Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet 1999/2000

utskottsdokument 1999/2000:C3F

Näringsutskottets verksamhet

 
vid riksmötet 1999/2000

 

 

1999/2000

 

 

 

 

Näringsutskottets beredningsområde

Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om industri och hantverk, handel, energipolitik, regionalpolitik, statlig företagsamhet samt pris- och konkurrensförhållanden i näringslivet.

Till utskottets beredningsområde hör också ärenden om anslag inom utgiftsområdena 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv.

Näringsutskottets sammansättning m.m.

Under riksmötet 1999/2000 hade näringsutskottet följande sammansättning:

Ledamöter

Per Westerberg (m), ordförande
Barbro Andersson Öhrn (s), vice ordförande
Reynoldh Furustrand (s)
Mats Lindberg (s)
Lennart Beijer (v)
Göran Hägglund (kd)
Karin Falkmer (m)
Sylvia Lindgren (s)
Ola Karlsson (m)
Nils-Göran Holmqvist (s)
Marie Granlund (s)
Gunilla Wahlén (v)
Inger Strömbom (kd)
Ola Sundell (m)
Ingegerd Saarinen (mp)
Åke Sandström (c)
Eva Flyborg (fp)

 

 

Suppleanter

Anne Ludvigsson (s)
Stefan Hagfeldt (m)
Karl Gustav Abramsson (s)
Inge Carlsson (s)
Lennart Värmby (v)
Harald Bergström (kd)
Jan-Evert Rådhström (m)
Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Sten Tolgfors (m)
Lilian Virgin (s)
Tommy Waidelich (s)
Lennart Gustavsson (v)
Mikael Oscarsson (kd)
Jan Backman (m)
Barbro Feltzing (mp)
Birgitta Carlsson (c)
Runar Patriksson (fp)
Mikael Odenberg (m)
Olle Lindström (m)
Yvonne Ångström (fp)
Ewa Larsson (mp)
Eskil Erlandsson (c)
Laila Bäck (s) fr.o.m. 1999-11-04
Monica Green (s) fr.o.m. 1999-11-04

 

Kansli

Utskottet biträddes av ett kansli bestående av:

Ulf Renberg, kanslichef
Susanne Gaje, föredragande
Margareta Hjorth, föredragande
Karin Ståhlberg, föredragande
Jörgen Wedin, föredragande
Annelie Jonsson, byråassistent
Ann-Sofie Söderlund, byråassistent

Verksamhetens omfattning

Sammanträden

Under riksmötet höll utskottet 36 sammanträden. Den sammanlagda sammanträdestiden under riksmötet omfattade ca 53 timmar.

 

Ärenden

Utskottet behandlade 9 propositioner och 3 skrivelser från regeringen samt motioner som väckts med anledning därav. Härutöver behandlades ett stort antal motioner från allmänna motionstiden. Sammanlagt avlämnade utskottet 18 betänkanden till kammaren och 7 yttranden till andra utskott.

Förslag om anslag m.m. inom de tre utgiftsområdena 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv behandlade utskottet i tre separata betänkanden (1999/2000:NU1–NU3). Ett annat större ärende under hösten 1999 var förslaget om införande av schablonberäkning på elmarknaden (1999/2000:NU4), som innebar att elmarknadens omreglering kunde fullföljas.

 I andra betänkanden under hösten behandlades skrivelser från regeringen med redogörelser dels över de regionala tillväxtavtalen (1999/2000:NU5), dels över de statliga företagen (1999/2000:NU7).

Under våren 2000 behandlade utskottet flera betydande förslag från regeringen. Ett av dessa var frågan om börsintroduktion av Telia AB (1999/2000: NU18), som tillsammans med den uteblivna sammanslagningen mellan Telia och norska Telenor AS föranledde stor uppmärksamhet i utskottet under riksmötet.

Två av ärendena under våren berörde energifrågor. Det ena gällde godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av kärnkraftverket i Barsebäck (1999/2000:NU11) och det andra införande av en ny naturgaslag (1999/2000:NU12). Regeringens skrivelse med utvecklingsprogram för kommuner med anledning av omställningen inom försvaret (1999/2000: NU10) och förslag om inrättande av nya myndigheter inom näringspolitiken (1999/2000:NU17) var andra utskottsärenden under våren. Vidare behandlade utskottet ett stort antal motioner om näringspolitiska, regionalpolitiska, energipolitiska och utrikeshandelspolitiska frågor i fyra separata motionsbetänkanden (1999/2000:NU13–NU16).

Bland näringsutskottets yttranden till andra utskott kan nämnas två yttranden till trafikutskottet i olika IT-ärenden; utskottet yttrade sig dels över regeringens förslag för ökad konkurrens på mobiltelemarknaden (1999/2000: NU2y), dels över den s.k. IT-propositionen (1999/2000:NU5y).

Ett register över avgivna betänkanden och yttranden finns längst bak i denna volym.

Offentlig utskottsutfrågning

I samband med beredningen av näringsutskottets yttrande till trafikutskottet över regeringens förslag om ökad konkurrens på mobiltelemarknaden anordnade utskottet tillsammans med trafikutskottet en offentlig utfrågning den 24 februari 2000. Vid utfrågningen lämnades upplysningar av företrädare för Post- och telestyrelsen, Konkurrensverket, Europolitan AB, MCI WorldCom AB, Telenordia AB och Telia Mobile AB.

Interna utfrågningar och uppvaktningar i utskottet

21 september 1999

        statssekreterare Lars Rekke, Näringsdepartementet, om den planerade sammanslagningen mellan Telia AB och Telenor AS,

        sakkunniga Bengt Månsson, Britt Aronsson och Carl Priem samt assistenten Åsa Kyrk, Näringsdepartementet, om Simplex-gruppens arbete,

        departementsrådet Arne Rodin och kanslirådet Anders Ahnlid, Utrikesdepartementet, inför Världshandelsorganisationens ministermöte i Seattle,

 

14 oktober 1999

        utredare Hélène Bagge, riksdagens utredningstjänst, om uppföljning av Östersjömiljarderna,

        statssekreterare Sven-Eric Söder, departementsrådet Lars Grundberg och departementssekreterare Fredrike Hermelin, Utrikesdepartementet, om Östersjömiljarderna,

 

20 oktober 1999

        departementsrådet Ulf Pehrsson och departementssekreterarna Göran Grén, Maria Ramstedt och Helena Johansson, Näringsdepartementet, inför ministerrådsmöte om den inre marknaden,

 

28 oktober 1999

        kommunstyrelsens ordförande Åke Johansson och näringslivssekreterare Lars Enoksson, Avesta kommun, kommunstyrelsens ordförande Kjell Höglin och kommunchef Lars Westin, Hofors kommun, länsexpert Arne Jons, Länsstyrelsen i Dalarna, samt avdelningsdirektör Hans Ottemark, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, om de nationella stödområdena,

 

2 november 1999

        statssekreterare Jan Grönlund, kanslirådet Hans-Olof Sällvin och departementssekreterare Erling Kristiansson, Näringsdepartementet, inför behandlingen av proposition 1999/2000:1 utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling,

        departementsrådet Gunvor Engström och departementssekreterarna Karin Aldskogius, Margareta Granborg, Herbert Silbermann, Olof Sandberg och Bengt Wennerstein, Näringsdepartementet, inför industriministerrådsmöte,

        kommunalråden Anders Larsson, Vänersborgs kommun, och Bengt-Olov Ericsson, Tierps kommun, om energibeskattningens betydelse för den elintensiva industrin,

 

16 november 1999

        revisionsdirektör Monika Selahn, Riksdagens revisorer, om utvärdering av rymdverksamheten,

        statssekreterare Lars Rekke, Näringsdepartementet, överste Lars Fagerberg, Försvarsdepartementet, samt departementsrådet Paul Beijer och departementssekreterare Magnus Holm, Utrikesdepartementet, om europeiskt försvarsindustrisamarbete,

 

23 november 1999

        generaldirektör Per-Ola Eriksson och enhetschef Björn Näsvall, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), om arbetet med de regionala tillväxtavtalen och om verksamheten vid det nationella resurscentrumet för kvinnor (NRC),

        statssekreterare Jan Grönlund och departementssekreterare Johan Bergström, Näringsdepartementet, om förhandlingarna med EG-kommis-sionen om nedsättning av sociala avgifter,

 

25 november 1999

        departementssekreterarna Irene Kolare och Pernilla Axelsson samt kanslirådet Håkan Karlström, Näringsdepartementet, inför energiministerrådsmöte,

 

30 november 1999

        departementsrådet Ulf Pehrsson, Utrikesdepartementet, inför ministerrådsmöte om den inre marknaden,

 

14 december 1999

        näringsminister Björn Rosengren och statssekreterare Lars Rekke, Näringsdepartementet, om utvecklingen i Telia/Telenor-affären,

 

20 december 1999

        näringsminister Björn Rosengren och statssekreterare Lars Rekke, Näringsdepartementet, om utvecklingen i Telia/Telenor-affären,

 

 

27 januari 2000

        verkställande direktören Jan-Åke Kark och affärsområdescheferna Marianne Nivert och Kenneth Karlberg, Telia AB, om Telias verksamhet,

 

1 februari 2000

        kanslichefen Ingrid Larén Marklund och föredraganden Tomas Lindman, EU-nämnden, om EU:s beslutsprocesser,

 

3 februari 2000

        departementsrådet Yvonne Fredriksson, kanslirådet Håkan Karlström och departementssekreteraren Per Högström, Näringsdepartementet, om kommande utvärdering av 1997 års energipolitiska program,

 

15 februari 2000

        direktörerna Lars Jeding och Lennart Gustafsson, Näringsdepartementet, om den s.k. omställningsgruppens arbete med anledning av försvarets strukturomvandling,

        f.d. sakkunnige Bengt Månsson om erfarenheterna av Simplex-gruppens arbete,

 

22 februari 2000

        statssekreterare Jan Grönlund och departementsrådet Brita Saxton, Näringsdepartementet, om omställningsgruppens arbete,

 

7 mars 2000

        kanslichef Jack Elfving, Offentliganställdas förhandlingsråd, ombudsman Anette Bister, Statstjänstemannaförbundet, förbundsordförande Kjell Eriksson, Sveriges akademikers centralorganisation, och förhandlingschef Sören Hellström, Facket för service och kommunikation, om utlokalisering av statliga myndigheter,

        departementsrådet Ulf Pehrsson och departementssekreterarna Emilia Lien, Maria Ramstedt och Göran Grén, Utrikesdepartementet, inför ministerrådsmöte om den inre marknaden,

 

28 mars 2000

        sektionschef Hans Tapper, riksdagens utredningstjänst, om avtalet om förtida stängning av Barsebäcksverket,

        departementssekreterare Jonas Norlin och sakkunnige Arvid Wallgren, Finansdepartementet, om Långtidsutredningens betänkande,

 

4 april 2000

        generaldirektör Per Tegnér, överdirektör Per Nobinder och enhetschef Silja Strömberg, Rymdstyrelsen, om den svenska rymdverksamheten,

        generaldirektör Kai Hammerich och informationsansvarige Annika Rembe, Delegationen för utländska investeringar i Sverige (ISA), om ISA:s rapport om klimatet för utländska investeringar i Sverige,

 

6 april 2000

        ordföranden landshövding Göte Bernhardsson och sekreterare Anders Åkesson, Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige, om energiförsörjningen i Sydsverige,

 

26 april 2000

        koncernchef Jan-Åke Kark och manager för regulatoriska frågor Patrik Hiselius, Telia AB, om börsintroduktionen av Telia,

 

9 maj 2000

        verkställande direktören Ulf Hansson, Sydgas AB, och informationschef Göran Bolin, Sydkraft AB, om ny naturgaslag,

        styrelseordförande Lennart Billfalk och verkställande direktören Anders Lidén, Vattenfall Naturgas AB, om ny naturgaslag,

 

11 maj 2000

        ordföranden Jan Freese, vice ordföranden Jan-Olof Ericksson och verkställande ledamoten Harry Goldman, Stiftelsen Svenska Jobs & Society, om stiftelsens verksamhet,

        departementsrådet Gunvor Engström och departementssekreterarna Karin Aldskogius, Ann-Christin Cederlund, Helena Josefsson, Karin Larsson och Bengt Wennerstein, Näringsdepartementet, inför industriministerrådsmöte,

 

16 maj 2000

        kanslirådet Eva Agevik, departementssekreterare Peter Blomquist och rättssakkunnige Per Karlsson, Näringsdepartementet, om konkurrensfrågor,

        verkställande direktören Christer Ohm, Nordisk Carbon Black AB, tekniske direktören Lars Jerrgård, AB Elektrokoppar, informations- och energiansvarige Birgitta Resvik, Kemikontoret, och miljö- och energiansvarige Birgitta Lindblad, Jernkontoret, om ny naturgaslag,

 

18 maj 2000

        statssekreterare Lars Rekke, kansliråden Bengt Agartz och Maria Gårding-Wärnberg och departementssekreterare Magnus Bruno, Näringsdepartementet, om ny naturgaslag,

        departementsrådet Ulf Pehrsson och departementssekreterarna Johanna Elmstedt, Tomas Lindell och Maria Ramstedt, Utrikesdepartementet, inför ministerrådsmöte om den inre marknaden,

 

25 maj 2000

        generaldirektör Per-Ola Eriksson och Björn Sandström, Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), om projektet Open for Business,

        industrirådet Charlotte Zackari och departementssekreterarna Pernilla Axelsson och Maria Sandqvist, Näringsdepartementet, inför energiministerrådsmöte.

Uppföljning och utvärdering

För att fördjupa utskottets arbete med uppföljnings- och utvärderingsfrågor har utskottet tillsatt en arbetsgrupp för sådana frågor, den s.k. NUR-gruppen. Gruppen består av fyra ledamöter. En av utskottets föredragande har knutits till gruppen som sekreterare. Gruppen arbetar på uppdrag av utskottet men kan också förelägga utskottet egna förslag till uppföljnings- eller utvärderingsprojekt. Till hjälp för dessa projekt anlitas bl.a. riksdagens utredningstjänst och kansliet hos Riksdagens revisorer. Pågående beredningsarbete avrapporteras till utskottet vid lämpliga tillfällen.

Under riksmötet har NUR-gruppen hållit åtta sammanträden. Följande uppföljnings- och utvärderingsfrågor har behandlats:

1)     Konkurrensfrågor: Ordföranden Lars Ahlvarsson och andra företrädare för Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (det s.k. Konkurrensrådet) lämnade upplysningar om rådets verksamhet.

2)     Teknik och Företagsutveckling: Riksdagens utredningstjänst har på begäran granskat – i en förstudie – hur Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) har följt upp och återrapporterat måluppfyllelsen i NUTEK-programmen Teknik och Företagsutveckling samt hur regeringen har behandlat dessa uppföljningsrapporter, särskilt vad gäller återrapportering till riksdagen. I förstudien konstaterades bl.a. att det sker en omfattande återrapportering till regeringen från NUTEK, men att regeringens rapportering till riksdagen är selektiv.

Vid ett utskottssammanträde i april 2000 föredrog NUR-gruppen slutsatserna från förstudien. Samtidigt konstaterades att regeringen har förutskickat att i budgetpropositionen hösten 2000 presentera en mer politiskt relevant indelning av budgeten i politikområden, som kan innebära att utskottet finner det naturligt att begära resultatinformation i den programstruktur enligt vilken regeringen styr NUTEK. Detta innebär att slutsatserna från förstudien kan aktualiseras under hösten 2000.

3)     Euro-Info-Centres: Riksdagens utredningstjänst har på begäran utfört en databasgenomgång av genomförda utvärderingar av Euro-Info-Centres verksamhet i Sverige. Tillsammans med utskottets EU-grupp för inre marknaden (se nedan) genomfördes i januari 2000 en utfrågning med företrädare för två Euro-Info-Centre-kontor i Sverige. Uppföljningen ledde till att NUR-gruppen beslutade att inte gå vidare med förslag till utskottet att inleda en förstudie om Euro-Info-Centres.

4)     Rymdverksamheten i Sverige: På begäran har en tjänsteman inom Riksdagens revisorers kansli fördjupat en förstudie om rymdverksamheten som riksdagens utredningstjänst, på NUR-gruppens uppdrag, genomförde våren 1999. I november 1999 färdigställdes promemorian Utvärdering av rymdverksamheten i Sverige. Slutsatsen i promemorian var att en samlad översyn borde göras av målen för rymdverksamheten. En sådan översyn borde också omfatta en bättre beskrivning av rymdverksamhetens effekter. Verksamhetsmålen och återrapporteringskraven borde, sades det, uttryckas på ett sätt som gör det möjligt att bättre än i dag bedöma verksamhetens måluppfyllelse. Mot bakgrund av slutsatserna i rapporten genomförde näringsutskottet våren 2000 en intern utfrågning om rymdverksamheten i Sverige med företrädare för Rymdstyrelsen.

I sitt ställningstagande till rapporten konstaterade utskottet vid ett sammanträde i april 2000 att området nu blivit väl belyst och att utvärderingen närmast kommer att utgöra ett underlag vid utskottets behandling hösten 2000 av anslag till rymdverksamheten. Något behov av en ny översyn av rymdverksamheten kunde dock utskottet för tillfället inte finna.

EU-frågor

För att närmare följa utvecklingen inom EU på berörda områden har näringsutskottet tillsatt fyra olika EU-grupper med ansvar för områdena Energi, Industri (inkl. vissa forskningsfrågor), Inre marknaden och Regionalpolitik. Varje grupp består av fem eller sex ledamöter samt från kansliet en handläggare och en assistent.

Vid sidan av EU-grupperna kallar utskottet även departementsföreträdare till utskottssammanträden inför förestående ministerrådsmöten för en genomgång och diskussion av de frågor som kommer upp på det aktuella rådsmötet.

Syftet med gruppernas arbete är främst att närmare studera de frågor som är aktuella inom respektive område och skapa en ökad kunskap i gruppen kring dessa frågor. Sedan de nuvarande fyra arbetsgrupperna tillsattes i november 1999 kan följande nämnas om arbetet i respektive grupp under riksmötet:

Energi: Gruppen träffades vid tre tillfällen. Vid det första tillfället lämnade företrädare från Näringsdepartementet en ingående briefing om aktuella ärenden på energiområdet inom EU. Till det andra tillfället hade gruppen inbjudit representanter för olika branschorganisationer som gav sina synpunkter på Sveriges agerande i EU. Vid det tredje tillfället informerade företrädare för de regionala energikontoren om sitt arbete.

Industri: EU-gruppen för industri hade under riksmötet sex sammanträden. Vid ett av dessa informerade företrädare för Näringsdepartementet om arbetsläget för de frågor som EU:s industriråd svarar för. Vidare informerades om förberedelsearbetet på olika nivåer inför det svenska ordförandeskapet – centralt inom Regeringskansliet, inom Näringsdepartementet och inom den aktuella enheten på departementet. Vid ett annat sammanträde diskuterade industrigruppen konkurrensfrågor inom EU med berörda företrädare för Näringsdepartementet. De frågor som togs upp rörde bl.a. vitboken på konkurrensområdet, stöd till varvsindustrin och statsstödsregler. Det pågående moderniseringsarbetet med konkurrensfrågorna inom EU diskuterades också. Det aktuella läget för forskningsfrågorna inom EU var ämnet för ett tredje sammanträde, då företrädare för Utbildnings- och Näringsdepartementen deltog. Det pågående femte ramprogrammet för forskning och det svenska deltagandet i detta, liksom förberedelserna inför det sjätte ramprogrammet, behandlades. Vidare diskuterades småföretagens deltagande i EU:s forskningsprogram.

Industrigruppen deltog härutöver i maj 2000 i ett sammanträde på Näringsdepartementet med departementets referensgrupp för EU:s näringspolitik. I referensgruppen ingår företrädare för berörda myndigheter, näringslivsorganisationer samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.

Inre marknaden: Denna grupp träffades sex gånger under riksmötet. Verksamheten i gruppen har bl.a. omfattat en träff med företrädare för Kommerskollegium för en genomgång av utgångspunkterna för och motiven bakom att harmonisera lagstiftning och att ta bort hinder inom EU för den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Vidare har gruppen haft regelbundna genomgångar med företrädare för Utrikesdepartementet inför ministerrådsmöten om den inre marknaden. Under riksmötet har gruppen prioriterat bevakningen av frågor om upphandlingen på den inre marknaden, elektronisk handel, det s.k. SLIM-arbetet (Simpler Legislation for the Internal Market), resultattavlan (avseende genomförandet av beslutade EG-direktiv i nationell lagstiftning) samt vissa övergripande frågor, såsom frågan om Europabolag.

Regionalpolitik: Gruppen har träffats fyra gånger under riksmötet i det dubbla syftet att dels bli mer förtrogna med EU:s strukturfondspolitik, dels få mer insikter i hur EU hanterar frågor kring den svenska nationella regionalpolitiken. Efter ett första möte, som inriktades på planeringsfrågor, fick gruppen (gemensamt med övriga EU-grupper) en föredragning av EU-nämndens kansli om beslutsgången inom EU. Vidare har tjänstemän från Näringsdepartementet besökt gruppen och beskrivit sitt arbete.

I maj 2000 företog gruppen en studieresa till Norrbotten i syfte att se hur EU-politiken och den nationella regionalpolitiken samspelar i en regionalpolitiskt prioriterad region.

Studieresor och studiebesök

Utskottet har under riksmötet genomfört två utländska studiebesök. I september 1999 genomfördes en delegationsresa till Finland, där Helsingfors och Uleåborg besöktes. Vid besöket studerades regional- och näringspolitiska frågor samt Finlands erfarenheter av ordförandeskapet inom EU. 

Det andra utländska studiebesöket företogs i januari 2000 till Kalifornien. Syftet med det delegationsbesöket var främst att studera entreprenörernas villkor i Kalifornien och hur man allmänt främjar företagandet i regionen. Andra teman gällde tillväxtföretagens utveckling och småföretagens situation. I programmet för resan ingick olika studiebesök i Los Angeles och San Francisco.

Vidare har utskottet genomfört inhemska studiebesök i Västra Götalands, Örebro och Jämtlands län. Dessutom har utskottet besökt Näringsdepartementet, Glesbygdsverket, Konkurrensverket, Konsumentverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Tekniska Attachéer. Vid andra besök har utskottet träffat ICA Förbundet, Telia AB, Teracom AB, Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation samt Nätverket Privata företag i Samhällets Tjänst. Dessutom har utskottet haft möten med Sydkraft AB samt med företrädare för invandrarföretagare och byggmaterialindustrin.

Härutöver har utskottet under riksmötet tagit emot fem utländska parlamentsbesök, nämligen från Australien, Lettland, Ryssland, Storbritannien och Tyskland.

 

Elanders Gotab, Stockholm  2000

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.