementsråden Anneli Skoglund och Amina Lundqvist, ämnesråden Kristina Holmgren och Alexander Ramsay, rättssakkunniga Louise Petrelius och Anna Enbert, Justitiedepartementet, för information om dels kommande EU förslag på upphovsrättsområdet, dels genomförandet av det enhetliga patentsystemet, dels remissinstansernas mottagande av slutbetänkandet Ny patentlag.

26 november 2015

Riksrevisor Susanne Ackum, projektledarna Monica Rupprecht Hjort och Annelie Jansson Westin, avdelningschef Lena Björck samt medarbetarna Maria Bohm, Madeleine Nyman och Nedim Colo Riksrevisionen, för information om dels granskningsrapporten Vattenfall – konkurrenskraftigt och ledande i energiomställningen? (RiR 2015:6), dels granskningsrapporten Regeringens hantering av risker i statliga bolag (RiR 2015:15).

8 december 2015

Statssekreterare Oscar Stenström, ämnesrådet Christina Lindström Krossling, Näringsdepartementet samt departementsråd Jörgen Halldin, kanslirådet Mikael Anzén och departementssekreterarna Elin Barr och Fredrik Woods, Utrikesdepartementet, för information inför möte med rådet för utrikes frågor den 16 december 2015 om WTO:s ministerkonferens i Nairobi den 15–18 december 2015.

10 december 2015

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, Näringsdepartementet samt departementsrådet Karin Olofsdotter och ambassadör Diana Madunic, Utrikesdepartementet, för information om dels regeringens skrivelse om exportstrategin, dels regeringens skrivelse om politik för hållbart företagande.

11 februari 2016

Verkställande direktör Thomas Idermark, chefen för omvärldsbevakning och dialog Erik Eklund och chefen för internationella relationer och bevakning Camilla Åberg, Swedish Standards Institute, för information om betydelsen av standardisering.

25 februari 2016

Statssekreterare Catharina Espmark, rättssakkunniga Linda Kullberg och kanslirådet Claes Almberg, departementsråden Amina Lundqvist och Anneli Skoglund, ämnesrådet Kristina Holmgren och praktikanten Elsa Karlefors, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 29 februari–1 mars 2016.

Statssekreterare Eva Lindström, departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Johan Stålhammar och Tomas Gärdström samt departementssekreterare Per Hedberg, Näringsdepartementet, kansliråden Maria Ramstedt och Niklas Ström och departementssekreterare Anna Rääs, Utrikesdepartementet, för information dels om kommissionens meddelande om den inre marknaden, KOM (2015) 550, dels inför konkurrenskraftsrådet den 29 februari–1 mars 2016.

3 mars 2016

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, kansliråden Jenny Lahrin och Henrik Levin samt politisk sakkunniga Emelie Schröder, departementssekreterare Helena Hagberg, Näringsdepartementet samt kanslirådet Karin Sparrman och departementssekreterare Malena Swanson Falk, Miljö- och Energidepartementet, för information om regeringens syn på Vattenfalls strategier, utveckling och bidrag till EU:s 2020-mål.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, politisk sakkunniga Emelie Schröder och kanslirådet Henrik Levin, Näringsdepartementet, för information om den kommande propositionen om struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt.

7 april 2016

Internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Amina Lundqvist och rättssakkunniga Linda Kullberg, ämnesrådet Kristina Holmgren och praktikanten Sanna Sahlqvist, Justitiedepartementet, för information om förordningsförslaget om portabilitet för innehållstjänster online.

Statssekreterare Nils Vikmång, kanslirådet Jenny Malmberg samt departementssekreterarna Björn Telenius och Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens ståndpunkt om kommissionens aviserade förslag till en hållbarhetspolitik för bioenergi.

26 april 2016

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger och pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, kansliråden Mikael Anzén och Maria Ermanno Fäldner samt departementssekreterare Robert Leijon, Utrikesdepartementet, för information inför möte med rådet utrikes frågor (handel) den 13 maj 2016.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, departementsrådet Magnus Skåninger, kansliråden Jenny Lahrin, Per Lundqvist, Malin Fries och Helena Hagberg, planeringschef Stina Billinger och pressekreterare Ann Wolgers, Näringsdepartementet, för information om processen om Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten.

28 april 2016

Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Talare vid utfrågningen var generaldirektör Susanne Ås Sivborg, Patent- och registeringsverket, Nima Sanandaji, Reforminstitutet, immaterialrättsansvarige Patrick Krassén, Svenskt näringsliv, ordförande Eric Broberg, Film- och TV-branschens samarbetskommitté, enhetschef Jolanda Girzl, Konsumentverket/ Konsument Europa, nationell samordnare Paul Pintér, Polismyndigheten, chefen för Stockholmskontoret Katarina Areskoug, EU-kommissionen och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

10 maj 2016

Statssekreterare Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Linda Kullberg samt praktikanten Sanna Sahlqvist, Justitiedepartementet, för överläggning med utskottet om regeringens förslag till en svensk ståndpunkt beträffande kommissionens förslag till förordning om säkerställande av gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden.

Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, departementsråd Karin Olofsdotter och ambassadör Anders Bengtcén, Utrikesdepartementet, för information om hur regeringen arbetar med export- och handelsfrämjande som angränsar till exportaffärer inom försvarsindustrin.

19 maj 2016

Statssekreterare Eva Lindström, departementsrådet Maria Rosander, kanslirådet Johan Stålhammar och departementssekreterare Björne Hegefeldt, Näringsdepartementet, kanslirådet Maria Ramstedt, departementssekreterarna Anna Rääs, Sofia Nyman och Kristin Olsson, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet den 26–27 maj 2016.

Statssekreterare Catharina Espmark, departementsråden Anneli Skoglund och Amina Lundqvist, ämnesråden Alexander Ramsay och Kristina Holmgren, kansliråd Linda Kullberg och sakkunnige Johan Axhamn, Justitiedepartementet.

26 maj 2016

Statssekreterare Nils Vikmång, politiskt sakkunnige Per Callenberg, ämnessakkunnige Fredrik Norlund, kansliråden Iris Heldt och Jenny Malmberg samt departementssekreterare Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet, för information inför mötet med rådet för transport, telekommunikation och energi den 6 juni 2016.

16 juni 2016

Näringsutskottet och skatteutskottet höll offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning. Talare vid utfrågningen var skattejurist Hanna Nilsson, PwC, chefen för skatteavdelningen Krister Andersson, Svenskt näringsliv, utredare Karin Pilsäter, TCO, chefen för ansvarsfullt ägande Carina Lundberg Markow, Folksam, professor Bertil Wiman, Uppsala universitet, ekonomichef Yvonne Bertlin, AstraZeneca AB, skattejurist Joakim Fällman, Scania, skattechef Andreas Nordin, ABB och finansminister Magdalena Andersson.

2 juli 2016

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg, statssekreterare Eva Lindström, expeditionschef Fredrik Ahlén, pressekreterare Ann Wolgers, förvaltare Jenny Lahrin, avdelningschef Carl Rosén, jurist Malin Fries, departementsrådet Magnus Skåninger, specialist på hållbart företagande Helena Hagberg, kanslirådet Per Lundkvist och politisk sakkunniga Emelie Schröder, Näringsdepartementet, för information om regeringens svar i fråga om ägarsamordning av Vattenfall AB:s försäljning av brunkolsverksamheten i Tyskland.

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.