Näringsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

utskottsdokument 2016/17:verk-1001837

-46990

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

0

0

DOCPROPERTY Dokbeteckning \* MERGEFORMAT

2016/17

STYLEREF "\1"


Näringsutskottets verksamhet riksmötet

2016/17

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör också utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning –

Under riksmötet 2016/17 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Jennie Nilsson (S), ordförande

Lars Hjälmered (M), vice ordförande

Åsa Westlund (S)

Hans Rothenberg (M)

Ingemar Nilsson (S) (t.o.m. 2017-04-06)

Per-Arne Håkansson (S)

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

Anna Wallén (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Mattias Jonsson (S)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

Anna-Caren Sätherberg (S) (fr.o.m. 2017-04-27)

Suppleanter

Anna-Caren Sätherberg (S) (t.o.m. 2017-04-27)

Jörgen Warborn (M) (t.o.m. 2016-09-27)

Hanna Westerén (S)

Sofia Fölster (M) (fr.o.m. 2016-09-27)

Patrik Engström (S) (fr.o.m. 2017-04-27)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Lorentz Tovatt (MP) (fr.o.m. 2017-07-15)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

Håkan Svenneling (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD) (fr.o.m. 2017-01-26)

Jonas Eriksson (MP)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S) (fr.o.m. 2017-02-01 t.o.m. 2017-08-01)

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående avs

Johan Fransson, kanslichef

Roger Berggren, utskottsråd

Fredrik Jonsson, föredragande

Christina Ribbhagen, föredragande (fr.o.m. 2017-01-01)

Lars Söderlind, föredragande (tjänstl. fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-06-30)

Marika Kurlberg, föredragande (fr.o.m. 2017-01-09 t.o.m. 2017-06-30)

Anna Ekwing, föredragande (fr.o.m. 2016-09-12 t.o.m. 2017-12-31)

Jakob Sjövall, utskottshandläggare (tjänstl. fr.o.m. 2016-11-01)

Agota Földes, utskottshandläggare (fr.o.m. 2017-01-09)

Bibi Junttila, utskottsassistent

Riksdagsstipendiaten Anders Backlund tjänstgjorde som extra föredragande under perioden december 2016–februari 2017.

Utskottets verksamhet

Inledning

Under riksmötet höll utskottet 36 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 34 timmar. Under sammanträdena behandlade utskottet 11 propositioner, 3 regeringsskrivelser och 47 motionsyrkanden som väckts med anledning av dessa. Utöver detta behandlades 497 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17. Vidare resulterade ett meddelande från kommissionen i ett utlåtande från utskottets sida. När det gäller EU-frågor fick utskottet information från regeringen i ett stort antal frågor inom utskottets beredningsområde, och vid fem tillfällen genomförde utskottet överläggningar med regeringen.

Sammanlagt lämnade utskottet 24 betänkanden och ett utlåtande till kammaren. Dessutom lämnade utskottet 6 yttranden till andra utskott.

Verksamheten bestod även av mottagande av delegationer, genomförande av resor och besök samt arbete med uppföljning och utvärdering.

Betänkanden och utlåtanden

Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 24 Näringsliv och 20 motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 24 Näringsliv, som totalt uppgick till ca 6,5 miljarder kronor för 2017. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag och därtill berörda motionsyrkanden. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag till lagändringar med anledning av regeringens förslag om att Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om att förändra verksamhetsinriktningen för RISE AB Research Institutes of Sweden AB (RISE AB) och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP) samt att genomföra en fusion mellan RISE AB och SP. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Utskottet har därtill följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

I betänkandet finns en reservation (SD) med ett alternativt förslag när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 7 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och fyra motionsyrkanden som väckts under den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 19, som totalt uppgick till närmare 3,6 miljarder kronor för 2017. Därmed avstyrkte utskottet oppositionspartiernas alternativa budgetförslag. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om vissa bemyndiganden om ekonomiska åtaganden.

Utskottet följde därtill upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 51 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utgiftsområde 21 Energi (NU3)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag i budgetpropositionen för 2017 (prop. 2016/17:1) inom utgiftsområde 21 Energi och tolv motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag om anslag för utgiftsområde 21 Energi, som totalt uppgick till ca 2,9 miljarder kronor för 2017. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften och det regeringen i övrigt föreslog om de olika anslagen. När det gäller Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2017–2020, dels till finansiella befogenheter för 2017. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes.

Utskottet har därtill följt upp regeringens resultatredovisning för utgiftsområdet och redovisade i ett ställningstagande sina iakttagelser med utgångspunkt i uppföljningen.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, C, V). I en reservation (SD) finns ett alternativt förslag när det gäller anslagen inom utgiftsområdet. Företrädarna i utskottet för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avstod från att delta i beslutet om anslag och hänvisade i särskilda yttranden i stället till de budgetförslag som respektive parti hade lagt fram.

Debatt i kammaren: 2 timmar och 23 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statliga företag (NU4)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2015/16:140 2016 års redogörelse för företag med statligt ägande och 34 motionsyrkanden om statliga företag från den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna och avslå samtliga mo-tionsyrkanden.

I betänkandet finns 13 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 40 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:181 Kollektiv förvaltning av upphovsrätt och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle anta regeringens proposition om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Propositionen innefattar bl.a. en ny lag om kollektiv förvaltning av upphovsrätt som innehåller ett regelverk för de kollektiva förvaltningsorganisationernas verksamhet. De nya reglerna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017. Dessutom föreslog utskottet ett tillkännagivande om medlemmars rätt att välja ombud till föreningsstämman i en kollektiv förvaltningsorganisation. Utskottet ansåg att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt förslag i denna del och att en ny utformning av regelverket inte bör medföra att svenska kollektiva förvaltningsorganisa-tioner får en konkurrensnackdel gentemot motsvarande organisationer i övriga EU. Utskottets förslag grundades på en motion.

Debatt i kammaren: 6 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Konkurrensskadelag (NU6)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:9 Konkurrensskadelag. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag om en konkurrensskadelag. Den nya lagen innehåller bl.a. bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas vid en överträdelse av konkurrensrätten. Utskottet stod även bakom regeringens förslag i propositionen om ändringar i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen, lagen om patent- och marknadsdomstolar och lagen om näringsförbud. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 27 december 2016.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

En samlad torvprövning (NU7)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2015/16:178 En samlad torvprövning och en motion som väckts med anledning av proposi-tionen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till lagändringar som bl.a. innebär att koncessionsrätten för energitorv tas bort. Därigenom får fastighetsägaren möjlighet att avgöra om energitorv ska utvinnas på fastigheten och vem som ska utvinna torven. Vidare innebär förslaget att all täktverksamhet ska prövas enligt samma lagstiftning och instansordning. Förslaget innebär också att prövningen av överklagade beslut om energitorvtäkter flyttas från regeringen till mark- och miljödomstolarna. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2017. Utskottet ansåg därtill att riksdagen borde avslå motionen.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Anvisade elavtal (NU8)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:13 Anvisade elavtal. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen. Ändringarna gäller dels systemet med anvisade elleverantörer, dels innehållet i elleverantörernas fakturor. Förslagen syftar till att säkerställa att kunder med anvisade avtal har skäliga villkor, att minska andelen kunder med anvisade elleverantörer och att öka kundaktiviteten på elmarknaden. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 april 2017.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:66 Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet samt fyra yrkanden som väckts i anslutning till propositionen, tre yrkanden som väckts i anslutning till proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft och nio yrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag till övergripande mål för forskning och innovation på energiområdet och avslå samtliga motionsyrkanden. Det föreslagna målet innebär en utvidgning av det övergripande målet för programmet för forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. I den behandlade propositionen angav regeringen även riktlinjer för de fortsatta insatserna för forskning och innovation på energiområdet under perioden 2017–2020 och hur dessa ska kunna bidra till att nå de uppställda energi- och klimatmålen.

I betänkandet finns tio reservationer (M, SD, C, L, KD).

Debatt i kammaren: 44 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Funktionskrav på elmätare (NU10)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:73 Funk-tionskrav på elmätare. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändringar i ellagen och fjärrvärmelagen. Ändringarna i ellagen innebär en utvidgning av elanvändarnas rätt att få timmätning av sin elförbrukning redovisad utan att debiteras de merkostnader som kan uppstå. Dessutom föreslogs att det i ellagen förs in ett nytt bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de funktionskrav som mätsystem och mätutrustning ska uppfylla. Ändringen i fjärrvärmelagen är av författningstekniskt slag. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande (NU11)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande och en mo-tion som väckts med anledning av skrivelsen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga regeringens skrivelse till handlingarna och avslå motionen.

I betänkandet finns en reservation (M, C, L, KD).

Debatt i kammaren: 27 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Näringspolitik (NU12)

I betänkandet behandlade utskottet drygt 140 motionsyrkanden om företagsfrämjande, statligt riskkapital, regelförenkling och särskilda näringsgrenar från den allmänna motionstiden 2016/17. Med anledning av ett motionsyrkande föreslog utskottet ett tillkännagivande till regeringen om att alla myndigheter som företag kommer i kontakt med ska sätta tydliga tidsgränser för sina handläggningstider. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet.

I betänkandet finns 30 reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD). I en reservation (S, MP, V) föreslogs att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen.

Debatt i kammaren: 1 timme och 52 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Handelspolitik (NU13)

I betänkandet behandlade utskottet ca 90 motionsyrkanden om internationell handel, EU:s inre marknad, handels- och investeringsfrämjande och hållbart företagande från den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 28 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 2 timmar och 4 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Energipolitik (NU14)

I betänkandet behandlade utskottet ca 60 motionsyrkanden om energipolitik från den allmänna motionstiden 2016/17. Yrkandena rörde bl.a. energipolitikens övergripande inriktning, kärnkraft, olika typer av förnybar energi och energieffektivisering. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 23 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 31 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer (NU15)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:117 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt. Förslaget innebär att kollektiva förvaltningsorganisationer i sina stadgar kan bestämma vem som får vara ombud och hur många medlemmar ett ombud får företräda, under förutsättning att det inte hindrar medlemmarna från att delta i beslutsfattandet på ett lämpligt och effektivt sätt. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 maj 2017.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Regional tillväxtpolitik (NU16)

I betänkandet behandlade utskottet ca 70 motionsyrkanden om regional tillväxtpolitik från den allmänna motionstiden 2016/17. Motionsyrkandena rörde bl.a. frågor om lokalisering och organisering av statliga myndigheter, kommersiell och offentlig service på landsbygden, återföring av medel från vatten- och vindkraft och regionala strukturfondsprojekt. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns 18 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 13 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Mineralpolitik (NU17)

I betänkandet behandlade utskottet ca 20 motionsyrkanden om mineralpolitik från den allmänna motionstiden 2016/17. Yrkandena rörde bl.a. mineralstrategin, mineral och miljö, avgifter och ersättningar och utvinning av fossila energitillgångar i Sverige. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet finns elva reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 1 timme och 10 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen (NU18)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:119 Ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ny lag om medling i vissa upphovsrättstvister och förenklingar i upphovsrättslagen. De föreslagna lagändringarna innebär att den nuvarande lagen om medling i vissa upphovsrättstvister ersätts av en ny lag med syfte att öka rättssäkerheten och förutsägbarheten i samband med medling. Vidare flyttas handläggningen av ärenden enligt lagen från regeringen till patent- och marknadsdomstolarna. Ändringarna i upphovsrättslagen innebär bl.a. att kravet på tillstånd från regeringen att förfoga över ett verk med stöd av en inskränkning i ensamrätten tas bort. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 juli 2017.

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el (NU19)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:124 Fortsatt gränsöverskridande handel med ursprungsgarantier för el. Utskottet ställde sig bakom regeringens förslag till ändring i lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el. Förslaget innebär bl.a. att Energimyndigheten ska kunna utfärda ursprungsgarantier som är anpassade för överföring mellan medlemsstater i EU. Lagändringen föreslogs träda i kraft den 1 juni 2017. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå motioner från den allmänna motionstiden 2016/17 som rör elmarknaden.

I betänkandet finns sex reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: Ingen debatt.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (NU20)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017, tre motioner som väckts med anledning av propositionen och tre motioner från den allmänna motionstiden 2016/17. Utskottet tillstyrkte propositionen. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska främja tillkomsten av förnybar elproduktion. Förslagen i propositionen innebär bl.a. att elcertifikatssystemet förlängs till 2045 och att det utökas med 18 TWh till 2030, vilket kräver ändringar i lagen (2011:1200) om elcertifikat. Därutöver föreslog utskottet en ändring i den nyssnämnda lagen för att undanröja ett mindre förbiseende i propositionen. Lagändringarna föreslogs träda i kraft den 1 januari 2018. Utskottet avstyrkte samtliga förslag i de motioner som behandlas i betänkandet.

I betänkandet finns sju reservationer (SD, V, L).

Debatt i kammaren: 59 minuter (gemensam med NU25).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (NU21)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse 2016/17:148 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring och två följdmotioner. Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen med anledning av motionsyrkanden om samhällsekonomiska analyser och återkommande effektanalyser. Dels ett tillkännagivande om att regeringen bör utreda behovet av att en fristående aktör parallellt med Svenska kraftnät genomför samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar, dels ett tillkännagivande om att regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att göra långsiktiga analyser av effektsituationen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå övriga motionsyrkanden och att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna.

I betänkandet finns tre reservationer (S, M, MP, C, V, L, KD). I en reservation (S, MP, V) föreslås att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen när det gäller återkommande effektanalyser.

Debatt i kammaren: 39 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU (NU22)

I utlåtandet behandlar utskottet kommissionens meddelande Ren energi för alla i EU (KOM(2016) 860). I meddelandet redogör kommissionen övergripande för förslagen i det s.k. vinterpaketet, vilka innebär omfattande revideringar av EU-lagstiftning på energiområdet. Utskottet ställde sig positivt till kommissionens meddelande. Utskottet välkomnade kommissionens ambi-tioner att prioritera Parisavtalet och ansåg att detta avtal måste beaktas fullt ut i implementeringen av 2030-ramverket för klimat och energi. Därutöver kommenterade utskottet vissa av de föreslagna åtgärderna som kommissionen presenterat i meddelandet. Utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga utlåtandet till handlingarna.

I utlåtandet finns en motivreservation (SD).

Debatt i kammaren: 29 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Immaterialrätt (NU23)

I betänkandet behandlades 16 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2016/17 om olika immaterialrättsliga frågor. Yrkandena rörde bl.a. åtgärder för att stärka immateriella rättigheter, streamning från olovlig källa och privatkopieringsersättningen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga yrkanden.

I betänkandet finns fyra reservationer (M, SD, C, L, KD).

Debatt i kammaren: 40 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Statligt ägda bolag i omvandling (NU24)

I betänkandet behandlade utskottet regeringens proposition 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag, som innebär bl.a. att riksdagen bemyndigar regeringen att sälja eller lägga ned vissa statligt ägda företag: Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, Metria AB, Swedish National Road Consulting AB och Swedesurvey Aktiebolag. Utskottet ansåg därtill att riksdagen skulle avslå motionerna.

I betänkandet finns tre reservationer (M, C, V, L, KD).

Debatt i kammaren: 54 minuter.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad (NU25)

I betänkandet behandlade utskottet proposition 2016/17:187 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad och en motion som väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslog att riksdagen skulle godkänna avtalet och avslå motionen. Ändringarna följde av regeringens förslag om dels ett nytt mål om 18 terawattimmar nya elcertifikat till 2030, dels en förlängning av systemet med elcertifikat till 2045. Dessa förslag presenterades i regeringens proposition 2016/17:179 som utskottet behandlade i betänkande 2016/17:NU20.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Debatt i kammaren: 59 minuter (gemensam med NU20).

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Yttranden till andra utskott

Utskottet lämnade sex yttranden till andra utskott, nämligen yttrandena Nytt regelverk om upphandling (yttr. 2016/17:NU1y) och Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv (yttr. 2016/17:NU2y) till finansutskottet, Kommissionens arbetsprogram 2017 (yttr. 2016/17:NU3y) till utrikesutskottet, En rymdstrategi för Europa (yttr. 2016/17:NU4y) och Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (yttr. 2016/17:NU5y) till utbildningsutskottet samt Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (yttr. 2016/17:NU6y) till konstitutionsutskottet.

EU-frågor

Utlåtanden

Utskottet behandlade som tidigare nämnts ett meddelande från kommissionen. Det gällde kommissionens meddelande Ren energi för alla i EU (KOM(2016) 860) i utlåtande 2016/17:NU22.

Överläggningar

Utskottet höll överläggningar med regeringen vid fem tillfällen under riksmötet enligt följande:

13 oktober 2016

Utskottet överlade med regeringen om regeringens ståndpunkt vid det extra mötet i rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2016 om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (CETA).

1 december 2016

Utskottet överlade med regeringen om regeringens ståndpunkt vid mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi den 5 december 2016 om kommissionens lägesrapport om framsteg i utvecklingen av den externa dimensionen av EU:s energipolitik.

24 januari 2017

Utskottet överlade med regeringen om regeringens ståndpunkt när det gäller kommissionens förslag till:

förordning om styrningen av Energiunionen (KOM(2016) 759)

direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (KOM(2016) 761)

direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara källor (omarbetning) (KOM(2016) 767)

förslag till förordning om den inre marknaden för el (KOM(2016) 861)

förordning om riskberedskap inom elsektorn och om upphävande av direktiv 2005/89/EG (KOM(2016) 862)

förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (KOM(2016) 863)

direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (KOM(2016) 864).

20 april 2017

Utskottet överlade med regeringen om regeringens ståndpunkt när det gäller kommissionens förslag till direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (KOM(2016) 821).

11 maj 2017

Utskottet överlade med regeringen om regeringens ståndpunkt när det gäller kommissionens förslag till dels direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (KOM(2016) 593), dels förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (KOM(2016) 594).

Subsidiaritetsprövningar

De nationella parlamenten ska enligt Lissabonfördraget bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som har sakkunskap på området i fråga.

Under riksmötet 2016/17 genomförde utskottet 19 subsidiaritetsprövningar. Utskottet ansåg inte att något av förslagen till lagstiftningsakter stred mot subsidiaritetsprincipen. Utskottets prövning omfattade följande förslag till lagstiftningsakter:

förordning om vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsländer (KOM(2016) 418)

direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden (KOM(2016) 593)

förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens on-linesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram (KOM(2016) 594)

förordning om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten (KOM(2016) 595)

direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten (KOM(2016) 596)

förordning för ett styrningssystem för Energiunionen (KOM(2016) 759)

direktiv om ändring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (KOM(2016) 761)

direktiv om ändring av direktiv 2009/28/EU om främjande av användning av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (KOM (2016) 767)

förordning om ändring av förordning nr 1303/2013 vad gäller ytterligare stöd till medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer (KOM(2016) 778)

direktiv om tillämpningen av direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, om fastställande av ett anmälningsförfarande för tillståndsförfaranden och krav avseende tjänster, och om ändring av direktiv 2006/123/EG och förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (KOM(2016) 821)

direktiv om den rättsliga och operativa ramen för det europeiska elektroniska tjänstekort som införs genom förordning … [tjänstekortsförordningen] (KOM(2016) 823)

förordning om införande av ett europeiskt elektroniskt tjänstekort och därmed sammanhängande administrativa verktyg (KOM(2016) 824)

förordning om den inre marknaden för el (KOM(2016) 861)

förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EC (KOM (2016) 862)

förordning om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (KOM(2016) 863)

direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (KOM(2016) 864)

direktiv om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad (KOM(2017) 142)

förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 (KOM(2017) 256)

förordning om fastställande av villkor och förfarande genom vilka kommissionen får begära att företag och företagssammanslutningar tillhandahåller information när det gäller den inre marknaden och närliggande områden (KOM(2017) 257).

Uppföljnings- och utvärderingsarbete

Utskottet har en särskild arbetsgrupp som arbetar med uppföljning och utvärdering. Arbetsgruppen består av åtta ledamöter, en från varje parti enligt följande:

Åsa Westlund (S) (sammankallande)

Jörgen Warborn (M) (t.o.m. 2016-09-27)

Hans Rothenberg (M) (fr.o.m. 2016-09-28)

Johan Nissinen (SD)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Said Abdu (L)

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD).

Under riksmötet 2016/17 har arbetsgruppen bl.a. analyserat regeringens resultatredovisning för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv i budgetpropositionen för 2017. I analysen följde gruppen upp de iakttagelser som utskottet gjorde i föregående års budgetbetänkanden när det bl.a. gäller resultatredovisningens struktur och förhållandet mellan mål, indikatorer och vissa resultat. Under riksmötet har arbetsgruppen även diskuterat resultatredovisningens utformning och innehåll med statssekreterare från Näringsdepartementet respektive Miljö- och energidepartementet.

Utöver detta har utskottet genomfört en fördjupad uppföljning av regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. Resultatet av uppföljningen har publicerats i rapporten Uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010–2012 (2016/17:RFR10). Vidare har utskottet beslutat att genomföra fördjupade uppföljningar om dels Business Sweden och den nya organisationen för export- och investeringsfrämjande, dels Sveaskogs markförsäljningsprogram. Enligt utskottets beslut ska uppföljningen av Business Sweden genomföras först.

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

I bilagan redovisas en förteckning över utfrågningar, seminarier, uppvaktningar, information och överläggningar.

Resor och besök

I maj 2017 genomförde utskottet en resa till Västerbotten, med besök i bl.a. Burträsk, Skellefteå och Umeå. Under riksmötet besökte utskottet Almega i september 2016, TCO i oktober 2016, och Startup People of Sweden (SUP46) i juni 2017.

Vidare har företrädare för utskottet tagit emot en delegation från franska senaten, Nederländernas ambassadör Goverdina Christina (Ines) Coppoolse, kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič, kommissionären Cecilia Malmström, kommissionären Corina Creţu, talmannen för Rwandas parlament Donatille Mukabalisa och en delegation från Saudiska shourarådets svensk-saudiska vänskapskommitté. Presidiet, tillsammans med talmannen samt utrikesutskottets och EU-nämndens presidier, mötte Estlands president Kersti Kaljulaid i januari 2017.

Utskottet har också representerats av enskilda ledamöter vid olika interparlamentariska konferenser. Per-Arne Håkansson (S) deltog i polsk-svenskt parlamentariskt forum i Warszawa den 29 november 2016. Utskottets ledamöter har även deltagit flera gånger vid OECD:s parlamentariska dagar: Jonas Eriksson (MP) deltog den 12 oktober 2016, Hans Rothenberg (M) och Said Abdu (L) deltog den 8–10 februari 2017 och Hanna Westerén (S) deltog den 6–7 juni 2017.

I september 2017 gjorde två delegationer från utskottet resor till Bryssel respektive Riga. Syftet med resan till Bryssel var att besöka EU:s institutioner för information och diskussion om frågor som är relevanta för näringsutskottet, inklusive bl.a. Energiunionen, den gemensamma handelspolitiken, aktuella frihandelsavtalsförhandlingar och EU:s inre marknad. Utskottet avsåg också att fördjupa sina kunskaper om eventuella konsekvenser med anledning av Storbritanniens utträde ur unionen. I delegationen ingick Jennie Nilsson (S), Åsa Westlund (S), Hans Rothenberg (M), Helena Lindahl (C), Said Abdu (L), Birger Lahti (V), Anna-Caren Sätherberg (S), Patrik Engström (S), Johan Nissinen (SD) och Maria Weimer (L).

Syftet med resan till Riga var att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige skulle bredda sina kunskaper genom att ta del av hur Lettland arbetar med dessa frågor. Utskottet ville även fördjupa sina kunskaper om förutsättningarna för svenska företag att verka i och handla med Lettland och hur investeringsklimatet i landet ser ut. Ytterligare ett syfte var att diskutera dessa frågor utifrån ett förändrat politiskt läge i regionen. I delegationen ingick Lars Hjälmered (M), Per-Arne Håkansson (S), Josef Fransson (SD), Anna Wallén (S), Mattias Jonsson (S), Mattias Bäckström Johansson (SD), Hanna Westerén (S), Peter Helander (C), Lorentz Tovatt (MP), Håkan Svenneling (V) och Rickard Nordin (C).

Bilaga

Utfrågningar, seminarier, uppvaktningar m.m.

20 september 2016

Statssekreterare Oscar Stenström, biträdande enhetschef Charlotte Sammelin, kansliråden Mikael Anzén, Hilda Sandberg och Maria Ramstedt, politiskt sakkunniga Anna Sundström och samordnare Christina Weibull, Utrikesdepartementet, samt kanslirådet Maria Ermanno Fäldner, Statsrådsberedningen, för information om aktuella handelspolitiska frågor och om det slovakiska ordförandeskapets prioriteringar i EU.

Statssekreterare Eva Lindström, departementsrådet Maria Rosander, kansliråden Johan Stålhammar och Sofia Nyman samt departementssekreterare Richard Vesterberg, Näringsdepartementet, kanslirådet Ola Brohman och departementssekreterarna Michaela Sand och Charlotte Alvin, Utrikesdepartementet, samt rättssakkunniga Louise Petrelius, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 september 2016.

27 september 2016

Ordförande Kjell-Åke Hamrén, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM), ordförande Martin Q. Larsson och verksamhetschef Sofia Jerneck, Föreningen Svenska Tonsättare, samt verkställande direktören Stefan Lagrell och kommunikationschef Annika Hiltunen, Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI), för synpunkter med anledning av proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

11 oktober 2016

Statssekreterare Catharina Espmark och ämnesrådet Anders Ohlin, Justitiedepartementet, för information om proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Verkställande direktören Magnus Lundin och ordförande Patric Eriksson, SISP, för information om förslag till effektivare innovationsstöd, regional utveckling och jobbskapande.

13 oktober 2016

Statsrådet Ann Linde, politiskt sakkunniga Anna Sundström, kanslirådet Maria Ermanno Fäldner, departementsrådet Charlotte Sammelin och departementssekreterare Martin Magnusson, Utrikesdepartementet, samt kanslirådet Frida-Louise Göransson, Statsrådsberedningen, för överläggning om regeringens förslag till ståndpunkt vid det extra mötet i rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2016 om det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen och dess medlemsstater, å andra sidan (CETA).

Statsrådet Ann Linde och departementssekreterare Emy Gustavsson, politiskt sakkunniga Anna Sundström, kansliråden Maria Ermanno Fäldner och Maria Ramstedt och departementsrådet Charlotte Sammelin, Utrikesdepartementet, för information om kommissionens förslag om geoblockering.

20 oktober 2016

Verkställande direktören Pia Sandvik och chefsstrateg Olof Sandberg, RISE AB, för information om verksamheten.

25 oktober 2016

Statsrådet Mikael Damberg, planeringschef Stina Billinger, departementsrådet Magnus Skåninger samt kansliråden Helene Westholm och Måns Carlsson, Näringsdepartementet, för information om statens försäljning av aktier i SAS AB och om regeringens förvaltning av Post Nord AB.

27 oktober 2016

Statssekreterare Oscar Stenström, departementsrådet Charlotte Sammelin, kansliråden Maria Ermanno Fäldner och Hilda Sandberg samt departementssekreterare Christina Weibull, Utrikesdepartementet, för informa-tion inför mötet i rådet för utrikes frågor (handel) den 11 november 2016.

10 november 2016

Statssekreterare Elisabeth Backteman, ämnesråden Maria Rosander och Anna Carlsson, Utrikesdepartementet, samt departementssekreterare Per Andersson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (sammanhållningspolitik) den 16 november 2016.

24 november 2016

Statssekreterare Oscar Stenström, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius, kansliråden Maria Ramstedt och Sofia Nyman samt departementssekreterare Johan Henriksson, Utrikesdepartementet, rättssakkunniga Linda Kullberg och Louise Petrelius samt departementssekreterare Emy Gustavsson, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28 november 2016.

1 december 2016

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnesrådet Sara Emanuelsson, kanslirådet Iris Heldt, departementssekreterare Mia Abramsson och kanslirådet Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för information inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 5 december 2016.

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnesrådet Sara Emanuelsson, kanslirådet Iris Heldt, departementssekreterare Mia Abramsson och kanslirådet Jenny Malmberg, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om regeringens ståndpunkt vid rådsmötet om kommissionens lägesrapport om framsteg i utvecklingen av den externa dimensionen av EU:s energipolitik.

8 december 2016

Utredare Michael Kramers och sekretariatschef Thomas Larue, riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, för information om utskottets uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010–2012.

Expert Hans-Olof Hagén, projektledare Sven Silvander och enhetschef Oxana Tarassiouk, Statistiska centralbyrån, för information om immateriella investeringar m.m.

24 januari 2017

Statssekreterare Nils Vikmång, departementsrådet Robert Andrén, ämnesrådet Sara Emanuelsson, ämnessakkunnige Fredrik Norlund, kanslirådet Eva Centeno Lopez samt departementssekreterarna Björn Telenius och Åsa Persson, Miljö- och energidepartementet, för överläggning om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till lagstiftningsakter i det s.k. vinterpaketet.

26 januari 2017

Statssekreterare Catharina Espmark, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråden Kristina Holmgren och Anders Olin, rättssakkunnige Mattias Bjuhr och kansliråd Linda Kullberg, Justitiedepartementet, för information om direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, förordningsförslaget om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram, genomförandet av Marrakechfördraget i EU-rätten och förordningsförslaget om portabilitet för innehållstjänster online.

2 februari 2017

Avdelningschef Robert Boije, projektledare Charlotta von Porat, enhetschef Fredrik Bystedt, ämnessakkunnige Daniel Melén, Riksrevisionen, för information om granskningen Statliga stöd till innovation och företagande.

14 februari 2017

Verkställande direktören Björn O. Nilsson och forsknings- och utbildningspolitiske experten Martin A. Wikström, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), för synpunkter med anledning av forskningspropositionen.

16 februari 2017

Statssekreterare Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svenson, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesrådet Kristina Holmgren och rättssakkunniga Louise Petrelius och Tove Bodegård, Justitiedepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017.

Statssekreterare Eva Lindström, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Johan Stålhammar och departementssekreterarna Emilie Anér och Maria Cederholm, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017.

Statssekreterare Oscar Stenström, samordnare Christina Weibull, kanslirådet Maria Ramstedt samt departementssekreterarna Michaela Sand och
Jonas Wester, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017.

21 februari 2017

Statsrådet Mikael Damberg, statssekreterare Eva Lindström, departementsråden Magnus Skåninger och Anna Magnusson, kansliråden Ulrika Löfqvist, Jens Schlyter och Måns Carlson samt planeringschef Stina Billinger, Näringsdepartementet, för information om ägarstyrning m.m. av statligt ägda bolag.

23 februari 2017

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnesråden Anna Törner och Martin Palm, kansliråden Fredrik von Malmborg, Eva Centeno Lopez och Jenny Malmberg samt departementssekreterare Mia Abramsson, Miljö- och energidepartementet, för information inför mötet i rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 27 februari 2017.

16 mars 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, departementsrådet Magnus Rydén, kansliråden Hilda Sandberg och Mikael Anzén samt departementssekreterarna Johan Henriksson och Christina Weibull, Utrikesdepartementet, för information om aktuella handelspolitiska frågor.

28 mars 2017

Riksrevisor Ingvar Mattson, projektledare Monica Rupprech Hjort och enhetschef Lena Björck, Riksrevisionen, för information om granskningsrapporten Förutsättningar för en säker kraftöverföring (RIR 2016:28).

20 april 2017

Statssekreterare Elisabeth Backteman, ämnesrådet Anna Carlsson samt kansliråden Anders Lindholm och Per Andersson, Näringsdepartementet, för information inför allmänna rådet (GAC) den 25 april 2017.

Statsrådet Ann Linde, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius och departementssekreterarna Michaela Sand och Jonas Wester, Utrikesdepartementet, för information om kommissionens förslag om dels ett europeiskt elektroniskt tjänstekort, dels proportionalitetstest vid reglering av yrken.

Statsrådet Ann Linde, politiskt sakkunnige Linus Glanzelius samt departementssekreterarna Michaela Sand och Jonas Wester, Utrikesdepartementet, för överläggning om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler.

2 maj 2017

Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om framtidens innovations och entreprenörskapsklimat. Talare vid utfrågningen var huvudsekreterare Johan Kreicbergs, Entreprenörskapsutredningen, grundaren Erik Wallin, The Startup Adventure, verkställande direktören Jessica Löfström, Expandera Mera, styrelseordförande Shori Zand, Avesina Investment Group, samt närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Näringsdepartementet.

4 maj 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, biträdande enhetschef Charlotte Sammelin, gruppchef Mikael Anzén, handläggare Heléne Averland och EU-samordnare Loka Grimlund Rothstein, Utrikesdepartementet, för infor-mation inför mötet i rådet för utrikes frågor (handel) den 11 maj 2017.

11 maj 2017

Statssekreterare Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Linda Kullberg samt rättssakkunniga Lise Wållberg och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet, för överläggning om regeringens ståndpunkt om kommissionens förslag till dels direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, dels förordning om onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram.

Statssekreterare Catharina Espmark, internationella chefsförhandlaren Anna-Carin Svensson, departementsrådet Amina Lundqvist, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Linda Kullberg samt rättssakkunniga Lise Wållberg och Patrik Sundberg, Justitiedepartementet, för information om genomförandet av Marrakechfördraget i EU-rätten.

16 maj 2017

Statssekreterare Niklas Johansson, departementsrådet Maria Rosander, ämnesrådet Johan Stålhammar och departementssekreterare Emilie Aner, Näringsdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017.

18 maj 2017

Statssekreterare Oscar Stenström, kanslirådet Maria Ramstedt samt departementssekreterarna Jonas Wester, Johan Henriksson och Elisabeth Terenius, Utrikesdepartementet, för information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017.

30 maj 2017

Ämnesrådet Fredrik Nordenfelt, kanslirådet Eva Ljungbert och t.f. enhetschefen Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet, för information om subsidiaritetsärende KOM(2017) 142 Förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter.

15 juni 2017

Näringsutskottet höll en offentlig utfrågning om internationell handel. Talare vid utfrågningen var professor emeritus i ekonomisk geografi Claes-Göran Alvstam, Handelshögskolan i Göteborg, generaldirektör Anna Stellinger, Kommerskollegium, generalsekreterare Lena Johansson, ICC, fil.dr. i miljö- och energisystem Mikael Karlsson, KTH, Manager Global Public Affairs Sara Övreby, Scania, samt EU- och handelsminister Ann Linde, Utrikesdepartementet.

20 juni 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Statssekreterare Nils Vikmång, ämnesrådet Anna Törner, kansliråden Fredrik von Malmborg och Jenny Malmberg, ämnessakkunnige Fredrik Nordlund och departementssekreterare Anna Karin Cederblad, Miljö- och energidepartementet, för information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 26 juni 2017.

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.