Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

utskottsdokument 2006/07:226F

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional utvecklingspolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde. Utskottet bereder anslag inom fem olika politikområden, nämligen Regional utvecklings­politik, Energipolitik, Forskningspolitik, Näringspolitik samt Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.

 

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2006/07 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Karin Pilsäter (fp), ordförande

Thomas Östros (s), vice ordförande

Bertil Kjellberg (m)

Anne-Marie Pålsson (m) t.o.m. 2007-05-21

Björn Hamilton (m) fr.o.m. 2007-05-21

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Anna Kinberg Batra (m) t.o.m. 2006-11-15

Hans Rothenberg (m)

Jan Andersson (c)

Alf Eriksson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Maria Plass (m)

Berit Högman (s)

Mikael Oscarsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m) t.o.m. 2006-11-15

Kent Persson (v)

Karin Åström (s)

Karin Granbom (fp)

Per Bolund (mp)

Suppleanter

Marie Weibull Kornias (m) t.o.m. 2006-11-15

Staffan Anger (m) fr.o.m. 2006-11-15

Bosse Ringholm (s) t.o.m. 2007-01-18

Börje Vestlund (s) fr.o.m. 2007-01-23

Göran Pettersson (m)

Eva-Lena Jansson (s)

Anders Hansson (m)

Åke Sandström (c)

Peter Hultqvist (s)

Tobias Krantz (fp) t.o.m. 2007-03-13

Carl B Hamilton (fp) fr.o.m. 2007-03-13

Marie Nordén (s)

Elisabeth Svantesson (m)

Fredrik Olovsson (s) t.o.m. 2006-12-22

Göran Persson i Simrishamn (s) fr.o.m. 2007-01-18

Lars Lindén (kd)

Bengt-Anders Johansson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Sylvia Lindgren (s)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Mikaela Valtersson (mp)

Krister Hammarbergh (m) fr.o.m. 2006-10-24

Tomas Tobé (m) fr.o.m. 2006-10-24

Eva Selin Lindgren (c) fr.o.m. 2006-10-24

Jan Ertsborn (fp) fr.o.m. 2006-10-24

Liselott Hagberg (fp) fr.o.m. 2006-10-24

Marie Engström (v) fr.o.m. 2006-10-24

Tina Ehn (mp) fr.o.m. 2006-10-24

Karl Gustav Abramsson (s) fr.o.m. 2007-01-17

Carina Hägg (s) fr.o.m. 2007-01-17

Stefan Wikén (s) fr.o.m. 2006-11-07 t.o.m. 2006-12-10

Kristin Oretorp (c) fr.o.m. 2007-02-13 t.o.m. 2007-07-15

Emma Löfdahl Landberg (fp) fr.o.m. 2006-12-04 t.o.m. 2007-01-05

Anne-Marie Wallouch (v) fr.o.m. 2007-02-16 t.o.m. 2007-04-30

 

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Roger Berggren, föredragande fr.o.m. 2007-01-08

Johan Fransson, föredragande

Susanne Gaje, föredragande

Karin Ståhlberg, föredragande

Erika Larsson, utskottsassistent

Inger Stålberg, utskottsassistent

 

Utskottets verksamhet

Ärenden som behandlats av utskottet

Utskottet behandlade sex propositioner och två skrivelser från regeringen och två framställningar och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning därav. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 16 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

2006/07:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2006/07:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2007 inom utgiftsområde 24 Näringsliv (totalt 4,1 miljarder kronor). Ett undantag gjordes dock vad avser anslaget Bolagsverket: Bidrag till kassaregister där utskottet föreslog att anslaget skulle utgå. Vad gäller anslaget Verket för innovationssystem (Vinnova): Forskning och utveckling föreslog utskottet att programmet Forska & Väx inte skulle upphöra. Vidare tillstyrktes regeringens förslag om godkännande av att regeringen under år 2007 ska få vidta åtgärder för en förbättrad kapitalstruktur i statligt ägda företag. Utskottet betonade dock att detta bara kan godkännas övergångsvis under år 2007 i avvaktan på översynen av systemet med ett särskilt konto i Riksgäldskontoret. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2006/07:1) föreslagna anslagen (totalt 3,2 miljarder kronor) för budgetåret 2007 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling. I fråga om inriktningen av den regionala utvecklingspolitiken stödde utskottet regeringens politik, vilken syftar till en hållbar tillväxt i hela landet. Vidare instämde utskottet med regeringen i att företrädare för regionerna i större utsträckning bör få ansvaret vad gäller utvecklingsmedel och strukturfondsmedel. När det gäller EG:s strukturfonder ansåg ett enigt utskott att en enda myndighet som har hand om både förvaltning och utbetalning innebär väsentliga fördelar. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2006/07:1) föreslagna anslagen (totalt ca 2,7 miljarder kronor) för budgetåret 2007. Utskottet ställde sig också bakom lagförslagen i propositionen beträffande den småskaliga vattenkraften. Rörande Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag till investeringsplan för perioden 2007–2009. Tio reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU4 Statliga företag

Utskottet lade regeringens redogörelse för företag med statligt ägande (skr. 2005/06:120) till handlingarna och avstyrkte samtliga motioner om statliga företag. I betänkandet behandlades vidare dels en framställning (2005/06: RRS19) angående statliga bolags årsredovisningar, dels en redogörelse (2006/07:RRS3) från Riksrevisionens styrelse angående formerna för styrning av de statliga bolagen. Utskottet avstyrkte framställningen och lade redogörelsen till handlingarna. Sex reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU5 Vissa mineralpolitiska frågor

Utskottet behandlade motioner om olika mineralpolitiska frågor. När det gäller uranbrytning i Sverige ansåg utskottet att lagstiftningen på området med minerallagen, miljöbalken och kärntekniklagen är en stark lagstiftning som borgar för en bra hantering. Utskottet konstaterade även att någon uranbrytning i Sverige för närvarande inte är aktuell och avstyrkte de behandlade motionsyrkandena. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU6 Vissa näringspolitiska frågor

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motioner om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlade bl.a. om företagsklimat och nyföretagande, kapitalförsörjning, social ekonomi, turistnäringen, neutronforskningsanläggningen ESS i Lund och miljöteknikföretagande. Sju reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU7 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006–2008

Utskottet lade regeringens skrivelse (skr. 2006/07:23) om Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2006–2008 inom ramen för EU:s Lissabonstrategi  till handlingarna och avstyrkte motionerna. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU8 Utlåtande om grönbok rörande EU:s handelspolitiska skyddsinstrument

Utskottet behandlade i detta utlåtande EG-kommissionens grönbok om EU:s handelspolitiska skyddsintrument (KOM/2006/763). Utskottet välkomnade att kommissionen gör en översyn av de handelspolitiska skyddsinstrumenten. Då Sverige har ansett att dessa instrument lämnar utrymme för protektionistiska tendenser ansåg utskottet att regelverket för de handelspolitiska skyddsinstrumenten bör stramas upp. Utskottet föreslog att riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna.

2006/07:NU9 Vissa elmarknadsfrågor

Utskottet behandlade i betänkandet Riksrevisionens styrelses framställning angående kvaliteten i elöverföringen (2005/06:RRS24) samt ett antal motioner från allmänna motionstiden om olika frågor avseende elmarknaden, bl.a. rörande elmarknadens funktion, energieffektivisering och elcertifikatssystemet. Samtliga motionsyrkanden avstyrktes. Sex reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU10 Vissa handelspolitiska frågor

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motioner om olika handelspolitiska frågor. Utskottet såg positivt på att förhandlingarna inom den s.k. Doharundan inom Världshandelsorganisationen (WTO) hade återupptagits. Utskottets ställningstaganden föranledde sex reservationer.

2006/07:NU11 Vissa energipolitiska frågor

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motionsyrkanden om olika energipolitiska frågor. Områden som behandlades i betänkandet var bl.a. energieffektivsering och biodrivmedel samt motionsyrkanden om vind- och vattenkraft samt solvärme. Även yrkanden om fjärrvärme, naturgas och biogas togs upp i betänkandet. 15 reservationer avlämnades.

2006/07:NU12 Harmoniserad patenträtt

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2006/07:56) om att  riksdagen skulle godkänna två konventioner på patenträttens område, nämligen dels den reviderade europeiska patentkonventionen, dels patenträttskonventionen. I propositionen lämnades också förslag till ändringar av patentlagen som är motiverade av ett svenskt tillträde till de båda konventionerna. Utskottet tillstyrkte föreslagna lagändringar.

2006/07:NU13 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt)

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2006/07:79) till ändringar i upphovsrättslagen rörande upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk och avstyrkte den väckta motionen. Utskottet konstaterade att de tvingande bestämmelserna i direktivet (2001/84/EG) motsvaras av regeringens lagförslag. När det gäller övriga delar av direktivet instämde utskottet med kulturutskottet, som avlämnat ett yttrande i ärendet, i att förslagen på ett i huvudsak tillfredsställande sätt tillgodoser syftet att stärka bildkonstnärernas ställning. Slutligen förordade utskottet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande om att vissa ytterligare frågor skulle tas med i en planerad översyn av upphovsrättslagen.

2006/07:NU14 Vissa konkurrenspolitiska frågor

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2006/07:88) om ändring i lagen om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Detta innebär att en ändrad lydelse av det s.k. transparensdirektivet genomförs i den svenska lagen. Vidare behandlades några motioner om olika konkurrenspolitiska frågor, bl.a.  om av- och omregleringar, Konkurrensverkets befogenheter och regionalpolitiska hänsyn i konkurrenslagen. Motionerna avstyrktes. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2006/07:NU15 Lag om strukturfondspartnerskap

Utskottet tillstyrkte regeringens lagförslag (prop. 2006/07:92) rörande strukturfondspartnerskap. Lagen medför att organ för strukturfondspartnerskap kan bildas inom ramen för förvaltningen av EG:s strukturfonder.

2006/07:NU16 Försäljning av vissa statligt ägda företag

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2006/07:57) om att den ska ges bemyndigande att helt eller delvis avyttra statens aktier i de tre företagen Civitas Holding, SBAB och Vin & Sprit. Vidare tillstyrktes förslaget om att regeringen ska bemyndigas att för dessa tre företag och för ytterligare tre företag som riksdagen tidigare bemyndigat regeringen att sälja statens aktier i  – Nordea Bank, OMX och Telia Sonera – utöver kontanter ta emot aktier eller andra former av tillgångar som likvid vid en försäljning av aktier och att avyttra dessa tillgångar. Slutligen tillstyrkte utskottet att riksdagen ska godkänna att de kostnader som uppkommer för staten i samband med försäljning av aktier i de sex nämnda företagen får avräknas mot försäljningsintäkterna. Samtliga motioner avstyrktes. Utskottets ställningstaganden föranledde 14 reservationer.

 

Utskottet har också avgivit följande yttranden till andra utskott:

·          2006/07:NU1y till finansutskottet över förslag i budgetpropositionen för år 2007 rörande ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv,

·          2006/07:NU2y till finansutskottet över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2006/07:100) rörande tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007,

·          2006/07:NU3y till konstitutionsutskottet över förslag i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 2006/07:100) rörande indelning av statsbudgeten i utgiftsområden.

EU-frågor

En ny ärendehantering av grön- och vitböcker samt andra strategiska EU-dokument har fastställts inom riksdagen. Syftet är att riksdagen ska komma in i EU-frågorna i ett tidigt skede av beslutsprocessen inom EU. I näringsutskottet behandlades under våren 2007 EG-kommissionens grönbok (KOM/2006/ 764) om EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring.

De nya riktlinjerna innebär också förändringar i samrådet mellan regeringen och riksdagen. Hädanefter ska regeringen överlägga med utskottet i de frågor som rör arbetet i EU och som utskotten bestämmer. Två samråd med regeringen ägde rum i utskottet under våren 2007, nämligen dels om EG-kommissionens förslag om en energipolitik för Europa, dels om EG-kommissionens meddelande om förbättrat patentsystem i Europa.

Offentliga och interna utfrågningar

Under riksmötet anordnade utskottet två offentliga utfrågningar. Den 13 februari 2007 hölls en utfrågning om basindustrins elförsörjning. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, koncernchef Lars Blecko, Rottneros, ordförande Sverker Martin-Löf, SCA, ordförande Jan Johansson, Basel, samt av representanter för elindustrin och fackliga organisationer. Den andra offentliga utfrågningen gällde regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag och hölls den 26 april 2007. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, generaldirektörerna Marianne Treschow, Post- och telestyrelsen och Claes Norgren, Konkurrensverket, generalmajor Christer Lidström, Försvarsmakten, generalsekreterare Mikael von Otter, Näringslivets telekomförening, verkställande direktörerna Johan Lindgren, Telenor Sverige, Niclas Palmstierna, Tele 2 Sverige, och Anders Bruse, Telia Sonera Sverige, samt Annika Hernodh, chef för Konsumenternas bank- och finansbyrå.

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

I februari 2007 gjorde två delegationer från utskottet studieresor till Bulgarien respektive Rumänien. Delegationen som besökte Bulgarien träffade bl.a. representanter för ekonomi- och budgetkommittén och energikommittén samt deltog i invigningen av den svensk-bulgariska handelskammaren i Sofia. Delegationen som besökte Rumänien träffade bl.a. företrädare för senatens respektive deputeradekammarens utskott för industri och tjänster, ekonomiminister Varujan Vosganian samt representanter för Industri- och handelskammaren i Rumänien. I början av september 2007 besökte en delegation från utskottet Förenta staterna. Under studieresan besöktes New York och Washington samt Kalifornien. Syftet med resan var främst att studera utvecklingen av alternativa energikällor och utvecklingsmöjligheterna för svenskt näringsliv på detta område.

Utskottet har även under riksmötet besökt Riksgäldskontoret, SJ AB, Vattenfall AB och Verket för näringslivsutveckling (Nutek) samt Svenskt Näringsliv. Utskottet har också tagit emot parlamentsbesök från Nordrhein-Westfalen och vid en arbetslunch träffat Globaliseringsrådet. Vid ett öppet seminarium tog utskottet emot Josef Konvitz och Stephande Jacobzone från OECD som presenterade OECD:s rapport om åtgärder för att stärka Sveriges ekonomi ur skilda aspekter. Slutligen har utskottet haft besök av en delegation från den amerikanska kongressen. Vid mötet diskuterades bl.a. energifrågor.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 35 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet uppgick till ca 48 timmar.

 


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

9 november 2006

·          Generaldirektör Kai Hammerich, utredningsansvarige Magnus Runnbeck, informationsansvariga Annika Rembe och marknadsföringsansvarige Bengt-Åke Ljudén, Invest in Sweden Agency (ISA), om ISA:s verksamhet.

14 november 2006

·          Generaldirektör Per Eriksson och vice generaldirektör Lena Gustafsson, Verket för innovationssystem (Vinnova), om Vinnovas verksamhet.

21 november 2006

·          Generaldirektör Thomas Korsfeldt och avdelningschef Susan Linton, Statens energimyndighet, om Energimyndighetens verksamhet.

23 november 2006

·          T.f. generaldirektör Sune Halvarsson, Verket för näringslivsutveckling (Nutek), om Nuteks verksamhet.

·          Verkställande direktör Ulf Berg, chefen för Public Affairs Anders Wenström och regionchefen för Asien Mattias Bergman, Sveriges exportråd, om Exportrådets verksamhet.

28 november 2006

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, dels om insatser för ökad forskning hos små och medelstora företag vid Vinnova, dels om vissa frågor rörande transportbidraget.

·          Generaldirektör Jan Magnusson, Affärsverket svenska kraftnät, om verksamheten vid Svenska kraftnät.

30 november 2006

·          Generaldirektör Lena Johansson, chefen för enheten för EU:s handelspolitik Johan Krafft och chefen för enheten för WTO och handelsutveckling Agnès Courades-Allebeck, Kommerskollegium, dels om Kommerskollegiets verksamhet, dels om WTO-förhandlingarna och EU:s nya handelsstrategi.

·          Generalsekreterarna Stefan Nyström, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund, Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen, och Lars Kristoferson, Världsnaturfonden WWF Sverige, samt styrelseledamoten Astor Ericsson, Älvräddarna, om förslag rörande småskalig vattenkraft.

5 december 2006

·          Statssekreterare Ola Alterå, rättssakkunniga Malin Larsson och departementssekreterare Magnus Blümer, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, om förslag i budgetpropositionen rörande elcertifikat för småskalig vattenkraft.

·          Koncernchef Göran Lindwall, finanschef Gert Eriksson och affärsområdeschef för nya företag Eva Rosenthal, Almi Företagspartner AB, samt verkställande direktör Catharina Värendh, Almi Kronoberg, om Almi Företagspartners verksamhet.

23 januari 2007

·          Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, om EU-frågor med anledning av det tyska ordförandeskapets program för första halvåret 2007. Härvid närvarade även departementssekreterare Beata Matusiak och kanslirådet Tim Brooks, Arbetsmarknadsdepartementet, samt politiskt sakkunniga Elisabet Thand Ringqvist och ämnesrådet Ewa Beckman, Näringsdepartementet.

30 januari 2007

·          Statssekreterare Ola Alterå, kansliråden Magnus Blümer och Sara Emanuelsson samt departementssekreterare Caroline Johansson, Näringsdepartementet, för samråd med utskottet om EG-kommissionens förslag om en energipolitik för Europa.

1 februari 2007

·          Riksrevisor Lennart Grufberg samt medarbetarna Göran Hyltander, Dan Ljungberg och Anders Berg, Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskningar av de statliga bolagen.

20 februari 2007

·          Handelsminister Sten Tolgfors, Utrikesdepartementet, om olika handelspolitiska frågor. Härvid närvarade även departementsråden Claes Ljungdahl och Göran Grén, kansliråden Jakob Kiefer och Daniel Blockert, politiskt sakkunnige Göran Lithell och pressekreterare Maria Pålsson samt kronprinsessan Victoria, Utrikesdepartementet.

22 februari 2007

·          Ordförande Eva Arvidsson, vice ordförande Margareta Andersson och projektledaren Eva Johansson, NTG Socialt företagande, om projekt för socialt företagande.


27 februari 2007

·          Bergmästare Jan-Olof Hedström, Bergsstaten, om prospektering av uran.

·          Ämnesråden Bengt Agartz och Ann-Christin Cederlund, Näringsdepartementet, samt departementsrådet Ulla Gustavsson, Miljödepartementet, om regeringens prövning av ärenden om bearbetningstillstånd.

20 mars 2007

·          Riksrevisor Lennart Grufberg och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt, Riksrevisionen, dels om Riksrevisionens rapport om kvaliteten i elöverföringen, dels om eventuell granskning av den planerade försäljningen av vissa statligt ägda företag.

12 april 2007

·          Ordförande Fred Nordström och styrelseledamot Peter Åslund, Föreningen Sveriges regionala energikontor, om de regionala energikontorens verksamhet.

·          T.f. generaldirektör Lars Björklund och chefscontroller Bert Lindblad, Patent- och registreringsverket (PRV), om PRV:s verksamhet med patent, varumärken m.m.

17 april 2007

·          Ordförande Lars Andrén och vice ordförande Jan-Olof Dalenbäck, Svenska solenergiföreningen (SEAS), om utvecklingen av solenergi.

19 april 2007

·          Chefsjurist Mats Beckman, OMX AB, om insiderlagstiftningen.

·          Kommun- och finansmarknadsminister, Mats Odell, Finansdepartementet, om regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Härvid närvarade även ämnessakkunniga Karin Forseke, politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö, pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet, samt ämnesrådet Jonas Iversen, Näringsdepartementet.

10 maj 2007

·          Statssekreterare Jöran Hägglund, ämnesråden Anki Bystedt och Olof Sandberg, kansliråden Thomas Bengtsson, Hans G. Pettersson och Oscar Thorslund samt departementssekreterarna Anna Backlund, Beata Matusiak och Henrik Wingfors, Näringsdepartementet, dels om aktuella EU-frågor i konkurrenskraftsrådet, dels om medel för Vinnovas program Forska & Väx.

·          Departementsrådet Christine Lager, ämnesråden Kristina Holmgren och Carl Josefsson samt ämnessakkunnige Samuel Hägg, Justitiedepartementet, om EG-kommissionens meddelande om förbättrat patentsystem i Europa.

15 maj 2007

·          Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, om regeringens förslag om försäljning av vissa statligt ägda företag. Härvid närvarade även ämnessakkunniga Karin Forseke, politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö, pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet, samt ämnesrådet Jonas Iversen och departementssekreterare Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet.

22 maj 2007

·          Ordförande Hans Persson och ledamoten Katarina Ahlwall, Lantbrukarnas Riksförbunds kommungrupp i Kristianstad, om regeringens förslag om försäljning av Vin & Sprit AB.

24 maj 2007

·          Statssekreterare Magnus Graner, departementsrådet Christine Lager, ämnesrådet Kristina Holmgren, kanslirådet Jonas Pontén och ämnessakkunnige Samuel Hägg, Justitiedepartementet, för samråd med utskottet om EG-kommissionens meddelande om förbättrat patentsystem i Europa.

·          Handelsminister Sten Tolgfors, Utrikesdepartementet, om olika handelspolitiska frågor. Härvid närvarade även departementsrådet Teppo Tauriainen, ämnesrådet Carin Lindunger samt kansliråden Daniel Blockert och Jakob Kiefer, Utrikesdepartementet.

29 maj 2007

·          Riksrevisor Lennart Grufberg, revisionschef Göran Hyltander och revisionsdirektörerna Dimitros Ioannidis och Dan Ljungberg, Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskning av regeringens beredning av förslaget om försäljning av vissa statligt ägda företag.

31 maj 2007

·          Generaldirektör Per Eriksson, Vinnova, om programmet Forska & Väx.

·          Ordförande Sven Hulterström och tillförordnade generaldirektören Sture Larsson, Svenska kraftnät, om beslutsprocessen rörande Sydlänken.

Tryck: Elanders,Vällingby 2007

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.