Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2014/15

1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2014/15 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fem betänkanden som rör svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta), svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan, svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak samt den säkerhetspolitiska inriktningen – Sveriges försvar för perioden 2016–2020.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2) och bilaga 2 (avser beredningen av UFöU3 och UFöU4) och bilaga 3 (avser beredningen av UFöU5). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Folkpartiet liberalerna och en Kristdemokraterna. Kenneth G Forslund (S) var ordförande vid beredningen av UFöU1 och UFöU2, Karin Enström (M) vid beredningen av UFöU3 och UFöU4 och Allan Widman (FP) vid beredningen av UFöU5.

Av bilagorna 1, 2 och 3 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

2 Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Atalanta).

Utskottet förordar, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen under högst fyra månader 2015 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 160 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta). Utskottet konstaterar att det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen i ljuset av resolutioner i FN:s säkerhetsråd och den somaliska regeringens samtycke till insatsen.

Utskottet konstaterar att behovet av att sända humanitär hjälp med sjötransporter till Somalia fortfarande är omfattande. Det är därför angeläget att EU:s marina insats kan bidra till att höja säkerheten i farvattnen utanför Somalia.

Utskottet välkomnar att överföringsavtalen med länder i regionen, som gör det möjligt att lämna över omhändertagna personer för lagföring, anger att en överförd person ska behandlas humant och inte utsättas för tortyr eller inhuman behandling eller straff, att vederbörande ska ställas inför rätta eller friges inom rimlig tid samt att den rättsliga prövningen ska vara rättvis och öppen och göras av en kompetent, oberoende och opartisk instans.

Utskottet understryker vikten av att Sverige aktivt verkar för att FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet, 1612 (2005) om barn i väpnade konflikter och 1820 (2008) om sexuellt våld i väpnade konflikter ska vara självklara beståndsdelar i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet inom operationen.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 33 minuter.

Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU2)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande regeringens proposition 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats (Resolute Support Mission, RSM) i Afghanistan och två

följdmotioner.

Utskottet konstaterar att det folkrättsliga mandatet för insatsen RSM utgörs

av det s.k. SOFA-avtalet (Status of Forces Agreement) mellan den afghanska regeringen och Nato som undertecknades i Kabul i september 2014. Afghanistans regering har även samtyckt till att ett antal stater som inte är medlemmar i Nato, däribland Sverige, deltar i insatsen. SOFA-avtalet omfattar en ickestridande insats för utbildning, rådgivning och stöd (”non-combat mission”). Efter en särskild förfrågan och inbjudan från den afghanska regeringen kan dessa insatser ges även till afghanska specialförband på taktisk nivå. I övrigt är insatsens våldsanvändning begränsad till styrkans egenskydd (”force protection”). Insatsens personal ges rätt att inneha och bära vapen för att fullgöra sina uppgifter. Den svenska insatsens våldsanvändning är begränsad till styrkans egenskydd.

Utskottet förordar att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk

väpnad styrka bestående av högst 50 personer till förfogande för deltagande i

utbildnings- och rådgivningsinsatsen i Afghanistan (RSM) till utgången av

december 2015, på inbjudan av Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer att utgöra RSM. Utöver detta ska det, om situationen så kräver, finnas möjlighet att högst tillfälligt sätta in en förstärknings- och evakueringsstyrka om högst 200 personer.

Utskottet avstyrker motionerna.

I betänkandet finns en reservation (SD, V) och två särskilda yttranden (SD och V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 3 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande

regeringens proposition 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas

stabiliseringsinsats i Mali med följdmotioner.

Utskottet konstaterar att det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för

insatsen. Utskottet förordar, under förutsättning att det finns ett mandat för

styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen

ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande

för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till

utgången av juni månad 2016.

I betänkandet föreslår utskottet ett tillkännagivande om att regeringen bör

ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk

evakueringsförmåga inom ramen för insatsen.

Utskottet tillstyrker en motion (FP, M, C, KD) och avstyrker en motion

(SD). I betänkandet finns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 32 minuter.

Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU4)

I detta betänkande behandlar det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak med följdmotioner.

Utskottet föreslår att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 120 personer till förfogande under 2015 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot Isil i norra Irak. Utskottet föreslår vidare att riksdagen avslår samtliga följdmotioner i betänkandet.

I betänkandet finns sju reservationer och ett särskilt yttrande.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 55 minuter.

Säkerhetspolitisk inriktning – Sveriges försvar för perioden 2016–2020 (UFöU5)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlar i detta betänkande de delar av regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020 som berör säkerhetspolitiska frågor (avsnitt 4) samt relevanta följdmotioner och ett antal motioner från allmänna mo-tionstiden 2014. Övriga delar av propositionen behandlas av försvarsutskottet i betänkande 2014/15:FöU11.

Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och självständighet. Hävdandet av vårt lands suveränitet och territoriella integritet är en nödvändig förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för sin säkerhet. Utskottet anser liksom regeringen att den svenska säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. Sverige är inte med i någon militär allians. Sä-kerhet byggs solidariskt tillsammans med andra, och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap och samverkan med andra länder och organisationer.

Utskottet delar, bl.a. mot bakgrund av den ryska aggressionen mot Ukraina, regeringens bedömning att den svenska försvarsförmågan bör stärkas. Utskottet betonar vikten av att kunna agera samlat för att möta utmaningar och hot såväl i fred som vid höjd beredskap. Det innebär att kunna använda alla de säkerhetspolitiska instrument som står till förfogande på ett sammanhållet sätt för att värna svensk suveränitet och svenska intressen. Utskottet vill också understryka att Sveriges säkerhetspolitiska läge inte enbart utgår från stater och militära hotbilder. I ett vidgat säkerhetsbegrepp inryms även icke-militära hot och icke-statliga aktörer. Utskottet betonar även vikten av ett fortsatt starkt engagemang för konflikthantering och förebyggande fredsarbete.

Utskottet anser liksom regeringen att Sveriges försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten kompletterar varandra och stärker säkerheten i världen. Ut- skottet välkomnar att regeringen avser att ge en expert i uppdrag att ta fram en rapport som utifrån ett fristående perspektiv analyserar och redogör för innebörden av olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Analysen ska inte utvärdera den militära alliansfriheten.

Utskottet anser liksom regeringen att Sverige bör fortsätta det aktiva engagemanget och deltagandet i internationella insatser, civila och militära, inom ramen för FN, EU, Nato (North Atlantic Treaty Organisation) och Organisa-tionen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Insatserna bör bidra till att öka säkerheten, förebygga konflikter och skapa förutsättningar för hållbar fattigdomsbekämpning och utveckling. Utskottet understryker att FN:s säkerhetsråds resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet bör genomsyra agerandet i alla faser av planeringen och genomförandet av en insats.

Till betänkandet har fogats elva reservationer (SD, V, FP) och fyra särskilda yttranden (M, SD, C, FP, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 4 timmar och 40 minuter.

2.2 Interna utfrågningar

2014-11-20

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) av kabinettssekreterare Annika Söder, politisk sakkunnig Laila Naraghi, kansliråd Inger Buxton, ministerråd Anders Sjöberg, kansliråd Erik Widman, ambassadör Per Lindgärde från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, chefen för enheten för militär förmåga och insatser Magnus Bergman, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet och överbefälhavare general Sverker Göranson, kommendörkapten Roger Nilsson samt överstelöjtnant Daniel Wessén från Försvarsmakten.

Information från Regeringskansliet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:13 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan av kabinettssekreterare Annika Söder, politisk sakkunnig Laila Naraghi, kansliråd Inger Buxton, ministerråd Anders Sjöberg, kansliråd Erik Widman, ambassadör Per Lindgärde från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, chefen för enheten för militär förmåga och insatser Magnus Bergman, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet och överbefälhavare general Sverker Göranson, kommendörkapten Roger Nilsson samt överstelöjtnant Daniel Wessén från Försvarsmakten.

2015-04-14

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:68 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali av utrikesråd Torbjörn Sohlström, departementsråd Peter Ericson, samordnare Jamal Alassad från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politisk sakkunnig Annelie Gregor, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Arnoldsson, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet, överbefälhavare general Sverker Göranson, generalmajor Michael Claesson och överstelöjtnant Anders B Svensson.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak av utrikesråd Torbjörn Sohlström, departementsråd Peter Ericson, samordnare Jamal Alassad från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politisk sakkunnig Annelie Gregor, kansliråd Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Henric Arnoldsson, departementssekreterare Jens Rosenlöf från Försvarsdepartementet, överbefälhavare general Sverker Göranson, generalmajor Michael Claesson och överstelöjtnant Anders B Svensson.

2.3 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2014/15 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 14 tillfällen med en total sammanträdestid om 4 timmar och 45 minuter. Under riksmötet har fyra propositioner och 63 motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propositionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt fem betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Kenneth G Forslund (S) ordförande

Katarina Köhler (S)

Allan Widman (FP) vice ordf.

Lena Asplund (M)

Hans Wallmark (M)

Kent Härstedt (S)

Åsa Lindestam (S)

Margareta Cederfelt (M)

Karin Enström (M)

Pyry Niemi (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Julia Kronlid (SD)

Björn Söder (SD)

Jan R Andersson (M)

Johan Forssell (M)

Mattias Ottosson (S)

Peter Jeppsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Jakop Dalunde (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Sofia Arkelsten (M)

Jasenko Omanovic (S)

Olle Thorell (S)

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

Maria Weimer (FP)

Hans Linde (V)

Stig Henriksson (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Alexandra Völker (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Eva Kvarfordt, föredragande

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Karin Enström (M) ordförande

Katarina Köhler (S)

Åsa Lindestam (S) vice ordf.

Jan R Andersson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Paula Holmquist (S)

Hans Wallmark (M)

Margareta Cederfeldt (M)

Anna-Lena Sörenson (S)

Pyry Niemi (S)

Björn Söder (SD)

Jeff Ahl (SD)

Lena Asplund (M)

Lotta Olsson (M)

Peter Jeppsson (S)

Mattias Ottosson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Jakop Dalunde (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Göran Pettersson (M)

Olle Thorell (S)

Krister Örnfjäder (S)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Allan Widman (FP)

Tina Acketoft (FP)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oskarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Alexandra Völker (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Sara Ehrenberg, föredragande

Fredrik Kirst, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent

Bilaga 3

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Allan Widman (FP) ordförande

Katarina Köhler (S)

Kenneth G Forslund (S) vice ordf.

Jan R Andersson (M)

Hans Wallmark (M)

Paula Holmquist (S)

Åsa Lindestam (S)

Margareta Cederfeldt (M)

Karin Enström (M)

Pyry Niemi (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Lotta Olsson (M)

Lena Asplund (M)

Mattias Ottosson (S)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Jakop Dalunde (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Sofia Arkelsten (M)

Krister Örnfjäder (S)

Olle Thorell (S)

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

Tina Acketoft (FP)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Alexandra Völker (S)

Kalle Olsson (S)

Peter Jeppsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Tryck: Elanders, Vällingby 2015

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.