Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet riksmötet 2017/18

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

1.1 Utskottets beredningsområde

Utrikes- och försvarsutskotten har under 2017/18 års riksmöte beslutat att bereda ärenden gemensamt genom deputerade i ett sammansatt utskott. Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet har lämnat fyra betänkanden som rör fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen samt svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

1.2 Utskottets sammansättning

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning under riksmötet framgår av bilaga 1 (avser beredningen av UFöU1, UFöU2 och UFöU3) och bilaga 2 (avser beredningen av UFöU4 och UFöU5). Av utskottets 17 ledamöter har sex tillhört Socialdemokraterna, fyra Moderata samlingspartiet, två Sverigedemokraterna, en Miljöpartiet de gröna, en Centerpartiet, en Vänsterpartiet, en Liberalerna och en Kristdemokraterna. Kenneth G Forslund (S) var ordförande vid beredningen av UFöU1, UFöU2 och UFöU3 och Jonas Jacobsson Gjörtler (M) vid beredningen av UFöU4.

Av bilagorna 1 och 2 framgår även personalsammansättningen vid det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli.

2 Utskottets verksamhet

2.1 Ärenden som har behandlats av utskottet

Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan och fem yrkanden i följdmotioner.

Utskottet tillstrykte att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 200 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2018 för att på inbjudan från Afghanistans regering till Nato och berörda partnerländer delta i utbildnings- och rådgivningsinsatsen Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan.

Utskottet föreslog vidare att riksdagen avslår samtliga yrkanden i de följdmotioner som lagts fram med anledning av propositionen.

I betänkandet finns tre reservationer (M, SD, C, V, L, KD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 43 minuter.

Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak, åtta yrkanden i följdmotioner och två yrkanden från allmänna motionstiden.

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslog att riksdagen bifaller regeringens proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak. Därmed föreslog utskottet att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka på högst 220 personer till förfogande t.o.m. den 31 december 2018 för att på irakisk inbjudan delta i den militära utbildningsinsats i Irak som genomförs av den globala koalitionen mot Daish.

Utskottet föreslog två tillkännagivanden till regeringen. Enligt utskottet ska regeringen senast den 31 mars, 30 juni och 30 september 2018 återrapportera till riksdagens utrikesutskott om insatsens utformning, eventuella förändrade förutsättningar för insatsen och insatsens bidrag till måluppfyllandet. Utskottet föreslog även att regeringen ska fortsätta att utveckla målformuleringarna i syfte att göra målen uppföljningsbara. Utskottet ansåg att riksdagen bör avslå övriga motionsyrkanden.

I betänkandet finns en reservation (SD).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 16 minuter.

Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (UFöU3)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet behandlade i detta betänkande regeringens proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen och två följdmotioner som väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslog att riksdagen godkänner att Sverige deltar i det permanenta strukturerade samarbetet inom EU (Pesco) och att riksdagen avslår mo-

tionsyrkandena.

I betänkandet finns en reservation (SD, V).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 21 minuter.

Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)

I betänkandet behandlade det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
regeringens proposition 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, fem yrkanden i följdmotioner och ett yrkande från allmänna motionstiden.

Utskottet föreslog att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 470 personer till förfogande för deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (Minusma) till den 30 juni 2019, under förutsättning att det även fortsättningsvis finns ett giltigt mandat för styrkan enligt beslut i FN:s säkerhetsråd. Utskottet föreslog att riksdagen avslår motionerna.

I betänkandet finns tre reservationer (SD, L).

Tiden för ärendedebatten i kammaren uppgick till 1 timme och 10 minuter.

2.1 Interna utfrågningar

Den 14 november 2017

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan av kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef Louise Bjarke, departementssekreterare Majeed Olerud Khoso, departementssekreterare Jennie Gren och departementssekreterare Ebba Jepsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, departementssekreterare Henric Arnoldsson, departementssekreterare My Tingsvall och politiskt sakkunnig Annelie Gregor, samtliga från Försvarsdepartementet, samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre, ställföreträdande chef för Must Kristina Bergendal, överbefälhavarens politiske rådgivare Ingrid Ask, stabsofficer Anders B Svensson och handläggare Tommie Hagberg, samtliga från Försvarsmakten.

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak av kabinettssekreterare Annika Söder, stabschef Louise Bjarke, departementssekreterare Majeed Olerud Khoso, departementssekreterare Jennie Gren och departementssekreterare Ebba Jepsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, departementssekreterare Henric Arnoldsson och departementssekreterare My Tingsvall, samtliga från Försvarsdepartementet, samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre, ställföreträdande chef för Must Kristina Bergendal, överbefälhavarens politiske rådgivare Ingrid Ask, stabsofficer Anders B Svensson och handläggare Tommie Hagberg, samtliga från Försvarsmakten.

Den 23 november 2017

Information från Utrikesdepartementet och Försvarsdepartementet med anledning av proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen av statssekreterare Jan Salestrand, ämnesråd Ola Hedin, rättssakkunnig Viktor Hagstedt, ämnessakkunnig Erik Olsson och departementssekreterare Nujin Tasci, samtliga från Försvarsdepartementet, och utrikesråd Anna-Karin Eneström, kansliråd Daniel Olsson och politiskt sakkunnig Magnus Nilsson, samtliga från Utrikesdepartementet.

Den 5 december 2017

Överläggning med Försvarsdepartementet om den svenska genomförandeplanen till Pesco. Från Försvarsdepartementet deltog försvarsminister Peter Hult- qvist, ämnesråd Ola Hedin, ämnessakkunnig Christian Madsen, departementssekreterare Nujin Tasci, departementssekreterare Roza Nermany samt politiskt sakkunnig Anders Eriksson.

Den 15 maj 2018

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali av utrikesminister Margot Wallström, politiskt sakkunnig Magnus Nilsson, departementssekreterare Johan Fredborn och departementssekreterare David Karlsson, samtliga från Utrikesdepartementet, statssekreterare Jan Salestrand, kansliråd Anja Glavinic Jones och departementssekreterare Henric Arnoldsson, samtliga från Försvarsdepartementet, och generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Anders B Svensson, båda från Försvarsmakten.


2.2 Vissa kvantitativa uppgifter om utskottets verksamhet

Under riksmötet 2017/18 sammanträdde utskottet vid sammanlagt tio tillfällen med en total sammanträdestid om tre timmar och trettiofem minuter. Under riksmötet har fyra propositioner och tjugoen motionsyrkanden hänvisats till utskottet. Propositionerna och motionsyrkandena har behandlats i totalt fyra betänkanden som sedermera lämnats till kammaren.

Bilaga 1

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Kenneth G Forslund (S), ordförande

Pyry Niemi (S)

Allan Widman (L), vice ordförande

Jan R Andersson (M)

Hans Wallmark (M)

Alexandra Völker (S)

Peter Jeppsson (S)

Margareta Cederfelt (M)

Karin Enström (M)

Emilia Töyrä (S)

Olle Thorell (S)

Jeff Ahl (SD)

Björn Söder (SD)

Lotta Olsson (M)

Lena Asplund (M)

Paula Holmqvist (S)

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Anders Schröder (MP)

Pernilla Stålhammar (MP)

Göran Pettersson (M)

Sofia Arkelsten (M)

Krister Örnfjäder (S)

Maria Andersson Willner (S)

Mikael Jansson (SD)

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Lotta Johnsson Fornave (V)

Mikael Oscarsson (KD)

Sofia Damm (KD)

Mattias Ottosson (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Eva Nilsson Mansfeld, föredragande

Ingrid Svensson, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

John Wernberg, utskottsassistent

Bilaga 2

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammansättning

Ledamöter

Suppleanter

Jonas Jacobsson Gjörtler (M),

ordförande

Pyry Niemi (S)

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

Jan R Andersson (M)

Kenneth G Forslund (S)

Hans Wallmark (M)

Olle Thorell (S)

Kent Härstedt (S)

Margareta Cederfeldt (M)

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

Markus Wiechel (SD)

Beatrice Ask (M)

Lotta Olsson (M)

Peter Jeppsson (S)

Mattias Ottosson (S)

Daniel Bäckström (C)

Kerstin Lundgren (C)

Anders Schröder (MP)

Valter Mutt (MP)

Sofia Arkelsten (M)

Göran Pettersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Emilia Töyrä (S)

Roger Richtoff (SD)

Robert Stenkvist (SD)

Allan Widman (L)

Lotta Johnsson Fornave (V)

Fredrik Malm (L)

Yasmine Posio Nilsson (V)

Sofia Damm (KD)

Mikael Oscarsson (KD)

Alexandra Völker (S)

Kalle Olsson (S)

Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottets kansli

Martin Brothén, kanslichef

Britt-Marie Hartvig, föredragande

Annie Schaffrath, utskottshandläggare

John Wernberg, utskottsassistent

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018

Verksamhetsberättelser

Utskottens och EU-nämndens verksamhetsberättelser innehåller årliga sammanfattningar av verksamheten.