Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2008/09:uföu

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet 2008/09:UFöU

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och försvars­utskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2008/09 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har avgivit tre betänkanden, vilka rör svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan, fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (KFOR) och svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilagorna 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2) och 2 (avser beredningen av UFöU3).  Av utskottets sjutton ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, två Kristdemokraterna, en Centerpartiet, en Folkpartiet liberalerna, en Vänsterpartiet och en Miljöpartiet de gröna. Göran Lennmarker (m) har varit ordförande vid behandlingen av de två första ärendena och Rolf Gunnarsson (m) vid behandlingen av det tredje.

Av bilaga 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.


Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2008/09 höll utskottet sammanlagt 9 sammanträden med en total sammanträdestid om 7 timmar och 35 minuter. Under riksmötet har utskottet behandlat tre propositioner och sex motioner. Tre betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

I detta betänkande behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2008/09:69 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) jämte följdmotioner och en motion från den allmänna motionstiden.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 20 december 2001 antog resolution 1386 där en internationell säkerhetsstyrka (International Security Assistance Force, ISAF) gavs mandat att under FN-stadgans kapitel VII stödja övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. Säkerhetsrådet har senare förlängt och utökat mandatet för den internationella styrkan. Den senaste resolutionen, 1833 (2008), grundar sig på mandatet i resolutionerna 1386 (2001) och 1510 (2003) och sträcker sig t.o.m. den 13 oktober 2009.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka om högst 855 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2009, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Styrkan beräknas uppgå till ca 500 personer under 2009.

UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)

I detta betänkande behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2008/09:72 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR) jämte en följdmotion.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 10 juni 1999 antog resolution 1244, i vilken säkerhetsrådet under FN-stadgans kapitel VII beslutade att etablera en internationell säkerhetsnärvaro i Kosovo.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka bestående av högst 540 personer till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo (KFOR) t.o.m. utgången av december månad 2009, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

UFöU3 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust

I detta betänkande behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens skrivelse 2008/09:108 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust jämte en följdmotion.

Utskottet konstaterar i betänkandet att Förenta nationernas säkerhetsråd i resolution 1816 och i den uppföljande resolution 1846, som antogs den 2 december 2008, bemyndigar, under FN-stadgans kapitel VII, de stater som samarbetar med Somalias övergångsregering (TFG) att inom Somalias territorialhav använda alla nödvändiga medel för att stävja sjöröveri och väpnade rån till havs i enlighet med de regler som gäller på det fria havet. FN:s säkerhetsråds bemyndigande sträcker sig fram till den 2 december 2009.

Utskottet konstaterar vidare att FN:s säkerhetsråd i resolutionerna 1838, 1846 och 1851, samtliga antagna under 2008, välkomnar EU:s marina insats utanför Somalias kust.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att under högst fyra månader ställa en svensk väpnad styrka bestående av högst 450 personer till förfogande för deltagande i Europeiska unionens marina insats utanför Somalias kust, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Genomförda utfrågningar framgår av bilaga 3.Ledamöter

Göran Lennmarker (m) ordf.

Anders Karlsson (s) vice ordf.

Rolf Gunnarsson (m)

Urban Ahlin (s)

Walburga Habsburg Douglas (m)

Kerstin Lundgren (c)

Peter Jonsson (s)     

Allan Widman (fp)

Carina Hägg (s)

Karin Enström (m)

Åsa Lindestam (s)

Holger Gustafsson (kd)

Mats Sander (m)

Hans Linde (v)

Kent Härstedt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp) 

 

Suppleanter

Anne-Marie Pålsson (m)

Peter Jeppsson (s)

Nils Oskar Nilsson (m)

Kenneth G Forslund (s)

Christian Holm (m)

Staffan Danielsson (c)

Mats Berglind (s)

Cecilia Wigström i Göteborg (fp)

Kerstin Engle (s)

Isabella Jernbeck (m)

Inger Jarl Beck (s)

Lars Lindén (kd)

Rolf K Nilsson (m)

Gunilla Wahlén (v)

Carin Runeson (s)

Rosita Runegrund (kd)

Max Andersson (mp)

 


 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Monique Svensson, utskottsassistent fr.o.m. 1/11 2008

Satu Saariniemi, utskottsassistent

 


 Ledamöter

Rolf Gunnarsson (m) ordf.

Urban Ahlin (s) vice ordf.

Göran Lennmarker (m)

Anders Karlsson (s)

Gustav Blix (m)

Staffan Danielsson (c)

Michael Hagberg (s)

Allan Widman (fp)

Carina Hägg (s)

Karin Enström (m)

Åsa Lindestam (s)

Holger Gustafsson (kd)

Nils Oskar Nilsson (m)

Hans Linde (v)

Kent Härstedt (s)

Else-Marie Lindgren (kd)

Peter Rådberg (mp) 

 

Suppleanter

Walburga Habsburg Douglas (m)

Mats Berglind (s)

Rolf K Nilsson (m)

Kenneth G Forslund (s)

Christian Holm (m)

Kerstin Lundgren (c)

Inger Jarl Beck (s)

Birgitta Ohlsson (fp)

Kerstin Engle (s)

Ulf Grape (m)

Tommy Waidelich (s)

Kjell Eldensjö (kd)

Mats Sander (m)

Gunilla Wahlén (v)

Carin Runeson (s)

Irene Oskarsson (kd)

Max Andersson (mp)


 

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Thomas Hörberg, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Johan Matz, föredragande

Monique Svensson, utskottsassistent fr.o.m. 1/11 2008

Satu Saariniemi, utskottsassistent

 


Bilaga 3

Utfrågningar

1.       2008-11-20
Information angående de föreslagna svenska insatserna i Afghanistan respektive Kosovo lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD, statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet och generallöjtnant Anders Lindström m.fl. från Försvarsmaktens högkvarter.

2.       2008-12-02
Information angående situationen i Afghanistan lämnades av Bo Asplund, biträdande särskild representant för FN:s generalsekreterare i Afghanistan.

3.       2008-12-09
Information om läget i Afghanistan lämnades av generalmajor Stefan Kristiansson och överstelöjtnant Lena Persson Herlitz från Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST).

4.       2009-02-12
Information om operation Atalanta lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage m.fl. från UD, statssekreterare Håkan Jevrell m.fl. från Försvarsdepartementet och generallöjtnant Anders Lindström m.fl. från Försvarsmaktens högkvarter.

5.        

 

Elanders, Vällingby  2009

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.