Sammansatta justitie- och socialutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:82B

Sammansatta justitie- och socialutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta justitie- och socialutskottets arbetsområde

Justitieutskottet och socialutskottet har under 2005/06 års riksmöte berett ett ärende gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott (det sammansatta justitie- och socialutskottet, JuSoU).

I betänkandet behandlas svensk narkotikapolitik.

Det sammansatta justitie- och socialutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta justitie- och socialutskottets sammansättning framgår av bilagan. Av utskottens 17 ledamöter har åtta varit socialdemokrater medan tre tillhört Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet, en Centerpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Ingrid Burman (v) har varit ordförande i det sammansatta utskottet. Torkild Strandberg (fp) har varit förste vice ordförande och Britta Lejon (s) andre vice ordförande.

Av bilagan framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta justitie- och socialutskottets kansli.

Verksamhetens omfattning och inriktning

Bakgrund

I januari 2003 beslutade socialutskottet att inleda ett arbete på narkotikaområdet som skulle pågå under hela valperioden och genomföras i nära samarbete med justitieutskottet. Justitieutskottet fattade samtidigt ett beslut om ett motsvarande arbete i nära samarbete med socialutskottet. De båda utskotten beställde därefter i mars 2003 resultatskrivelser från regeringen senast till den 29 april 2005 avseende vilka åtgärder mot narkotika som vidtagits inom de respektive utskottens beredningsområden (bet. 2002/03:JuU13 och 2002/03: SoU5). För vad som därefter förekommit inom ramen för det aktuella samarbetet mellan de två utskotten hänvisas dels till betänkande 2005/06:JuSoU1 (s. 13 f.), dels till respektive utskotts verksamhetsberättelser för tidigare riksmöten.

De sammansatta justitie- och socialutskottens ärendeberedning under riksmötet

Utskottet har under riksmötet 2005/06 behandlat förslag till beslut i två propositioner, en skrivelse och drygt 170 motionsyrkanden. Ett betänkande har lämnats till kammaren.

I betänkande 2005/06:JuSoU1 Svensk narkotikapolitik behandlade utskottet regeringens skrivelse 2004/05:152 Insatser för narkotikabekämpningen utifrån regeringens narkotikahandlingsplan och 3 motioner som väckts med anledning av skrivelsen. Vidare behandlades proposition 2005/06:30 Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner vad gäller narkotikahandlingsplanen. I samband med propositionen behandlades också 14 motionsyrkanden rörande narkotikafrågor som väckts med anledning av propositionen. Dessutom behandlades i betänkandet proposition 2005/06:60 Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra sjukdomar samt 5 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen och som rör sprututbyte. I betänkandet behandlades även ett stort antal motionsyrkanden rörande olika narkotikafrågor från de allmänna motionstiderna 2002–2005. Slutligen behandlades ett i proposition 2005/06:30 framfört förslag om ändring i lagen (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla regeringens proposition 2005/06:30 om narkotikapolitiska mål och ändring i lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. Vidare föreslog utskottet att riksdagen skulle bifalla regeringens förslag i proposition 2005/06:60 om att införa en lag om utbyte av sprutor och kanyler. Slutligen föreslog utskottet att skrivelse 2004/05:152 skulle läggas till handlingarna.

Med anledning av en motion föreslog utskottet ett tillkännagivande om en vetenskaplig utvärdering av sprututbyte. Utskottet föreslog vidare, med anledning av motionsyrkanden, ett tillkännagivande om att det får ankomma på regeringen att i samtal med sjukvårdshuvudmännen eller på annat lämpligt sätt tillse att det finns ett tillräckligt antal särskilda avgiftningsplatser för kvinnor. Övriga motionsyrkanden avstyrktes. I betänkandet finns 41 reservationer (m, fp, kd, v, c) och 5 särskilda yttranden (m, fp, kd, v, c, mp).

 

 

 


Bilaga

Det sammansatta justitie- och socialutskottens sammansättning 2006-02-09

Ledamöter

Ingrid Burman (v)

Torkild Strandberg (fp)

Britta Lejon (s)

Catherine Persson (s)

Cecilia Magnusson (m)

Kerstin Andersson (s)

Marina Pettersson (s)

Ulrik Lindgren (kd)

Christer Erlandsson (s)

Magdalena Andersson (m)

Martin Nilsson (s)

Gabriel Romanus (fp)

Johan Linander (c)

Helena Frisk (s) fr.o.m. 2006-02-21, Ameer Sachet (s) t.o.m. 2006-02-20

Maud Ekendahl (m)

Jan Emanuel Johansson (s)

Jan Lindholm (mp)

 

Suppleanter

Margareta Persson (s)

Kristina Zakrisson (s)

Jeppe Johnsson (m)

Karin Granbom (fp)

Göran Norlander (s)

Christer Engelhardt (s)

Chatrine Pålsson (kd)

Rolf Olsson (v)

Joe Frans (s)

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Olle Sandahl (kd)

Marita Aronson (fp)

Kenneth Johansson (c)

Vakant (s)

Hillevi Engström (m)

Vakant (s)

Leif Björnlod (mp)

 

Det sammansatta justitie- och socialutskottets kansli

Monica Dohnhammar, kanslichef

Kristina Svartz, kanslichef

Anders Bergene, föredragande

Thomas Lindstam, föredragande

Anita Lysholm, byråassistent

Inge-Mari Hellberg, byråassistent

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.