Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

utskottsdokument 2007/08:CC2D1

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional utvecklingspolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde. Utskottet bereder anslag inom fem olika politikområden, nämligen Regional utvecklingspolitik, Energipolitik, Forskningspolitik, Näringspolitik samt Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.

 

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2007/08 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Karin Pilsäter (fp), ordförande

Thomas Östros (s), vice ordförande, t.o.m. 2008-01-31

Tomas Eneroth (s), vice ordförande, fr.o.m. 2008-02-09

Bertil Kjellberg (m)

Björn Hamilton (m)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Hans Rothenberg (m)

Jan Andersson (c)

Alf Eriksson (s)

Krister Örnfjäder (s)

Maria Plass (m)

Berit Högman (s) t.o.m. 2008-06-12

Mikael Oscarsson (kd)

Marie Weibull Kornias (m)

Kent Persson (v)

Karin Åström (s)

Börje Vestlund (s) fr.o.m. 2008-09-04

Karin Granbom (fp)

Per Bolund (mp)

Suppleanter

Staffan Anger (m)

Börje Vestlund (s) t.o.m. 2008-09-03

Göran Pettersson (m)

Eva-Lena Jansson (s)

Anders Hansson (m)

Åke Sandström (c)

Peter Hultqvist (s)

Carl B Hamilton (fp)

Marie Nordén (s)

Elisabeth Svantesson (m)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Lars Lindén (kd)

Bengt-Anders Johansson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Sylvia Lindgren (s)

Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Lage Rahm (mp) fr.o.m. 2007-12-14

Mikaela Valtersson (mp) t.o.m. 2007-12-13

Krister Hammarbergh (m)

Tomas Tobé (m)

Eva Selin Lindgren (c)

Agneta Berliner (fp) fr.o.m. 2007-10-04

Jan Ertsborn (fp) t.o.m. 2007-10-03

Liselott Hagberg (fp)

Marie Engström (v)

Tina Ehn (mp)

Karl Gustav Abramsson (s)

Carina Hägg (s)

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Roger Berggren, föredragande

Johan Fransson, föredragande

Susanne Gaje, föredragande

Karin Ståhlberg, föredragande

Bibi Junttila, utskottsassistent, fr.o.m. 2008-09-08

Erika Larsson, utskottsassistent, t.o.m. 2008-02-15

Inger Stålberg, utskottsassistent

 

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utskottet behandlade sju propositioner och två skrivelser från regeringen och en framställning och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning därav. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 17 betänkanden. Nedan redovisas kortfattat behandlade frågor och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

2007/08:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2007/08:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2008 inom utgiftsområde 24 Näringsliv (totalt 4,8 miljarder kronor). Vidare tillstyrkte utskottet det nya mål för näringspolitiken som regeringen hade föreslagit. Det nya målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag för att därigenom bryta utanförskapet. Utskottet tillstyrkte också regeringens förslag om att regeringen även under 2008 ska få använda sig av systemet med ett särskilt konto i Riksgäldskontoret till vilket extra utdelningar från statligt ägda bolag kunnat föras för att – efter riksdagens beslut i varje enskilt fall – användas för kapitalinsatser i statliga bolag. Samtidigt föreslog utskottet att riksdagen skulle göra ett tillkännagivande för regeringen om att den nämnda ordningen inte kan accepteras efter 2008. Fyra reservationer avlämnades i ärendet.

2007/08:NU2 Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2007/08:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2008 inom utgiftsområde 19 Regional utveckling (totalt ca 3,4 miljarder kronor). Vidare förordade utskottet att riksdagen skulle godkänna regeringens förslag om ett nytt mer tillväxtinriktat mål för politikområdet: ”Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.” Beträffande EG:s sammanhållningspolitik ansåg utskottet att planeringen syftar till att resurserna ska användas på ett effektivt sätt. I frågor om organisering och lokalisering av statliga myndigheter bör nuvarande principer följas i enlighet med de grunder som riksdagen uttalat. Samtidigt måste det, enligt utskottet, finnas en öppenhet för nya åtgärder på sikt. Yrkanden om återförande av vattenkraftsmedel till de producerande regionerna eller om en utredning av ett sådant system avstyrktes av utskottet. Fem reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2007/08:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2008 inom utgiftsområde 21 Energi (totalt ca 2,8 miljarder kronor). Utskottet tillstyrkte därutöver regeringens förslag dels till investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät för perioden 2008–2010, dels till finansiella befogenheter för 2008. Vidare tillstyrkte utskottet regeringens förslag om en förlängning av giltighetstiden för lagen om effektreserv t.o.m. den 15 mars 2011, vilket innebär att Svenska kraftnäts ansvar för effektbalansen kvarstår i ytterligare tre år. I betänkandet behandlades även motioner om energipolitikens inriktning och om Vattenfall AB. Samtliga motionsyrkanden på dessa områden avstyrktes av utskottet. Tio reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU4 Statliga företag

I anslutning till behandlingen av regeringens årliga redogörelse för statliga företag (skr. 2006/07:120) avstyrkte utskottet motionsyrkanden rörande synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag samt om statens ägarutövning – allmänt och beträffande ersättning till ledande befattningshavare. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna. Sex reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU5 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning – uppföljningsrapport 2007

I betänkandet behandlade utskottet regeringens skrivelse (skr. 2007/08:23) med den årliga uppföljningen av Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2006–2008 i linje med EU:s Lissabonstrategi. Utskottet ansåg att regeringen bör verka för att positionerna flyttas fram inom ramen för gällande riktlinjer när det gäller frågor om frihandel respektive immaterialrätt. Vidare menade utskottet att regeringen bör betona värdet av att EU:s mål om att minska företagares regelbörda verkligen realiseras liksom att subsidiaritetsprincipen värnas i det fortsatta arbetet med att utveckla Lissabonstrategin. Samtidigt som utskottet föreslog att riksdagen skulle lägga skrivelsen till handlingarna föreslog utskottet att riksdagen delvis skulle bifalla tre av de motionsyrkanden som hade väckts med anledning av denna. Innebörden av detta är att jämställdhetsfrågor och insatser för sociala företag med bäring på Lissabonstrategin bör ges större utrymme i det nya svenska handlingsprogram som kommer att arbetas fram under 2008. Handlingsprogrammet bör, enligt utskottet, även kompletteras med en beskrivning av det som görs för att bekämpa sådant skattefusk som exempelvis användningen av svart arbetskraft. Övriga motionsyrkanden avstyrktes av utskottet. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU6 Genomförande av ekodesigndirektivet

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:36) om att en ny lag om ekodesign införs samtidigt som lagarna om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp och frysar respektive för förkopplingsdon till lysrör upphävs. Utskottet föreslog dock att tidpunkten för lagändringarna skulle senareläggas med en månad till den 1 maj 2008. Utskottet avstyrkte samtliga motioner som hade väckts med anledning av propositionen. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU7 Företagsfrämjande insatser

I betänkandet behandlade utskottet en framställning och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse angående Almi Företagspartner AB (2007/08:RRS9) respektive statens företagsfrämjande insatser till vissa prioriterade gruppers företagande (2007/08:RRS7) jämte ett sextiotal motionsyrkanden. Utskottet konstaterade att regeringen har beslutat att tillsätta en utredning om statliga finansieringsinsatser för företag. Ett enhälligt utskott förordade att även rådgivningsinsatserna för företag blir föremål för utredning och att riksdagen genom ett tillkännagivande skulle anmoda regeringen att se till att en sådan utredning genomförs. Utskottet föreslog vidare att riksdagen skulle avslå den nämnda framställningen och samtliga motionsyrkanden och att den nämnda redogörelsen skulle läggas till handlingarna. Tre reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU8 Vissa näringspolitiska frågor

Utskottet avstyrkte drygt 40 motionsyrkanden om olika näringspolitiska frågor. Huvuddelen av motionerna avsåg olika satsningar på det turistpolitiska området. Därutöver fanns yrkanden om bl.a. rymdverksamhet, mode och design och nanoteknik. I betänkandet behandlades även motioner om vidareförädling av skogsråvara, neutronforskningsanläggningen ESS och miljöteknikföretagande. Fem reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU9 Vissa handelspolitiska frågor

I betänkandet behandlade och avstyrkte utskottet motioner om olika handelspolitiska frågor. Yrkandena gällde bl.a. organisationsfrågor inom Världshandelsorganisationen (WTO) samt miljö- och etikfrågor och sociala frågor i samband med handel. Utskottets ställningstaganden föranledde nio reservationer.

2007/08:NU10 Vissa energipolitiska frågor

I detta betänkande behandlade utskottet 50 motionsyrkanden om olika energipolitiska frågor. Samtliga yrkanden avstyrktes av utskottet. Ämnesområden som behandlades i betänkandet var bl.a. biobränsle och alternativa drivmedel, naturgas, vindkraft, vattenkraft, solenergi och torv. Därtill tog utskottet ställning till motionsyrkanden rörande Euratom, kärnenergiforskning inom EU, statsstöd till kol och samordnad teknikupphandling. Tolv reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU11 Fjärrvärmelag m.m.

I betänkandet tillstyrkte utskottet regeringens förslag (prop. 2007/08:60) om att införa en fjärrvärmelag. I lagen samordnas gällande regleringar av fjärrvärmeverksamhet med de nya bestämmelser som föreslogs i propositionen. Lagen medför bl.a. en skyldighet för fjärrvärmeföretag att förhandla med en enskild fjärrvärmekund om vissa avtalsvillkor. Om parterna inte kan komma överens på egen hand kan de ansöka om medling av en fjärrvärmenämnd. Därtill innehåller lagen ett skydd för konsumenter mot avbrott i distributionen av fjärrvärme. Lagen föreslogs träda i kraft den 1 juli 2008. Utskottet avstyrkte även ett antal motionsyrkanden om fjärrvärme. Fyra reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU12 Vissa ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar m.m.

I betänkandet behandlade utskottet regeringens förslag (prop. 2007/08:127) till ändringar i lagen om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar. Syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka möjligheterna att bedriva en effektiv tvångsförvaltning. Utskottet tillstyrkte enhälligt förslagen i propositionen. Därutöver behandlade och avstyrkte utskottet ett antal motionsyrkanden som på olika sätt rör elmarknaden. Avvikande uppfattningar framfördes i nio reservationer.

2007/08:NU13 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S

Utskottet tillstyrkte i betänkandet regeringens förslag (prop. 2007/08:143) om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Utskottet såg samgåendet som ett medel att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten, vilket kommer att skapa bättre förutsättningar för Posten att upprätthålla den samhällsomfattande posttjänsten. Utskottets ställningstagande föranledde en reservation.

2007/08:NU14 Ny konkurrenslag m.m.

Med några smärre rättelser tillstyrkte utskottet regeringens förslag (prop. 2007/08:135) till ny konkurrenslag. Förändringarna syftar till att öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av konkurrenslagens förbud. Vidare innebär den nya lagen en ytterligare anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till EG-rätten. Samtliga motioner som behandlades i betänkandet avstyrktes av utskottet. En reservation finns i betänkandet.

2007/08:NU15 Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2007/08:78) om att verksamheterna vid Verket för näringslivsutveckling (Nutek), Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) samt en del av Konsumentverket ska sammanföras till två nya myndigheter samt att Glesbygdsverket ska avvecklas. Samtliga motionsyrkanden som hade väckts med anledning av förslaget avstyrktes av utskottet. Två reservationer avlämnades i betänkandet.

2007/08:NU16 Vissa immaterialrättsliga frågor

I betänkandet behandlades elva motioner om olika immaterialrättsliga frågor. Huvuddelen rörde frågor om patent och upphovsrätt. Motionsyrkandena gällde bl.a. patentsystemet i Europa, datorrelaterade uppfinningar, ersättning för musikaliska verk och licensiering av programvaror vid statliga myndigheter. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns två reservationer.

2007/08:NU17 Talan om skadestånd på grund av brott mot konkurrensreglerna

I utlåtandet redovisade utskottet en i stora drag positiv syn på Europeiska kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (KOM(2008)165). Syftet med vitboken är att effektivisera skadeståndstalan vid brott mot konkurrensreglerna dels för att de skadelidande ska få bättre möjligheter att få ersättning för sina skador, dels för att konkurrensen ska bli effektivare. Utskottet framhöll att rättssäkerheten måste säkerställas om ändringar i svensk process- och civilrätt skulle aktualiseras.

 

Utskottet har också avgivit följande yttranden till andra utskott:

·         2007/08:NU1y till utbildningsutskottet om grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet,

·         2007/08:NU2y till finansutskottet om ramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv,

·         2007/08:NU3y till finansutskottet om EU:s budgetöversyn,

·         2007/08:NU4y till socialutskottet om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

EU-frågor

En ny hantering av grön- och vitböcker samt andra strategiska EU-dokument infördes i riksdagen fr.o.m. riksmötet 2006/07. Syftet är att riksdagen ska komma in i EU-frågorna i ett tidigt skede av beslutsprocessen inom EU. I näringsutskottet behandlades under våren 2008 EU-kommissionens vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler (KOM(2008)165).

De nya riktlinjerna innebär också förändringar i samrådet mellan regeringen och riksdagen. Regeringen ska överlägga med utskotten i de frågor som rör arbetet i EU och som utskotten bestämmer. Fyra överläggningar med regeringen ägde rum i utskottet under riksmötet 2007/08. Överläggningarna gällde dels EU-kommissionens meddelanden om halvtidsöversyn av industripolitiken (KOM(2007)374) och om politiken för små och medelstora företag (KOM(2007)592) dels kommissionens förslag till direktiv om främjande av användningen av förnybar energi (KOM(2008)19) respektive förslag till ändringar i det s.k. mönsterskyddsdirektivet (KOM(2004)582).

Offentliga och interna utfrågningar

Under riksmötet genomförde utskottet i samverkan med kulturutskottet en offentlig utfrågning. Den 3 april 2008 hölls en utfrågning om upphovsrätt på Internet. Vid utfrågningen lämnades information och synpunkter av doktorand Daniel Westman, Stockholms universitet, förbundsjurist Ulrika Källén, Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd (Klys), verkställande direktör Kenth Muldin, Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (Stim), Martin Thörnkvist, The Swedish Model, generalsekreterare Jan Bertoft, Sveriges Konsumenter, doktorand Johan Axhamn, Handelshögskolan i Stockholm, bolagsjurist Patrik Hiselius, Telia Sonera, forskaren Patrik Wikström, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, och Jan Elvelid, World Internet Institutet, samt Per Strömbäck som representant för IFPI Svenska Gruppen, Filmfolket i Sverige, Svenska Förläggareföreningen och Dataspelsbranschen.

I bilaga redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

I februari 2008 gjorde en delegation från utskottet en studieresa till Indien. Syftet med resan var främst att studera ekonomiska frågor, handelsfrågor, utvecklingsfrågor, företagens sociala ansvar samt energifrågor. I september 2008 genomförde utskottet tillsammans med näringskommittén i norska Stortinget en studieresa till Nordnorge och Norrbotten. Under studieresan besöktes bl.a. Tromsö, Narvik och Kiruna.

Utskottet har under riksmötet 2007/08 besökt bl.a. Konkurrensverket, Riksrevisionen och Verket för innovationssystem (Vinnova) samt LKAB, Rymdbolaget, Stim och Teknikföretagen. Utskottet har också tagit emot parlamentsbesök från Irland och Tjeckien. Slutligen har utskottet haft besök av en delegation från energimyndigheten i Ukraina.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 37 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet uppgick till ca 50 timmar.

 


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

25 september 2007

·         Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, om aktuella EU-frågor under hösten 2007. Härvid närvarade även departementsrådet Bengt Toresson, kansliråden Sara Emanuelsson och Thomas Bengtsson, departementssekreterare Beata Matusiak och de politiskt sakkunniga Anders Nyberg och Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet, samt rättssakkunnige Daniel Wanhatalo, Utrikesdepartementet.

3 oktober 2007

·         Generaldirektör Ingrid Bonde, Finansinspektionen, om inspektionens beslut rörande Carnegie Investment Bank AB. Härvid närvarade även enhetschef Marcus Hjorth och informationschef Helena Östman, Finansinspektionen.

·         Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, om Finansinspektionens ovannämnda beslut. Härvid närvarade även de politiskt sakkunniga Magnus Kolsjö och Stefan Svanström samt pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet, och departementssekreterare Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet. 

23 oktober 2007

·         Ordförande Johan Öhnell, vice ordförande Claes Nilsson och sekreterare Bo Lindörn, Oberoende Elhandlare, om konkurrensen på elmarknaden.

·          Ordförande Håkan Bjur och verkställande direktör Magnus Brandel, Svenska Torvproducentföreningen, om situationen inom torvbranschen.

30 oktober 2007

·         Statssekreterare Urban Karlström och politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö, Finansdepartementet, samt departementssekreterare Hans Ragnhäll, Näringsdepartementet, informerade om en ny modell för anlitande av finansiell expertis och om rättsväsendets fastigheter.

·         Juristerna Anders Stenlund (konkurrensrätt) och Anne Wigart (bolagsrätt), Svenskt Näringsliv, om Svenskt Näringslivs synpunkter på arbetet med regelförenkling inom EU och i Sverige.

13 november 2007

·         Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet om aktuella EU-frågor inom näringspolitiken. Härvid närvarade även kansliråden Thomas Bengtsson och Maria Dahl Torgerson, departementssekreterarna Roger Bengtsson, Beata Matusiak, Christina Sand och Johan Stålhammar samt politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet.

15 november 2007

·         Departementsrådet Christine Lager, ämnesråden Carl Josefsson och Kristina Holmgren samt ämnessakkunnige Samuel Hägg, Justitiedepartementet, om förhandlingarna om ett gemenskapspatent.

22 november 2007

·         Statssekreterare Ola Alterå, kanslirådet Sara Emanuelsson och departementssekreterarna Daniel Badman, Iris Heldt och Rebecka Thuresson, Näringsdepartementet, om aktuella EU-frågor på energiområdet.

·         Generaldirektör Kai Hammerich och ekonomiansvariga Viveca Rostén, Invest in Sweden Agency (ISA), om ISA:s verksamhet.

·          Verkställande direktör Ulf Berg och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges Exportråd, om Exportrådets verksamhet.

4 december 2007

·       Departementsrådet Kajsa B Olofsgård, kanslirådet Louise Bergholm och ämnesrådet Carin Lindunger, Utrikesdepartementet, om förhandlingarna rörande EU:s ekonomiska partnerskapsavtal (EPA) med Afrika, Västindien och Stillahavsregionen.

22 januari 2008

·         Administrative direktören Kjetil Storvik, administrationschef Ivar Kristensen samt seniora rådgivarna Petra Nilsson-Andersen och Marcus Zackrisson, Nordiskt Innovationscentrum, om verksamheten vid Nordiskt Innovationscentrum.

29 januari 2008

·         Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, om genomförda analyser inför försäljningen av Vin & Sprit AB.

·         Kanslichef Lars Pettersson med medarbetarna Kerstin Eriksson och Jenny Hjalmarsson, Famna, om Famnas verksamhet.

31 januari 2008

·         Riksrevisor Lennart Grufberg, revisionschef Hans Folkesson och revisionsdirektör Cristina Eriksson, Riksrevisionen, om Riksrevisionens granskningar av Almi Företagspartner AB och statens företagsfrämjande insatser.

·         Koncernchef Göran Lundwall, finansdirektör Anna Hallberg och kommunikationsdirektör Lars Mårdbrant, Almi Företagspartner AB, om Riksrevisionens granskning av Almi.

12 februari 2008

·         Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, åtföljd av kansliråden Sara Emanuelsson och Pernilla Winnhed, ämnessakkunnige Björn Telenius, departementssekreterarna Daniel Badman och Rebecka Turesson samt politiskt sakkunnige Anders Nyberg, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet och information om aktuella EU-frågor på energiområdet.

21 februari 2008

·         Statssekreterare Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, om aktuella EU-frågor inom näringspolitiken. Härvid närvarade även kansliråden Tim Brooks, Hans G Pettersson och Pernilla Winnhed, ämnesrådet Olof Sandberg, ämnessakkunnige Björn Telenius samt departementssekreterarna Roger Bengtsson, Beata Matusiak och Johan Stålhammar, Näringsdepartementet.

·         Verkställande direktör Claes de Neergaard och ekonomichef Lennart Samuelsson, Industrifonden, om Industrifondens verksamhet.

·         Verkställande direktör Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, om Norrlandsfondens verksamhet.

4 mars 2008

·         Statssekreterare Magnus Graner, ämnesrådet Kristina Holmgren och ämnessakkunniga Maria Westman-Clément, Justitiedepartementet, om EU:s förslag om ändring i mönsterskyddsdirektivet.

6 mars 2008

·         Verkställande direktör Johan Carlstedt, Connect Sverige, om Connects verksamhet.

·         Statssekreterare Elisabet Falemo och departementssekreterare Ann Bölske, Miljödepartementet, samt ämnesrådet Ann-Christin Cederlund, Näringsdepartementet, om regeringens beredning av ansökan om gasledning i Östersjön.

27 mars 2008

·         Utredare Katarina Delin, riksdagens utredningstjänst, om vissa frågor rörande fildelning på internet.

1 april 2008

·         Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, om regeringens förslag om sammanslagning av den svenska och danska posten. Härvid närvarade även departementsrådet Jonas Iversen, ämnessakkunnige Håkan Erixon och pressekreterare Lisa Wärn, Näringsdepartementet.

·         Statssekreterare Urban Karlström, Finansdepartementet, samt departementsrådet Jonas Iversen och ämnessakunnige Håkan Erixon, Näringsdepartementet, om försäljningen av Vin & Sprit AB till franska Pernod Ricard. Härvid närvarade även politiskt sakkunnige Magnus Kolsjö och pressassistent Sarah Lundgren, Finansdepartementet.

·          Förbundsjurist Katarina Abrahamsson, Villaägarnas Riksförbund, utredningschef Emma Henriksson, Fastighetsägarna Sverige, enhetschef Ulrika Jardfelt, Sabo, utredningschef Mårten Lilja, Riksbyggen, förhandlingschef Pär Svanberg, Hyresgästföreningen, och energichef Emina Pasic, HSB Riksförbund, om proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m.

·          Verkställande direktör Lena Sommestad och marknadsansvarige Peter Dahl, Svensk Fjärrvärme, om proposition 2007/08:60 om fjärrvärmelag m.m.

8 april 2008

·         Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, Finansdepartementet, och ämnessakkunnige Håkan Erixon Näringsdepartementet, om försäljningen av statliga företag. Härvid närvarade även pressekreterare Mia Widell, Finansdepartementet.

10 april 2008

·         Generaldirektör Claes Norgren och avdelningschef Göran Karre-skog, Konkurrensverket, om proposition 2007/08:87 om Apoteket AB.

·         Generaldirektör Gunnar Larsson, programchef Lars Jönsson och utredare Carl Magnus Berglund, Konsumentverket, om proposition 2007/08:87 om Apoteket AB.

·         Statssekreterare Dan Ericsson, Finansdepartementet, om proposition 2007/08:87 om Apoteket AB. Härvid närvarade även ämnesrådet Sofia Wallström, Socialdepartementet.

6 maj 2008

·         Verkställande direktör Svenåke Berglie, Fordonskomponentgruppen, om utvecklingen för underleverantörer till fordonsindustrin.

·         Handelsminister Ewa Björling, Utrikesdepartementet, om WTO-förhandlingarna och om EPA-förhandlingarna. Härvid närvarade även kanslirådet Daniel Blockert, ämnesrådet Carin Lindunger och politiskt sakkunnige Gustaf Karlsson, Utrikesdepartementet.

8 maj 2008

·             Ordförande Håkan Malmros och vice ordförande Bengt Andersson, Fria Postoperatörers Förbund, om proposition 2007/08:143 om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid var även ledamöter och tjänstemän från trafikutskottet närvarande.

13 maj 2008

·             Verkställande direktör Erik Olsson och kommunikationsdirektör Per Mossberg, Posten AB, om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid var även ledamöter och tjänstemän från trafikutskottet närvarande.

15 maj 2008

·             Utredare Jan T. Persson, Verket för näringslivsutveckling (Nutek), om Nuteks remissynpunkter på förslaget om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

·             Kenneth Möllersten, Statens energimyndighet, lämnade information om  avskiljning och lagring av koldioxid (CCS-tekniken).

20 maj 2008

·             Generaldirektör Marianne Treschow och avdelningschef Sten Selander, Post- och telestyrelsen (PTS), om PTS remissynpunkter på förslaget om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S.

·             Näringsminister Maud Olofsson, Näringsdepartementet, för överläggning med utskottet och information om olika aktuella EU-frågor på energiområdet och inom näringspolitiken. Härvid var även följande medarbetare från Näringsdepartementet närvarande: kansliråden Sara Emanuelsson och Sven-Olov Ericson, departementssekreterarna Daniel Badman, Roger Bengtsson, Beata Matusiak och Johan Stålhammar, politiskt sakkunniga Linda Ylivainio och pressekreterare Frank Nilsson.

22 maj 2008

·             Statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet, om det föreslagna samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Härvid närvarade även kanslirådet Richard Reinius och politiskt sakkunniga Elisabeth Thand Ringqvist, Näringsdepartementet.

·             Departementsrådet Christine Lager, ämnesrådet Carl Josefsson, ämnessakkunnige Samuel Hägg och departementssekreterare Frida Johannesson, Justitiedepartementet, om förhandlingarna inom EU om ett gemenskapspatent och om en domstolslösning för de europeiska patenten.

3 juni 2008

·         Ordförande Kaj Mårtensson och vice ordförande Staffan Truvé, Iris (Industrial Research Institutes in Sweden), om de svenska industriforskningsinstitutens verksamhet.

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.