Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

utskottsdokument 2015/16:verk

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2015/16

1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2015/16 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fyra betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan, fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak, svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali samt samförståndsavtalet om värdlandsstöd.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2), bilaga 2 (avser beredningen av UFöU3) och bilaga 3 (avser beredningen av UFöU4). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Kenneth G Forslund (S) var ordförande vid beredningen av UFöU1 och UFöU2, Karin Enström (M) vid beredningen av UFöU3 och Åsa Lindestam (S) vid beredningen av UFöU4.

Av bilagorna 1, 2 och 3 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

2 Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU1)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan och två följdmotioner.

Utskottet konstaterade att det finns ett tydligt folkrättsligt mandat för insatsen. Utskottet förordade att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk
väpnad styrka bestående av högst 50 personer till förfogande för deltagande i utbildnings- och rådgivningsinsatsen (Resolute Support Mission, RSM) i
Afghanistan till utgången av december månad 2016, utifrån inbjudan från
Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer att utgöra RSM.

Därutöver ska det finnas möjlighet att högst tillfälligt sätta in en förstärknings och evakueringsstyrka om högst 200 personer om situationen så kräver.

I betänkandet fanns två reservationer (SD, V) och två särskilda yttranden (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 2 timmar och 10 minuter.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU2)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak och fyra följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 120 personer till förfogande till utgången av december månad 2016 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats som genomförs av koalitionen mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) i norra Irak. Utskottet föreslog vidare att riksdagen avslår samtliga fyra följdmotioner i betänkandet.

I betänkandet fanns sju reservationer och ett särskilt yttrande.

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 33 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali och sex yrkanden i följdmotioner.

Utskottet tillstyrkte, under förutsättning att det finns ett fortsatt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd, att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till utgången av juni månad 2017.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen fastställa uppföljningsbara nationella mål för att kunna utvärdera de insatser som Sverige genomför inom ramen för Minusma. Utskottet ansåg också att regeringen bör ta de initiativ som krävs för att säkerställa tillräcklig tillgång till medicinsk evakuering inom ramen för insatsen.

Utskottet ansåg att riksdagen borde avslå övriga motionsyrkanden, bl.a. med hänvisning till pågående verksamhet.

I betänkandet fanns två reservationer (SD) och ett särskilt yttrande (M, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 18 minuter.

Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet regeringens proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd och fem yrkanden i följdmotioner och två yrkanden i motioner från den allmänna motionstiden.

Utskottet tillstyrkte att riksdagen godkänner samförståndsavtalet mellan Sverige och Nato om värdlandsstöd. Utskottet tillstyrkte också att riksdagen godkänner det kompletterande tilläggsprotokollet till PFF SOFA (avtal mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor). Vidare föreslog utskottet att riksdagen antar regeringens förslag till ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m., lagen (1975:1410) om ändring i trafikskadelagen och i skyddslagen (2010:305).

I betänkandet fanns fyra reservationer (SD, V) och ett särskilt yttrande (M, C, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 4 timmar och 55 minuter.

2.2 Interna utfrågningar

2015-11-17

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak av kabinettssekreterare Annika Söder, kanslirådet Inger Buxton, kanslirådet Karl Leifland, ministerrådet Ulf Lindell från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, kanslirådet Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Joakim Niklasson från Försvarsdepartementet, ÖB general Micael Bydén, politisk säkerhetsrådgivare Ditte Egnell och överstelöjtnant Erik Preutz.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan av kabinettssekreterare Annika Söder, kanslirådet Inger Buxton, kanslirådet Karl Leifland, ministerrådet Ulf Lindell från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunniga Annelie Gregor, kanslirådet Anja Glavinic Jones, departementssekreterare Anna Ferlin, departementssekreterare Joakim Niklasson från Försvarsdepartementet, ÖB general Micael Bydén, politisk säkerhetsrådgivare Ditte Egnell och överstelöjtnant Erik Preutz.

2015-11-19

Information om det internationella samarbetet mot Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten) och med anledning av proposition 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak samt proposition 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan av utrikesminister Margot Wallström, kabinettssekreterare Annika Söder, ambassadör Anna-Karin Eneström, ambassadör Marie Jacobsson, kanslirådet Inger Buxton och politiskt sakkunniga Kerstin Olsson från Utrikesdepartementet och försvarsminister Peter Hultqvist, departementsrådet Johan Lagerlöf, departementssekreterare Joakim Niklasson, politiskt sakkunniga Annelie Gregor och pressekreterare Marinette Nyh Radebo från Försvarsdepartementet.

2016-04-12

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i
Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali av Utrikesrådet av Anna Karin Eneström, politiskt sakkunniga Alexander Akhlaghi och departementssekreterare Johan Fredborn Larsson, alla från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, politiskt sakkunnig Annelie Gregor och kanslirådet Anja Glavinic Jones, alla från Försvarsdepartementet samt ÖB general general
Micael Bydén, ÖB:s säkerhetspolitiska rådgivare Ditte Egnell och kommendörkapten Carl-Christer Drangel, alla från Försvarsmakten.

2.3 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2015/16 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 11 tillfällen med en total sammanträdestid om 3 timmar och 55 minuter. Under riksmötet har 4 propositioner och 31 motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propo-
sitionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt fyra betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Pyry Niemi (S)

Allan Widman (FP), vice ordf.

Jan R Andersson (M)

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

Åsa Lindestam (S)

Margareta Cederfelt (M)

Karin Enström (M)

Krister Örnfjäder (S)

Olle Thorell (S)

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Lotta Olsson (M)

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

Kent Härstedt (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Jakop Dalunde (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Sofia Arkelsten (M)

Anders Österberg (S)

Maria Andersson Willner (S)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (FP)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Kalle Olsson (S)

Paula Holmqvist (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Sara Ehrenberg, föredragande

Fredrik Kirst, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent

John Wernberg, utskottsassistent

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Karin Enström (M), ordförande

Pyry Niemi (S)

Åsa Lindestam (S), vice ordf.

Jan R Andersson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Paula Holmqvist (S)

Hans Wallmark (M)

Margareta Cederfelt (M)

Olle Thorell (S)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Julia Kronlid (SD)

Lena Asplund (M)

Lotta Olsson (M)

Alexandra Völker (S)

Mattias Ottosson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Jakop Dalunde (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Göran Pettersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Serkan Köse (S)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Allan Widman (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Kent Härstedt (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Matilda Wärmark, utskottsassistent

Bilaga 3

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Åsa Lindestam (S), ordförande

Pyry Niemi (S)

Karin Enström (M), vice ordf.

Jan R Andersson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Paula Holmqvist (S)

Hans Wallmark (M)

Margareta Cederfelt (M)

Olle Thorell (S)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Julia Kronlid (SD)

Lena Asplund (M)

Lotta Olsson (M)

Alexandra Völker (S)

Mattias Ottosson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Jakop Dalunde (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Göran Pettersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Serkan Köse (S)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Allan Widman (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Kent Härstedt (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Annika Tuvelid, utskottsassistent

Matilda Wärmark, utskottsassistent

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Tryck: Elanders, Vällingby 2016

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.