Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhetsberättelse 2005/06

utskottsdokument 2005/06:82A

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2005/06

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och
försvarsutskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har vid två tillfällen under 2005/06 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Ett betänkande avser Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan och ett annat betänkande avser Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo.

Utöver detta har försvarsutskottet yttrat sig till utrikesutskottet angående regeringens proposition 2005/06:67 Fortsatt svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia (se försvarsutskottets protokoll 2005/06:16 § 4) och regeringens proposition 2005/06:146 Fortsatt svenskt bidrag till den EU-ledda militära krishanteringsinsatsen Althea i Bosnien och Hercegovina (se försvarsutskottets protokoll 2005/06:28 § 6).

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens sammansätt-ningar m.m.

De sammansatta utrikes- och försvarsutskottens sammansättningar under riksmötet framgår av bilagorna 1 och 2. Av utskottets sjutton ledamöter har åtta tillhört Socialdemokraterna, tre Moderata samlingspartiet, två Folkpartiet liberalerna, en Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Urban Ahlin (s) respektive Eskil Erlandsson (c) har varit ordförande i var sitt sammansatt utskott.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

 


Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2005/06 höll utskottet sammanlagt fem sammanträden med en total sammanträdestid om 4 timmar och 55 minuter. Under riksmötet har utskottet behandlat två propositioner och tre motioner. Två betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

 

I betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) i Afghanistan behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:34 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 20 december 2001 antog resolution 1386 där en internationell säkerhetsstyrka (International Security Assistance Force, ISAF) gavs mandat att under FN-stadgans kapitel VII stödja övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. Säkerhetsrådet har senare förlängt och utökat mandatet för den internationella styrkan. Det senaste mandatet hämtar sitt innehåll från resolutionerna 1386 och 1510 och sträcker sig till den 13 oktober 2006.

Utskottet konstaterar vidare att Sverige föreslås överta ledningen för den regionala enheten för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif, Afghanistan. I samband med övertagandet av ledningen för enheten kommer andra bidrag att avvecklas och den svenska militära närvaron att kraftsamlas till denna region.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 375 personer till förfogande under 24 månader för deltagande inom ramen för den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF).

Till betänkandet är fogade en reservation (v) och ett särskilt yttrande (mp).

 

I betänkande 2005/06:UFöU2 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo behandlar utskottet regeringens proposition 2005/06:203 Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka (EUFOR RD Congo) till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo.

Utskottet konstaterar att insatsen sker på förfrågan från Förenta nationerna och har bemyndigats av FN:s säkerhetsråd i resolution 1671 (2006) under kapitel VII i FN-stadgan. Säkerhetsrådets resolution bemyndigar en insats om högst fyra månader efter den första valomgången, vilken förutses äga rum den 30 juli 2006, varav tiden efter den 30 september är beroende av en förlängning av FN-missionen MONUCs mandat. Riksdagens medgivande skall gälla under förutsättning att insatsen vilar på en folkrättslig grund i form av en resolution antagen av FN:s säkerhetsråd.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 200 personer till förfogande under valperioden som ett svenskt bidrag till den EU-ledda militära multinationella styrkan i Demokratiska republiken Kongo, dock längst sex månader efter första valomgången, under förutsättning att insatsen vilar på en folkrättslig grund i form av en resolution antagen av FN:s säkerhetsråd. Utskottet tillstyrker därutöver att den svenska styrkan, eller delar därav, grupperas i annat afrikanskt land än Demokratiska republiken Kongo.

En motion har väckts i ärendet.

Till betänkandet är fogat en reservation (fp).

 


bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning  

2005-11-22

Ledamöter

Urban Ahlin (s), ordf.

Eskil Erlandsson (c), vice ordf.

Michael Hagberg (s)

Gunilla Carlsson i Tyresö (m)

Cecilia Wigström (fp)

Carina Hägg (s)

Berndt Sköldestig (s)

Holger Gustafsson (kd)

Berit Jóhannesson (v)

Birgitta Ahlqvist (s)

Ola Sundell (m)

Åsa Lindestam (s)

Allan Widman (fp)

Kent Härstedt (s)

Karin Enström (m)

Peter Jonsson (s)

Lars Ångström (mp)

Suppleanter

Berndt Ekholm (s)

Tone Tingsgård (s)

Ewa Björling (m)

Birgitta Ohlsson (fp)

Kaj Nordquist (s)

Marie Nordén (s)

Erling Wälivaara (kd)

Alice Åström (v)

Kennet G Forslund (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Ola Rask (s)

Heli Berg (fp)

Agne Hansson (c)

Veronica Palm (s)

Göran Lindblad (m)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Lotta Hedström (mp)

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Jimmy Lee Ormi, byråassistent

 


Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning 

2006-05-31

Ledamöter

Eskil Erlandsson (c), ordf.

Tone Tingsgård (s), vice ordf.

Birgitta Ahlqvist (s)

Ola Sundell (m)

Allan Widman (fp)

Michael Hagberg (s)

Kent Härstedt (s)

Rosita Runegrund (kd)

Berit Jóhannesson (v)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Gunilla Carlsson i Tyresö (m)

Carina Hägg (s)

Heli Berg (fp)

Åsa Lindestam (s)

Karin Enström (m)

Kaj Nordquist (s)

Lotta Hedström (mp)

 

Suppleanter

Peter Jonsson (s)

Veronica Palm (s)

Rolf Gunnarsson (m)

Birgitta Ohlsson (fp)

Marie Nordén (s)

Kennet G Forslund (s)

Erling Wälivaara (kd)

Alice Åström (v)

Ferdrik Olovsson (s)

Björn Hamilton (m)

Berndt Ekholm (s)

Nina Lundström (fp)

Agne Hansson (c)

Britta Rådström (s)

Urban Ahlin (s)

Lars Ångström (mp)

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Jimmy Lee Ormi, byråassistent

 


Bilaga 3

Utfrågningar och uppvaktningar

Orienterande genomgångar och uppvaktningar

Föredragande

1.

Information angående det föreslagna utökade deltagandet i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), (proposition 2005/06:34).

2005-11-22

Representanter från UD, Försvarsdepartementet och Försvarsmaktens högkvarter under ledning av kabinettssekreterare Hans Dahlgren, försvarsminister Leni Björklund och generallöjtnant Jan Jonsson.

2.

Information angående det aktuella läget för missionerna i Liberia, Kosovo och Bosnien.

2005-11-22

Generallöjtnant Jan Jonsson från Försvarsmaktens högkvarter.

3.

Redogörelse för incidenten i Mazar-e-Sharif där två svenska soldater omkom och två andra skadades. Redovisas för säkerhetsläget samt riskbedömningen.

2005-11-29

Överbefälhavare general Håkan Syrén åtföljd av generallöjtnant Jan Jonsson samt överste Klas Eksell från Försvarsmaktens högkvarter.

4.

Redogörelse för ev. uppdrag i Sierra Leone för UNMIL.

2005-11-29

Ann Bernes, Karin Hernmarck-Ahliny (båda UD) samt Bengt Svensson (Fö).

Elanders Gotab, Stockholm  2006

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.