Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2016/17

1 Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2016/17 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fem betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak samt svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta).

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1 och UFöU2) och bilaga 2 (avser beredningen av UFöU3, UFöU4 och UFöU5). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Kenneth G Forslund (S) var ordförande vid beredningen av UFöU1 och UFöU2 och Karin Enström (M) vid beredningen av UFöU3, UFöU4 och UFöU5.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

2 Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan och fem yrkanden i följdmotioner.

Utskottet tillstyrkte att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2017 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsstyrkan Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.

Utskottet föreslog ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen framöver fastställa uppföljningsbara nationella mål för att kunna utvärdera det svenska deltagandet i RSM. Utskottet ansåg att riksdagen bör avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns tre reservationer (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 53 minuter.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, elva yrkanden i följdmotioner och sex yrkanden från allmänna motionstiden.

Med ändring av regeringens förslag till riksdagsbeslut medger riksdagen att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i norra Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish. Därmed bifölls propositionen delvis och även motion 2016/17:3528 yrkande 1 delvis.

Utskottet föreslog även ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet bör de erfarenheter som hittills har gjorts av den militära utbildningsinsatsen utvärderas och återrapporteras till riksdagen. Utskottet ansåg att riksdagen bör avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet fanns åtta reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 3 timmar och 30 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och tre yrkanden i följdmotioner.

Utskottet föreslog att riksdagen bifaller regeringens proposition 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali. Därmed föreslog utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka om högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) t.o.m. den 30 juni 2018, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut av Förenta nationernas säkerhetsråd.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen avslår samtliga yrkanden i de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen.

I betänkandet fanns två reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 43 minuter.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och sju yrkanden i en följdmotion.

Utskottet föreslog att riksdagen bifaller regeringens proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak. Därmed föreslog utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2017 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen avslår samtliga yrkanden i den följdmotion som lagts fram med anledning av propositionen.

I betänkandet fanns två reservationer (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 29 minuter.

Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta).

Uskottet föreslog att riksdagen bifaller proposition 2016/17:177. Utskottet förordrade därmed att riksdagen godkänner att regeringen under högst tre månader 2017 ställer en svensk beväpnad styrka bestående av högst 135 personer till förfogande för deltagande i EU:s marina operation (Atalanta), under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd.

I betänkandet fanns ett särskilt yttrande (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 22 minuter.

2.2 Interna utfrågningar

2016-11-15

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak av kabinettssekreterare Annika Söder, ministerrådet Ulf Lindell, kanslirådet Anders O Lindgren, departementssekreterare Linnea Strand och departementssekreterare Carl-Magnus Nilsson från Utrikesdepartementet, enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, kanslirådet Anja Glavinic Jones och departementssekreterare My Tingsvall från Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Tomas Abrahamsson från Försvarsmakten.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan av kabinettssekreterare Annika Söder, ministerrådet Ulf Lindell och kanslirådet Anders O Lindgren från Utrikesdepartementet, enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, kanslirådet Anja Glavinic Jones och departementssekreterare My Tingsvall från Försvarsdepartementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Tomas Abrahamsson från Försvarsmakten.

2016-11-24

Information från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan av ställföreträdande chef Kristina Bergendal med medarbetare.

2016-12-01

Information från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesrådet Tommy Åkesson och ämnesrådet Mikael Andersson från Försvarsdepartementet, kanslirådet Jessika Svärdström från Utrikesdepartementet och generallöjtnant Dennis Gyllensporre från Försvarsmakten.

2016-12-08

Information om insatser från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet av enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, departementssekreterare Joakim Niclasson, departementssekreterare Henric Arnoldsson och politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och kanslirådet Daniel Olsson och kanslirådet Anders O Lindgren från Utrikesdepartementet.

2017-05-02

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) av utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare på enheten för europeisk säkerhet (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare på enheten för FN-politik (UD-FN) Johan Fredborn, kanslirådet (UD-ES) Anders O Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kanslirådet Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen (Operation Atalanta), politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chefen för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschefen) Jonas Nilsson, politisk rådgivare Ditte Egnell från Försvarsmakten.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:128 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali av utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare (UD-FN) Johan Fredborn, kanslirådet (UD-ES) Anders O Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kanslirådet Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen
(Operation Atalanta), politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chefen för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschefen) Jonas Nilsson, politisk rådgivare Ditte Egnell från Försvarsmakten.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet, Försvarsmakten och Must med anledning av proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak av utrikesminister Margot Wallström, polstabschef Louise Bjarke, departementssekreterare (UD-ES) Andrea Feuer, departementssekreterare (UD-FN) Johan Fredborn, kanslirådet (UD-ES) Anders O Lindgren från Utrikesdepartementet, försvarsminister Peter Hultqvist, kanslirådet Anja Glavinic Jones (Irak), departementssekreterare Henric Arnoldsson (Mali), departementssekreterare Tobias Sörensen (Opera-tion Atalanta), politiskt sakkunniga Annelie Gregor från Försvarsdepartementet och överbefälhavare Micael Bydén, chefen för Must Gunnar Karlson, överstelöjtnant (före detta kontingentschefen) Jonas Nilsson, politisk rådgivare Ditte Egnell från Försvarsmakten.

2.3 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2016/17 sammanträdde utskottet vid sammanlagt 10 tillfällen med en total sammanträdestid om 6 timmar och 11 minuter. Under riksmötet har 5 propositioner och 32 motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propo-sitionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt 5 betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Krister Örnfjäder (S)

Allan Widman (L), vice ordförande

Jan R Andersson (M)

Hans Wallmark (M)

Paula Holmqvist (S)

Åsa Lindestam (S)

Margareta Cederfelt (M)

Karin Enström (M)

Emilia Töyrä (S)

Pyry Niemi (S)

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Lotta Olsson (M)

Lena Asplund (M)

Mattias Ottosson (S)

Alexandra Völker (S)

Kerstin Lundgren (C)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Sofia Arkelsten (M)

Anders Österberg (S)

Maria Andersson Willner (S)

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Kent Härstedt (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Fredrik Kirst, föredragande

Monique Karlsson, utskottsassistent

John Wernberg, utskottsassistent

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes-
och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Karin Enström (M), ordförande

Pyry Niemi (S)

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Jan R Andersson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Kent Härstedt (S)

Hans Wallmark (M)

Margareta Cederfelt (M)

Olle Thorell (S)

Emilia Töyrä (S)

Björn Söder (SD)

Johnny Skalin (SD)

Lena Asplund (M)

Lotta Olsson (M)

Peter Jeppsson (S)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Anders Schröder (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Göran Pettersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Krister Örnfjäder (S)

Roger Richtoff (SD)

Mikael Jansson (SD)

Allan Widman (L)

Birgitta Ohlsson (L)

Stig Henriksson (V)

Hans Linde (V) t.o.m. 2017-06-06

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Alexandra Völker (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Lars Franzén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Fredrik Kirst, föredragande

Liisa Blomberg, utskottsassistent

Marlene Quinones Marquez, utskottsassistent

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Tryck: Elanders, Vällingby 2017

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.