Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2010/11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2010/11 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fyra betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011, svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen och fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning m.m.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilagorna 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2), 2 (avser beredningen av UFöU3) och 3 (avser beredningen av UFöU4). Av utskottets 17 ledamöter har 6 tillhört Socialdemokraterna, 5 Moderata samlingspartiet, 1 Miljöpartiet de gröna, 1 Folkpartiet liberalerna, 1 Centerpartiet, 1 Sverigedemokraterna, 1 Vänsterpartiet och 1 Kristdemokraterna. Karin Enström (M) har varit ordförande vid behandlingen av alla ärenden utom det tredje, vilket Urban Ahlin (S) var ordförande vid.

Av bilagorna 1, 2 och 3 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

Verksamhetens omfattning och inriktning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets ärendeberedning under riksmötet

Under riksmötet 2010/11 höll utskottet sammanlagt sex sammanträden med en total sammanträdestid om 6 timmar och 20 minuter. Under riksmötet har


utskottet behandlat tre propositioner, en skrivelse och åtta motioner. Fyra betänkanden har lämnats till kammaren. Innehållet i dessa beskrivs kortfattat nedan.

UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:35 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) med följdmotioner.

Utskottet konstaterar i betänkandet att FN:s säkerhetsråd den 20 december 2001 antog resolution 1386 där en internationell säkerhetsstyrka (International Security Assistance Force, ISAF) gavs mandat att under FN-stadgans kapitel VII stödja övergången till demokratiskt styre i Afghanistan. Säkerhetsrådet har senare förlängt och utökat mandatet för den internationella styrkan. Den senaste resolutionen, 1943 (2010), grundar sig på mandatet i resolutionerna 1386 (2001) och 1510 (2003) och sträcker sig t.o.m. den 13 oktober 2011.

I betänkandet ansluter sig utskottet till regeringens ståndpunkt att Sveriges engagemang för Afghanistan är långsiktigt och starkt. Sverige kommer − inom ramen för FN och Europeiska unionen, men också i övrigt − att fortsätta ett aktivt engagemang för fred och försoning, utveckling och stabilitet och inte minst för respekten för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter i Afghanistan och i den vidare regionen.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bemyndigar regeringen att ställa en väpnad styrka på högst 855 personer till förfogande för deltagande i ISAF till utgången av december månad 2011, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd. Styrkan beräknas uppgå till ca 500 personer under 2011. Dessutom föreslås ett tillskott för att förbättra säkerheten genom en helikopterenhet med sjukvårdsförmåga.

Samtliga motionsyrkanden i betänkandet avstyrks av utskottet. I ärendet finns tre reservationer.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 3 timmar och 20 minuter.

UFöU2 Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen och tre följdmotioner.

Utskottet anser att den nordiska stridsgruppen kommer att bidra till FN:s och det övriga internationella samfundets förmåga att agera snabbt och effektivt vid svåra humanitära kriser såväl i EU:s närområde som på mer avlägsna platser. Stridsgruppens beredskapsperiod inleds den 1 januari 2011 och omfattar sex månader. Förutom Sverige lämnar Estland, Finland, Irland och Norge olika typer av bidrag till stridsgruppen.

Utskottet föreslår i betänkandet att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att det är lämpligt att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur Sverige ska bidra till EU:s stridsgrupper efter 2011, att skrivelse 2010/11:27 läggs till handlingarna samt att samliga motioner avslås. I ärendet finns fem reservationer och ett särskilt yttrande.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme.

UFöU3 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen och en följdmotion.

Utskottet konstaterar i betänkandet att Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd den 26 februari 2011 antog resolution 1970 och den 17 mars 2011 resolution 1973 om situationen i Libyen. I resolution 1973, som antogs under FN-stadgans kapitel VII, slog säkerhetsrådet fast att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet krävde ett omedelbart eldupphör och att våldet mot civila skulle upphöra. I syfte att skydda civila bemyndigade säkerhetsrådet FN:s medlemsstater att vidta alla nödvändiga åtgärder och att upprätta en flygförbudszon över Libyen. Ett vapenembargo som införts genom resolution 1970 förstärktes. Alla medlemsstater uppmanades att bistå när det gäller att genomföra dessa åtgärder.

I betänkandet ansluter sig utskottet till regeringens uppfattning att Sverige ska bidra till den militära insatsen i syfte att verkställa FN:s säkerhetsråds resolution 1973. Huvudsyftet med resolutionen är att skydda civila.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen bifaller proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, under förutsättning att det fortfarande finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Därmed förordar utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i högst tre månader för att delta i den internationella militära insatsen i Libyen för att upprätthålla en flygförbudszon i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.

Det svenska militära bidraget för att upprätthålla flygförbudszonen kommer att bestå av en väpnad styrka med högst åtta stridsflygplan av typ JAS 39 Gripen som aktivt deltar i insatsen, ett transportflygplan av typ Tp84 med lufttankningsförmåga samt spanings- och stödresurser.

Utskottet konstaterar att det finns en bred politisk enighet bakom förslaget till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs av kammaren efter endast en bordläggning.

Motionen avstyrks av utskottet. I ärendet finns en reservation och ett särskilt yttrande.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar.

UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen och två följdmotioner.

Utskottet konstaterar att Förenta nationernas (FN) säkerhetsråd den 26 februari 2011 antog resolution 1970 och den 17 mars 2011 resolution 1973 om situationen i Libyen. Säkerhetsrådet ansåg i resolution 1970 att angreppen mot civila i Libyen kunde betecknas som brott mot mänskligheten. I resolution 1973, som antogs under FN-stadgans kapitel VII, slog säkerhetsrådet fast att situationen i Libyen utgjorde ett hot mot internationell fred och säkerhet. Säkerhetsrådet krävde ett omedelbart eldupphör och att våldet mot civila skulle upphöra. I syfte att skydda civila bemyndigade säkerhetsrådet FN:s medlemsstater att vidta alla nödvändiga åtgärder och att upprätta en flygförbudszon över Libyen. Vidare förstärktes vapenembargot enligt resolution 1970. Alla medlemsstater uppmanades att bistå när det gäller att genomföra dessa åtgärder.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen bifaller proposition 2010/11:127, under förutsättning att det fortfarande finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Därmed förordar utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 90 dagar för fortsatt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen i enlighet med beslut i FN:s säkerhetsråd.

Det militära bidrag som Sverige ställer till förfogande kommer att bestå av en insats för flygspaning med högst 5 flygplan av typ JAS 39 Gripen och tillhörande stödresurser för bl.a. flygtankning, en maritim bordningsförmåga om högst 40 personer för att upprätthålla vapenembargot samt högst 10 personer för bl.a. informationsoperationer. Sammantaget handlar det om ett bidrag om högst 180 personer. Om behov uppstår ska styrkan kunna förstärkas tillfälligt.

Den kommande svenska militära insatsen inriktas på stöd till genomförande av resolution 1973 i dess helhet. I insatsen ingår såväl upprätthållande av vapenembargot som skydd av civila och stöd för humanitära insatser.

Utskottet konstaterar att det finns ett brett politiskt stöd bakom förslaget till riksdagsbeslut.

Utskottet föreslår att ärendet avgörs av kammaren efter endast en bordläggning.

Motionerna avstyrks av utskottet. I ärendet finns två reservationer (SD, V). Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 25 minuter.Ledamöter

Karin Enström (M) ordf.

Håkan Juholt (S) vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

Allan Widman (FP)

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kent Härstedt (S)

Christian Holm (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V)

 

 

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Eva Sonidsson (S)

Annicka Engblom (M)

Carin Runeson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Anders Hansson (M)

Olle Thorell (S)

Fredrik Malm (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

Staffan Danielsson (C)

Kenneth G Forslund (S)

Johan Forssell (M)

Bodil Ceballos (MP)

Desirée Pethrus (KD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Torbjörn Björlund (V)

 

 


 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Katarina Martholm Fried, föredragande (fr.o.m. 2010-03-03 t.o.m.

2011-02-28)

Monique Svensson, utskottsassistent

 


 Ledamöter

Karin Enström (M) ordf.

Cecilia Widegren (M) vice ordf.

Åsa Lindestam (S)

Urban Ahlin (S)

Christian Holm (M)

Peter Jeppsson (S)

Annicka Engblom (M)

Carina Hägg (S)

Allan Widman (FP)

Eva Sonidsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Carin Runeson (S)

Anders Hansson (M)

Bodil Ceballos (MP)

Desirée Pethrus (KD)

Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V) 

 

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Johan Forssell (M)

Kent Härstedt (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Stefan Caplan (M)

Olle Thorell (S)

Fredrik Malm (FP)

Roza Güclü Hedin (S)

Staffan Danielsson (C)

Kenneth G Forslund (S)

Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Stellan Bojerud (SD)

Torbjörn Björlund (V)


 

 

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent

 


Bilaga 3

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2011-06-16


Ledamöter

Karin Enström (M) ordf.

Peter Hultqvist (S) vice ordf.

Cecilia Widegren (M)

Urban Ahlin (S)

Walburga Habsburg Douglas (M)

Åsa Lindestam (S)

Hans Wallmark (M)

Carina Hägg (S)

Allan Widman (FP)

Peter Jeppsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Kent Härstedt (S)

Christian Holm (M)

Bodil Ceballos (MP)

Desirée Pethrus (KD)

Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V)

 

Suppleanter

Ulrik Nilsson (M)

Eva Sonidsson (S)

Annicka Engblom (M)

Carin Runeson (S)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Clas-Göran Carlsson (S)

Anders Hansson (M)

Olle Thorell (S)

Ismail Kamil (FP)

Anna-Lena Sörenson (S)

Staffan Danielsson (C)

Kenneth G Forslund (S)

Johan Forssell (M)

Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD)

Björn Söder (SD)

Torbjörn Björlund (V)

 

 


Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli


Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilaga 4

Utfrågningar

2010-11-23

Information om fortsatt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) lämnades av biståndsminister Gunilla Carlsson åtföljd av kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsråd Nils Daag, kansliråd Annelie Almkvist, departementssekreterare Hans Lundqvist och departementssekreterare Fredrik Folkunger från Utrikesdepartementet, av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Michael Moore, politisk sakkunnig Sofia Krigsman och departementssekreterare Karin Hebert från Försvarsdepartementet samt av generallöjtnant Anders Lindström åtföljd av kommendörkapten Carl Lindgren, överstelöjtnant Per Olsson och major Johan Sundstedt från Försvarsmakten.

 

2010-11-25

Information om svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av departementsråd Peter Ericson, kansliråd Erik Widman och kansliråd Carl Johan Wieslander från Utrikesdepartementet, av försvarsråd Johan Raeder åtföljd av departementsråd Michael Moore och kansliråd Henrik Moberg från Försvarsdepartementet samt av generallöjtnant Anders Lindström åtföljd av brigadgeneral Stefan Andersson från Försvarsmakten.

 

2011-03-31

Information om svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av departementsråd Peter Ericson och kansliråd Carl Magnus Eriksson från Utrikes-departementet, av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av försvarsrådet Johan Raeder, rättschef Maria Hedegård, ämnesråd Magnus Bergman och kansliråd Mikael Andersson från Försvarsdepartementet samt av överbefälhavare general Sverker Göransson åtföljd av chef för insatsstaben generallöjtnant Anders Lindström, flygvapeninspektör generalmajor Anders Silwer, ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendal och försvarsjurist Magnus Sandbu från Försvarsmakten.

 

2011-06-16

Information om fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen lämnades av kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Inger Buxton, ambassadör Anna Hammargren och kansliråd

Pernilla Nilsson från Utrikesdepartementet, av statssekreterare Håkan Jevrell åtföljd av departementsråd Michael Moore och kansliråd Henrik Moberg från Försvarsdepartementet samt av överbefälhavare general Sverker Göransson åtföljd av chef för insatsstaben generallöjtnant Anders Lindström och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendal från Försvarsmakten.

Elanders, Vällingby  2011

 

 

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.