Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

utskottsdokument 2010/11:29EB17

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, immaterialrätt, energipolitik, regional tillväxtpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv tillhör utskottets beredningsområde.

Utskottets sammansättning

Under riksmötet 2010/11 hade näringsutskottet följande sammansättning:

 

Ledamöter

Mats Odell (KD), ordförande

Maria Wetterstrand, vice ordförande

Jessica Polfjärd (M)

Lars Johansson (S)

Hans Rothenberg (M)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Olof Lavesson (M)

Krister Örnfjäder (S)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ann-Kristine Johansson (S)

Eva Flyborg (FP)

Börje Vestlund (S)

Erik A Eriksson (C), ledig från uppdraget 2011-05-11–2011-06-13

Karin Åström (S)

Jonas Jacobsson (M), ledig från uppdraget 2011-04-04–2011-06-22 

Lars Isovaara (SD)

Kent Persson (V)

 

Suppleanter

Boriana Åberg (M)

Ingela Nylund Watz (S)

Johan Johansson (M), fr.o.m. 2011-03-08

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forssell (M)

Marie Nordén (S)

Lotta Olsson (M)

Ingemar Nilsson (S)

Jörgen Andersson (M), t.o.m. 2011-03-07

Adnan Dibrani (S)

Liselott Hagberg (FP)

Mattias Jonsson (S)

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

Maria Plass (M)

Gustav Fridolin (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Jonas Åkerlund (SD)

Jens Holm (V)

Christer Adelsbo (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Backman (FP)

Nina Larsson (FP)

Karin Nilsson (C), fr.o.m. 2010-10-19

Lena Asplund (M), fr.o.m. 2010-11-17

Sten Bergheden (M), fr.o.m. 2010-11-17

Thoralf Alfsson (SD), fr.o.m. 2010-11-26

William Petzäll (SD), fr.o.m. 2010-11-26

Penilla Gunther (KD), fr.o.m. 2010-12-20

Andreas Carlsson (KD), fr.o.m 2010-12-20 

Marianne Åhman (FP), fr.o.m. 2011-04-27 

Mats Sander (M), fr.o.m. 2011-04-04 t.o.m. 2011-06-22 

Marie Wickberg (C), fr.o.m. 2011-05-13 t.o.m. 2011-06-13

Utskottets kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef

Karin Ståhlberg, utskottsråd

Anna Karin Andersson, föredragande

Roger Berggren, föredragande

Johan Fransson, föredragande

Bibi Junttila, utskottsassistent

Inger Stålberg, utskottsassistent

Utskottets verksamhet

Ärenden som har behandlats av utskottet

Utskottet behandlade 14 propositioner och 4 skrivelser från regeringen och 2 redogörelser från Riksrevisionens styrelse samt motioner som väckts med anledning av dessa. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Vidare behandlades ett meddelande från Europeiska kommissionen och en motion som väckts med anledning av en s.k. händelse av större vikt. Sammanlagt avlämnade utskottet 26 betänkanden. I det följande redovisas kortfattat de behandlade frågorna och utskottets ställningstaganden i dessa betänkanden.

 

2010/11:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2010/11:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 24 Näringsliv, totalt ca 5,5 miljarder kronor. Utskottet, som avstyrkte samtliga motionsyrkanden om näringspolitikens inriktning, redogjorde för sin syn på denna inriktning och erinrade om det mål för näringspolitiken som riksdagen har beslutat om. Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag, för att därigenom bryta utanförskapet. Utskottet tillstyrkte vidare att riksdagen skulle godkänna att det införs en ny koncernstruktur för Teracom AB och att regeringen skulle ges det bemyndigande som behövdes för detta. I betänkandet avlämnades en reservation. Debatt i kammaren: 3 timmar och 20 minuter.

 

 

2010/11:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2010/11:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt, totalt ca 3,5 miljarder kronor. När det gällde den regionala tillväxtpolitikens allmänna inriktning framhöll utskottet att det har föreslagits och genomförts ett antal åtgärder som ligger i linje med den gällande strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. Beträffande EU:s strukturfonder pekade utskottet bl.a. på förekomsten av kontinuerliga utvärderingar och åtgärder som ska främja ökad samordning i samband med genomförandet av strukturfondsprogrammen i Sverige. I fråga om organisering och lokalisering av statliga myndigheter menade utskottet att nuvarande principer bör följas i enlighet med de grunder som riksdagen uttalat. Med hänvisning bl.a. till att frågor om tillgång till kommersiell och offentlig service på landsbygden redan ges bred uppmärksamhet inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken avstyrkte utskottet motioner med krav på åtgärder på detta område. Förslag om återföring av medel från vatten- och vindkraft och andra naturresurser till berörda områden avstyrktes också av utskottet, som erinrade om gällande principer för statens budgetsystem. I betänkandet behandlades också dels regeringens skrivelse om strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning (skr. 2009/10:221), dels Riksrevisionens styrelses redogörelse om omlokalisering av myndigheter (redog. 2009/10:RRS27). Åtta reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 4 timmar och 30 minuter.

 

2010/11:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Utskottet tillstyrkte de av regeringen (prop. 2010/11:1) föreslagna anslagen för budgetåret 2011 inom utgiftsområde 21 Energi, totalt ca 2,9 miljarder kronor. Vidare ställde sig utskottet bakom regeringens förslag till avgiftsuttag för elberedskapsavgiften samt vad regeringen i övrigt föreslagit om de olika anslagen. När det gällde Affärsverket svenska kraftnät tillstyrkte utskottet regeringens förslag dels till investeringsplan för perioden 2011–2013, dels till finansiella befogenheter för 2011. I fråga om energipolitikens allmänna inriktning konstaterade utskottet att den svenska energipolitiken syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet och framhöll sin uppfattning att politiken bör föras med en inriktning som motsvarar den som redovisades i budgetpropositionen. I betänkandet avlämnades fyra reservationer. Debatt i kammaren: 5 timmar och 17 minuter.

 

2010/11:NU4 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:218) om ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden. Den nya lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2011, är en modernisering av den tidigare gällande motsvarande lagen från 1956. Utskottet delade regeringens bedömning att den nya lagen behövs för att Konkurrensverket ska kunna fullgöra sina uppgifter att uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet, lämna förslag till konkurrensutsättning och till regelreformering, följa upp utvecklingen på konkurrensområdet samt utöva tillsyn på upphandlingsområdet. Ingen debatt i kammaren.

2010/11:NU5 Vertikala konkurrensbegränsande avtal

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:236) till ändringar i lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal och i lagen om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2011, innebar en anpassning till nya förordningar som EU-kommissionen hade fattat beslut om. Utskottet ansåg att det är av stort värde att den svenska konkurrenslagstiftningen i materiellt hänseende liknar EU-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt. När det gällde gruppundantaget för vertikala konkurrensbegränsande avtal inom motorfordonssektorn noterade utskottet att EU-kommissionens nya förordning innebar ett led i en utfasning av specialregler för motorfordonssektorn. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU6 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2009/10:225) om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, vilka trädde i kraft den 1 juli 2011. Beslutet innebar bl.a. att ett nytt förfarande för hävning av registrerade varumärken och firmor infördes. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle godkänna Singaporekonventionen om varumärkesrätt. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU7 Statliga företag

I betänkandet behandlades regeringens årliga redogörelse för statliga företag (skr. 2009/10:140) och en redogörelse från Riksrevisionens styrelse om AB Svensk Exportkredit (2010/11:RRS6) samt ett tjugotal motionsyrkanden om statliga företag. Utskottet föreslog, med anledning av ett par motioner, att riksdagen skulle återkalla det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2007 om att regeringen får avyttra statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle återkalla det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2008 om att regeringen får minska statens ägarandel som lägst ned till 34 % av rösterna i Posten Norden AB. Utskottet ansåg också att riksdagen skulle återkalla det bemyndigande som riksdagen lämnade våren 2001 avseende dåvarande Telia AB och de bemyndiganden som riksdagen lämnade våren 2007 avseende Telia Sonera AB och samtidigt göra ett tillkännagivande om accessnätet. Utskottet föreslog vidare att riksdagen, genom ett tillkännagivande och med bifall till ett motionsyrkande, skulle klargöra att Vattenfall AB ska förbli ett helägt statligt bolag. Slutligen avstyrkte utskottet ett tjugotal motionsyrkanden om specifika företag med statligt ägande – Nordea Bank AB, AB Svenska Spel, Lernia AB, SAS AB, Vattenfall AB (vad gäller bolagets uppdrag), SJ AB, Sveaskog AB och AB Svensk Exportkredit – samt yrkanden allmänt om ägarstyrning och jämställdhet. När det gällde AB Svensk Exportkredit förutsatte utskottet att regeringen för riksdagen ska redovisa slutsatser och vidtagna åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning av bolaget och redogöra för sin ägarstyrning av bolaget. I betänkandet avlämnades nio reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 48 minuter.

 

2010/11:NU8 Regelförenklingsarbetet

Regeringens skrivelse om regelförenklingsarbetet 2006–2010 (skr. 2009/10: 226) behandlades i betänkandet. Utskottet föreslog att riksdagen, genom ett tillkännagivande och med bifall till ett motionsyrkande, skulle uppmana regeringen att inrätta en myndighetsgemensam portal för rådgivning samt registrerings- och tillståndsärenden för personer som vill starta företag. Det pågår visserligen redan ett arbete med de aktuella frågorna, men utskottet ansåg att detta arbete behöver utvecklas, intensifieras och bli bättre. Utskottet avstyrkte i övrigt ett tjugotal motionsyrkanden, som tog upp frågor allmänt om regelförenkling. Under föregående mandatperiod åstadkom regeringen en intensifiering av regelförenklingsarbetet, och ett trendbrott skedde när de administrativa kostnaderna för företagen minskade, sade utskottet och underströk vikten av att regeringen fortsätter att driva regelförenklingsarbetet med uthållighet och kraft. Två reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 34 minuter.

 

2010/11:NU9 Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:33) om återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv. Förslaget innebar att en ny s.k. avtalslicensbestämmelse infördes i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som ska underlätta för radio- och tv-företag att kunna återanvända upphovsrättsligt skyddat material som ingår i företagens produktioner. Vidare gjordes lagen om medling i vissa upphovsrättstvister tillämplig på den nya avtalslicensbestämmelsen. Lagförslagen trädde i kraft den 1 april 2011. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU10 På väg mot en inre marknadsakt

I utlåtandet behandlade utskottet Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2010) 608) På väg mot en inre marknadsakt: Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi – Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans. Meddelandet omfattade 50 åtgärdsförslag som syftar till att modernisera och effektivisera den inre marknaden. Utskottet betonade betydelsen av att åtgärder genomförs med en fortsatt öppenhet mot tredjeländer och att olika protektionistiska tendenser motverkas. Vidare framhölls bl.a. tjänstesektorns betydelse, vikten av ett EU-patent och värdet av förenklade regler för företag. Även behovet av regelförenklingar avseende offentlig upphandling och standardiseringsarbetets betydelse för ekonomisk utveckling och ökad konkurrenskraft berördes av utskottet. I utlåtandet fanns en motivreservation. Debatt i kammaren: 1 timme och 56 minuter.

 

2010/11:NU11 Vissa immaterialrättsliga frågor

Nio motioner om olika immaterialrättsliga frågor behandlades i betänkandet. Motionsyrkandena gällde bl.a. olika patenträttsliga frågor, åtgärder mot piratkopiering, fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, tillsättande av en kommission och legalisering av söktjänster på internet. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden. I betänkandet avlämnades sju reservationer. Debatt i kammaren: 1 timme och 56 minuter.

 

2010/11:NU12 Vissa energipolitiska frågor

Utskottet avstyrkte 26 motioner om olika energipolitiska frågor. Motionerna gällde bl.a. stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Vidare behandlades ett antal energipolitiska motioner som innehöll förslag med lokal eller regional prägel. Fem reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 3 timmar och 22 minuter.

 

2010/11:NU13 Vissa handelspolitiska frågor

Ett tjugotal motionsyrkanden om olika handelspolitiska frågor avstyrktes av utskottet. Ett enhälligt utskott betonade betydelsen av att motverka olika protektionistiska tendenser och att värna den globala frihandeln. Vidare pekade utskottet på vikten av att de pågående handelsförhandlingarna inom Världshandelsorganisationen (WTO) slutförs. Ett enhälligt utskott framhöll vidare att EU:s förbud mot försäljning av snus inte är förenligt med principen om den fria rörligheten av varor på den inre marknaden och att förbudet bör avskaffas. När det gällde WTO:s utformning och uppgift ansåg utskottet att en diskussion om organisationens funktionssätt bör anstå till dess att förhandlingarna inom Doharundan är avslutade. Utskottet ansåg inte heller att de motionsyrkanden i övrigt som behandlades, bl.a. om förhandlingarna med handelsorganisationen Mercosur, om digitala handelshinder och om exportfrämjande, borde leda till något riksdagsuttalande. I betänkandet avlämnades tre reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 10 minuter.

 

 


2010/11:NU14 Vissa mineralpolitiska frågor

I betänkandet behandlades 26 motionsyrkanden om olika mineralpolitiska frågor. Utskottet föreslog att riksdagen genom ett tillkännagivande skulle uppmana regeringen att genomföra en översyn av minerallagen som syftar till att markägare och kommuner med ökad tydlighet och effektivitet ska få tidig information om vad en prospektering avser och hur den ska genomföras. Motioner om förbud mot uranbrytning i Sverige avstyrktes av utskottet med hänvisning till att bestämmelserna på området redan är till fyllest. När det gällde prospektering efter uran åberopade utskottet bl.a. den översyn av minerallagen som utskottet har tagit initiativ till. Utskottet avstyrkte vidare motioner om prospektering efter och utvinning av fossil energi, med hänvisning till den nyssnämnda översynen av minerallagen. Slutligen avstyrkte utskottet ett antal ytterligare motioner med mineralpolitisk anknytning., bl.a. om stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget och en avveckling av Bergsstaten. Fem reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 2 minuter.

 

2010/11:NU15 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:56) om prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Genom förslaget om ändringar i en paragraf i ellagen skapas en möjlighet att styra knappa eltillgångar till prioriterade samhällsviktiga elanvändare, om det skulle uppstå en sådan situation med elbrist att balansen mellan produktion och förbrukning inte skulle kunna upprätthållas på något annat sätt än genom frånkoppling. Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, föreslogs få bemyndigande att meddela föreskrifter om hur överföring av el till elanvändare får begränsas eller avbrytas. Ändringarna trädde i kraft den 1 juli 2011. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU16 Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB

I betänkandet behandlades regeringens skrivelse med redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB (skr. 2010/11:74). Riksdagen beslutade i december 2010 att inrätta ett nytt statligt bolag för att främja innovation och företagande i stödområde A (prop. 2010/11:2, bet. 2010/11:FiU11, yttr. 2010/11:NU2y). Ett enhälligt näringsutskott förordade ett sådant riksdagsbeslut men påtalade samtidigt att det i regeringens förslag fanns oklarheter som borde klarläggas innan verksamheten kunde påbörjas. Därför var riksdagsbeslutet villkorat av att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en mer detaljerad redovisning av inriktningen av det nya bolagets verksamhet, innan den praktiska verksamheten i bolaget sätts i gång. I skrivelsen lämnades den begärda redovisningen. Sammantaget ställde sig utskottet positivt till den inriktning av verksamheten för Inlandsinnovation som redovisades i skrivelsen. Samtidigt förutsatte utskottet att Näringsdepartementet på lämpligt sätt återkommer till utskottet med information om resultatet av verksamheten. I betänkandet avlämnades en reservation. Debatt i kammaren: 1 timme och 42 minuter.

 

2010/11:NU17 Genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet

Regeringens förslag (prop. 2010/11:61) om genomförande av det reviderade ekodesigndirektivet behandlades i betänkandet. Utskottet tillstyrkte förslaget, som innebar att lagen om ekodesign ändrades så att tillämpningsområdet utvidgades till att omfatta s.k. energirelaterade produkter. På utskottets förslag senarelades tidpunkten för ikraftträdandet av lagförslaget med en månad till den 1 maj 2011. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:73) om mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden. Förslaget innebar att det i fjärrvärmelagen infördes bestämmelser om skyldighet för fjärrvärmeföretag att månadsvis dels mäta kundens värmeförbrukning, dels rapportera mätresultaten till kunden. Dessutom ska fjärrvärmeföretagens debitering av kunderna få baseras på bara de mängder som uppmätts, och den ska göras minst fyra gånger per år. Samtidigt infördes möjligheter i lagen att i viss utsträckning träffa avtal om avvikelser från bestämmelserna. Lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2015. Beslutet innebar också att det den 1 januari 2012 införs en bestämmelse om att det ska finnas en uppgift om vad som gäller mellan parterna i ett avtal om fjärrvärme beträffande mätning, rapportering och debitering. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU19 Utländsk näringsverksamhet i Sverige

I betänkandet behandlades regeringens proposition (prop. 2010/11:87) om utländsk näringsverksamhet i Sverige. Förslaget innebar vissa ändringar i lagen om utländska filialer m.m. och i lagen om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige i syfte att klargöra att bestämmelserna i nämnda lagar står i överensstämmelse med EU-rätten. Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2011. Utskottet tillstyrkte propositionen, dock med vissa redaktionella ändringar när det gällde den förstnämnda lagen. Vidare ansåg ett enhälligt utskott att riksdagen, mot bakgrund av motioner, borde uppmana regeringen att återkomma med förslag på åtgärder för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom krav på en behörig representant för företag etablerade i utlandet eller näringsidkare bosatta utomlands med personal utstationerad till Sverige. Utskottet tillstyrkte således motionerna i denna del och betonade i sammanhanget betydelsen av en representant i landet som är behörig att företräda i kontakter med myndigheter och vid förhandlingar med arbetstagarorganisationer. Däremot avstyrkte utskottet motionerna i övriga delar, vilka bl.a. behandlade frågan om att utländska företag och näringsidkare ska registrera sin närvaro i Sverige i samband med utstationeringar. Utskottet förutsatte att frågan hanteras inom ramen för det utredningsarbete som har igångsatts. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 4 timmar och 39 minuter.

2010/11:NU20 Vissa näringspolitiska frågor

Utskottet avstyrkte 74 motioner med totalt 92 yrkanden om olika näringspolitiska frågor. Knappt två tredjedelar av yrkandena avsåg olika företagsfrämjande insatser och knappt en fjärdedel frågor om turism. Resterande yrkanden rörde vissa andra näringsgrenar. När det gällde den övergripande frågan om företagsfrämjande insatser hänvisade utskottet till den proposition om statliga insatser för finansiering och rådgivning för företagsutveckling som riksdagen beslutade om våren 2010 (prop. 2009/10:148, bet. 2009/10:NU25). I betänkandet beskrev utskottet vilka aktiviteter som genomförts och planerats på olika områden och hur regeringen har fört vidare det arbete som aviserades i den sistnämnda propositionen. Utskottet redovisade i övrigt faktauppgifter, beredningslägen m.m. vad gällde de olika områden som var aktuella. I betänkandet avlämnades fem reservationer. Debatt i kammaren: 2 timmar och 28 minuter.

 

2010/11:NU21 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:70) om tredje inre marknadspaketet för el och naturgas. Ändringarna i ellagen och naturgaslagen syftade till att anpassa den svenska lagstiftningen till de EU-författningar som ingår i det nämnda inremarknadspaketet. Av samma skäl föreslog regeringen även två nya lagar som gäller certifiering av stamnätsföretag för el respektive vissa naturgasföretag, vilka tillstyrktes av utskottet. Ett förslag om en ändring av ellagens definition av intäktsram tillstyrktes vidare av utskottet. Denna ram är en central del av den modell för förhandsprövning av nättariffer som ska börja tillämpas från årsskiftet 2011/12. I betänkandet avstyrktes ett antal motioner med elmarknadspolitisk anknytning från den allmänna motionstiden 2010. Två reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 17 minuter.

 

2010/11:NU22 En ny energimärkningslag

I betänkandet behandlades regeringens förslag (prop. 2010/11:106) om en ny energimärkningslag. Genom lagen genomfördes det s.k. energimärkningsdirektivet. Lagens syfte är att göra det möjligt för slutanvändare av energirelaterade produkter att välja de mest effektiva produkterna. Den nya lagen trädde i kraft den 20 juli 2011, då den tidigare lagen om märkning av hushållsapparater upphörde att gälla. Utskottet tillstyrkte regeringens förslag. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:59) till ändringar i lagen om gruppundantag för konkurrensbegränsande specialiseringsavtal och i lagen om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om forskning och utveckling. Ändringarna, som trädde i kraft den 1 augusti 2011, innebar en anpassning till nya förordningar som EU-kommissionen fattade beslut om i december 2010. Utskottet ansåg att det är av stort värde att den svenska konkurrenslagstiftningen i materiellt hänseende liknar EU-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt. I betänkandet behandlades också några motioner från allmänna motionstiden om olika konkurrenspolitiska frågor. När det gällde om- och avregleringar föreslog utskottet att riksdagen genom ett tillkännagivande och med bifall till två motioner skulle uppmana regeringen att göra en utvärdering av genomförda om- och avregleringar. I detta sammanhang bör särskilt elmarknaden och persontrafiken på järnväg utvärderas. Övriga motioner avstyrktes av utskottet. En reservation avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 2 timmar och 25 minuter.

 

2010/11:NU24 Ändring i patentlagen – nya medicinska användningsområden

Regeringens förslag (prop. 2010/11:82) om ändring i patentlagen tillstyrktes av utskottet. Förslaget innebar att ett klargörande gjordes i patentlagen så att det framgår att kravet på att en uppfinning ska vara ny inte hindrar patent på nya medicinska användningar av ett redan känt ämne. Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2011. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU25 Ny lag om ackreditering och teknisk kontroll

Utskottet tillstyrkte regeringens förslag (prop. 2010/11:80) om ny lag om ackreditering och teknisk kontroll. Den nya lagen innebär att svensk rätt anpassas till Europaparlamentets och rådets förordning från juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av en annan förordning som gällde ackreditering och CE-märkning. Lagen trädde i kraft den 1 augusti 2011. Ingen debatt i kammaren.

 

2010/11:NU26 Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

I betänkandet behandlades en motion (MP) som väckts enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av en s.k. händelse av större vikt (naturkatastrofen i Fukushima i Japan) och som främst rörde högre säkerhet i svenska kärnkraftsreaktorer. Försvarsutskottet hade yttrat sig i ärendet. Näringsutskottet föreslog att riksdagen skulle avslå samtliga motionsyrkanden. Enligt utskottet borde olyckan i Japan inte tas till intäkt för ett närmast panikartat beslut om en radikal förändring av energipolitikens inriktning. Det är dock högst motiverat, påpekade utskottet, att vidta sådana åtgärder för säkerheten vid svenska kärnkraftsreaktorer som regeringen hade beslutat om. De uppdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten har getts och det ansvar och de befogenheter som myndigheten har ansåg utskottet är mycket viktiga. Beträffande krav på förbud mot att uppföra nya reaktorer och ändring i ansvarsreglerna vid en olycka erinrade utskottet om riksdagsbesluten i juni 2010 om att avveckla förbudet mot att uppföra nya kärnkraftsreaktorer och om ändring i ansvarsreglerna vid en olycka. Händelserna i Fukushima innebar inte att utskottet ändrade sin uppfattning i dessa frågor. När det gällde förslag om ett uppdrag till Energimyndigheten om förnybar energi påminde utskottet om riksdagsbeslut våren 2010 och såg inte något behov av att ge myndigheten något ytterligare särskilt uppdrag. Tre reservationer avlämnades i betänkandet. Debatt i kammaren: 1 timme och 43 minuter.

 

Utskottet har också avgett följande yttranden till andra utskott:

·         2010/11:NU1y till finansutskottet om ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv

·         2010/11:NU2y till finansutskottet om hösttilläggsbudget

·         2010/11:NU3y till konstitutionsutskottet om behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

EU-frågor

Nio överläggningar med regeringen ägde rum i utskottet under riksmötet. Överläggningarna avsåg Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen (KOM(2010) 546), en integrerad industripolitik för en globaliserad tid med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum (KOM(2010) 614), ny energistrategi inför 2020 (KOM(2010) 639), prioriteringar för EU:s energiinfrastruktur för 2020 och framåt (KOM(2010) 677), smart lagstiftning i EU (KOM(2010) 543), den framtida sammanhållningspolitiken (KOM(2010) 642), råvaror och marknader för basprodukter (KOM(2011) 25), handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (KOM(2011) 109) och en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst (KOM(2011) 152).

De nationella parlamenten ska, enligt Lissabonfördraget, bl.a. övervaka att subsidiaritetsprincipen följs. Denna princip innebär att EU på de områden där unionen delar befogenhet att lagstifta med medlemsstaterna ska vidta en åtgärd endast om och i den mån som målen för den planerade åtgärden inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva. I riksdagen ska subsidiaritetsprövningen utföras av det utskott som innehar sakkunskapen på området i fråga. Näringsutskottet gjorde under riksmötet sex s.k. subsidiaritetsprövningar. Dessa avsåg förslag till följande: förordning om integritet och öppenhet på energimarknaderna (KOM(2010) 726), förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (KOM(2011) 215), förordning om genomförande av ett fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd när det gäller tillämpliga översättningsarrangemang (KOM(2011) 216), förordning om att tilldela byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och formgivning) vissa uppgifter i samband med skyddet av immateriella äganderätter (KOM(2011) 288), direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan works) (KOM(2011) 289) och förordning om europeisk standardisering (KOM(2011) 315).

Interna utfrågningar och uppvaktningar

I bilagan redovisas en förteckning över interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet besökt AB Svensk Exportkredit (tillsammans med finansutskottet), Ingenjörsvetenskapsakademien (tillsammans med utbildningsutskottet), Riksrevisionen samt Åkerinäringen (tillsammans med trafikutskottet). Utskottet har tagit emot parlamentsbesök från Australien, Frankrike, Indien, Saudiarabien och Tyskland.

Utskottet har också varit representerat av enskilda ledamöter vid olika utländska konferenser. Ledamöter deltog vid en parlamentarisk konferens om kärnenergi i Strasbourg (två ledamöter), en parlamentarisk konferens i Genève om WTO och internationell handel (tre ledamöter), ett OECD-möte i Paris (en ledamot), ett utskottsmöte om energiförsörjning i Bryssel (tre ledamöter), en Eureka-konferens i Jerusalem (två ledamöter), ett interparlamentariskt möte om framtidens samordningspolitik i Warszawa (en ledamot) och ett interparlamentariskt möte om EU:s energipolitik i Warszawa (en ledamot).

I augusti och september 2011 gjorde två delegationer från utskottet studieresor till Brasilien respektive Kina. Syftet med resorna var främst att i respektive land studera aktuella närings- och handelspolitiska frågor och att få vissa energipolitiska frågor belysta.

Uppföljning och utvärdering m.m.

Utskottet beslutade i april 2011 att delta i en arbetsgrupp tillsammans med miljö- och jordbruksutskottet i syfte att följa upp det s.k. landsbygdsprogrammet. En förstudie har genomförts. Arbetet med en huvudstudie inleds under hösten 2011. Vidare beslutade utskottet i juni 2011 att initiera en fördjupad studie av området e-hälsa.

Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet höll utskottet 40 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden uppgick till ca 47 timmar.


Bilaga

Interna utfrågningar och uppvaktningar

4 november 2010

·          Generaldirektör Charlotte Brogren och avdelningschef Joakim Appelquist, Verket för innovationssystem (Vinnova), för information dels om verksamheten vid Vinnova, dels om Vinnovas synpunkter på EU:s förslag om en innovationsunion.

 

·          Politiskt sakkunnige Martin Valfridsson och ämnessakkuniga Evelina Janunger Kaarme, Justitiedepartementet, för information om förslag till översättningsarrangemang för EU-patent inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 25 och 26 november.

 

8 november 2010

·          Generaldirektör Mikael Odenberg, Affärsverket svenska kraftnät, för information om Svenska kraftnäts verksamhet.

 

9 november 2010

·          Generaldirektör Tomas Kåberger, Statens energimyndighet, för information om Energimyndighetens verksamhet.

 

·          Generaldirektör Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen, för information om Energimarknadsinspektionens verksamhet.

 

11 november 2010

·          Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kansliråd Thomas Bengtsson, Näringsdepartementet, för information om förslag i tilläggsbudgeten om kapitaltillskott för finansieringsverksamhet i norra Sveriges inland.

 

·          Ordförande Hans Möller och verkställande direktör Magnus Lundin, Svenska Inkubatorer och Science Parks (Sisp), för information om verksamheten inom Sisp.

 

16 november 2010

·          Näringsminister Maud Olofsson, dels för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2010) 546) om flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen, dels för information om kommissionens meddelande (KOM (2010) 614) om en integrerad industripolitik för en globaliserad tid och om kommissionens meddelande (KOM(2010) 352) om en ny politisk ram för europeisk turism.

 

18 november 2010

·          Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, för information om rymdfrågor inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 25 och 26 november.

 

23 november 2010

·          Generaldirektör Dan Sjöblom och avdelningschef Johan Hedelin, Konkurrensverket, för information om Konkurrensverkets verksamhet.

 

·          Ordförande Britt-Marie Söderberg Torstensson samt styrelseledamöterna Pia Ramirez Måård och Chatarina Nordström, Winnet, för information om verksamheten vid Winnet Sverige (f.d. Nationellt Resurscentrum för kvinnor, NRC).

 

·          Statssekreterare Magnus Graner, ämnessakkuniga Evelina Janunger Kaarme och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet, för information om förslag om översättningsarrangemang för EU-patent inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 25 och 26 november.

 

25 november 2010

·          Statssekreterare Daniel Johansson och kansliråd Sara Emanuelsson, Näringsdepartementet, för information dels om aktuella energifrågor inför ett möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 2 och 3 december, dels om behandlingen av riksdagens tillkännagivande om att inga statliga subventioner till kärnkraft kan påräknas.

 

·          Handelsminister Ewa Björling och departementsråd Eva Walder, Utrikesdepartementet, för information dels om kommissionens meddelande (KOM(2010) 608) På väg mot en inre marknadsakt, dels om kommissionens meddelande (KOM(2010) 612) om handel, tillväxt och världspolitik samt dels om faktapromemoria 2009/10:FPM113 om en rapport om utförselförbudet av snus på den inre marknaden.

 

30 november 2010

·          Generaldirektör  Christina Lugnet och ställföreträdande generaldirektör Göran Theolin, Tillväxtverket, för information dels om Tillväxtverkets verksamhet, dels om Tillväxtverkets arbete med resurscentraprogrammet.

 

·          Näringsminister Maud Olofsson, dels för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2010) 614) om en integrerad industripolitik för en globaliserad tid, dels för information om kommissionens förslag (KOM(2010) 372) till rådets förordning om statligt stöd för att underlätta nedläggning av kolgruvor som inte är konkurrenskraftiga.

 

2 december 2010

·          Statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, och departementssekreterare Tobias Henmark, Näringsdepartementet, för information om förslag i budgetpropositionen om en ny koncernstruktur för Teracom AB.

 

7 december 2010

·          Generaldirektör Dan Hjalmarsson, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), för information om myndighetens verksamhet.

 

9 december 2010

·          Statssekreterare Marita Ljung, Näringsdepartementet, för information dels inför ett möte i allmänna rådet den 14 december om ett meddelande om den framtida sammanhållningspolitiken, dels om stödet till verksamheten med resurscentrum i landet.

 

·          Statssekreterare Magnus Graner och ämnesråd Stefan Johansson, Justitiedepartementet, för information om avtalet om åtgärder mot piratkopiering och varumärkesförfalskning (ACTA).

 

18 januari 2011

·          Riksrevisor Claes Norgren, granskningsenhetschef Gina Funnemark, revisionsdirektörerna Cristina Eriksson, Dimitrios Ioannidis och Gunilla Lundquist samt revisionsledare Maria Pereswetoff-Morath, Riksrevisionen, för information om Riksrevisionens granskning av AB Svensk Exportkredit.

 

25 januari 2011

·          Näringsminister Maud Olofsson, för överläggning med utskottet dels om kommissionens meddelanden (KOM(2010) 639) om energi 2020 – en strategi för hållbar och trygg energiförsörjning på en konkurrensutsatt marknad och (KOM(2010) 677) om prioriteringar för energiinfrastrukturen för 2020 och framåt – förslag för ett integrerat europeiskt energinätverk, dels om kommissionens meddelande (KOM(2010) 543) om smart lagstiftning i EU.

·           

 

 

1 februari 2011

·          Utredarna Lars Haglind, Cecilia Asklöf och Peter Strand, för redovisning av förslagen i två rapporter från den s.k. EUMOT–utredningen om riksdagens arbete med EU-frågor och om utskottsarbetet och motionsinstitutet.

 

3 februari 2011

·          Statssekreterare Gunnar Oom och departementsråd Eva Walder, Utrikesdepartementet, för synpunkter på Riksrevisionens granskning av AB Svensk Exportkredit.

 

10 februari 2011

·          Regionminister Anna-Karin Hatt, för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2010) 642) om den framtida sammanhållningspolitiken.

 

15 februari 2011

·          Generaldirektör Per-Erik Sandlund och operativ chef Bengt-Åke Ljudén, Invest Sweden, för information om Invest Swedens verksamhet.

 

17 februari 2011

·          Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Fredrik von Malmberg, Näringsdepartementet, för information om aktuella energifrågor inför ett möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 28 februari.

 

·          Politiskt sakkunnige Martin Valfridsson och ämnesråd Carl Josefsson, Justitiedepartementet, för information om förslag om fördjupat samarbete om ett enhetligt patentskydd inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 10 och 11 mars.

 

1 mars 2011

·          Statssekreterare Gunnar Oom, Utrikesdepartementet, för information om frågor inom handelsministerns område inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 10 och 11 mars.

 

·          Generaldirektör Lena Johansson och enhetschef Thomas Hagman, Kommerskollegium, för information dels om Kommerskollegiums verksamhet, dels om aktuella WTO-frågor.

 

3 mars 2011

·          Ordförande Lars Westerberg och koncernchef Øystein Løseth, Vattenfall AB, för information om Vattenfalls verksamhet varefter finansmarknadsminister Peter Norman lämnade kommentarer till Vattenfalls redovisning.

·          Näringsminister Maud Olofsson, för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2011) 25) om råvaror och marknader för basprodukter.

 

10 mars 2011

·          Finansmarknadsminister Peter Norman, expeditions- och rättschef Rikard Jermsten samt kansliråden Jenny Lahrin och Richard Reinius, Finansdepartementet, för information om aktieägaravtalet mellan svenska staten och danska staten om Posten Norden AB.

 

15 mars 2011

·          Utredare Måns Hector, riksdagens utredningstjänst, för upplysningar om tillstånd för prospektering efter uran och naturgas i Sverige.

 

17 mars 2011

·          Verkställande direktör Ulf Berg och chefen för Public Affairs Anders Wenström, Sveriges exportråd, för information om Exportrådets verksamhet.

 

29 mars 2011

·          Bergmästare Åsa Persson, Bergsstaten, för information om Bergsstatens verksamhet.

 

5 april 2011

·          Statssekreterare Gunnar Oom, departementsråd Eva Walder och ämnesråd Christian de Filippi, Utrikesdepartementet, samt statssekreterare Erik Thedéen, Finansdepartementet, för information om förslag till ägaranvisning för AB Svensk Exportkredit.

·          Ordförande Sven-Christer Nilsson, vice ordförande Mats Deleryd och verkställande direktör Jerry Karlsson, Institutet för Kvalitetsutveckling, för information om institutets verksamhet.

 

12 april 2011

·          Generaldirektör Pia Enochsson, Myndigheten för yrkeshögskolan, för information om yrkeshögskolan och dess betydelse för näringslivet.

 

28 april 2011

·          Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kansliråd Hans G. Pettersson, Näringsdepartementet, för information om hanteringen av Saab Automobile AB:s lån i Europeiska investeringsbanken.

 

3 maj 2011

·          Näringsminister Maud Olofsson, för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2011) 109) om handlingsplanen för energieffektivitet 2011.

·          Näringsminister Maud Olofsson och departementsråd Inga Thoresson-Hallgren, Näringsdepartementet, för information om departementets hantering av frågan om långsiktig lösning på huvudmannaskap och basfinansiering för Institutet för Kvalitetsutveckling.

·          Statssekreterare Gunnar Oom och enhetschef Kajsa B. Olofsgård, Utrikesdepartementet, för information inför ett möte om handelsfrågor med utrikesrådet den 13 maj.

 

5 maj 2011

·          Statssekreterare Daniel Johansson och rättssakkunnige Carl Scheutz, Näringsdepartementet, och departementssekreterare Anna Svanestrand, Arbetsmarknadsdepartementet, för upplysningar i frågan om en representant för utländska företag och näringsidkare med verksamhet i Sverige.

 

12 maj 2011

·          Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem (Vinnova), för information om Eureka.

·          Statssekreterare Peter Honeth, Utbildningsdepartementet, för överläggning med utskottet om kommissionens meddelande (KOM(2011) 152) om en rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst.

 

17 maj 2011

·          Statssekreterare Magnus Graner, ämnesråd Carl Josefsson och kansliråd Alexander Ramsay, Justitiedepartementet, för information om genomförande av det fördjupade samarbetet inom EU om ett enhetligt patentskydd inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 30 och 31 maj.

 

19 maj 2011

·          Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och departementssekreterare Christina Sand, Näringsdepartementet, för information om aktuella frågor inom näringsministerns område inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 30 och 31 maj.

·          Statssekreterare Catharina Håkansson Boman och kansliråd Hans G. Pettersson, Näringsdepartementet, för information om ägarprövning av Saab Automobile AB.

·          Departementsråd Eva Walder, Utrikesdepartementet, för information om aktuella frågor inom handelsministerns område inför ett möte med konkurrenskraftsrådet den 30 och 31 maj.

·          Departementssekreterare Karl Backéus, Utrikesdepartementet, för information om kommissionens förslag till förordning om handelspolitiska rättsakter.

 

7 juni 2011

·          Statssekreterare Daniel Johansson, ämnesråd Anna Carlsson och departementssekreterare Fredrik von Malmborg, Näringsdepartementet, samt kansliråd Gabor Szendrö, Miljödepartementet, för information om aktuella energifrågor inför ett möte med rådet för transport, telekommunikation och energi den 10 juni.

·          Statssekreterare Daniel Johansson och departementssekreterare Magnus Lindbäck, Näringsdepartementet, för information om kommissionens meddelande (KOM(2011) 146) om reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 

16 juni 2011

·          Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Rickard Sobocki, Justitiedepartementet, för information om kommissionens förslag (KOM(2011) 289) till direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk (s.k. orphan works).

·          Politiskt sakkunnige Gustav Gellerbrant och rättssakkunnige Adrian Engman, Justitiedepartementet, för information om kommissionens förslag (KOM(2011) 288) till förordning om EU:s observatorium angående varumärkesförfalskning och piratkopiering.

Elanders, Vällingby  2011

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.