Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

utskottsdokument 2013/14:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2013/14

1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2013/14 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat två betänkanden som rör fortsatt svenskt bidrag till insatser i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) samt utökat svenskt deltagande i Förenta nationernas pågående stabiliseringsinsats i Mali.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1) och bilaga 2 (avser beredningen av UFöU2). Av utskottets 17 ledamöter har 6 tillhört Socialdemokraterna, 5 Moderata samlingspartiet, 1 Miljöpartiet de gröna, 1 Folkpartiet liberalerna, 1 Centerpartiet, 1 Sverigedemokraterna, 1 Vänsterpartiet och 1 Kristdemokraterna. Sofia Arkelsten (M) var ordförande vid beredningen av UFöU1 och Urban Ahlin (S) vid beredningen av UFöU2. Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.


2 Utskottets verksamhet

2.1 Inledning

Under riksmötet 2013/14 sammanträdde utskottet vid sammanlagt sex tillfällen med en total sammanträdestid om 1 timme och 22 minuter. Utskottet har behandlat 2 propositioner och 26 motionsyrkanden. Till kammaren har två betänkanden avlämnats.

2.2 Ärenden som har behandlats av utskottet

Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den interna-
tionella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan, två följdmotioner samt fyra motioner från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Utskottet konstaterade att FN:s säkerhetsråd har godkänt etablerandet av en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan genom beslut i enlighet med FN-stadgans kapitel VII.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet förordade, under förutsättning att det fanns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen skulle medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 600 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan till utgången av december månad 2014.

Utskottet gav stöd till Sveriges planerade bidrag om högst 50 personer på plats i Afghanistan till den kommande utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i syfte att åstadkomma en effektiv insats med förmåga att stödja, utbilda och ge råd till Afghan National Security Forces (ANSF).

Utskottet avstyrkte samtliga motioner. Det fanns fem reservationer i betänkandet (SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 33 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU2)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2013/14:189 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och en följdmotion.

Utskottet konstaterade att FN:s säkerhetsråd har godkänt etablerandet av en internationell stabilisteringsinsats i Mali (Minusma) genom beslut i enlighet med FN-stadgans kapitel VII.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet förordade, under förutsättning att det fanns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen skulle medge att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 400 personer till förfogande för deltagande i Minusma från den 1 juli 2014 till utgången av juni månad 2015.

Utskottet avstyrkte motionen. I betänkandet fanns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 42 minuter.

2.3 Intern utfrågning

Information med anledning av regeringens proposition 2013/14:33 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan lämnades den 26 november av kabinettssekreteraren Frank Belfrage, särskilda sändebudet för Afghanistan/Pakistan Niclas Trouvé, kanslirådet Annelie Almkvist från Utrikesdepartementet, internationella chefsförhandlaren Johan Raeder och departementssekreteraren Adrienne Coyet Folke från Försvarsdepartementet, chefen för ledningsstaben generallöjtnant Jan Salestrand och överstelöjtnant Mika Ihalainen från Försvarsmakten.


BILAGA 1

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter ? ? ? Suppleanter

Sofia Arkelsten (M) ordförande ? ? Ulrik Nilsson (M)

Peter Hultqvist (S) vice ordf. ? ? Kent Härstedt (S)

Cecilia Widegren (M) ? ? Annicka Engblom (M)

Urban Ahlin (S) ? ? ? Carin Runeson (S)

Christian Holm (M) ? ? Elisabeth Björnsdotter

? ? ? Rahm (M)

Åsa Lindestam (S) ? ? Clas-Göran Carlsson (S)

Hans Wallmark (M) ? ? Anders Hansson (M)

Carina Hägg (S) ? ? ? Olle Thorell (S)

Allan Widman (FP) ? ? Christer Winbäck (FP)

Peter Jeppsson (S) ? ? Anna-Lena Sörenson (S)

Kerstin Lundgren (C) ? ? Staffan Danielsson (C)

Tommy Waidelich (S) ? ? Kenneth G Forslund (S)

Mats Johansson (M) ? ? Johan Forssell (M)

Bodil Ceballos (MP) ? ? Peter Rådberg (MP)

Mikael Oscarsson (KD) ? ? Désirée Pethrus (KD)

Mikael Jansson (SD) ? ? Julia Kronlid (SD)

Torbjörn Björlund (V) ? ? Hans Linde (V)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Peder Nielsen, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Satu Saariniemi, utskottsassistent


BILAGA 2

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter ? ? ? Suppleanter

Urban Ahlin (S) ordförande ? ? Christian Holm (M)

Cecilia Widegren (M) vice ordf. ? ? Kent Härstedt (S)

Sofia Arkelsten (M) ? ? Anders Hansson (M)

Peter Hultqvist (S) ? ? Carin Runeson (S)

Walburga Habsburg Douglas (M) ? ? Mats Johansson (M)

Åsa Lindestam (S) ? ? Clas-Göran Carlsson (S)

Hans Wallmark (M) ? ? Johan Forssell (M)

Carina Hägg (S) ? ? ? Olle Thorell (S)

Fredrik Malm (FP) ? ? Allan Widman (FP)

Peter Jeppsson (S) ? ? Anna-Lena Sörenson (S)

Kerstin Lundgren (C) ? ? Staffan Danielsson (C)

Tommy Waidelich (S) ? ? Kenneth G Forslund (S)

Annicka Engblom (M) ? ? Ulrik Nilsson (M)

Bodil Ceballos (MP) ? ? Peter Rådberg (MP)

Désirée Pethrus (KD) ? ? Mikael Oscarsson (KD)

Julia Kronlid (SD) ? ? Mikael Jansson (SD)

Hans Linde (V) ? ? ? Torbjörn Björlund (V)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Peder Nielsen, kanslichef

Andreas Ekengren, föredragande

Nina Dakwar, utskottsassistent

Elanders Stockholm 2014

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.