Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

utskottsdokument 2012/13:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2012/13

1. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2012/13 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fyra betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF), svensk deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta), nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap samt svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1), bilaga 2 (avser beredningen av UFöU2) och bilaga 3 (avser beredningen av UFöU3 och UFöU4). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fem Moderata samlingspartiet, en Miljöpartiet de gröna, en Folkpartiet liberalerna, en Centerpartiet, en Sverigedemokraterna, en Vänsterpartiet och en Kristdemokraterna. Urban Ahlin (S) var ordförande vid beredningen av UFöU1, UFöU3 samt UFöU4 och Hans Wallmark (M) vid beredningen av UFöU2.

Av bilagorna 1, 2 och 3 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.


2. Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:41 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) och två följdmotioner.

I betänkandet konstaterar utskottet att FN:s säkerhetsråd har godkänt etablerandet av en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan genom beslut i enlighet med FN-stadgans kapitel VII.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bifaller proposition 2012/13:41. Utskottet förordar därmed, under förutsättning att det finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) till utgången av december månad 2013. Utskottet stöder regeringens inriktning om att den svenska militära insatsen i Afghanistan successivt ska anpassas, omvandlas och reduceras.

Utskottet skriver även att den planerade svenska militära insatsen på plats i Afghanistan under inledningen av 2013 kommer att utgöras av ca 400 personer. Sommaren 2013 avses den svenska militära insatsen ha minskat med ca 100 personer och uppgå till ca 300 personer på plats i Afghanistan.

Utskottet avstyrker samtliga motioner. Det finns fem reservationer i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till två timmar och 19 minuter.

UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:66 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta) och en följdmotion.

Utskottet konstaterar i betänkandet att det i ljuset av resolutioner i FN:s säkerhetsråd och somaliska regeringens samtycke till insatsen, finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bifaller proposition 2012/13:66. Utskottet förordar därmed, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 260 personer till förfogande för deltagande i operation Atalanta.

Utskottet konstaterar i betänkandet att behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia fortfarande är omfattande. Det är därför angeläget att Operation Atalanta kan bidra till att förhöja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Utskottet välkomnar att överföringsavtalen med länder i regionen, som gör det möjligt att lämna över omhändertagna personer för lagföring, anger att en överförd person ska behandlas humant och inte utsättas för tortyr eller inhuman behandling eller straff, att vederbörande ska ställas inför rätta eller friges inom rimlig tid samt att den rättsliga prövningen ska vara rättvis och öppen och göras av en kompetent, oberoende och opartisk instans.

I betänkandet understryker utskottet vikten av att Sverige aktivt verkar för att FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 1612 (2005) om barn i väpnade konflikter och 1820 (2008) om sexuellt våld i väpnade konflikter ska vara självklara beståndsdelar i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet inom Operation Atalanta.

Utskottet avstyrker motionen som har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet finns en reservation.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 58 minuter.

UFöU3 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2012/13:112 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap samt två följdmotioner.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i betänkandet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna. Motionerna avstyrks av utskottet. Det finns sex reservationer i betänkandet.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 39 minuter.

UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2012/13:173 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) med följdmotion. Utskottet konstaterar att det finns en tydlig folkrättslig grund för ett svenskt bidrag till Minusma.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår i betänkandet att riksdagen bifaller proposition 2012/13:173. Utskottet förordar därmed, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen fr.o.m. den 1 juli 2013 och under högst tolv månader fram t.o.m. den 30 juni 2014 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer till förfogande för deltagande i Minusma.

Utskottet avstyrker motionen som har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet finns en reservation.

Utskottet föreslår att ärendet ska avgöras i kammaren efter endast en bordläggning.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till en timme och fem minuter.

2.2 Interna utfrågningar

2012-11-27
Information med anledning av regeringens proposition 2012/13:41 om fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) av kabinettssekreterare Frank Belfrage, statssekreterare Sofia Strand, ambassadör Niclas Trouvé, departementsrådet Peter Ericson, politiskt sakkunniga Sara Keusen och politiskt sakkunniga Märta Sundbeck, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch, stf enhetschef Magnus Bergman och departementssekreterare Liza Lundberg, samtliga Försvarsdepartementet, samt ÖB general Sverker Göranson, chef vid ledningsstabens inriktningsavdelning generalmajor Dennis Gyllensporre, överstelöjtnant Per Memgård och ÖB:s försvarspolitiska rådgivare Kristina Bergendal, samtliga Försvarsmakten.

2012-11-29
Information angående ISAF, transitionen av huvudansvaret för Afghanistans säkerhet, situationen bortom 2014 och internationella samfundets roll av förste forskare John Rydqvist och forskare Helene Lackenbauer, båda från Totalförsvarets forskningsinstitut.

2013-06-04
Information med anledning av regeringens proposition 2012/13:173 om svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) av kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Joakim Vaverka och departementssekreterare Maria Åkerlund de Francisco, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Carl von der Esch åtföljd av kansliråd Ingrid Ullbors Hägg, ämnesråd Magnus Bergman och departementssekreterare Joakim Niklasson, samtliga från Försvarsdepartementet, samt generalmajor Dennis Gyllensporre åtföljd av överste Jacob Hahr och överstelöjtnant Erik Preutz, samtliga från Försvarsmakten.

2.3 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2012/13 sammanträdde utskottet vid sammanlagt nio tillfällen med en total sammanträdestid om 2 timmar och 40 minuter. Under riksmötet har tre propositioner, en skrivelse och 20 motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propositionerna, skrivelsen och motionsyrkandena har behandlats i totalt fyra betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.


Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2012-11-27

Ledamöter – – – Suppleanter

Hans Wallmark (M) – – Mats Johansson (M)

Peter Hultqvist (S) – – Anna-Lena Sörenson (S)

Cecilia Widegren (M) vice ordf. – – Johan Forssell (M)

Urban Ahlin (S) ordf. – – Carin Runeson (S)

Christian Holm (M) – – Ulrik Nilsson (M)

Åsa Lindestam (S) – – Kent Härstedt (S)

Annicka Engblom (M) – – Stefan Caplan (M)

Carina Hägg (S) – – – Olle Thorell (S)

Fredrik Malm (FP) – – Christer Winbäck (FP)

Peter Jeppsson (S) – – Clas-Göran Carlsson (S)

Kerstin Lundgren (C) – – Staffan Danielsson (C)

Tommy Waidelich (S) – – Kenneth G Forslund (S)

Anders Hansson (M) – Elisabeth Björnsdotter

Bodil Ceballos (MP) – – Rahm (M)

Mikael Oscarsson (KD) – – Peter Rådberg (MP)

Mikael Jansson (SD) – – Désirée Pethrus (KD)

Hans Linde (V) – – – Julia Kronlid (SD)

– – – Torbjörn Björlund (V)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Hannah Wennberg, utskottsassistent

Bertil Johnson, utskottsassistent

Rikard Sandart, utskottsassistent


Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2013-02-21

Ledamöter – – – Suppleanter

Hans Wallmark (M) ordf. – Elisabeth Björnsdotter

Peter Hultqvist (S) vice ordf. – Rahm (M)

Cecilia Widegren (M) – – Kent Härstedt (S)

Urban Ahlin (S) – – – Anders Hansson (M)

Mats Johansson (M) – – Carin Runeson (S)

Åsa Lindestam (S) – – Stefan Caplan (M)

Annicka Engblom (M) – – Clas-Göran Carlsson (S)

Carina Hägg (S) – – – Abdirizak Waberi (M)

Allan Widman (FP) – – Olle Thorell (S)

Peter Jeppsson (S) – – Christer Winbäck (FP)

Staffan Danielsson (C) – – Anna-Lena Sörenson (S)

Tommy Waidelich (S) – – Kerstin Lundgren (C)

Ulrik Nilsson (M) – – Kenneth G Forslund (S)

Peter Rådberg (MP) – Johan Johansson (M)

Mikael Oscarsson (KD) – – Valter Mutt (MP)

Mikael Jansson (SD) – – Désirée Pethrus (KD)

Torbjörn Björlund (V) – – Björn Söder (SD)

– – – Hans Linde (V)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Rikard Sandart, utskottsassistent

Hannah Wennberg, utskottsassistent


Bilaga 3

Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets sammansättning 2013-04-23

Ledamöter – – – Suppleanter

Sofia Arkelsten (M) – – Mats Johansson (M)

Peter Hultqvist (S) – – Kent Härstedt (S)

Cecilia Widegren (M) vice ordf. – – Anders Hansson (M)

Urban Ahlin (S) ordf. – – Carin Runeson (S)

Christian Holm (M) – – Ulrik Nilsson (M)

Åsa Lindestam (S) – – Clas-Göran Carlsson (S)

Hans Wallmark (M) – – Stefan Caplan (M)

Carina Hägg (S) – – – Olle Thorell (S)

Allan Widman (FP) – – Christer Winbäck (FP)

Peter Jeppsson (S) – – Anna-Lena Sörenson (S)

Kerstin Lundgren (C) – – Staffan Danielsson (C)

Tommy Waidelich (S) – – Kenneth G Forslund (S)

Annicka Engblom (M) – Elisabeth Björnsdotter

Peter Rådberg (MP) – – Rahm (M)

Désirée Pethrus (KD) – – Bodil Ceballos (MP)

Mikael Jansson (SD) – – Mikael Oscarsson (KD)

Torbjörn Björlund (V) – – Björn Söder (SD)

– – – Hans Linde (V)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Ingemar Wahlberg, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Rikard Sandart, utskottsassistent

Hannah Wennberg, utskottsassistent

Elanders, Stockholm 2013

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.