Sammansatta justitie- och socialutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

Sammansatta justitie- och socialutskottets verksamhet vid riksmötet 2007/08

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammansatta justitie- och socialutskottets beredningsområde

Justitieutskottet och socialutskottet har under 2007/08 års riksmöte behandlat regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer jämte 76 motioner med totalt 190 yrkanden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott (det sammansatta justitie- och socialutskottet, JuSoU).

 

Sammansättning m.m.

Det sammansatta justitie- och socialutskottets sammansättning framgår av bilagan. Av utskottets 17 ledamöter har sex varit socialdemokrater medan fem tillhört Moderata samlingspartiet, två Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Kenneth Johansson (c) har varit ordförande i det sammansatta utskottet. Elisebeht Markström (s) har varit vice ordförande.

Av bilagan framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta justitie- och socialutskottets kansli.

Utskottets verksamhet

Under riksmötet 2007/08 har det sammansatta justitie- och socialutskottet hållit fem sammanträden. Den totala sammanträdestiden uppgick till 7 timmar och 25 minuter. Utskottet behandlade regeringens skrivelse 2007/08:39 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer samt 76 motioner med totalt 190 yrkanden. Behandlingen redovisades i betänkande 2007/08:JuSoU1. Riksdagen biföll utskottets förslag till beslut. I och med riksdagens beslut upplöstes utskottet.

Betänkandet

I betänkande 2007/08:JuSoU1 Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer konstaterade utskottet att åtgärderna i regeringens handlingsplan sammantaget utgör en kraftfull höjning av de konkreta insatserna inom en lång rad samhällsområden för att bekämpa våld i nära relationer. Utskottet ansåg vidare att de insatser som presenterades i handlingsplanen kommer att leda till en varaktigt höjd ambitionsnivå i kampen mot våldet. Med hänvisning bl.a. till det pågående arbetet ansåg utskottet att motionsyrkandena i viss utsträckning var tillgodosedda. Utskottet avstyrkte samtliga motionsyrkanden.

I betänkandet förelåg 57 reservationer (s, v, mp) och 8 särskilda yttranden (s, v, mp).

Utfrågning

Den 4 mars 2008 höll utskottet en offentlig utfrågning om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Utfrågningen finns dokumenterad i bet. 2007/08:JuSoU1.

 


BILAGA

Det sammansatta justitie- och socialutskottets sammansättning 2007/08

Ledamöter:

Kenneth Johansson (c), ordförande

Elisebeht Markström (s), vice ordförande

Hillevi Engström (m) t.o.m 2008-03-13, Helena Bouveng (m) fr.o.m

2008-03-13

Christer Engelhardt (s)

Magdalena Andersson (m)

Krister Hammarbergh (m)

Karin Nilsson (c)

Marina Pettersson (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Christer Adelsbo (s)

Jan R Andersson (m)

Catharina Bråkenhielm (s)

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Inge Garstedt (m)

Eva Olofsson (v)

Maryam Yazdanfar (s)

Esabelle Dingizian (mp)

 

Suppleanter:

Helena Bouveng (m) t.o.m 2008-03-13, Ulrika Karlsson (m) fr.o.m

2008-03-13

Per Svedberg (s)

Cecilia Widegren (m)

Ann Arleklo (s)

Anders Hansson (m)

Maria Kornevik Jakobsson (c)

Barbro Westerholm (fp)

Finn Bengtsson (m)

Inger Davidson (kd)

Boriana Åberg (m) t.o.m. 2008-03-15

Lena Olsson (v)

Thomas Nihlén (mp)

 

 


Utskottets kansli

 

Monica Dohnhammar, kanslichef

Kristina Svartz, kanslichef

Cecilia Back, föredragande

Lars Franzén, föredragande

Anna Rune, föredragande

Cecilia Persson, föredragande

Stina Svensson, utskottshandläggare

Anita Lysholm, utskottsassistent

Virpi Torkkola, utskottsassistent

 

 

Elanders, Vällingby  2008

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.